31980L0233Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 51, 25.2.1980 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. listopadu 1979 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 1979 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 661/2009 Pozbývá platnosti: 31. října 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 21. listopadu 1979,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(80/233/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], naposledy pozměněnou směrnicí 78/547/EHS [2], a zejména na články 11, 12 a 13 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3],

vzhledem k tomu, že podle získaných zkušeností a stavu technologie je nyní možné stanovit přísnější požadavky a přiblížit je skutečným podmínkám zkoušek;

vzhledem k tomu, že po těchto změnách budou následovat další změny, které jsou nyní posuzovány a jejichž výsledkem bude další zpřísnění určitých požadavků s ohledem na zvyšování bezpečnosti cestujících ve vozidlech i ostatních uživatelů silnic;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oblasti motorových vozidel technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 76/756/EHS se mění takto:

1. Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

"Článek 2

1. Od 1. května 1980 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, povinných nebo nepovinných, uvedených v bodech 1.5.7 až 1.5.20 přílohy I:

- odmítnout udělit EHS schválení typu, vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, ani

- zakázat první uvedení vozidla do provozu,

pokud montáž dotyčných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na tomto typu vozidla nebo na těchto vozidlech splňuje požadavky této směrnice.

2. Od 1. ledna 1981 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice,

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice.

3. Od 1. října 1982 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidel, pro která byl certifikát týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle článku 10 směrnice 70/156/EHS vydán po 1. říjnu 1979, pokud montáž těchto zařízení nesplňuje požadavky této směrnice."

2. Dosavadní články 4, 5, 6 a 7 se označují jako články 3, 4, 5, a 6.

3. Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. dubna 1980. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. listopadu 1979.

Za Komisi

Étienne davignon

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 39.

[3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Změny příloh směrnice 76/756/EHS

PŘÍLOHA I: MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

Bod 1.3 se nahrazuje tímto:

"1.3 Nenaložené vozidlo

"Nenaloženým vozidlem" se rozumí vozidlo v provozním stavu podle definice ve vzoru informačního dokumentu v bodu 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS, ale bez řidiče."

Bod 1.5.3 se nahrazuje tímto:

"1.5.3 Skupinové světlomety nebo svítilny

"Skupinovými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají oddělená rozptylová skla nebo oddělené části rozptylových skel, oddělené zdroje světla, ale společné pouzdro světlometu nebo svítilny."

Bod 1.5.4 se nahrazuje tímto:

"1.5.4 Sdružené světlomety nebo svítilny

"Sdruženými světlomety nebo svítilnami" se rozumějí zařízení, která mají oddělená rozptylová skla nebo oddělené části rozptylových skel, ale společný zdroj světla a společné pouzdro světlometu nebo svítilny."

Bod 1.5.20 se nahrazuje tímto:

"1.5.20 Odrazka

"Odrazkou" se rozumí zařízení užívané k označování přítomnosti vozidla odrazem světla ze zdroje světla, který není umístěn na vozidle, přičemž pozorovatel je v blízkosti tohoto zdroje.

Pro účely této směrnice se za odrazku nepovažují:

- registrační tabulky se zpětným odrazem,

- označení se zpětným odrazem uvedená v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),

- jiné desky a označení se zpětným odrazem, které se musí používat ve shodě s ustanoveními členského státu pro provoz určitých kategorií vozidel nebo pro určité způsoby provozu."

Bod 1.6.1 se nahrazuje tímto:

"1.6.1 Svíticí plocha světelného zařízení

"Svíticí plochou zařízení pro osvětlení" (viz body 1.5.7 až 1.5.10) se rozumí kolmý průmět celého otvoru odrážeče do příčné roviny. Nemá-li zařízení pro osvětlení žádný odrážeč, platí definice podle bodu 1.6.2. Jestliže rozptylové sklo (skla) světlometu nebo svítilny překrývá pouze část celého otvoru odrážeče, posuzuje se pouze průmět této části.

V případě potkávacího světlometu je svíticí plocha omezena přivrácenou stopou světelného rozhraní na rozptylovém skle. Jsou-li odrážeč a rozptylové sklo vzájemně seřiditelné, užije se střední poloha seřízení."

Bod 1.6.4 se nahrazuje tímto:

"1.6.4 Přivrácená plocha

"Přivrácenou plochou" se pro stanovený směr pozorování rozumí kolmý průmět plochy výstupu světla do roviny kolmé ke směru pozorování (viz výkres v doplňku 2) a tečné k nejvzdálenějšímu vnějšímu bodu rozptylového skla."

Za bod 1.6.4 se vkládá nový bod,který zní:

"1.6.5 Plocha výstupu světla

"Plochou výstupu světla" se rozumí celý vnější povrch nebo část vnějšího povrchu transparentního rozptylového skla, které uzavírají zařízení pro osvětlení nebo světelnou signalizaci a které umožňují vyhovění fotometrickým a kolorimetrickým požadavkům."

Bod 1.8 se nahrazuje tímto:

"1.8 Vztažný střed

"Vztažným středem" se rozumí průsečík vztažné osy s plochou výstupu světla. Tento vztažný střed stanovuje výrobce světlometu nebo svítilny."

Bod 1.9 se nahrazuje tímto:

"1.9 Úhly geometrické viditelnosti

"Úhly geometrické viditelnosti" se rozumějí úhly, které určují pole minimálního prostorového úhlu, v němž musí být přivrácená plocha světlometu nebo svítilny viditelná. Pole prostorového úhlu je určeno segmenty koule, jejíž střed se kryje se vztažným středem světlometu nebo svítilny a jejíž rovník je rovnoběžný s vozovkou. Vodorovné úhly ß odpovídají zeměpisné délce a svislé úhly zeměpisné šířce. Při pozorování z nekonečna nesmí být uvnitř úhlů geometrické viditelnosti žádná překážka bránící šíření světla z kterékoliv části přivrácené plochy světlometu nebo svítilny.

Měří-li se blíže ke světlometu nebo svítilně, musí se směry pozorování rovnoběžně posunout tak, aby bylo dosaženo shodné přesnosti.

K překážkám uvnitř úhlů geometrické viditelnosti se nepřihlíží, pokud existovaly již při schválení typu světlometu nebo svítilny.

Jestliže je po montáži světlometu nebo svítilny kterákoli část přivrácené plochy kryta jakýmikoli dalšími částmi vozidla, musí být prokázáno, že překážkami nezakrytá část světlometu nebo svítilny stále vyhovuje fotometrickým hodnotám předepsaným pro přivrácenou plochu zařízení jako optické jednotky (viz obrázek níže)."

+++++ TIFF +++++

Bod 1.12 se nahrazuje tímto:

"1.12 Jednotlivá svítilna

"Jednotlivou svítilnou" se rozumí též jakákoli kombinace dvou nebo více svítilen, ať shodných, či nikoliv, které mají shodnou funkci a vyzařují světlo téže barvy, pokud tato kombinace zahrnuje zařízení, jejichž průmět spojených svíticích ploch do dané příčné roviny zabírá nejméně 60 % z plochy nejmenšího pravoúhelníku uzavírajícího v sobě průměty těchto svíticích ploch, za předpokladu, že taková kombinace je, je-li požadováno schválení, schválena jako jednotlivá svítilna.

Taková možná kombinace se nevztahuje na dálkové světlomety, potkávací světlomety a přední mlhové světlomety."

Bod 1.14 se nahrazuje tímto:

"1.14 Vzdálenost dvou svítilen nebo světlometů

"Vzdáleností dvou světlometů nebo svítilen", které směřují stejným směrem, se rozumí nejkratší vzdálenost mezi kolmými průměty obrysů obou svíticích ploch podle definice v bodu 1.6 do roviny kolmé na jejich vztažné osy. Je-li vzdálenost jednoznačně větší než minimální požadavky směrnice, může však být vzdálenost dvou světlometů nebo svítilen měřena bez přesného určení obrysu svíticí plochy."

Za bod 1.17 se vkládá nový bod, který zní:

"1.18 Vozovka

"Vozovkou" se rozumí povrch, na němž vozidlo stojí a který by měl být v zásadě vodorovný."

Bod 2.2.2 se nahrazuje tímto:

"2.2.2 soupis zařízení předepsaných výrobcem pro soustavu zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Soupis může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení. Každý typ musí být řádně identifikován (značka schválení typu konstrukční části, jméno výrobce atd.);"

.Bod 2.2.4 se nahrazuje tímto:

"2.2.4 dispoziční výkres (výkresy) každého jednotlivého světlometu nebo svítilny, který zobrazuje svíticí plochy podle definice v bodu 1.6, vztažné osy podle definice v bodu 1.7 a vztažné středy podle definice v bodu 1.8."

Bod 3.5.1 se nahrazuje tímto:

"3.5.1 být na vozidle namontovány symetricky vzhledem k jeho střední podélné rovině (toto ustanovení se vztahuje na vnější geometrický tvar světlometu nebo svítilny a nikoli na okraje jeho svíticí plochy podle bodu 1.6);"

.Bod 3.5.2 se nahrazuje tímto:

"3.5.2 být vzájemně symetrické vzhledem k střední podélné rovině; tento požadavek neplatí pro vnitřní konstrukci světlometu nebo svítilny;"

.Bod 3.8 se nahrazuje tímto:

"3.8 Maximální výška umístění nad vozovkou musí být měřena od nejvyššího bodu svíticí plochy a minimální výška od nejnižšího bodu svíticí plochy.

V případě potkávacího světlometu se minimální výška umístění nad vozovkou měří od nejnižšího okraje odrážeče."

Za bod 3.8 se vkládá nový bod, který zní:

"3.8.1 Pokud se jedná o celkovou vzdálenost na šířku, stanoví se umístění z hlediska šířky od toho okraje svíticí plochy, který je nejvzdálenější od střední podélné roviny vozidla; pokud se jedná o vzdálenost mezi světlomety nebo svítilnami, stanoví se umístění z hlediska šířky od vnitřních okrajů svíticích ploch."

Bod 3.10 se nahrazuje tímto:

"3.10 Žádné červené světlo vyzařované světlometem nebo svítilnou stanovené v bodu 1.5 nesmí být viditelné zepředu a žádné bílé světlo vyzařované světlometem nebo svítilnou stanovené v bodu 1.5, s výjimkou zpětného světlometu, nesmí být viditelné zezadu. Svítilny užívané k osvětlení vnitřku vozidla se z tohoto hlediska neberou v úvahu.

Požadavek se považuje za splněný, jestliže:"

Bod 3.10.1 se nahrazuje tímto:

"3.10.1 k viditelnosti jakéhokoli červeného světla zepředu: žádná plocha výstupu světla červené svítilny nesmí být při pohledu zepředu přímo viditelná pro pozorovatele, který se pohybuje v pásmu 1 v příčné rovině umístěné 25 m před vozidlem (viz dodatek 3 obrázek 1);"

.Bod 3.10.2 se nahrazuje tímto:

"3.10.2 k viditelnosti jakéhokoli bílého světla zezadu: žádná plocha výstupu světla bílého světlometu nebo svítilny nesmí být při pohledu zezadu přímo viditelná pro pozorovatele, který se pohybuje v pásmu 2 v příčné rovině umístěné 25 m za vozidlem (viz dodatek 3 obrázek 2)."

Bod 3.11 se nahrazuje tímto:

"3.11 Elektrické zapojení musí být takové, aby přední a zadní obrysové svítilny, případné doplňkové obrysové svítilny a svítilna zadní registrační tabulky mohly být zapínány a vypínány jen současně.

Tato ustanovení neplatí v případě, kdy jsou přední a zadní obrysové svítilny užity jako parkovací svítilny."

Bod 3.15.3 se nahrazuje tímto:

"3.15.3 V případě poruchy ovládání zakrývání nebo jiných poruch zmíněných v bodech 3.15.2.1 a 3.15.2.2 musí být možno přestavit zakrývatelné zařízení pro osvětlení do polohy užívání bez pomoci nářadí."

Bod 3.15.6 se nahrazuje tímto:

"3.15.6 Při teplotách zakrývatelného zařízení v rozsahu od –30 °C do + 50 °C musí být světlomet schopen dosáhnout plně odkryté polohy během tří sekund od aktivace ovládače."

Za bod 3.15.6 se vkládá nový bod, který zní:

"3.16 Počet svítilen

Počet svítilen namontovaných na vozidle se musí rovnat počtu stanovenému v druhém pododstavci bodů 4.1 až 4.1.7."

Bod 4.1.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.1.4.3 Na délku:

Na předku vozidla a montován tak, aby vyzařované světlo řidiče neobtěžovalo buď přímo, nebo nepřímo zpětnými zrcátky nebo jinými odrazovými povrchy na vozidlech."

Bod 4.1.5 se nahrazuje tímto:

"4.1.5 Geometrická viditelnost

Viditelnost svíticí plochy, včetně pásem, které se nejeví jako osvětlená v uvažovaném směru pozorování, musí být zajištěna uvnitř rozbíhajícího se prostoru ohraničeného přímkami obvodu svíticí plochy a svírajícími se vztažnou osou světlometu úhel nejméně 5°. Východiskem pro určení úhlů geometrické viditelnosti je obvod průmětu svíticí plochy na příčnou rovinu tečnou k nejpřednější části rozptylového skla světlometu."

Bod 4.1.11 se nahrazuje tímto:

"4.1.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je povinná."

Bod 4.2.5 se nahrazuje tímto:

"4.2.5 Geometrická viditelnost

Je definována úhly α a β podle ustanovení v bodu 1.9:

α = 15° nahoru a 10° dolů,

β = 45° směrem ven a 10° směrem dovnitř.

Protože fotometrické hodnoty, které jsou požadovány pro potkávací světlomety, nepokrývají zcela geometrické pole výhledu, je pro účely schválení typu vyžadována minimální hodnota 1 cd v ostatním prostoru. Přítomnost panelů nebo jiného zařízení v blízkosti světlometu nesmí být příčinou sekundárních účinků, které obtěžují ostatní uživatele silnice."

Bod 4.2.11 se nahrazuje tímto:

"4.2.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný."

Bod 4.3.11 se nahrazuje tímto:

"4.3.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný."

Bod 4.4.11 se nahrazuje tímto:

"4.4.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný."

Bod 4.5.3 se nahrazuje tímto:

"4.5.3 Uspořádání

A: Dvě přední směrové svítilny (kategorie 1).

Dvě zadní směrové svítilny (kategorie 2).

Dvě boční směrové svítilny (kategorie 5).

Jsou-li montovány svítilny, které kombinují funkci přední směrové svítilny (kategorie 1) a boční směrové svítilny (kategorie 5), mohou být ke splnění požadavků viditelnosti podle bodu 4.5.5 montovány dvě doplňkové boční směrové svítilny (kategorie 5).

B: Dvě zadní směrové svítilny (kategorie 2)."

Bod 4.5.4.1 se nahrazuje tímto:

"4.5.4.1 Na šířku:

Nejvzdálenější okraj svíticí plochy od střední podélné roviny vozidla nesmí být dále než 400 mm od vnějšího obrysu vozidla.

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou svíticích ploch nesmí být menší než 600 mm. Nepřevyšuje-li svislá vzdálenost zadní směrové svítilny od odpovídající zadní obrysové svítilny 300 mm, nesmí vzdálenost mezi vnějším obrysem vozidla a vnějším okrajem svíticí plochy zadní směrové svítilny překročit o více než 50 mm vzdálenost mezi vnějším obrysem vozidla a vnějším okrajem svíticí plochy odpovídající zadní obrysové svítilny.

Svíticí plocha směrové svítilny nesmí být vzdálena méně než 40 mm od svíticí plochy potkávacích světlometů nebo případných předních mlhových světlometů. Menší vzdálenost je přípustná, pokud svítivost ve vztažné ose směrové svítilny je rovna nejméně 400 cd."

Bod 4.5.8 se nahrazuje tímto:

"4.5.8 Nesmí být sdružená

s jinou svítilnou. Může být sdružená pouze se směrovou svítilnou jiné kategorie."

Bod 4.5.11 se nahrazuje tímto:

"4.5.11 Sdělovač

Povinná je kontrolka činnosti předních a zadních směrových svítilen. Kontrola může být optická nebo akustická nebo obojí. Je-li optická, musí to být přerušované světlo, které musí nejméně při poruše kterékoli přední nebo zadní směrové svítilny zůstat zhasnuté, nebo zůstat rozsvícené bez přerušování, nebo získat výraznou změnu ve frekvenci přerušování. Je-li kontrola zcela akustická, musí být zřetelně slyšitelná a musí nejméně při poruše kterékoli přední nebo zadní směrové svítilny získat výraznou změnu ve frekvenci.

Je-li motorové vozidlo vybaveno pro tažení přípojného vozidla, musí mít zvláštní kontrolku činnosti směrových svítilen přípojného vozidla, pokud sdělovač tažného vozidla neumožní indikaci poruchy kterékoli ze směrových svítilen takto vytvořené soupravy vozidel."

Bod 4.6.10 se nahrazuje tímto:

"4.6.10 Elektrické zapojení

Signál musí být ovládán samostatným spínačem, který umožní, aby všechny směrové svítilny svítily přerušovaně ve fázi."

Bod 4.6.11 se nahrazuje tímto:

"4.6.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je povinná. Přerušované výstražné světlo, které může pracovat ve spojení se sdělovačem (sdělovači) stanoveným v bodu 4.5.11."

Bod 4.7.11 se nahrazuje tímto:

"4.7.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný. Pokud je namontován, musí to být kontrolka s nepřerušovaným výstražným světlem, které se rozsvítí v případě poruchy brzdových svítilen."

Dodatek 2: Výkres se nahrazuje tímto výkresem:

+++++ TIFF +++++

PŘÍLOHA II

Bod 15 se nahrazuje tímto:

"15. K tomuto certifikátu o schválení typu jsou přiloženy následující dokumenty opatřené výše uvedeným číslem schválení typu:

……Seznam (seznamy) zařízení sestavený výrobcem soustavy zařízení pro světelnou techniku a signalizaci; pro každé zařízení musí být uvedena značka výrobce a značka schválení typu konstrukční části."

Na výslovnou žádost musí být tyto dokumenty poskytnuty příslušným orgánům ostatních členských států.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU