80/213/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 22. ledna 1980, kterou se mění směrnice 72/461/EHS o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství (80/213/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 1-2 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. ledna 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. února 1980 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 22. ledna 1980,

kterou se mění směrnice 72/461/EHS o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství

(80/213/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 72/461/EHS [3] naposledy pozměněná směrnicí 78/54/EHS [4] stanoví veterinární a hygienické požadavky, které musí splňovat zvířata, z nichž je maso získáváno;

vzhledem k tomu, že ačkoliv maso získané ze zvířat nevyhovujících veterinárním a hygienickým podmínkám musí být vyloučeno z obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství pro nebezpečí přenosu nakažlivých nebo infekčních chorob zvířat, může být použito pro jiné účely, je-li podrobeno ošetřením za účelem zničení případných zárodků uvedených chorob;

vzhledem k tomu, že takové maso by proto mělo být označeno zvláštní značkou upozorňující na to, že je vyloučeno z obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství, a zaručující jeho hygienickou jakost pro jiná použití, např. pro přípravu některých kategorií masných výrobků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 72/461/EHS se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 5a

Odchylně od čl. 5 odst. 1 a pokud není určeno pro obchod s čerstvým masem uvnitř Společenství, může maso zmíněné v uvedeném článku nést značku určenou v příloze I kapitole IX směrnice 64/433/EHS za předpokladu, že bude okamžitě označeno zvláštní značkou uvedenou v příloze této směrnice.

Ustanovení přílohy I kapitoly IX bodu 39 směrnice 64/433/EHS se použijí obdobně pro držení a používání značkovacích nástrojů.

Takové maso musí být získáváno, porcováno, dopravováno a skladováno odděleně nebo ne současně s masem určeným pro obchod s čerstvým masem uvnitř Společenství."

2. Doplňuje se nová příloha, která zní:

"

PŘÍLOHA

Značka pro maso určené pro jiné použití než pro obchod s čerstvým masem uvnitř Společenství

1. Razítkování masa musí být prováděno tak, aby přes oválné razítko určené v příloze I kapitole IX bodu 40 směrnice 64/433/EHS byl vyznačen diagonální kříž pozůstávající ze dvou úseček překřížených v pravých úhlech a umístěný tak, aby průsečík úseček ležel ve středu razítka a aby údaje na razítku zůstaly čitelné.

2. Značky zmíněné v odstavci 1 mohou být rovněž provedeny jedním razítkem, a to razítkem oválným, s osami oválu o délce 6,5 cm a šíři 4,5 cm; značka musí obsahovat tyto údaje s dokonale čitelnými znaky:

- v horní části jméno země vývozu velkými písmeny,

- uprostřed číslo veterinárního schválení jatek,

- ve spodní části jednu z těchto skupin zkratek: EHS – EEC– CEE – EWG – EEG – EØF,

- dvě úsečky překřížené diagonálně přes razítko v pravých úhlech ve středu razítka tak, aby nezakrývaly na něm uvedené údaje.

Písmena musí být 0,8 cm vysoká a číslice 1 cm vysoké.

Razítko musí obsahovat rovněž údaj identifikující veterinárního lékaře, který maso prohlédl.

"

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1980.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. ledna 1980.

Za Radu

předseda

G. Marcora

[1] Úř. věst. C 289, 19.11.1979, s. 42.

[2] Stanovisko doručené ve dnech 24. a 25. října 1979 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství).

[3] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

[4] Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 22.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU