76/914/EHSSměrnice Rady 76/914/EHS ze dne 16. prosince 1976 o minimální úrovni výcviku některých řidičů silniční dopravy

Publikováno: Úř. věst. L 357, 29.12.1976, s. 36-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. prosince 1976 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 1976 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2003/59/ES Pozbývá platnosti: 10. září 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 16. prosince 1976

o minimální úrovni výcviku některých řidičů silniční dopravy

(76/914/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 543/69 ze dne 25. března 1969 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 515/72 [2], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) druhou odrážku a čl. 5 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [4],

vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 1 písm. b) druhé odrážky nařízení (EHS) č. 543/69 musí být řidič vozidla určeného pro přepravu zboží, jehož maximální přípustná hmotnost přesahuje 7,5 tun a na které se vztahuje toto nařízení, jestliže nedosáhl 21 let, držitelem osvědčení o odborné způsobilosti uznávaného jedním z členských států a potvrzujícího, že dokončil výcvik pro řidiče vozidel určených pro silniční přepravu zboží;

vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 543/69 musí být řidič vozidla, které je určeno pro přepravu cestujících a na něž se vztahuje toto nařízení, starší 21 let a musí splňovat jednu z podmínek tam stanovených;

že jednou z podmínek je, že řidič musí mít osvědčení odborné způsobilosti uznávané jedním z členských států a potvrzující, že dokončil výcvik pro řidiče vozidel pro silniční přepravu cestujících;

vzhledem k tomu, že k určení minimální úrovně tohoto výcviku je nutno vzít v úvahu zejména rozdíly v podmínkách silniční přepravy zboží a cestujících,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Osoba, která vlastní příslušný národní řidičský průkaz a dokončila odborný výcvik zahrnující alespoň předměty uvedené v příloze této směrnice, se považuje za osobu, která získala minimální úroveň výcviku pro řidiče silniční přepravy zboží ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) druhé odrážky nařízení (EHS) č. 543/69 nebo pro řidiče silniční přepravy cestujících ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.

2. Program a organizaci odborného výcviku uvedeného v odstavci 1 stanoví členský stát. Úspěšné ukončení výcviku se potvrzuje zkouškou nebo prověrkou provedenou členským státem nebo subjekty k tomu státem určenými a jednajícími pod přímým dohledem státu.

3. Členský stát může vyžadovat, aby se řidiči vnitrostátní přepravy na jeho území a řidiči mezinárodní přepravy prováděné vozidly registrovanými v tomto státě podrobili rozsáhlejšímu školení, než je stanoveno v příloze. Může to být školení, které již bylo v členském státě zavedeno, nebo o kterém členský stát rozhodne v budoucnu.

Článek 2

1. Osvědčení o odborné způsobilosti uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) druhé odrážce a čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EHS) č. 543/69 vydává stát nebo subjekt jím určený a jednající pod státním dohledem osobám, které splňují požadavky stanovené v článku 1.

2. Práva získaná v souladu s odstavcem 1 před nabytím účinnosti vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice zůstávají platná stejným způsobem jako osvědčení vydaná v souladu s touto směrnicí.

Článek 3

Po konzultaci s Komisí uvedou členské státy v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let po jejím oznámení.

Každý členský stát poskytne Komisi vzory osvědčení nebo rovnocenných dokladů, které přijme k provedení čl. 2 odst. 1. Komise o nich neprodleně uvědomí ostatní členské státy.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 1976.

Za Radu

předseda

Th. E. Westerterp

[1] Úř. věst. L 77, 29.3.1969, s. 49.

[2] Úř. věst. L 67, 20.3.1972, s. 11.

[3] Úř. věst. C 46, 9.5.1972, s. 8.

[4] Úř. věst. C 88, 6.9.1971, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

MINIMÁLNÍ VÝCVIK NEZBYTNÝ K UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI VE SMYSLU ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. B) NEBO ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. C) NAŘÍZENÍ (EHS) Č. 543/69

Výcvik nezbytný pro udělení osvědčení o odborné způsobilosti zahrnuje alespoň níže uvedené předměty, pokud již nejsou součástí výcviku pro získání řidičského průkazu.

1. Znalost konstrukce a hlavních částí vozidla

1.1 znalost konstrukce a funkce:

- spalovacích pístových motorů,

- mazacích a chladicích systémů,

- palivového systému,

- elektrického systému,

- systému zapalování,

- převodného systému (spojka, převodovka atd.);

1.2 všeobecná znalost o mazání a ochraně proti mrazu;

1.3 znalost postupů při demontáži a montáži kol;

1.4 požadavky na konstrukci, montáž, správné použití pneumatik a péči o pneumatiky;

1.5 znalost typů, funkce, hlavních částí, připojení, použití a denní údržby brzdového zařízení a znalost spojovacích zařízení;

1.6 znalost metod pro lokalizaci příčin poruch;

1.7 znalost, jak za pomoci správné povinné výbavy a výstroje vozidla odstranit menší poruchy;

1.8 všeobecná znalost preventivní údržby vozidel a nezbytných běžných oprav.

2. Všeobecná znalost dopravních a správních postupů

2.1 všeobecná schopnost a dostatečné zeměpisné znalosti k použití silniční mapy a jejích indexů;

2.2 hospodárné použití vozidel;

2.3 znalost postupu při nehodě nebo obdobné události (např. ohni) v souvislosti s bezpečností vozidla;

2.4 znalost uplatnění vnitrostátních právních předpisů pro příslušný typ přepravy zboží nebo cestujících.

Pro řidiče nákladních vozidel:

2.5 základní znalosti o odpovědnosti řidiče s ohledem na převzetí, přepravu a dodávku věcí v souladu s dohodnutými podmínkami;

2.6 znalost dokladů o vozidle a o přepravě, které jsou vyžadovány při vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží;

2.7 znalost způsobů nakládky a vykládky zboží a použití zařízení pro nakládku a vykládku;

2.8 základní znalost opatření při manipulaci s nebezpečnými věcmi a jejich přepravě.

Pro řidiče vozidel osobní dopravy:

2.9 znalosti o odpovědnosti řidiče při přepravě cestujících;

2.10 znalost dokladů o vozidle a o přepravě, které jsou vyžadovány při vnitrostátní a mezinárodní přepravě cestujících.

3. Zkušenosti v řízení vozidel pro přepravu zboží nebo cestujících

3.1 pro řidiče nákladních vozidel:

praktická zkušenost v řízení a manévrování s vozidlem nad 7,5 tun a při použití spojovacího zařízení;

3.2 pro řidiče autobusů nebo autokarů:

praktická zkušenost v řízení a manévrování s autobusy nebo autokary.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU