31980D0391Rozhodnutí rady ze dne 17. března 1980, kterým se jménem Společenství přijímá příloha Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů

Publikováno: Úř. věst. L 100, 17.4.1980 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. března 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. března 1980 Nabývá účinnosti: 17. března 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí rady

ze dne 17. března 1980,

kterým se jménem Společenství přijímá příloha Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů

(80/391/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na doporučení Komise,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím 75/199/EHS [1] uzavřelo Společenství Mezinárodní úmluvu o zjednodušení a sladění celních režimů;

vzhledem k tomu, že příloha k této úmluvě týkající se zpětného dovozu zboží v nezměněném stavu může být Společenstvím přijata;

vzhledem k tomu, že by však toto přijetí mělo být spojeno s určitými výhradami s ohledem na zvláštní požadavky celní unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B 3 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů o zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu se přijímá jménem Společenství s výhradou k normě 2 a doporučeným praxím 8, 11, 12 a 24.

Znění uvedené přílohy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou informovat generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci, že Společenství přijalo přílohu o zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu s výhradami uvedenými v článku 1.

V Bruselu dne 17. března 1980.

Za Radu

předseda

J. Santer

[1] Úř. věst. L 100, 21.4.1975, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B 3

PŘÍLOHA O ZPĚTNÉM DOVOZU ZBOŽÍ V NEZMĚNĚNÉM STAVU

ÚVOD

Zboží vyvezené ze země bývá často znovu dovezeno ve stejném stavu, v jakém zemi opustilo. V mnoha případech se tento zpětný dovoz předpokládal a zboží mohlo tedy být vyvezeno s výhradou zpětného dovozu. V některých případech je však zboží zpětně dovezeno na základě okolností, které nastaly až po vývozu.

Vnitrostátní právní předpisy většiny států obsahují ustanovení, která umožňují toto zpětně dovážené zboží osvobodit od placení dovozních cel a poplatků a vrátit případná vývozní cla a poplatky odvedené při vývozu. Celní režim, které umožňuje osvobození od poplatků a jejich případné vrácení, je zpětný dovoz v nezměněném stavu. Tento režim je podmíněn prokázáním totožnosti zboží. Částky splatné v důsledku vrácení, osvobození nebo podmínečného osvobození od cel nebo poplatků nebo jakýchkoli jiných subvencích, které byly poskytnuty při vývozu, musí být zaplaceny.

Tato příloha se nevztahuje na zpětný dovoz osobních předmětů denní potřeby cestujících a na dopravní prostředky pro soukromé účely.

DEFINICE

Ve smyslu této přílohy se:

a) "zpětným dovozem zboží v nezměněném stavu" rozumí celní režim umožňující propuštění zboží, které bylo vyvezeno z volného oběhu jako zušlechtěný výrobek pro domácí spotřebu, s osvobozením od dovozních cel a poplatků pod podmínkou, že nebylo v zahraničí zpracováno, opracováno ani opraveno. Částky splatné v důsledku vrácení, osvobození nebo podmínečného osvobození od cel nebo poplatků nebo jakýchkoli jiných subvencích, které byly poskytnuty při vývozu, musí být zaplaceny.

b) "propuštěním pro domácí spotřebu" rozumí celní režim, podle něhož smí dovezené zboží trvale zůstat na celním území. V tomto režimu musí být zaplacena případná dovozní cla a poplatky a splněny všechny požadované celní formality;

c) "dovozními cly a poplatky" rozumějí cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky, které se vybírají při dovozu nebo v souvislosti s dovozem zboží, s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytovaných služeb;

d) "vývozními cly a poplatky" rozumějí cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky, které se vybírají při vývozu nebo v souvislosti s vývozem zboží, s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytovaných služeb;

e) "zboží vyvezené s výhradou zpětného dovozu" rozumí zboží, u kterého deklarant přepokládá, že bude zpětně dovezeno a u něhož může celní správa učinit patření ke ztotožnění, aby se zpětný dovoz v nezměněném stavu usnadnil.

Poznámka:

Zboží vyvážené s výhradou zpětného dovozu lze považovat za propuštěné do celního režimu označovaného "dočasné použití";

f) "zbožím ve volném oběhu" rozumí zboží, se kterým lze disponovat bez celních omezení;

g) "zušlechtěnými výrobky" rozumí výrobky získané zpracováním, opracováním nebo opravou zboží dočasně dovezeného k aktivnímu zušlechtění nebo v důsledku těchto operací;

h) "celním prohlášením" rozumí prohlášení ve formě předepsané celními orgány, v němž zúčastněné osoby uvedou celní režim použitý v případě daného zboží, jakož i podrobnosti, které požaduje celní úřad pro účely použití tohoto režimu;

ij) "osobami" rozumí jak fyzické, tak právnické osoby, pokud z kontextu nevyplývá nic jiného.

ZÁSADY

1. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu se řídí ustanoveními této přílohy.

2. Norma

Vnitrostátní právní předpisy by měly určit podmínky a celní formality, které je třeba splnit u zpětného dovozu zboží v nezměněném stavu.

Poznámka

Pro zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu platí podmínka, že celním orgánům musí být uspokojivě prokázáno, že zpětně dovážené zboží je totožné se zbožím, které bylo vyvezeno.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

3. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu lze povolit i v případě, že je zpětně dovážena pouze část vyvezeného zboží.

4. Doporučená praxe

Pokud k tomu opravňují okolnosti, měl by být zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu povolen i v případě, že zboží zpětně dováží jiná osoba než vývozce.

5. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu by neměl být zamítnut z důvodu, že zboží během svého pobytu v zahraničí bylo použito, poškozeno nebo se zkazilo.

6. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu by neměl být zamítnut z důvodu, že zboží během svého pobytu v zahraničí bylo podrobeno operacím nezbytným pro jeho uchování nebo údržbě, pokud se tímto jednáním nezvýšila hodnota, kterou mělo zboží v době svého vývozu.

7. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu by neměl být vyhrazen pouze pro zboží, které bylo dovezeno bezprostředně ze zahraničí, ale měl by být uplatněn i u zboží, které se nachází v jiném celním režimu.

8. Doporučená praxe

Ekonomické zákazy a omezování dovozu by se neměly vztahovat na zboží zpětně dovezené v nezměněném stavu, které bylo v době vývozu ve volném oběhu.

9. Doporučená praxe

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu by neměl být zamítnut pouze na základě země provenience.

10. Norma

Zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu by neměl být zamítnut z důvodu, že zboží bylo vyvezeno bez výhrady zpětného dovozu.

LHŮTA PRO ZPĚTNÝ DOVOZ ZBOŽÍ V NEZMĚNĚNÉM STAVU

11. Doporučená praxe

Stanoví-li vnitrostátní právní předpisy lhůty, po jejichž uplynutí zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu není dovolen, měly by být tyto lhůty stanoveny tak, aby zohledňovaly zvláštní okolnosti v případech, ve kterých může být zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu uskutečněn; tyto lhůty by neměly být nižší než jeden rok.

ÚHRADA VÝVOZNÍCH CEL A POPLATKŮ

12. Doporučená praxe

Veškerá zaplacená vývozní cla a poplatky by měly být vrácena co nejdříve po zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu.

PŘÍSLUŠNÉ CELNÍ ÚŘADY

13. Norma

Celní orgány, u nichž může být zboží deklarováno pro domácí spotřebu jsou rovněž příslušné i pro udělování zpětného dovozu zboží v nezměněném stavu.

14. Norma

Zboží zpětně dovezené v nezměněném stavu by mělo být možné deklarovat i u jiného celního úřadu, než přes který bylo zboží vyvezeno.

CELNÍ PROHLÁŠENÍ

15. Doporučená praxe

Tiskopis celního prohlášení o zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu by se měl shodovat s tiskopisem prohlášení o propuštění k domácí spotřebě.

Poznámky

1. V některých zemích lze použít celní prohlášení o vývozu s výhradou zpětného dovozu také pro zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu.

2. Pokud bylo zboží vyvezeno na základě karnetu ATA v souladu s Celní úmluvou o karnetu ATA pro dočasné použití zboží, která byla podepsána v Bruselu dne 6. prosince 1961, zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu se provede na základě tohoto karnetu.

16. Doporučená praxe

Písemné celní prohlášení by se nemělo požadovat pro zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu u obalů, kontejnerů, palet a komerčních silničních vozidel, které se používají k mezinárodní přepravě zboží, pokud se celním orgánům dostatečně prokáže, že se v době vývozu nacházely ve volném oběhu.

DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ S PROHLÁŠENÍM O ZPĚTNÉM DOVOZU ZBOŽÍ V NEZMĚNĚNÉM STAVU

17. Norma

K prohlášení o zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu celní orgány požadují předložení pouze těch dokumentů, jež jsou nezbytné pro prokázání, že podmínky pro použití režimu jsou splněny.

Poznámka

Celní orgány mohou požadovat, aby jim byla předložena vývozní prohlášení, ostatních doklady týkající se dovozu, faktury, smlouvy apod., které se vztahují k vyváženému zboží, jakož i korespondenci ve spojitosti se zpětným dovozem zboží.

18. Doporučená praxe

Pokud bylo zboží, které má být zpětně dovezeno v nezměněném stavu, vyvezeno s výhradou zpětného dovozu, měly by celní orgány k prohlášení o zpětném dovozu v nezměněném stavu zpravidla požadovat pouze vývozní prohlášení nebo dokument o ztotožnění zboží.

Poznámky

1. V některých zemích je vývozní prohlášení s výhradou zpětného dovozu jediným dokumentem, který je vyžadován při zpětném dovozu zboží v nezměněném stavu.

2. Celní úřady mohou zjistit totožnost zboží na základě opatření ke ztotožnění učiněných při vývozu.

ZBOŽÍ VYVÁŽENÉ S VÝHRADOU ZPĚTNÉHO DOVOZU

a) Zboží vyvážené s výhradou zpětného dovozu

19. Doporučená praxe

Celní orgány by měly na žádost deklaranta povolit vývoz zboží s výhradou zpětného dovozu a přijmout nezbytná opatření, jež jeho zpětný dovoz v nezměněném stavu usnadní.

b) Celní úřady příslušné pro vývoz zboží s výhradou zpětného dovozu

20. Norma

Celní úřady, u nichž může být zboží s konečnou platností vyvezeno, by měly též povolovat vývoz zboží s výhradou zpětného dovozu.

c) Celní prohlášení o vývozu zboží s výhradou zpětného dovozu

21. Doporučená praxe

Tiskopisy celního prohlášení o vývozu zboží s výhradou zpětného dovozu by se měly shodovat s tiskopisy pro přímý vývoz.

Poznámka

Vývoz zboží s výhradou zpětného dovozu lze též uskutečnit za použití karnetu ATA místo vnitrostátních celních dokumentů.

d) Doklady přikládané k prohlášení o vývozu zboží s výhradou zpětného dovozu

22. Norma

K prohlášení o vývozu zboží s výhradou zpětného dovozu by měly celní orgány požadovat pouze dokumenty, jež považují za nezbytné pro kontrolu operace a k ujištění, že byly zohledněny všechny předpisy týkající se omezení nebo jiné předpisy.

e) Ztotožnění zboží vyváženého s výhradou zpětného dovozu

23. Norma

Při stanovení opatření ke ztotožnění zboží, jež je třeba přijmout v případě zboží vyváženého s výhradou zpětného dovozu, by měly celní orgány přihlédnout zejména k druhu zboží a k daňovým zájmům.

Poznámka

K zajištění totožnosti zboží vyváženého s výhradou zpětného dovozu mohou celní orgány použít úřední značky (závěry, razítka, perforace atd.), nebo se spolehnout na značky, číslice nebo jiné na zboží trvale umístěné údaje, na popis zboží, na plány opatřené měřítkem nebo na fotografie či na odebrané vzorky.

f) Úlevy pro zboží vyvezené s výhradou zpětného dovozu

24. Doporučená praxe

Zboží vyvážené s výhradou zpětného dovozu by mělo být osvobozeno od případných vývozních cel poplatků.

Poznámka

Deklarant může být požádán, aby složil jistotu za částku, kterou by bylo třeba zaplatit v případě, že by zboží nebylo zpětně dovezeno v případně stanovené lhůtě.

25. Norma

Na žádost zúčastněných osob a pokud jsou splněny příslušné podmínky a formality celní orgány povolí změnu vývozu s výhradou zpětného dovozu na přímý vývoz.

Poznámky

1. Nevybrané vývozní daně a poplatky podléhají zaplacení.

2. Vrácení nebo prominutí cel a poplatků, na které nebyl uplatněn nárok z důvodu vývozu zboží s výhradou zpětného dovozu, se zpravidla poskytuje.

26. Doporučená praxe

Má-li být totéž zboží několikrát vyvezeno s výhradou zpětného dovozu v nezměněném stavu, měly by celní orgány na žádost deklaranta umožnit, aby celní prohlášení předložené při prvním vývozu s výhradou zpětného dovozu bylo použitelné po dobu určitou i pro další zpětné dovozy a vývozy zboží.

Poznámka

Další zpětné dovozy nebo vývozy mohou celní úřady v celním prohlášení vyznačit razítkem nebo odpovídajícím záznamem.

INFORMACE O ZPĚTNÉM DOVOZU ZBOŽÍ V NEZMĚNĚNÉM STAVU

27. Norma

Celní orgány zajistí, aby si každá zúčastněná osoba mohla snadno opatřit veškeré potřebné informace týkající se zpětného dovozu zboží v nezměněném stavu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU