31980R2213Nařízení Rady (EHS) č. 2213/80 ze dne 27. června 1980 o uzavření Dohody mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti

Publikováno: Úř. věst. L 226, 29.8.1980 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. června 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. září 1980 Nabývá účinnosti: 1. září 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2213/80

ze dne 27. června 1980

o uzavření Dohody mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění [1],

vzhledem k tomu, že je v zájmu Společenství, aby byla schválena Dohoda mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti, podepsaná v Bruselu dne 27. února 1980;

vzhledem k tomu, že uzavření této dohody činí zbytečným Rozhodnutí Rady 80/255/EHS ze dne 26. února 1980 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Dohody mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti [2],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi vládou Republiky Guinea Bissau a Evropským hospodářským společenstvím o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau a o dvou výměnách dopisů týkajících se této záležitosti se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody uvedené v předchozím odstavci se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle článku 18 dohody [3].

Článek 3

Rozhodnutí 80/255/EHS se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 1980.

Za Radu

předseda

A. Sarti

[1] Úř. věst. C 85, 8.4.1980, s. 103.

[2] Úř. věst. L 58, 1.3.1980, s. 73.

[3] Datum vstupu dohody v platnost bude zveřejněno Generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku Evropských společenství.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU