31980L0181Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 39, 15.2.1980 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. prosince 1979 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 1979 Nabývá účinnosti: 21. prosince 1979
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 20. prosince 1979

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS

(80/181/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 71/354/EHS ze dne 18. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření [1] naposledy pozměněnou směrnicí Rady 76/770/EHS [2],

s ohledem na návrh Komise [3],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [4],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [5],

vzhledem k tomu, že jednotky měření jsou při použití všech měřicích přístrojů nezbytné pro vyjádření měření nebo pro jakoukoli identifikaci veličiny; že se jednotky měření používají ve většině oblastí lidské činnosti; že je nutné zajistit co největší možnou srozumitelnost při jejich použití; že je nutné vytvořit pravidla pro jejich používání v rámci Společenství pro ekonomické účely, pro účely zdraví a bezpečnosti lidí nebo pro administrativní účely;

vzhledem k tomu, že existují mezinárodní smlouvy nebo dohody v oblasti mezinárodní dopravy, které zavazují Společenství nebo členské státy; že tyto smlouvy nebo dohody je nutné respektovat;

vzhledem k tomu, že zákony, které upravují používání jednotek měření členských států, se mezi jednotlivým členskými státy navzájem liší a v důsledku toho brání obchodu; že za těchto okolností je nutné harmonizovat právní a správní předpisy, aby tyto překážky byly odstraněny;

vzhledem k tomu, že jednotky měření jsou předmětem mezinárodních usnesení přijatých Všeobecnou konferencí pro váhy a míry (CGPM) zřízenou Metrickou úmluvou podepsanou v Paříži dne 20. května 1875, kterou všechny členské státy dodržují; že "Mezinárodní soustava jednotek (SI)" byla vytvořena na základě těchto usnesení;

vzhledem k tomu, že Rada dne 18. října 1971 přijala směrnici 71/354/EHS o sbližování právních předpisů členských států za účelem omezení překážek při obchodování prostřednictvím přijetí mezinárodní soustavy jednotek na úrovni Společenství; že směrnice 71/354/EHS byla pozměněna aktem o přistoupení a směrnicí 76/770/EHS;

vzhledem k tomu, že se pomocí těchto ustanovení Společenství nepodařilo překonat všechny překážky v dané oblasti; že se podle směrnice 76/770/EHS do 31. prosince 1979 prověří situace týkající se jednotek měření, názvů a symbolů uvedených v kapitole D přílohy; že se ukázalo jako nezbytné znovu prověřit situaci týkající se určitých dalších jednotek měření;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby se zamezilo vážným obtížím, stanovit přechodné období, během něhož bude možné jednotky měření, které nejsou slučitelné s mezinárodním systémem, vyřadit; že členským států, které si to přejí, musí být umožněno uvést na jejich území co možná nejrychleji v účinnost ustanovení kapitoly I této přílohy; že je proto nutné na úrovni Společenství omezit dobu trvání tohoto přechodného období, přičemž je současně členským státům při zkracování tohoto období ponechána volnost;

vzhledem k tomu, že je během přechodného období nezbytné, zejména vzhledem k ochraně spotřebitele, zachovávat při použití jednotek měření při obchodování mezi členskými státy jasné stanovisko; že povinnost členských států umožnit používání doplňkových údajů u výrobků a přístrojů dovážených z jiných členských států během tohoto přechodného období se zdá pro tento účel vhodná;

vzhledem k tomu, že systematické přijímání řešení tohoto druhu však není pro všechny měřicí přístroje, včetně lékařských přístrojů, nezbytně žádoucí; že členské státy by proto měly na svém území vyžadovat, aby měřicí přístroje nesly indikace veličiny v jediné zákonné jednotce měření;

vzhledem k tomu, že tato směrnice neovlivní přetrvávající výrobu výrobků, které jsou již na trhu; že však ovlivní uvedení na trh a užívání výrobků a přístrojů, které nesou indikace veličiny v jednotkách měření, které již nejsou zákonnými jednotkami, kdy je nutné u těchto výrobků a přístrojů doplnit nebo nahradit součástky nebo části takových výrobků, zařízení nebo přístrojů, které již jsou na trhu; že je proto pro členské státy nezbytné, aby povolily uvádění na trh a užívání takových výrobků a přístrojů, u kterých se mají doplnit nebo nahradit součástky, i když nesou indikace veličin v jednotkách měření, které již nejsou zákonnými jednotkami měření, tak, aby bylo možno výrobky, zařízení nebo přístroje, které jsou již na trhu, dále používat;

vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) dne 1. března 1974 přijala mezinárodní normu o vyjadřování jednotek SI a dalších jednotek pro použití v systémech s omezeným souborem znaků; že lze Společenství doporučit, aby přijalo řešení, které již bylo normou ISO 2955 ze dne 1. března 1974 přijato na širší mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že ustanovení Společenství týkající se jednotek měření lze najít v několika textech Společenství; že otázka jednotek měření je tak důležitá, že je nutné, aby byl proveden odkaz na jediný text Společenství; že tato směrnice tedy kodifikuje všechna opatření Společenství týkající se tohoto předmětu a ruší směrnici 71/354/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Zákonem uznané jednotky měření v rámci znění této směrnice, které se musí používat pro vyjádření veličin, jsou:

a) jednotky uvedené v kapitole I přílohy;

b) jednotky uvedené v kapitole II přílohy do data stanoveného členskými státy; toto datum nesmí být pozdější než 31. prosinec 1985;

c) jednotky uvedené v kapitole III přílohy pouze v těch členských státech, v nichž byly povoleny dne 21. dubna 1973, a do data, které tyto členské státy stanoví; toto datum nesmí být pozdější než datum, které na základě článku 100 uvedené Smlouvy stanoví Rada před 31. prosincem 1989.

Článek 2

a) Povinnosti vyplývající z článku 1 se týkají používaných měřicích přístrojů, prováděných měření a indikací veličiny vyjádřených v jednotkách měření pro účely ekonomické, pro účely veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti a pro administrativní účely.

b) Tato směrnice neovlivní v oblasti vzdušné a námořní dopravy a železniční dopravy použití jiných jednotek, než jsou jednotky povinné podle této směrnice, které byly stanoveny v mezinárodních smlouvách nebo dohodách závazných pro Společenství nebo členské státy.

Článek 3

1. Pro účely této směrnice se "doplňkovou indikací" rozumí jedna nebo více indikací veličiny vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou obsaženy v kapitole I této přílohy a které doprovázejí indikaci veličiny v jednotce, která je v této kapitole zahrnuta.

2. Použití doplňkových indikací je povoluje do 31. prosince 1989.

3. Členské státy však mohou požadovat, aby měřicí přístroje nesly indikace veličiny v jediné zákonné jednotce měření.

4. Indikace vyjádřená v jednotce měření, která je uvedena v kapitole I, má přednost. Zejména indikace vyjádřené v jednotkách měření, které nejsou uvedeny v kapitole I, musí být vyjádřeny znaky, které nejsou větší než znaky odpovídající indikaci v jednotkách uvedených v kapitole I.

5. Použití doplňkových indikací může být po 31. prosinci 1989 prodlouženo.

Článek 4

Použití jednotek měření, které nejsou nebo které již nejsou zákonnými jednotkami, se povoluje pro:

- výrobky a zařízení, které jsou v den přijetí této směrnice již na trhu a/nebo v provozu,

- součástky a části výrobků a zařízení nutné pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí výše uvedených výrobků a zařízení.

Použití zákonných jednotek měření však může být požadováno pro indikátory měřicích přístrojů.

Článek 5

Mezinárodní norma ISO 2955 ze dne 1. března 1974 "Zpracování informací - Vyjádření jednotek SI a dalších jednotek pro použití v systémech s omezeným souborem znaků" se používá v oblasti, které se týká odstavec 1 této normy.

Článek 6

Směrnice 71/354/EHS se zrušuje k 1. říjnu 1981.

Jako výjimku ze směrnice 71/354/EHS a za podmínek uvedených v článku 1 této směrnice povolí členské státy nebo umožní používat následující jednotky měření po 31. prosinci 1979:

milimetr rtuti | (kapitola II) |

poise | (kapitola II) |

stok | (kapitola II) |

yard | (kapitola III) |

čtvereční yard | (kapitola III) |

therm | (kapitola III) |

Článek 7

a) Členské státy přijmou a zveřejní před 1. červencem 1981 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. října 1981.

b) Od data oznámení této směrnice členské státy zajistí, aby byla Komise informována ve vhodném čase umožňujícím jí předložit své připomínky o každém návrhu právního a správního předpisu, který zamýšlejí přijmout v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 1979.

Za Radu

předseda

J. Tunney

[1] Úř. věst. L 243, 29.10.1971, s. 29.

[2] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 204.

[3] Úř. věst. C 81, 28.3.1979, s. 6.

[4] Úř. věst. C 127, 21.5.1979, s. 80.

[5] Stanovisko předloženo ve dnech 24. - 25. října 1979 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

KAPITOLA I

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. a)

1. JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY

1.1 Základní jednotky SI

|

Veličina | Jednotka |

Název | Značka |

Délka | metr | M |

Hmotnost | kilogram | kg |

Čas | sekunda | s |

Elektrický proud | ampér | A |

Termodynamická teplota | kelvin | K |

Látkové množství | mol | mol |

Svítivost | kandela | cd |

Definice základních jednotek SI:

Jednotka délky

Metr je délka rovnající se 1650763,73 vlnových délek záření šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu mezi hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86.

(11. CGPM (1960), usnesení 6.)

Jednotka hmotnosti

Kilogram je jednotka hmotnosti; je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

(3. CGPM (1901), strana 70 zprávy z konference.)

Jednotka času

Sekunda je doba trvání 9192631770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

(13. CGPM (1967), usnesení 1.)

Jednotka elektrického proudu

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jeden metr vyvolá mezi nimi sílu 2 × 10-7 newtonů na jeden metr délky.

(CIPM (1946), usnesení 2, schváleno 9. CGPM (1948).)

Jednotka termodynamické teploty

Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16 dílu termodynamické teploty trojného bodu vody.

(13. CGPM (1967), usnesení 4.)

Jednotka látkového množství

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12C.

Při udávání látkového množství je třeba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určené seskupení těchto částic.

(14. CGPM (1971), usnesení 3.)

Jednotka svítivosti

Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540×1012 hertzů a jehož zářivost je 1/683 wattu na steradián.

(16. CGPM (1979), usnesení 3.)

1.1.1 Zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty

|

Veličina | Jednotka |

Název | Značka |

Celsiova teplota | stupeň Celsia | °C |

Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T - T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 kelvinů. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech, nebo ve stupních Celsia. Jednotka "stupeň Celsia" je rovna jednotce "kelvin".

1.2 Další jednotky SI

1.2.1 Doplňkové jednotky SI

|

Veličina | Jednotka |

Název | Značka |

Rovinný úhel | radián | rad |

Prostorový úhel | steradián | sr |

(11. CGPM (1960), usnesení 12.)

Definice doplňkových jednotek:

Jednotka rovinného úhlu

Radián je rovinný úhel mezi dvěma poloměry, které na obvodu kruhu vytínají oblouk rovnající se svou délkou poloměru.

(Mezinárodní norma ISO 31 - 1. prosince 1965.)

Jednotka prostorového úhlu

Steradián je prostorový úhel, který má svůj vrchol ve středu koule a který opíše na povrchu koule plochu rovnající se ploše čtverce, jehož strana se rovná poloměru koule.

(Mezinárodní norma ISO 31 - 1. prosince 1965.)

1.2.2 Odvozené jednotky

Jednotky odvozené jednoznačně ze základních jednotek SI a doplňkových jednotek SI jsou dány jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI a/nebo doplňkových jednotek SI s číselným faktorem 1.

1.2.3 Odvozené jednotky SI s názvy a značkami

Jednotka | Vyjádření | Veličina |

Název | Značka | V jiných jednotkách SI | Pomocí základních nebo doplňkových jednotek SI |

Frekvence | hertz | Hz | | s-1 |

Síla | newton | N | | m.kg.s-2 |

Tlak, napětí | pascal | Pa | N. m-2 | m-1.kg.s-2 |

Energie, práce; množství tepla | joule | J | N. m | m2.kg.s-2 |

Výkon, zářivý tok | watt | W | J. s-1 | m2.kg.s-3 |

Množství elektrické energie, elektrický náboj | coulomb | C | | s.A |

Elektrický potenciál, potenciálový rozdíl, elektromotorická síla | volt | V | W. A-1 | m2.kg.s-3.A-1 |

Elektrický odpor | ohm | Ω | V. A-1 | m2.kg.s-3.A-2 |

Vodivost | siemens | S | A. V-1 | m-2.kg-1.s3.A2 |

Kapacita | farad | F | C. V-1 | m-2.kg-1.s4. A2 |

Magnetický tok | weber | Wb | V. s | m2.kg.s-2.A-1 |

Magnetická indukce | tesla | T | Wb. m-2 | kg.s-2.A-1 |

Indukčnost | henry | H | Wb. A-1 | m2.kg.s-2.A-2 |

Světelný tok | lumen | lm | | cd.sr |

Osvětlení | lux | lx | lm. m-2 | m-2.cd.sr |

Radioaktivita (radionuklidu) | becquerel | Bq | | s-1 |

Pohlcená dávka, specifická dodaná energie, kerma, index pohlcené dávky | gray | Gy | J. kg-1 | m2.s-2 |

Ekvivalentní dávka | sievert | Sv | J. kg-1 | m2.s-2 |

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v kapitole I.

Zejména odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí speciálních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity je možné vyjádřit jako m-1. kg. s-1 nebo N. s. m-2 nebo Pa. s.

1.3 Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů

Faktor | Předpona | Značka | Faktor | Předpona | Značka |

1018 | exa | E | 10-1 | deci | d |

1015 | peta | P | 10-2 | centi | c |

1012 | tera | T | 10-3 | mili | m |

109 | giga | G | 10-6 | mikro | μ |

106 | mega | M | 10-9 | nano | n |

103 | kilo | k | 10-12 | piko | p |

102 | hekto | h | 10-15 | femto | f |

101 | deka | da | 10-18 | atto | a |

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu "gram" a jejich značek ke značce "g".

Kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, tam lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.

Složené předpony, tedy předpony vytvořené spřažením několika výše uvedených předpon, se nesmějí používat.

1.4 Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SI

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Hodnota |

Objem | litr | l nebo L | 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |

Hmotnost | tuna | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |

Tlak, napětí | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |

Poznámka:

Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce bodu 1.4.

2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Hodnota |

Rovinný úhel | oběh * | | 1 oběh = 2 π rad |

rad * nebo gon * | gon * | 1 gon = π200 rad |

stupeň | ° | 1° = π180 rad |

úhlová minuta | ′ | 1' = π10800rad |

úhlová sekunda | ′′ | 1'' = π648000rad |

Čas | minuta | min | 1 min = 60 s |

hodina | h | 1 h = 3600 s |

den | d | 1 d = 86400 s |

Poznámka:

Předpony uvedené v bodu 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy "stupeň" nebo "gon" a značkou "gon".

3. JEDNOTKY DEFINOVANÉ NEZÁVISLE NA SEDMI ZÁKLADNÍCH JEDNOTKÁCH SI

Unifikovaná jednotka atomové hmotnosti se rovná jedné dvanáctině hmotnosti atomu nuklidu uhlíku 12C.

Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu potenciálním rozdílem jednoho voltu ve vakuu.

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Hodnota |

Hmotnost | unifikovaná jednotka atomové hmotnosti | u | 1 u ≈ 1,660565 5 ×10-27 kg |

Energie | elektronvolt | eV | 1 eV ≈ 1,602189 2 ×10-19 J |

Vyjádření hodnoty těchto jednotek v jednotkách soustavy SI není přesné.

Výše uvedené hodnoty jsou převzaty z bulletinu Mezinárodní rady vědeckých sdružení CODATA č. 11 z prosince 1973.

Poznámka:

Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.

4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Hodnota |

Optická mohutnost optických soustav | dioptrie * | | 1 dioptrie = 1 m-1 |

Hmotnost drahých kamenů | metrický karát | | 1 metrický karát = 2 ×10-4 kg |

Plocha zemědělské půdy a stavebních parcel | ar | a | 1 a = 102 m2 |

Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délky | tex * | tex * | 1 tex = 10-6 kg. m-1 |

Poznámka:

Předpony uvedené v bodu 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami. Násobek 102a se však nazývá "hektar".

5. SLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinací jednotek uvedených v kapitole I se tvoří složené jednotky.

KAPITOLA II

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČL. 1 PÍSM. b)

VELIČINY, NÁZVY JEDNOTEK, ZNAČKY A HODNOTY

Veličina | Jednotka |

Název | Značka | Hodnota |

Tlak krve | milimetr rtuti (*) | mm Hg (*) | 1 mm Hg = 133,322 Pa |

Rovinný úhel | | g (*) | 1g = π200rad |

Radioaktivita (radionuklidu) | curie | Ci | 1 Ci = 3,7 ×1010 Bq |

Pohlcená dávka | rad | rad | 1 rad = 10-2 Gy |

Ekvivalentní dávka | rem | rem (*) | 1 rem = 10-2 Sv |

Ozáření (paprsky X a γ) | röntgen | R | 1 R = 2,58.10-4 c. kg-1 |

Dynamická viskozita | poise | P | 1 P = 10-1 Pa. s |

Kinematická viskozita | stok | St | 1 St = 10-4 m2. s-1 |

Poznámka:

Předpony a jejich značky uvedené v bodu 1.3 kapitoly I lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tomto bodu, s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky a značky "g".

Do data, které je uvedeno v čl. 1 písm. b), je možné jednotky obsažené v kapitole II kombinovat navzájem nebo s jednotkami v kapitole I, čímž vzniknou složené jednotky.

KAPITOLA III

ZÁKONNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PÍSMENO (c)

VELIČINY, NÁZVY JEDNOTEK, ZNAČKY A PŘIBLIŽNÉ HODNOTY

Délka

palec | 1 in = 2,54x10-2 m |

stopa | 1 ft = 0,3048 m |

sáh | 1 fm = 1,829 m |

míle | 1 míle = 1609 m |

yard | 1 yard = 0,9144 m |

Plocha

čtvereční stopa | 1 sq ft = 0,929x10-1m2 |

akr | 1 ac = 4047 m2 |

čtvereční yard | 1 sq ya = 0,8361 m2 |

Objem

unce kapaliny | 1 fl oz = 28,41x10-6 |

čtvrt pinty | 1 gill = 0,1424x10-3 |

pinta | 1 pt = 0,5683x10-3 |

kvart, čtvrtina galonu | 1 qt = 1,137x10-3 |

galon | 1 gal = 4,546x10-3m3 |

Hmotnost

unce (anglosaská soustava) | 1 oz = 28,35x10-3 kg |

trojská unce | 1 oz tr = 31,10x10-3 kg |

libra | 1 lb = 0,4536 kg |

Energie

therm | 1 therm = 105,506x106 J |

Do data, které je uvedeno v čl. 1 písm. c), je možné jednotky obsažené v kapitole III kombinovat navzájem nebo s jednotkami v kapitole I, čímž vzniknou složené jednotky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU