(EHS) č. 2940/80Nařízení Komise (EHS) č. 2940/80 ze dne 13. listopadu 1980, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

Publikováno: Úř. věst. L 305, 14.11.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. listopadu 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 1980 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2940/80

ze dne 13. listopadu 1980,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1917/80 [2],

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2749/78 ze dne 23. listopadu 1978 o obchodu s oleji a tuky mezi Společenstvím a Řeckem [3],

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 591/79 ze dne 26. března 1979, kterým se stanoví obecná pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin [4], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 591/79 stanoví, že olivový olej vyprodukovaný ve Společenství a používaný k výrobě konzervovaných potravin je způsobilý pro produkční náhradu včetně částky ve výši podpory spotřeby platné v den uplatnění náhrady;

vzhledem k tomu, že olivový olej pocházející ze Společenství používaný ve výrobě konzervovaných potravin a zakoupený výrobci v obalech s čistým obsahem nejvýše pět litrů je způsobilý pro podporu spotřeby uvedenou v článku 11 nařízení 136/66/EHS; že pouze olivový olej vyprodukovaný ve Společenství a zakoupený výrobci konzerv ve velkém může být tudíž způsobilý pro vyplacení částky produkčnínáhrady uvedené v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 591/79; že nařízení (EHS) č. 1963/79 [5] je třeba odpovídajícím způsobem změnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1963/79 se mění takto:

1. Čl. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:

"a) množství olivového oleje dodané do závodu, členěné podle původu a obchodní úpravy;".

2. Doplňuje se článek 9a, který zní:

"Článek 9a

Pro výpočet částky náhrady platí čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec nebo čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 591/79 pouze v případě, že olivový olej používaný pro výrobu konzervovaných potravin byl vyprodukován ve Společenství a zakoupen výrobcem v obalech s čistým obsahem nejvýše pět litrů."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 1980.

Za Komisi

Finn Gundelach

místopředseda

[1] Úř. věst. L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 186, 19.7.1980, s. 1.

[3] Úř. věst. L 331, 28.11.1978, s. 1.

[4] Úř. věst. L 78, 30.3.1979, s. 2.

[5] Úř. věst. L 227, 7.9.1979, s. 10.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU