(EHS) č. 3454/80NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3454/80 ze dne 22. prosince 1980, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky a nařízení Rady (EHS) č. 516/77 ze dne 14. března 1977 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 360, 31.12.1980, s. 16-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1980 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1981
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. října 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3454/80

ze dne 22. prosince 1980,

kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky a nařízení Rady (EHS) č. 516/77 ze dne 14. března 1977 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na článek 146 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že článek 21 aktu zavádí do nařízení č. 136/66/EHS [1] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1917/80 [2] článek 42b, kterým se stanoví opatření pro přijetí zvláštních ustanovení pro čerstvé a zpracované olivy;

vzhledem k tomu, že nařízení č. 136/66/EHS se na zpracované a konzervované olivy nevztahuje; že seznam výrobků, na které se uvedené nařízení vztahuje, je nutné doplnit, a v důsledku toho je třeba změnit nařízení (EHS) č. 516/77 [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. V čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení 136/66/EHS se vkládají dvě nové podpoložky, které znějí:

"Číslo společného celního sazebníku | Popis zboží |

ex 20.01 C | Olivy upravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, též s přísadou cukru, soli, koření nebo hořčice |

ex 20.02 F | Olivy upravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové" |

2. Položky 20.01 a 20.02 se v článku 1 nařízení (EHS) č. 516/77 nahrazují tímto:

"Číslo společného celního sazebníku | Popis zboží |

ex 20.01 | Zelenina a ovoce, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové, též s přísadou cukru, soli, koření nebo hořčice, kromě oliv |

ex 20.02 | Zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, kromě oliv" |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1981.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1980.

Za Radu

předseda

J. Santer

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 186, 19.7.1980, s. 1.

[3] Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU