31982D0072Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 1981 o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Publikováno: Úř. věst. L 38, 10.2.1982 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. prosince 1981 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. prosince 1981 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1981
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 3. prosince 1981

o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

(82/72/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že prohlášením ze dne 22. listopadu 1973 [3] byl přijat akční program Evropských společenství pro životní prostředí, který byl doplněn usnesením ze dne 17. května 1977 [4]; že cílem politiky životního prostředí ve Společenství definované v těchto aktech je zlepšit životní prostředí, kvalitu života a životní podmínky národů Společenství; že za tímto účelem je potřebné zejména zabezpečit rozumné zacházení se zdroji a s přírodním prostředím a vyhýbat se jakémukoli jejich využívání, které způsobuje významné narušení ekologické rovnováhy; že je dále nutno usilovat o nalezení společných řešení problémů životního prostředí se státy mimo Společenství, zejména v mezinárodních organizacích;

vzhledem k tomu, že v rámci akčního programu Společenství pro životní prostředí přijala Rada směrnici 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků [5], která zahrnuje ochranu, kontrolu těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání;

vzhledem k tomu, že Společenství se účastnilo jednání v Radě Evropy o přípravě Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť; že tato úmluva byla dne 19. září 1979 podepsána;

vzhledem k tomu, že účast Společenství při provádění uvedené úmluvy je nutná k dosažení jednoho z cílů Společenství; že Smlouva nestanoví jiné pravomoci pro tento účel, než které jsou uvedeny v článku 235 této smlouvy;

vzhledem k tomu, že Společenství se účastní provádění uvedené úmluvy tím, že vykonává pravomoci vyplývající ze stávajících společných pravidel a pravidel, která získalo na základě budoucích aktů přijatých Radou, jakož i využíváním výsledků akce Společenství (výzkum – výměna informací) uskutečněné v příslušných oblastech;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby Společenství uvedenou úmluvu schválilo;

vzhledem k tomu, že životní podmínky planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v Grónsku se v důsledku všeobecných okolností, a zejména klimatu, nízké hustoty obyvatelstva a výjimečné velikosti a zeměpisné polohy ostrova podstatně liší od životních podmínek těchto rostlin a živočichů v jiných regionech Společenství; že vzhledem k této skutečnosti již musela Rada vyloučit Grónsko z působnosti směrnice o ochraně volně žijících ptáků; že by proto Grónsko mělo být vyloučeno rovněž z působnosti této úmluvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť se schvaluje jménem Evropského hospodářského společenství.

Znění úmluvy je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady uloží schvalovací listinu podle článku 19 úmluvy [6] za území, v nichž se Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství uplatňuje za podmínek stanovených v této smlouvě, s výjimkou Grónska.

V Bruselu dne 3. prosince 1981.

Za Radu

Předseda

T. King

[1] Úř. věst.L 175, 14.7.1980, s. 17.

[2] Úř. věst.L 53 , 3.3.1980, s. 50.

[3] Úř. věst.L 112 20.12.1973, s. 1.

[4] Úř. věst.L 139 13.6.1977, s. 1.

[5] Úř. věst.L 103 25.4.1979, s. 1.

[6] Úř. věst.L 183 14.7.1975, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU