(EHS) č. 2966/80Nařízení Komise (EHS) č. 2966/80 ze dne 14. listopadu 1980, kterým se mění některá nařízení o společné organizaci trhů s hovězím, telecím, vepřovým, skopovým a kozím masem, jakož i nařízení (EHS) č. 827/68 a (EHS) č. 950/68

Publikováno: Úř. věst. L 307, 18.11.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. listopadu 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. listopadu 1980 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1981
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2966/80

ze dne 14. listopadu 1980,

kterým se mění některá nařízení o společné organizaci trhů s hovězím, telecím, vepřovým, skopovým a kozím masem, jakož i nařízení (EHS) č. 827/68 a (EHS) č. 950/68

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty [1], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [2], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2916/79 [3], a zejména na čl. 10 odst. 5 a čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že dánské znění společného celního sazebníku, který je přílohou nařízení Rady (EHS) č. 950/68 [4] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2538/80 [5], obsahuje u čísel 01.01 A I, 01.02 A I a 01.03 A I slova "til avlsbrug" (užívaná k plemenitbě) místo "recerene avlsdyr" (čistokrevná plemenná zvířata), jak je tomu v ostatních jazykových zněních;

vzhledem k tomu, že u dodatečných poznámek ke kapitole 2 bodu 1 části A písm. c) druhému pododstavci dánské znění společného celního sazebníku obsahuje část věty "forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger…" (… za předpokladu, že tato hmotnost není vyšší než…); že tato část věty musí správně znít "… forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger…" (za předpokladu, že tento rozdíl není vyšší než…), jak je tomu v ostatních jazykových zněních;

vzhledem k tomu, že je nutné sladit dánské znění sazebníku s ostatními jazyky;

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 1272/80 ze dne 22. května 1980 o uzavření prozatímní dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o obchodních výměnách a obchodní spolupráci [6] stanoví v hlavě I části B preferenční cla pro některé zemědělské produkty, zejména pro výrobky z hovězího a telecího masa čísel 1.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) a 3 aa) společného celního sazebníku; že pro tyto výrobky byly zrušeny zvláštní dávky a je tudíž možné tato čísla zrušit;

vzhledem k tomu, že ačkoliv preferenční režimy upravené v různých aktech Společenství tvoří nedílnou součást společného celního sazebníku, zdá se vhodné, aby do tohoto nařízení nebyly zahrnuty;

vzhledem k tomu, že v nařízení Rady (EHS) č. 805/68, nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými výrobky uvedenými v příloze II Smlouvy [7], naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1837/80 [8], v nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [9], naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1423/78 [10], a v nařízení Rady (EHS) č. 1837/80 ze dne 27. června 1980 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem se nomenklatura společného celního sazebníku používá k rozlišení jednotlivých kategorií zboží a k popisu produktů;

vzhledem k tomu, že v důsledku změn dánského znění nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné upravit nařízení (EHS) č. 805/68, (EHS) č. 827/68, (EHS) č. 2759/75 a (EHS) č. 1837/80; že kromě toho některá tato nařízení užívají místo slov "…bortset fra racerene avlsdyr" (…jiná než čistokrevná plemenná zvířata) a "racerene avlsdyr" (čistokrevná plemenná zvířata) slova "… ikke til avlsbrug" (… neužívaná k plemenitbě) a "til avlsbrug" (užívaná k plemenitbě); že je třeba, aby se v nařízeních použilo stejné znění jako ve společném celním sazebníku;

vzhledem k tomu, že byl konzultován Výbor pro nomenklaturu společného celního sazebníku, pokud jde o změny dánského znění;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídících výborů pro hovězí a telecí maso a pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společný celní sazebník tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 950/68 se mění takto:

1. V dánském znění:

a) u čísel 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I společného celního sazebníku se popis "Til avlsbrug a)" nahrazuje popisem "Racerene avlsdyr a)";

b) v dodatečných poznámkách ke kapitole 2 části I. A c) druhému pododstavci se slova "…forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger…" nahrazují slovy "… forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger…".

2. Ve všech jazycích:

a) čísla 01.02 A II a 02.01 A II a) společného celního sazebníku se nahrazují tímto:

Číslo SCS | Popis | Celní sazba |

Všeobecná % nebo dávky (L) | Smluvní % |

1 | 2 | 3 | 4 |

01.02 | Živý skot: | | |

A.Živý skot: | | |

I.(nezměněné) | | |

II.Ostatní … | 16 + (L) (b), (*) | (c), (d) |

02.01 | Maso a poživatelné droby zvířat čísel 01.01 až 01.04, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | | |

A.Maso: | | |

I.(nezměněné) | | |

II.Hovězí: | | |

a)čerstvé nebo chlazené: | | |

1.jatečně upravená těla, hovězí půlky nebo kompenzované čtvrti … | 20 + (L), (*) | (a) |

2.oddělené nebo neoddělené přední čtvrti … | 20 + (L), (*) | (a) |

3.oddělené nebo neoddělené zadní čtvrti … | 20 + (L), (*) | (a) |

4.(nezměněné) | | |

b) Poznámky pod čarou "(a)" vztahující se na předchozí čísla 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) a 3 aa) a poznámky pod čarou "(b)" vztahující se na předchozí čísla 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) a 3 aa) se zrušují.

Z tohoto důvodu:

- poznámky pod čarou "(c)", "(d)" a "(e)" vztahující se na čísla 01.02 A II se stávají novými poznámkami "(b)", "(c)" a "(d)" v uvedeném pořadí a

- poznámky pod čarou "(c)", "(d)", "(e)", "(f)" a "(g)" vztahující se na čísla 02.01 A II a) a b) se stávají novými poznámkami "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" a "(e)" v uvedeném pořadí,

a

písmena "(c)", "(d)", "(e)", "(f)" a "(g)" ve sloupcích 2, 3 a 4 vztahující se na čísla 01 A II a 4 a 02.01 A II b) se stávají novými písmeny "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" a "(e)" v uvedeném pořadí.

Článek 2

Dánské znění článku 1 nařízení (EHS) č. 805/68 se mění takto:

1. V odstavci 1:

a) v čísle 01.02 A II se slova "…ikke til avlsbrug" nahrazují slovy "… bortset fra racerene avlsdyr";

b) v čísle 01.02 A I se slova "… til avlsbrug" nahrazují slovy "… racerene avlsdyr";

2. V odst. 2 písm. a) se slova "… ikke til avlsbrug" nahrazují slovy "… bortset fra racerene avlsdyr".

Článek 3

Příloha nařízení (EHS) č. 827/68 se v dánském znění mění takto:

v číslech 01.01 A I a 01.03 A I se popis "til avlsbrug a)" nahrazuje popisem "racerene avlsdyr a)".

Článek 4

Článek 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 se v dánském znění mění takto:

v odstavci 1 u čísla 01.03 A II se slova "… ikke til avlsbrug" nahrazují slovy "… bortset fra racerene avlsdyr".

Článek 5

Článek 1 nařízení (EHS) č. 1837/80 se v dánském znění mění takto:

v odstavci 1:

1. U čísla 01.04 B se slova "… ikke til avlsbrug" nahrazují slovy "… bortset fra racerene avlsdyr";

2. U čísla 01.04 A se slova "… til avlsbrug" nahrazují slovy "… racerene avlsdyr".

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1981.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 1980.

Za Komisi

Finn Gundelach

místopředseda

[1] Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2.

[2] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24.

[3] Úř. věst. L 329, 24.12.1979, s. 15.

[4] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[5] Úř. věst. L 259, 2.10.1980, s. 24.

[6] Úř. věst. L 130, 27.5.1980, s. 1.

[7] Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16.

[8] Úř. věst. L 183, 16.7.1980, s. 1.

[9] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.

[10] Úř. věst. L 171, 28.6.1978, s. 18.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU