(EHS) č. 1375/75Nařízení Komise (EHS) č. 1375/75 ze dne 29. května 1975 o podmínkách pro uznání seskupení producentů chmele v Irsku

Publikováno: Úř. věst. L 139, 30.5.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. května 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 1975 Nabývá účinnosti: 2. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1557/2006 Pozbývá platnosti: 22. října 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1375/75

ze dne 29. května 1975

o podmínkách pro uznání seskupení producentů chmele v Irsku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [1], ve znění aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv [2], a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele [3] stanoví v čl. 2 odst. 1, že za účelem uznání musí mít seskupení producentů nejméně sedm producentů;

vzhledem k tomu, že od vstupu v platnost tohoto nařízení se právní předpisy Společenství pro zemědělství stanou použitelné i v Irsku;

vzhledem k tomu, že v této zemi existuje pouze jedna chmelařská pěstitelská oblast; že v této oblasti je počet producentů menší než sedm;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zeměpisnou polohu Irska je vstup irských producentů do seskupení producentů jiných členských států obtížný; že příslušní čtyři producenti jinak splňují všechny ostatní podmínky podle nařízení (EHS) č. 1351/72 pro vytvoření uznaného seskupení producentů;

vzhledem k tomu, že za účelem zabránit vzniku situace, která by znevýhodňovala tyto producenty oproti ostatním producentů Společenství, je vhodné učinit ve prospěch Irska odchylku od čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1351/72 a omezit minimální počet producentů pro vytváření seskupení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1351/72 může být v Irsku uznáno seskupení producentů, pokud zahrnuje nejméně tři producenty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 1975.

Za Komisi

P. J. Lardinois

člen Komise

[1] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1.

[2] Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14.

[3] Úř. věst. L 148, 30.6.1972, s. 13.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU