80/590/EHSSměrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Publikováno: Úř. věst. L 151, 19.6.1980, s. 21-22 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. června 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 1980 Nabývá účinnosti: 10. června 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1935/2004 Pozbývá platnosti: 27. října 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 9. června 1980,

kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami

(80/590/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/893/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) poslední odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 písm. a) poslední odrážka směrnice 76/893/EHS stanoví, že bude určen symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty místo podrobného údaje "lze použít pro styk s potravinami" nebo místo zvláštního údaje týkajícího se použití těchto materiálů a předmětů;

vzhledem k tomu, že tento symbol musí být snadno srozumitelný; že navíc musí být možné jej co nejsnáze reprodukovat na materiálech a předmětech nebo na jiném podkladu;

vzhledem k tomu, že symbol zobrazený v příloze k této směrnici splňuje tato kritéria;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Symbolem uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. a) poslední odrážce směrnice 76/893/EHS je symbol zobrazený v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro povolení použití symbolu uvedeného v článku 1 od 1. ledna 1981.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 9. června 1980.

Za Komisi

Étienne Davignon

člen Komise

[1] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 19.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU