(EHS) č. 2763/75Nařízení Rady (EHS) č. 2763/75 ze dne 29. října 1975, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa

Publikováno: Úř. věst. L 282, 1.11.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 1975 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2763/75

ze dne 29. října 1975,

kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství;

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení;

s ohledem na návrh Komise;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2759/75 stanoví možnost pro intervenci na trhu s vepřovým masem formou poskytnutí podpory soukromého skladování;

vzhledem k tomu, že fungování tohoto režimu podpory může být usnadněno ustanovením o uzavírání smluv s intervenčními agenturami;

vzhledem k tomu, aby se dosáhlo účelu udělení podpory, jak je definován v nařízení (EHS) č. 2759/75, měla by být částka podpory stanovena s ohledem na skladovací náklady; vzhledem k tomu, že by měly být na stanovení této částky určeny dvě metody; že v obou případech by se poskytnutí podpory mělo provést tak, aniž by se rozlišovalo a diskriminovalo mezi žadateli usazenými ve Společenství;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena vhodná opatření pro případ, že situace na trhu dotyčných produktů by vedla k nutnosti změn v podmínkách smluv, jež se mají uzavřít, nebo v délce skladovacího období ve smlouvách již uzavřených,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Soukromým skladováním ve smyslu článku 3 nařízení (EHS) 2759/75 se rozumí uchovávání produktů z odvětví vepřového masa ve skladu, pokud tuto činnost vykonávají na vlastní účet a na vlastní riziko fyzické nebo právnické osoby usazené ve Společenství, kromě intervenčních agentur podle uvedeného článku.

2. Podporu soukromého skladování lze poskytnout pouze na produkty z prasat pocházejících ze Společenství.

3. Podpora soukromého skladování se poskytuje v souladu s podmínkami smluv uzavřených s intervenčními agenturami; tyto smlouvy určují vzájemné závazky smluvních stran podle jednotných podmínek pro každý produkt.

Článek 2

Bez zvláštního povolení se žádost o podporu soukromého skladování smí podat pouze v zemi, kde se má produkt skladovat.

Článek 3

Pokud si to situace na trhu vyžaduje, lze období skladování zkrátit nebo prodloužit za podmínek, které budou určeny.

Článek 4

1. Částka podpory:

a) se buď určí v rámci nabídkového řízení zveřejněného v Útředním věstníku Evropských společenství, nebo

b) je paušálně určena předem.

2. V obou případech:

a) se k žadatelům musí přistupovat podle zásady rovného zacházení, pokud jde o přípustnost jejich nabídky, bez ohledu na místo jejich usazení ve Společenství;

b) pouze žadatelé, kteří složí jistotu na plnění svých smluvních závazků, jež propadá buď celá, anebo zčásti, pokud tyto závazky nebudou plněny nebo budou splněny pouze částečně, se smějí zúčastnit nabídkového řízení a uzavřít smlouvu;

c) se určí lhůta pro příjem produktů a doba skladování;

d) výše podpory nesmí v zásadě překročit odpovídající výši nákladů, které by vznikly, pokud by bylo skladování realizováno v rámci státní intervence.

Článek 5

1. Při výběru úspěšných uchazečů nabídkového řízení se dává přednost nabídkám, jež jsou pro Společenství nejvýhodnější.

2. Žádná nabídka nemusí být vybrána.

Článek 6

V případě, že je částka podpory určena paušálně předem:

a) určí se pro každý produkt jednotná částka s přihlédnutím k nákladům na skladování, k běžnému zhoršení jakosti a v rámci možností i k předvídatelnému růstu ceny dotyčného produktu;

b) se žádosti o podporu uspokojují za podmínek, které budou určeny, zejména pokud jde o dobu, která může uplynout mezi předložením žádosti a uzavřením smlouvy;

c) může být uzavírání smluv o skladování pozastaveno, nebo mohou být podmínky budoucích smluv revidovány, pokud by krátkodobé přezkoumání situace na trhu, množství uvedených ve smlouvách a žádostí o uzavření smlouvy prokázalo, že je jedno z uvedených opatření nezbytné.

Článek 7

1. Nařízení Rady (EHS) č. 739/68 ze dne 18. června 1968, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa [2], se zrušuje.

2. Odkazy na nařízení zrušené odstavcem 1 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 1975.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. října 1975.

Za Radu

předseda

G. Marcora

[1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 136, 20.6.1968, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU