(EHS) č. 3475/80NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3475/80 ze dne 30. prosince 1980, kterým se mění různá nařízení v odvětví cukru a isoglukosy v důsledku přistoupení Řecka

Publikováno: Úř. věst. L 363, 31.12.1980, s. 69-70 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. prosince 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 1980 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1981
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3475/80

ze dne 30. prosince 1980,

kterým se mění různá nařízení v odvětví cukru a isoglukosy v důsledku přistoupení Řecka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na článek 146 uvedené aktu,

vzhledem k tomu, že podle článku 22 aktu je třeba upravit různá nařízení týkající se cukru a isoglukosy v souladu s obecnými směry vymezenými v příloze II aktu; že mimoto jsou úpravy nařízení nezahrnuté v aktu nebo v jeho přílohách provedeny v souladu s článkem 146 aktu; že se tyto úpravy vztahují pouze na jazykové doplňky a lhůty uvedené v:

- nařízení Komise (EHS) č. 100/72 ze dne 14. ledna 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro denaturaci cukru určeného ke krmení zvířat [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2847/72 [2],

- nařízení Komise (EHS) č. 2782/76 ze dne 17. listopadu 1976, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz preferenčního cukru [3],

- nařízení Komise (EHS) č. 2990/76 ze dne 9. prosince 1976, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro cukr [4], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1367/78 [5],

- nařízení Komise (EHS) č. 1470/77 ze dne 30. června 1977, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licenci pro isoglukosu a kterým se mění nařízení (EHS) č. 193/75 [6], v znění nařízení (EHS) č. 1630/79 [7],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 100/72 se mění takto:

a) v článku 16 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto odstavcem 3:

"3. Lhůty stanovené v tomto nařízení odpovídají belgickému času.";

b) v čl. 25 odst. 1 se doplňují slova "μετουσιωμένη ξάχαση"

.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 2782/76 se mění takto:

a) v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci se v první odrážce doplňují slova "έαρμογή τού κανονισμού (EOK) άριθ 2782/76";

b) v čl. 7 odst. 2 se v první odrážce doplňují slova "έαρμογή τού κανονισμού (EOK) άριθ 2782/76".

Článek 3

Nařízení (EHS) č. 2990/76 se mění takto:

a) v čl. 2 odst. 2 se doplňují slova – "κανονισμός διαγωνισμού (EOK) άριθ. (EE άριθ. … τής …) προθεσμία παρουσιάσεως τών προσφορώv έκπνέουσα τήν…";

b) v čl. 2 odst. 3 se v prvním pododstavci doplňují slova – "έφαρμοζόμενο ϋψος έπιστροφής";

c) v čl. 2 odst. 3 se v posledním pododstavci doplňují slova – "έφαρμοζόμενο ϋψος έπισοφάς κατά τήν έξαγωγή…";

d) v čl. 3 odst. 1 se v prvním pododstavci doplňují slova – "πρός έξαγωγή σύμωνα μέ τό άρθρο 26 παράγραος 1 τού κανονισμού (EOK) άριθ. 3330/74";

e) v čl. 3 odst. 1 se v posledním pododstavci doplňují slova – "πρός έξαγωγή χωρίς έπιστροφή ή είσφορά πιστοποιητικό ίσχύον είς:… (Кράτος μέλος)";

f) v článku 6 se v první odrážce doplňují slova – "προτιμησιακήη ζάχαρη (κανονισμόφ (ΕΟΚ) άριθ. 2782/76)";

g) v čl. 10 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňují slova – "EX/IM άρθρο 25. όδηγίας ένεργητικής τελειοποιήσεως πιστοποιητικό ίσχύον είς… (Κράτος μέλος έκδόσεως)".

Článek 4

Nařízení (EHS) č. 1470/77 se mění takto:

a) v čl. 5a odst. 1 se doplňují slova – "πρός έξαγωγή σύμωνα μέ τό άρτθρο 9 παράγραος 7 τού κανονισμού (EOK) άριθ. 1111/77";

b) v čl. 5a odst. 2 se ve druhém pododstavci doplňují slova – "πρός έξαγωγή χωρίς έπιστροφή πιστοποιητικό ίσχύον είς (Κράτος μέλος)".

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1981.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 1980.

Za Komisi

Finn Gundelach

místopředseda

[1] Úř. věst. L 12, 15.1.1972, s. 15.

[2] Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 4.

[3] Úř. věst. L 318, 18.11.1976, s. 13.

[4] Úř. věst. L 341, 10.12.1976, s. 14.

[5] Úř. věst. L 166, 23.6.1978, s. 24.

[6] Úř. věst. L 162, 1.7.1977, s. 11.

[7] Úř. věst. L 190, 28.7.1979, s. 38.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU