31980D1073Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 1980, kterým se stanoví nový statut Poradního výboru pro potraviny

Publikováno: Úř. věst. L 318, 26.11.1980 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. října 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. listopadu 1980 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/613/ES Pozbývá platnosti: 25. srpna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 24. října 1980,

kterým se stanoví nový statut Poradního výboru pro potraviny

(80/1073/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

vzhledem k tomu, že je povinností Komise konzultovat a informovat profesní kruhy a spotřebitele o otázkách vyplývajících z harmonizace právních a správních předpisů v oblasti potravin;

vzhledem k tomu, že existence Poradního výboru pro potraviny zřízeného rozhodnutím Komise 75/420/EHS [1] ve znění rozhodnutí 78/758/EHS [2] umožňuje Komisi seznámit se s názory profesních kruhů a spotřebitelů na návrhy právních předpisů připravované jejími útvary, zejména pokud jde o jejich hospodářské důsledky;

vzhledem k tomu, že tento výbor poskytuje profesním kruhům a spotřebitelům možnost předkládat náměty týkající se harmonizace právních a správních předpisů v oblasti potravin;

vzhledem k tomu, že zkušenosti získané z činnosti výboru od jeho zřízení dne 26. června 1975 ukazují potřebu upravit jeho statut;

vzhledem k tomu, že po rozpuštění Výboru obchodních organizací zemí Evropského hospodářského společenství (COCCEE), jedné z organizací uvedených v čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 75/420/EHS, vyvstala potřeba vzít v úvahu existenci nových organizací zastupujících obchod na úrovni Společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1. Při Komisi se zřizuje Poradní výbor pro potraviny. Komise jej může konzultovat ke všem otázkám týkajícím se harmonizace právních a správních předpisů v oblasti potravin.

2. Stálí členové výboru mohou Komisi upozorňovat na možnost konzultovat nebo informovat výbor o jakékoliv záležitosti, která je v působnosti výboru a pro kterou nebylo vyžádáno jeho stanovisko.

Článek 2

1. Výbor se skládá z deseti stálých členů a dvaceti odborníků rozdělených do pěti hospodářských skupin zastupujících zemědělství, obchod, spotřebitele, průmysl a pracovníky.

2. Každá skupina uvedená v odstavci 1 sestává ze dvou stálých členů, kterým jsou nápomocni čtyři odborníci.

3. Úkolem stálých členů je zajišťovat koordinaci práce ve skupinách.

Jejich funkční období je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Ve své funkci zůstávají, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud nejsou znovu jmenováni.

Funkční období stálého člena skončí před uplynutím tříletého období odstoupením nebo smrtí.

Funkční období náhradního stálého člena končí ve stejném okamžiku jako funkční období ostatních stálých členů.

4. Subjekty a organizace uvedené v příloze navrhnou Komisi pro svou hospodářskou skupinu kandidáty na stálé členy a jmenují odborníky, kteří jim jsou nápomocni.

Každý z nich podle svých zájmů navrhne Komisi čtyři kandidáty různé státní příslušnosti, z nichž Komise jmenuje stálé členy.

Nejméně osm dní před každým zasedáním sdělí sekretariátu výboru dopisem jméno(a) a adresu(y) odborníka(ů), kterého (které) navrhují jmenovat pro každý předmět, který je na pořadu jednání.

5. Pokud neexistuje žádný subjekt ani organizace společenství zastupující skupinu výboru, jmenuje Komise stálé členy této skupiny na návrh nejreprezentativnějších stávajících organizací zřízených na úrovni Společenství, postupem podle odstavce 4.

V tomto případě určí stálí členové jmenovaní Komisí společně ve spolupráci s těmito organizacemi odborníky, kteří jim mají být nápomocni.

6. Subjekty a organizace, které navrhly kandidáta na jmenování za stálého člena, mohou během funkčního období požádat Komisi o jeho nahrazení.

Článek 3

1. Výboru předsedá po dobu tří let stálý člen jedné z hospodářských skupin, které jsou v něm zastoupeny.

2. Předseda výboru je zvolen v prvém kole volby dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných stálých členů a v následujících kolech volby většinou hlasů přítomných stálých členů.

3. Stálí členové volí dva místopředsedy ze stálých členů hospodářských skupin, k nimž nepatří předseda, postupem podle odstavce 2.

Článek 4

Sekretariát pro práci výboru zajišťuje Komise.

Vypracovává pořad jednání pro zasedání, zve členy na zasedání a poskytuje jim dokumentaci.

Článek 5

Výbor může zřídit pracovní skupiny pro posuzování technických otázek souvisejících s návrhy právních předpisů týkajících se potravin.

Předsednictví a sekretariát těchto pracovních skupin zajišťuje Komise.

Článek 6

Komise může k účasti na práci výboru nebo pracovních skupin přizvat odborníky, kteří mají zvláštní kvalifikaci v záležitosti, která je na pořadu jednání, a kteří nepatří do žádné z pracovních skupin výboru.

Každá takto pozvaná osoba se účastí pouze jednání o záležitosti, k níž byla přizvána.

Článek 7

Schůzí výboru a pracovních skupin se účastní zástupci zúčastněných útvarů Komise.

Článek 8

1. Komise může na návrh subjektů a organizací uvedených v příloze jmenovat pozorovatele pro zajištění administrativního spojení se sekretariátem výboru po dobu funkčního období stálých členů.

2. Pozorovatelé mohou být přítomni při zasedání výboru a pracovních skupin. Neúčastní se jednání.

Článek 9

1. Jednání výboru a pracovních skupin nejsou zakončena hlasováním.

2. Pokud je s výborem konzultován návrh právního předpisu nebo pokud Komise požaduje stanovisko pracovních skupin uvedených v čl. 2 odst. 1 k předmětu, který spadá do pravomoci výboru, vypracuje sekretariát návrh stanoviska, který se předkládá stálým členům výboru.

Ve lhůtě stanovené Komisí po poradě se stálými členy shromáždí sekretariát od účastníků zasedání výboru všechny případné požadavky na opravu. Pokud se žádné takové požadavky ve stanovené lhůtě nevyskytnou, považuje se stanovisko za přijaté.

3. Z jednání pracovních skupin uvedených v článku 5 se vypracovává zápis, který se za podmínek stanovených v odstavci 2 předkládá členům pracovních skupin, stálým členům výboru a pozorovatelům.

Článek 10

Účast na práci výboru a jeho pracovních skupin není odměňována.

Článek 11

Stanoviska a zápisy z porad se sdělují Radě a Stálému výboru pro potraviny na jejich žádost.

Článek 12

V souladu s článkem 214 Smlouvy nesmějí účastníci schůzí výboru sdělovat informace, které získají při práci výboru, pokud je Komise upozorní, že vyžádané stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy.

Článek 13

Zrušuje se rozhodnutí 75/420/EHS.

Článek 14

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. listopadu 1980.

V Bruselu dne 24. října 1980.

Za Komisi

Étienne Davignon

člen Komise

[1] Úř. věst. L 182, 12.7.1975, s. 35.

[2] Úř. věst. L 251, 14.9.1978, s. 18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Subjekty a organizace uvedené v čl. 2 odst. 4

Hospodářská skupina | Subjekty a organizace |

Zemědělství | Výbor zemědělských organizací Evropského hospodářského společenství (COPA) společně se Všeobecným výborem pro zemědělské družstevnictví v zemích EHS (COGECA) |

Obchod | Nejreprezentativnější organizace |

Spotřebitelé | Poradní výbor pro spotřebitele (CCC) |

Průmysl | Svaz průmyslu Evropského společenství (UNICE) |

Pracovníci | Evropská konfederace odborových svazů (EKOS) |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU