80/428/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (80/428/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 102, 19.4.1980, s. 26-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. března 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. dubna 1980 Nabývá účinnosti: 11. září 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 28. března 1980,

kterou se mění příloha II směrnice Rady 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu

(80/428/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že se v tomto článku stanoví, že usoudí-li členský stát, že maximální limit stanovený v příloze II ohrožuje zdraví lidí nebo zvířat, která nejsou škodlivými organismy, může dočasně na svém území tento limit snížit;

vzhledem k tomu, že Nizozemské království se odvolalo na výše uvedený článek, pokud jde o maximální limity stanovené pro látky dimethoát, omethoát a fenchlorfos;

vzhledem k tomu, že v případě látek dimethoát a omethoát je nezbytné provést další studie před tím, než mohou být Komisí vypracována opatření, která mají být učiněna;

vzhledem k tomu, že se však jeví vhodným neprodleně snížit maximální limit stanovený pro látku fenchlorfos v příloze II na co nejnižší úroveň slučitelnou se současnými zásadami správné zemědělské praxe, a to s ohledem na omezení oblasti jejího použití a z důvodu možné přítomnosti nežádoucích kontaminujících látek v přípravcích obsahujících látku fenchlorfos a tím i v jejich reziduích;

vzhledem k tomu, že je rovněž žádoucí v souladu s mezinárodní praxí zařadit do definice přijatelných metabolitů fenchlorfosu její hlavní metabolit;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II směrnice 76/895/EHS se položka č. 15/56 týkající se látky "fenchlorfos" mění takto:

Číslo EHS | Rezidua pesticidů | Maximální limity (v mg/kg (ppm)) |

Obecný název | Chemický vzorec |

15/56 | Fenchlorfos | 0,0-dimethyl-0-(2,4,5-trichlorfenyl)-fosforothioát | vypočteno jako fenchlorfos 0,01 |

| včetně | |

— | — | 0,0-dimethyl-0-(2,4,5-trichlorfenyl)-fosfát |

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1 nejpozději do 31. března 1981. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. března 1980.

Za Komisi

Finn Gundelach

místopředseda

[1] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU