(EHS) č. 234/79NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty

Publikováno: Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. února 1979 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. února 1979 Nabývá účinnosti: 12. února 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 234/79

ze dne 5. února 1979

o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými výrobky uvedenými v příloze II Smlouvy [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1117/78 [2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise [3],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [4],

vzhledem k tomu, že výrobky podléhající různým dovozním poplatkům by měly mít zvláštní popis v nomenklatuře společného celního sazebníku, aby mohly být dovozní dávky řádně uplatňovány; že v tomto směru většina základních zemědělských nařízení stanoví zvláštní pravidla pro jiné dovozní poplatky než cla;

vzhledem k tomu, že je třeba napravit neexistenci takových ustanovení v nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem [5], naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1346/78 [6], a v nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [7], naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1766/78 [8];

vzhledem k tomu, že se nomenklatura společného celního sazebníku opírá o nomenklaturu Rady pro celní spolupráci; že nomenklaturu společného celního sazebníku je třeba přizpůsobovat nejen v souladu se změnami v nomenklatuře Rady pro celní spolupráci, ale i k zajištění shody znění v různých jazycích; že tato přizpůsobení je v některých případech třeba provést nařízeními vydanými na základě článku 43 Smlouvy, třebaže jsou technického rázu a nedotýkají se cel;

vzhledem k tomu, že v mnoha nařízeních Rady se nomenklatura společného celního sazebníku využívá jako prostředek k rozlišování mezi různými kategoriemi zboží a při popisu výrobků;

vzhledem k tomu, že změny v nomenklatuře společného celního sazebníku si mohou vynutit úpravy těchto nařízení;

vzhledem k tomu, že stávající postupy ne vždy umožňují, aby daná nařízení byla přizpůsobena s dostatečnou rychlostí; že s ohledem na technický ráz těchto úprav se jeví žádoucím stanovit, že úpravy mohou být uskutečněny po konzultaci s Výborem pro nomenklaturu společného celního sazebníku postupem podle článku 38 nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [9], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1562/78 [10], nebo odpovídajících ustanovení ostatních směrnic o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Následující ustanovení se vkládá jako článek 8a do nařízení (EHS) č. 2358/71 a jako článek 22a do nařízení (EHS) č. 1035/72:

"Obecná pravidla výkladu nomenklatury společného celního sazebníku a zvláštní pravidla pro jeho uplatňování se vztahují na sazební zařazení produktů, na které se vztahuje toto nařízení; celní nomenklatura vyplývající z uplatňování tohoto nařízení tvoří součást společného celního sazebníku."

Článek 2

1. Nomenklaturu společného celního sazebníku, která se vztahuje na produkty, jež jsou předmětem společné organizace trhu, lze upravit po konzultaci s Výborem pro nomenklaturu společného celního sazebníku postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS a odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci trhů, pokud tyto úpravy

- souvisejí se změnou nomenklatury Rady pro celní spolupráci nebo

- jsou nezbytné k zajištění shody znění v různých jazycích.

2. Popis produktů a odkazy na třídy a položky společného celního sazebníku v nařízeních Rady lze upravit stejným postupem, pokud tyto úpravy vyplývají ze změn v nomenklatuře společného celního sazebníku uváděnými v odstavci 1 nebo z právního aktu Rady.

3. Výbor zřízený článkem 37 nařízení č. 136/66/EHS je pro účely tohoto nařízení příslušný pro produkty, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 827/68.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 1979.

Za Radu

předseda

P. Mehaignerie

[1] Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16.

[2] Úř. věst. L 142, 30.5.1978, s. 1.

[3] Úř. věst. C 160, 6.7.1978, s. 10.

[4] Úř. věst. C 239, 9.10.1978, s. 50.

[5] Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1.

[6] Úř. věst. L 165, 22.6.1978, s. 1.

[7] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1.

[8] Úř. věst. L 204, 28.7.1978, s. 12.

[9] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[10] Úř. věst. L 185, 7.7.1978, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU