31980R2214Nařízení Rady (EHS) č. 2214/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

Publikováno: Úř. věst. L 226, 29.8.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. června 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. září 1980 Nabývá účinnosti: 1. září 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2214/80

ze dne 27. června 1980

o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že na základě svého usnesení ze dne 3. listopadu 1976 o některých vnějších aspektech vytvoření rybolovného pásma ve Společenství o šířce 200 mil od 1. ledna 1977 Rada souhlasila s tím, že je třeba pro rybáře Společenství získat práva rybolovu ve vodách třetích zemí a že tato práva je třeba chránit příslušnými dohodami Společenství;

vzhledem k tomu, že by měla být schválena Dohoda o rybolovu mezi Společenstvím a Norskem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím se tímto schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Předseda Rady učiní oznámení podle článku 12 dohody [2].

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 1980.

Za Radu

předseda

A. Sarti

[1] Úř. věst. C 182, 31.7.1978, s. 56.

[2] Datum vstupu dohody v platnost bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských Společenství Generálním sekretariátem Rady.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU