(EHS) č. 3453/80Nařízení Rady (EHS) č. 3453/80 ze dne 22. prosince 1980, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 154/75 o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej

Publikováno: Úř. věst. L 360, 31.12.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1981 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1981
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3453/80

ze dne 22. prosince 1980,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 154/75 o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na články 22 a 146 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 154/75 [1] ve znění nařízení (EHS) č. 1794/79 [2] stanoví lhůty pro zřízení registru pěstitelů oliv v producentských členských státech Devítky; že je potřebné stanovit stejné lhůty pro zřízení registru pěstitelů oliv v Řecku a zajistit, aby tyto lhůty začaly ode dne 1. listopadu 1982;

vzhledem k tomu, že v zájmu zabezpečení finančních prostředků na zřízení registru pěstitelů oliv v Řecku je potřebné stanovit částku, o kterou se má srážet podpora produkce u řeckých pěstitelů oliv a období, ve kterém se toto má provádět,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 154/75 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 2 se doplňuje pododstavec, který zní:

"Lhůty pro zřízení registru pěstitelů oliv v Řecku uvedené v písmenech a) a b) začínají ode dne 1. listopadu 1982."

2. V článku 3 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

"2a. Příslušné řecké orgány odpovědné za vyplácení podpory produkce, na kterou odkazuje článek 5 nařízení č. 136/66/EHS, zavedou v době výplaty podpory srážku 0,96 ECU na 100 kg. Tato srážka se týká podpory v hospodářských letech 1980/81, 1981/82, 1982/83 a 1983/84."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1981.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1980.

Za Radu

předseda

J. Santer

[1] Úř. věst. L 19, 24.1.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 206, 14.8.1979, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU