78/473/EHSSměrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 25-27 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. května 1978 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. června 1978 Nabývá účinnosti: 2. června 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/138/ES Pozbývá platnosti: 6. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 30. května 1978

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství

(78/473/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 a na článek 66 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že by účinné provádění soupojištění v rámci Společenství mělo být usnadněno minimální koordinací, aby se bez újmy na svobodě existující ve více členských státech předešlo narušení hospodářské soutěže a nerovnému zacházení;

vzhledem k tomu, že se tato koordinace týká pouze těch případů soupojištění, které jsou z hospodářského hlediska nejdůležitější, tj. těch, které s ohledem na svou povahu nebo rozsah bývají zpravidla kryty mezinárodním soupojištěním;

vzhledem k tomu, že tato směrnice je tedy prvním krokem ke koordinaci všech operací, které mohou být prováděny v rámci volného pohybu služeb; že tato koordinace je ostatně předmětem návrhu druhé směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb, jejž Komise předala Radě dne 30. prosince 1975 [3];

vzhledem k tomu, že vedoucí pojistitel je při posuzování pojistných událostí a stanovování minimální částky rezerv pro nevyřízené pojistné události ve výhodnější situaci než ostatní soupojistitelé;

vzhledem k tomu, že probíhají práce týkající se úpravy likvidace pojišťoven; že již nyní musí být přijato opatření, aby se v případě likvidace s oprávněnými osobami na základě smluv o soupojištění v rámci Společenství zacházelo stejně jako s oprávněnými osobami v jiném pojištění bez ohledu na jejich státní příslušnost;

vzhledem k tomu, že by v oblasti soupojištění v rámci Společenství měla být umožněna zvláštní spolupráce jak mezi příslušnými orgány dozoru členských států, tak mezi těmito orgány a Komisí; že v průběhu této spolupráce by měly být posouzeny veškeré postupy, které by mohly nasvědčovat odklonu od účelu této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

Obecná ustanovení

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na operace soupojištění v rámci Společenství uvedené v článku 2, které se týkají rizik zařazených v bodu A pod čísly 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 16 přílohy první směrnice Rady ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu [4] (dále jen "první koordinační směrnice").

Nevztahuje se však na případy soupojištění v rámci Společenství, které kryjí rizika zařazená v bodu A pod číslem 13 týkající se škod způsobených jadernými zdroji nebo farmaceutickými výrobky. Vyloučení pojištění proti škodám způsobeným farmaceutickými výrobky bude Radou posouzeno do pěti let od oznámení této směrnice.

2. Tato směrnice se vztahuje na rizika uvedená v odst. 1 prvním pododstavci, která s ohledem na svou povahu a rozsah vyžadují ke svému krytí účast více pojistitelů.

Jakékoli obtíže, které by mohly vzniknout při uplatňování této zásady, se přešetřují podle článku 8.

Článek 2

1. Tato směrnice se vztahuje pouze na ty případy soupojištění v rámci Společenství, které splňují tyto podmínky:

a) riziko ve smyslu čl. 1 odst. 1 je kryto jedinou smlouvou za jediné úhrnné pojistné na totéž období dvěma nebo více pojišťovnami (dále jen "soupojistitelé"), z nichž každá kryje pouze vlastní část; jedna z těchto pojišťoven je vedoucím pojistitelem;

b) riziko se nachází uvnitř Společenství;

c) pro účel krytí tohoto rizika je vedoucí pojistitel schválen v souladu s podmínkami stanovenými v první koordinační směrnici, tj. pohlíží se na něj tak, jako kdyby byl pojistitelem kryjícím celé riziko;

d) alespoň jeden ze soupojistitelů se účastní smlouvy prostřednictvím sídla, agentury nebo pobočky usazené v jiném členském státě než ve státě vedoucího pojistitele;

e) vedoucí pojistitel se plně ujme vedoucí úlohy v soupojištění, a zejména stanoví podmínky pojištění a sazby pojistného.

2. Operace soupojištění, které nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1 nebo které kryjí jiná rizika než rizika uvedená v článku 1, podléhají i nadále vnitrostátním předpisům jednotlivých států platným v době vstupu této směrnice v platnost.

Článek 3

Právo podílet se na soupojištění v rámci Společenství nesmí u pojišťoven, které mají sídlo v některém členském státě, na které se vztahuje první koordinační směrnice a které splňují její požadavky, podléhat jiným ustanovením, než jsou ustanovení této směrnice.

HLAVA II

Podmínky a postupy pro soupojištění v rámci Společenství

Článek 4

1. Částku technických rezerv stanovují jednotliví soupojistitelé podle pravidel určených členským státem, v němž jsou usazeni, nebo, pokud taková pravidla neexistují, podle obvyklé praxe v tomto státě. Rezerva pro nevyřízené pojistné události však musí být rovna alespoň rezervě, kterou stanoví vedoucí pojistitel podle pravidel nebo praxe státu, v němž je usazen.

2. Technické rezervy vytvořené jednotlivými soupojistiteli musí být kryty odpovídajícími aktivy. Zmírnění pravidla krytí odpovídajícími aktivy může být poskytnuto těmi členskými státy, v nichž jsou soupojistitelé usazeni, aby mohly být zohledněny požadavky na řádné řízení pojišťoven. Tato aktiva musí být umístěna podle volby pojistitele buď v členských státech, ve kterých jsou usazeni soupojistitelé, nebo v členském státě, v němž je usazen vedoucí pojistitel.

Článek 5

Členské státy zajistí, aby soupojistitelé usazení na jejich území měli k dispozici statistické údaje, z nichž je patrný rozsah operací soupojištění v rámci Společenství a země, kterých se tyto operace týkají.

Článek 6

Orgány dozoru členských států úzce spolupracují při provádění této směrnice a za tímto účelem si navzájem poskytují všechny nezbytné informace.

Článek 7

V případě likvidace pojišťovny musí být závazky vyplývající z účasti na smlouvách o soupojištění v rámci Společenství plněny stejně jako závazky vyplývající z jiných pojistných smluv této pojišťovny, aniž by byla rozlišována státní příslušnost pojištěných a oprávněných osob.

HLAVA III

Závěrečná ustanovení

Článek 8

Komise a příslušné orgány členských států musejí úzce spolupracovat s cílem přešetřit případné potíže, které by mohly vzniknout při provádění této směrnice.

V průběhu této spolupráce posoudí zejména všechny postupy, které by mohly naznačovat, že účel ustanovení této směrnice, a zejména čl. 1 odst. 2 a článku 2, není správně naplňován buď tím, že se vedoucí pojistitel neujímá vedoucí úlohy v soupojištění nebo tím, že krytí rizik zjevně nevyžaduje účast dvou nebo více pojistitelů.

Článek 9

Do šesti let od oznámení této směrnice podá Komise Radě zprávu o vývoji soupojištění v rámci Společenství.

Článek 10

Členské státy změní vnitrostátní právní předpisy tak, aby byly v souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení, a neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Takto pozměněné právní předpisy se použijí do 24 měsíců od oznámení.

Článek 11

Od oznámení této směrnice zajistí členské státy, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení právních nebo správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. května 1978.

Za Radu

předseda

I. Nørgaard

[1] Úř. věst. C 60, 13.3.1975, s. 16.

[2] Úř. věst. C 47, 27.2.1975, s. 40.

[3] Úř. věst. C 32, 12.2.1976, s. 2.

[4] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU