(EHS) č. 3279/75Nařízení Rady (EHS) č. 3279/75 ze dne 16. prosince 1975, o sjednocení dovozních režimů pro živé rostliny a květinářské produkty uplatňovaných členskými státy vůči třetím zemím

Publikováno: Úř. věst. L 326, 18.12.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 1975 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1229/2011 Pozbývá platnosti: 11. prosince 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3279/75

ze dne 16. prosince 1975

o sjednocení dovozních režimů pro živé rostliny a květinářské produkty uplatňovaných členskými státy vůči třetím zemím

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 234/68 stanoví, že budou přijata opatření nezbytná ke koordinaci a sjednocení dovozních režimů uplatňovaných jednotlivými členskými státy vůči třetím zemím;

vzhledem k tomu, že zavádění společného dovozního režimu pro živé rostliny a květinářské produkty stanovené ve zmíněném nařízení vyžaduje odstranit pro dovozy ze třetích zemí množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem, jakož i dávky s účinkem rovnocenným clu;

vzhledem k tomu, že je nicméně nezbytné omezit možná rizika v obchodu s třetími zeměmi způsobená zrušením všech množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem; že příslušné produkty by měly být zahrnuty do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 109/70 ze dne 19. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla dovozu ze zemí se státně řízenou obchodní politikou [2] a nařízení Rady (EHS) č. 1439/74 ze dne 4. června 1974 o společném dovozním režimu [3];

vzhledem k tomu, že pro zvláště citlivé produkty je nezbytné umožnit zavedení systému dovozních licencí, vyžadujícího složení záruky, která zajišťuje dodržení závazku uskutečnit dovoz během doby platnosti licence,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Pokud nařízení (EHS) č. 234/68 nebo toto nařízení nestanoví jinak, nebo pokud Rada na návrh Komise v souladu s hlasovacím postupem stanoveným v čl. 43 odst. 2 Smlouvy nerozhodne jinak, platí pro dovoz produktů spadajících do kapitoly 6 společného celního sazebníku ze třetích zemí zákaz:

- ukládat dávky s účinkem rovnocenným clu,

- použití množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

2. Nicméně členské státy mohou ponechat pro růže a karafiáty podpoložky ex 06.03 A společného celního sazebníku až do 31. prosince 1977 opatření použitelná k 1. lednu 1974, týkající se dovozu těchto produktů původem ze třetích zemí, avšak nesmí je dále zostřovat.

3. Členské státy mohou ponechat pro nekořenovité řízky a rouby révy vinné a pro rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité podpoložky ex 06.02 společného celního sazebníku, opatření použitelná k 1. lednu 1974, týkající se dovozu těchto produktů původem ze třetích zemí, avšak nesmí je dále zostřovat. Toto ustanovení se použije až do konečného termínu stanoveného v členských státech pro použitelnost opatření nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Rady 74/649/EHS ze dne 9. prosince 1974 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu vyprodukovaného ve třetích zemích na trh [4].

4. Členské státy, které mají v úmyslu ponechat opatření podle článků 2 a 3, to s předstihem oznámí Komisi.

Článek 2

1. Příloha nařízení (EHS) č. 109/70 se rozšiřuje na všechny produkty spadající do kapitoly 6 společného celního sazebníku, které byly dovezeny ze zemí uvedených ve zmíněné příloze, kromě produktů uvedených v příloze tohoto nařízení na dobu, která se k nim vztahuje.

2. Produkty spadající do kapitoly 6 společného celního sazebníku, kromě produktů uvedených v příloze tohoto nařízení na dobu, která se k nim vztahuje, se zahrnují do společného seznamu produktů, na které se vztahuje osvobození, obsaženého v příloze I nařízení (EHS) č. 1439/74.

3. Ustanovení hlavy II a III nařízení (EHS) č. 109/70 a (EHS) č. 1439/74 se použijí na produkty uvedené v příloze tohoto nařízení na dobu, která se k nim vztahuje, aniž tím jsou dotčena opatření, jejichž použitelnost byla členskými státy zachována na základě čl. 1 odst. 2 nebo 3. Nicméně pokud dovezený produkt podléhá v členském státě vnitrostátnímu omezení na základě čl. 1 odst. 2 nebo 3, závisí platnost dovozních dokladů v tomto členském státě, vydaných na základě nařízení (EHS) č. 109/70 a (EHS) č. 1439/74, na předložení vnitrostátního dokumentu, který odpovídá předběžnému dovoznímu povolení.

Článek 3

1. Veškerý dovoz produktů do Společenství podléhající opatřením dozoru podle hlavy III nařízení (EHS) č. 109/70 a č. 1439/74 může být postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 234/68 podřízen předložení dovozní licence, kterou členské státy vydají každému žadateli bez ohledu na místo usazení ve Společenství. Licence je platná pro jeden obchod uskutečněný ve Společenství. Nicméně při dovozu produktu podléhajícího vnitrostátním omezením v členském státě na základě čl. 1 odst. 2 a 3, je platnost licence v tomto členském státě závislá na předložení vnitrostátního dokumentu odpovídajícího předběžnému dovoznímu povolení.

2. Vydání dovozní licence je podmíněno složením záruky, která zajišťuje dodržení závazku uskutečnit dovoz během doby platnosti licence. Záruka propadne úplně nebo částečně, není-li dovoz uskutečněn v této lhůtě, nebo se uskutečnil pouze částečně.

3. V případě odvolání proti článku 1 se opatření dozoru podle nařízení (EHS) č. 109/70 a (EHS) č. 1439/74 pozastavují.

Článek 4

Doba platnosti licence a další prováděcí pravidla k článku 3 se stanoví postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 234/68.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1976.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 1975.

Za Radu

předseda

G. Marcora

[1] Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1.

[2] Úř. věst. L 19, 26.1.1970, s. 1.

[3] Úř. věst. L 159, 15.6.1974, s. 1.

[4] Úř. věst. L 352, 28.12.1974, s. 45.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Číslo společného celního sazebníku | Popis produktu | Období |

ex 06.03 A | Růže | do 31. prosince 1977 |

ex 06.03 A | Karafiáty | do 31. prosince 1977 |

ex 06.02 A | nekořenovité řízky a rouby révy vinné | do konečného termínu stanoveného ve členských státech pro vstup v platnost opatření nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí 74/649/EHS |

06.02 B | rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU