31982L0050Směrnice Rady ze dne 19. ledna 1982, kterou se mění první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

Publikováno: Úř. věst. L 27, 4.2.1982 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. ledna 1982 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. ledna 1982 Nabývá účinnosti: 21. ledna 1982
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 19. ledna 1982,

kterou se mění první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

(82/50/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 75 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že by v rámci první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o stanovení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy [3], naposledy pozměněné směrnicí Rady 80/79/EHS [4], měly být určité druhy přepravy, které byly osvobozeny od kvót, osvobozeny rovněž od povinnosti mít povolení;

vzhledem k tomu, že určité druhy přepravy mohou být osvobozeny od kvót nebo od povinnosti mít povolení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. "14. Přeprava náhradních dílů pro námořní plavidla a letadla.

15. Jízda prázdných vozidel pro přepravu zboží určených k nahrazení vozidla, které se stalo neschopným provozu v jiném členském státě než státě registrace, a pokračování přepravy náhradním vozidlem na základě povolení vydaného pro vozidlo neschopné provozu.

16. Přeprava uměleckých předmětů a děl na výstavy nebo pro obchodní účely.

17. Příležitostná přeprava předmětů a materiálu určených výlučně pro propagační nebo informační účely.

18. Přeprava věcí, zařízení nebo zvířat určených pro divadelní, hudební, filmová nebo cirkusová představení nebo sportovní akce, výstavy nebo veletrhy nebo pro rozhlasová, televizní nebo filmová natáčení, a to při cestě na tyto akce i z nich."

2. Příloha II první směrnice ze dne 23. července 1962 se mění takto:

a) bod 2 se nahrazuje tímto:

"2. Přeprava produktů určených k zásobování námořních plavidel a letadel."

b) zrušují se body 3, 5 a 6.

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1983. Uvědomí o nich Komisi do 1. července 1982.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. ledna 1982.

Za Radu

předseda

P. de Keersmaeker

[1] Úř. věst. C 327, 15.12.1980, s. 65.

[2] Úř. věst. C 138, 9.6.1981, s. 56.

[3] Úř. věst. 70, 6.8.1962, s. 2005/62.

[4] Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU