31980D0765Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 1980, o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy

Publikováno: Úř. věst. L 213, 16.8.1980 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. července 1980 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 1980 Nabývá účinnosti: 16. srpna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2003/654/ES Pozbývá platnosti: 8. září 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 8. července 1980,

o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy

(80/765/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic [1], a zejména na čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 6 nařízení (EHS) č. 357/79 stanoví, že členské státy, které vyhodnocují výsledky tohoto mezilehlého zjišťování pomocí elektronického zpracování dat, musí tyto výsledky předat ve strojově čitelné formě;

vzhledem k tomu, že zařízení, které má Komise k dispozici pro rozbor výsledků statistických zjišťování ploch vinic, a potřeba jeho racionálního využití vyžadují, aby byl určen standardní formát pro přepis údajů do strojově čitelné formy, která bude stanovena postupem podle článku 8 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že z praktických důvodů mají členské státy předávat ve strojově čitelné formě rovněž výsledky zjišťování uvedených v článku 6 nařízení (EHS) č. 357/79;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strojově čitelnou formou pro předložení údajů stanovených v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 pro ty členské státy, které vyhodnocují výsledky svých přehledů elektronicky, jsou magnetické pásky.

Článek 2

Kódy a pravidla pro přepis údajů uvedených v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 na magnetickou pásku jsou stanoveny v přílohách tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. července 1980.

Za Komisi

François-Xavier Ortoli

místopředseda

[1] Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE MAGNETICKÝCH PÁSKŮ PRO SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ MEZILEHLÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PLOCH VINIC STATISTICKÉMU ÚŘADU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTATU)

(Nařízení Rady (EHS) č. 357/79)

OBECNÁ USTANOVENÍ

I. Členské státy, které vyhodnocují výsledky statistických zjišťování elektronicky, sdělují Eurostatu údaje zaznamenané v souladu s ukazateli uvedenými v článcích 5 a 6 nařízení (EHS) č. 357/79 v této formě:

1. Při úplném zjišťování se údaje sdělují za souhrn podniků (nebo se vypočítají navýšením za souhrn podniků, pokud jde o výběrová šetření); údaje se nesdělují za jednotlivé podniky.

2. Údaje jsou předávány na devítistopé magnetické pásce 1600 BPI (630 bytů/cm) standardního označení.

3. Údaje mají pevně stanovenou délku datového souboru skládající se ze 145 znaků a zaznamenávají se v EBCDIC.

4. První dvě pole každého datového souboru obsahují údaje umožňující identifikaci. První pole (tři znaky) označuje zeměpisnou jednotku, jejíž kodifikace je uvedena ve zvláštních ustanoveních a v příloze II.

5. Druhé pole (dva znaky) označuje tabulku v rozpisu tabulek stanoveném v nařízení Rady (EHS) č. 357/79. Kodifikace těchto tabulek je uvedena ve zvláštních ustanoveních.

6. Počet a velikost polí každého datového souboru se liší podle tabulky. Pokud není u některých tabulek všech 145 znaků zaplněno, doplňuje se datový soubor mezerami.

7. Údaje se v každém poli zarovnávají vpravo a doplňují nulami na plnou délku. Pokud není uváděn některý nepovinný údaj, doplňuje se datový soubor mezerami v odpovídajících bytech.

8. Velikost plochy vinic se uvádí v arech, údaje o produkci v hektolitrech.

9. Členské státy si zvolí blokační faktor a o použitém blokačním faktoru uvědomí Eurostat.

10. Datové soubory se třídí podle zeměpisných jednotek, tabulek a změn.

11. Standardní administrativní postupy pro předání souborů magnetických pásek Eurostatu se stanoví ve spolupráci Eurostatu a členských států.

II. Na dalších stranách se uvádějí pro každou tabulku a jednotlivé položky datového souboru:

a) kódy, které mají být použity;

b) maximální počet znaků požadovaný pro příslušnou položku;

c) postupné číselné označení znaků pro různé položky.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

První dvě pole každého datového souboru obsahují následující údaje:

| Kód | Počet znaků | Číslo bytu na pásce |

1.Zeměpisná jednotka | Viz příloha II | 3 | 1 – 3 |

2.Tabulky | | 2 | 4 – 5 |

5 | 50 | | |

6 | 60 | | |

7 | 70 | | |

8 | 80 | | |

Kód | Počet znaků | Číslo bytu na pásce | |

TABULKA 5

5.1.Druh plochy | | 1 | 6 |

Obdělávaný | 1 | | |

Ještě neobdělávaný | 2 | | |

5.2.Celkem

Plocha (arů) | | 10 | 7 – 16 |

5.3.Jakostní víno s. o.

Celkem (arů) | | 10 | 17 – 26 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 27 – 28 |

Plocha (arů) | | 10 | 29 – 38 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 39 – 40 |

Plocha (arů) | | 10 | 41 – 50 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 51 – 52 |

Plocha (arů) | | 10 | 53 – 62 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 63 – 64 |

Plocha (arů) | | 10 | 65 – 74 |

5.4.Jakostní víno

Celkem (arů) | | 10 | 75 – 84 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 85 – 86 |

Plocha (arů) | | 10 | 87 – 96 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 97 – 98 |

Plocha (arů) | | 10 | 99 – 108 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 109 – 110 |

Plocha (arů) | | 10 | 111 – 120 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 121 – 122 |

Plocha (arů) | | 10 | 123 – 132 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 133 – 134 |

Plocha (arů) | | 10 | 135 – 144 |

TABULKA 6

6.1.Hospodářský rok | | 1 | 6 |

1979/81 | 2 | | |

1981/82 | 3 | | |

1982/83 | 4 | | |

1983/84 | 5 | | |

1984/85 | 6 | | |

1985/86 | 7 | | |

1986/87 | 8 | | |

1987/88 | 9 | | |

6.2.Změny | | 1 | 7 |

Vyklučeno nebo již neobhospodařováno | 1 | | |

Vysázeno | 2 | | |

Opětovně vysázeno | 3 | | |

6.3.Celkem

Plocha (arů) | | 10 | 8 – 17 |

6.4.Jakostní víno s. o.

Celková plocha (arů) | | 10 | 18 – 27 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 28 – 29 |

Plocha (arů) | | 10 | 30 – 39 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 40 – 41 |

Plocha (arů) | | 10 | 42 – 51 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 52 – 53 |

Plocha (arů) | | 10 | 54 – 63 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 64 – 65 |

Plocha (arů) | | 10 | 66 – 75 |

6.5.Ostatní vína

Celková plocha (arů) | | 10 | 76 – 85 |

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 86 – 87 |

Plocha (arů) | | 10 | 88 – 97 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 98 – 99 |

Plocha (arů) | | 10 | 100 – 109 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 110 – 111 |

Plocha (arů) | | 10 | 112 – 121 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 122 – 123 |

Plocha (arů) | | 10 | 124 – 133 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 134 – 135 |

Plocha (arů) | | 10 | 136 – 145 |

TABULKA 7

7.1.Hospodářský rok | | 1 | 6 |

1979/81 | 2 | | |

1981/82 | 3 | | |

1982/83 | 4 | | |

1983/84 | 5 | | |

1984/85 | 6 | | |

1985/86 | 7 | | |

1986/87 | 8 | | |

1987/88 | 9 | | |

7.2.Jednotka obsahu alkoholu | | 1 | 7 |

% obj. | 1 | | |

° Oechsle | 2 | | |

7.3.Jakostní víno s. o.

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 8 – 9 |

Produkce (hl) | | 10 | 10 – 19 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 20 – 21 |

Produkce (hl) | | 10 | 22 – 31 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 32 – 33 |

Produkce (hl) | | 10 | 34 – 43 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 44 – 45 |

Produkce (hl) | | 10 | 46 – 55 |

Obsah alkoholu

(1 desetinné místo, 1 desetinná čárka) | | 3 | 56 – 58 |

7.4.Ostatní vína

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 59 – 60 |

Produkce (hl) | | 10 | 61 – 70 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 71 – 72 |

Produkce (hl) | | 10 | 73 – 82 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 83 – 84 |

Produkce (hl) | | 10 | 85 – 94 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 95 – 96 |

Produkce (hl) | | 10 | 97 – 106 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 107 – 108 |

Produkce (hl) | | 10 | 109 – 118 |

Obsah alkoholu

(1 desetinné místo, 1 desetinná čárka) | | 3 | 119 – 121 |

TABULKA 8

8.1.Počáteční rok | Skutečný rok | 4 | 6 – 9 |

8.2.Znaménko

+ | 1 | 1 | |

- | 2 | | |

8.3.Jakostní víno s.o.

Výnosová třída I

Zatřídění | 11 | 2 | 10 – 11 |

Znaménko | | 1 | 12 |

Změny | | | |

(1 desetinné místo, 1 desetinná čárka) | | 3 | 13 – 15 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 12 | 2 | 16 – 17 |

Znaménko | | 1 | 18 |

Změny | | 3 | 19 – 21 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 13 | 2 | 22 – 23 |

Znaménko | | 1 | 24 |

Změny | | 2 | 25 – 27 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 14 | 2 | 28 – 29 |

Znaménko | | 1 | 30 |

Změny | | 3 | 31 – 33 |

8.4.Ostatní vína

Výnosová třída I

Zatřídění | 21 | 2 | 34 – 35 |

Znaménko | | 1 | 36 |

Změny | | 3 | 37 – 39 |

Výnosová třída II

Zatřídění | 22 | 2 | 40 – 41 |

Znaménko | | 1 | 42 |

Změny | | 3 | 43 – 45 |

Výnosová třída III

Zatřídění | 23 | 2 | 46 – 47 |

Znaménko | | 1 | 48 |

Změny | | 3 | 49 – 51 |

Výnosová třída IV

Zatřídění | 24 | 2 | 52 – 53 |

Znaménko | | 1 | 54 |

Změny | | 3 | 55 – 57 |

Výnosová třída V

Zatřídění | 25 | 2 | 58 – 59 |

Znaménko | | 1 | 60 |

Změny | | 3 | 61 – 63 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZEMĚPISNÉ JEDNOTKY STANOVENÉ V ČL. 4 ODST. 3 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 357/79

| Kód |

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (vinařské oblasti) | 010 |

Ahr | 110 |

Mittelrhein | 111 |

Mosel-Saar-Ruwer | 112 |

Nahe | 113 |

Rheinhessen | 114 |

Rheinpfalz | 115 |

Hessische Bergstraße | 116 |

Rheingau | 117 |

Württemberg | 118 |

Baden | 119 |

Franken | 120 |

FRANCIE | 430 |

(departementy nebo skupiny departementů)

Aude | 543 |

Gard | 544 |

Hérault | 545 |

Lozère | 546 |

Pyrénées-Orientales | 547 |

Var | 552 |

Vaucluse | 553 |

Bouches-du-Rhône | 551 |

Gironde | 516 |

Gers | 523 |

Charente | 511 |

Charente-Maritime | 512 |

Ardèche | 532 |

Aisne | 472 |

Seine-et-Marne | 461 |

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | 439 |

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret | 442 |

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | 444 |

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 445 |

Bas-Rhin, Haut-Rhin | 446 |

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | 447 |

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée | 448 |

Deux-Sèvres, Vienne | 401 |

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | 402 |

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et- Garonne | 403 |

Corrèze, Haute-Vienne | 453 |

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | 404 |

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 455 |

Alpes-de-Haute-Provence, Haute –Alpes, Alpes-Maritimes | 405 |

Corse-du-Sud, Haute-Corse | 458 |

ITÁLIE | 562 |

Torino | 590 |

Vercelli | 591 |

Novara | 592 |

Cuneo | 593 |

Asti | 594 |

Alessandria | 595 |

Valle d'Aosta | 575 |

Imperia | 596 |

Savona | 597 |

Genova | 598 |

La Spezia | 599 |

Varese | 600 |

Como | 601 |

Sondrio | 602 |

Milano | 603 |

Bergamo | 604 |

Brescia | 605 |

Pavia | 606 |

Cremona | 607 |

Mantova | 608 |

Bolzano-Bozen | 609 |

Trento | 610 |

Verona | 611 |

Vicenza | 612 |

Belluno | 613 |

Treviso | 614 |

Venezia | 615 |

Padova | 616 |

Rovigo | 617 |

Pordenone | 618 |

Udine | 619 |

Gorizia | 620 |

Trieste | 621 |

Piacenza | 622 |

Parma | 623 |

Reggio nell'Emíllia | 624 |

Modena | 625 |

Bologna | 626 |

Ferrara | 627 |

Ravenna | 628 |

Forlí | 629 |

Massa Carrara | 630 |

Lucca | 631 |

Pistoia | 632 |

Firenze | 633 |

Livorno | 634 |

Pisa | 635 |

Arezzo | 636 |

Siena | 637 |

Grosseto | 638 |

Perugia | 639 |

Terni | 640 |

Pesaro e Urbino | 641 |

Ancona | 642 |

Macerata | 643 |

Ascoli Piceno | 644 |

Viterbo | 645 |

Rieti | 646 |

Roma | 647 |

Latina | 648 |

Frosinone | 649 |

Caserta | 650 |

Benevento | 651 |

Napoli | 652 |

Avellino | 653 |

Salerno | 654 |

L'Aquila | 655 |

Teramo | 656 |

Pescara | 657 |

Chieti | 658 |

Campobasso | 659 |

Isernia | 660 |

Foggia | 661 |

Bari | 662 |

Taranto | 663 |

Brindisi | 664 |

Lecce | 665 |

Potenza | 666 |

Matera | 667 |

Cosenza | 668 |

Catanzaro | 669 |

Reggio di Calabria | 670 |

Trapani | 671 |

Palermo | 672 |

Messina | 673 |

Agrigento | 674 |

Caltanissetta | 675 |

Enna | 676 |

Catania | 677 |

Ragusa | 678 |

Siracusa | 679 |

Sassari | 680 |

Nuoro | 681 |

Cagliari | 682 |

Oristano | 683 |

LUCEMBURSKO | 805 |

tvoří jedinou zeměpisnou jednotku | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU