31980D0157Rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 1980, kterým se mění rozhodnutí 75/365/EHS o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví

Publikováno: Úř. věst. L 33, 11.2.1980 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 21. ledna 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. ledna 1980 Nabývá účinnosti: 21. ledna 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 21. ledna 1980,

kterým se mění rozhodnutí 75/365/EHS o zřízení Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví

(80/157/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím 75/365/EHS [1] zřídila Výbor vyšších úředníků pro veřejné zdraví s úkolem zjišťovat a analyzovat veškeré obtíže, které by mohly vzniknout při provádění směrnic týkajících se práva usazování a volného pohybu služeb lékařů, shromažďovat všechny užitečné informace o podmínkách, za kterých je v členských státech poskytována lékařská péče, a vydávat stanoviska, která mohou být vodítkem pro práci Komise, pokud jde o případné změny uvedených směrnic;

vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutími 77/455/EHS [2] a 78/689/EHS [3], která ukládají Výboru vyšších úředníků pro veřejné zdraví stejný úkol při provádění opatření přijatých Radou v oblasti účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči a zubních lékařů;

vzhledem k tomu, že uplatňování opatření přijatých Radou v oblasti účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb, jakož i koordinace právních a správních předpisů o činnosti porodních asistentek mohou vyvolávat obtíže, které by měly být zkoumány společně;

vzhledem k tomu, že Výbor vyšších úředníků pro veřejné zdraví by měl být pověřen tímto úkolem;

vzhledem k tomu, že působnost tohoto Výboru by proto měla být odpovídajícím způsobem rozšířena,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

"Článek 2

Úkolem Výboru je:

- zjišťovat a analyzovat veškeré obtíže, které by mohly vzniknout při provádění směrnic 75/362/EHS [4], 75/363/EHS [5], 77/452/EHS [6], 77/453/EHS [7], 78/686/EHS [8], 78/687/EHS [9], 80/154/EHS [10] a 80/155/EHS [11],

- shromažďovat všechny užitečné informace o:

- podmínkách, za kterých je v členských státech lékaři poskytována všeobecná a specializovaná lékařská péče,

- podmínkách, za kterých je v členských státech zdravotními sestrami a ošetřovateli odpovědnými za všeobecnou péči poskytována ošetřovatelská péče,

- podmínkách, za kterých je v členských státech zubními lékaři poskytována všeobecná a specializovaná stomatologická péče,

- podmínkách, za kterých je v členských státech vykonávána činnost porodních asistentek,

- vydávat stanoviska, která mohou být vodítkem pro práci Komise, pokud jde o případné změny uvedených směrnic."

V Bruselu dne 21. ledna 1980.

Za Radu

předseda

G. Marcora

[1] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 19.

[2] Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 13.

[3] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 17.

[4] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1.

[5] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 14.

[6] Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1.

[7] Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 8.

[8] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1.

[9] Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10.

[10] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 1.

[11] Úř. věst. L 33, 11.2.1980, s. 8.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU