(EHS) č. 1365/75Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Publikováno: Úř. věst. L 139, 30.5.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. května 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. května 1975 Nabývá účinnosti: 2. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/127 Pozbývá platnosti: 20. února 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

ze dne 26. května 1975

o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že zlepšování životních a pracovních podmínek moderní společnosti představuje stále četnější a složitější problémy; že je důležité, aby se akce potřebné v této oblasti ve Společenství mohly opřít o interdisciplinární vědecké podklady a že je současně důležité, aby se na těchto akcích podíleli sociální partneři;

vzhledem k tomu, že Společenství není v současné době schopno provádět rozbory, studie a výzkum, které by umožnily vědecky založený, systematický přístup k těmto problémům;

vzhledem k tomu, že akční program Evropských společenství o životním prostředí [3] stanoví, že orgány Společenství by měly zřídit subjekt schopný podchytit prvky, které zasahují do životního a pracovního prostředí, a uskutečňovat dlouhodobé studie faktorů, které mohou ohrožovat podmínky existence, a faktorů, které mohou tyto podmínky zlepšit;

vzhledem k tomu, že usnesení Rady o sociálním akčním programu [4] ze dne 21. ledna 1974 stanoví mimo jiné akční program pro pracovníky usilující o zlidštění životních a pracovních podmínek;

vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů Společenství v oblasti zlepšení životních a pracovních podmínek je nezbytné zřízení nadace;

vzhledem k tomu, že Smlouva nestanoví pravomoci potřebné pro založení této nadace;

vzhledem k tomu, že nadace je zřízena v rámci Evropských společenství a vykonává svoji činnost v souladu s právem Společenství; že je nutno vymezit podmínky, za kterých se použijí určitá obecná ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen "nadace").

Článek 2

1. Úkolem nadace je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek prostřednictvím činnosti určené k rozvíjení a šíření poznatků, jež mohou napomáhat tomuto vývoji.

2. S ohledem na to nadaci přísluší, aby na základě praktických zkušeností rozvíjela a prohlubovala úvahy o střednědobém a dlouhodobém zlepšování životních a pracovních podmínek a zjišťovala faktory vedoucí ke změnám. Při plnění svých povinností přihlíží nadace k politikám Společenství v těchto oblastech a objasňuje orgánům Společenství zamýšlené cíle a směry, zejména předáváním vědeckých poznatků a technických údajů.

3. V rámci zlepšení životních a pracovních podmínek se zabývá především následujícími otázkami, přičemž se snaží stanovit priority:

- podmínkami člověka při práci,

- organizací práce, a zejména uspořádáním pracoviště,

- problémy, které jsou specifické pro určité kategorie pracovníků,

- dlouhodobými aspekty zlepšení životního prostředí,

- prostorovým a časovým rozvržením lidské činnosti.

Článek 3

1. Pro dosažení svého cíle nadace podporuje výměnu informací a zkušeností v těchto oblastech a v případě potřeby zavádí informační a dokumentační systém. Může zejména:

a) usnadňovat komunikaci mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy, úřady a organizacemi hospodářského a sociálního života a podporovat společné akce;

b) zřizovat pracovní skupiny;

c) uzavírat studijní smlouvy, podílet se na studiích, podporovat a napomáhat uskutečňování vzorových projektů a v případě potřeby sama uskutečňovat určité studie;

d) pořádat kurzy, konference a semináře.

2. Nadace spolupracuje co nejtěsněji se specializovanými ústavy, nadacemi a subjekty v členských státech nebo na mezinárodní úrovni.

Článek 4

1. Nadace je nevýdělečnou organizací. Ve všech členských státech má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jaká je přiznávána právnickým osobám.

2. Nadace má sídlo v Irsku.

Článek 5

Nadace zahrnuje:

- správní radu,

- ředitele a zástupce ředitele,

- výbor odborníků.

Článek 6

1. Správní rada se skládá z 30 členů, z nichž:

a) devět členů zastupuje vlády členských států;

b) devět členů zastupuje organizace zaměstnavatelů;

c) devět členů zastupuje organizace zaměstnanců;

d) tři členové zastupují Komisi.

2. Členy uvedené v písmenech a), b) a c) jmenuje Rada, a sice vždy jednoho zástupce za každý členský stát pro každou z uvedených skupin. Rada současně jmenuje za stejných podmínek, které platí pro členy, náhradníka, který se účastní zasedání správní rady pouze v nepřítomnosti řádného člena. Komise jmenuje sama členy a jejich náhradníky, kteří ji zastupují.

3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4. Správní rada volí z řad svých členů předsedu a tři místopředsedy na dobu jednoho roku.

5. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát ročně nebo na žádost alespoň jedné třetiny jejích členů.

6. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána nadpoloviční většinou jejích členů.

Článek 7

1. Správní rada spravuje nadaci, jejíž pravidla stanoví po konzultaci výboru odborníků. Na základě návrhu podaného ředitelem přijme správní rada po dohodě s Komisí pracovní program.

2. Správní rada přijme jednací řád, který vstupuje v platnost po schválení Radou po konzultaci Komise.

3. Správní rada rozhoduje o přijetí odkazů, darů nebo dotací, které nepocházejí ze zdrojů Společenství.

Článek 8

1. Ředitele a náměstka ředitele nadace jmenuje Komise ze seznamu uchazečů předloženého správní radou.

2. Ředitel a náměstek ředitele jsou vybíráni na základě svých schopností a musí poskytovat veškeré záruky nezávislosti.

3. Ředitel a náměstek ředitele jsou jmenováni nejvýše na pět let. Mohou být jmenováni opakovaně.

Článek 9

1. Ředitel řídí nadaci a provádí rozhodnutí správní rady. Je právním zástupcem nadace.

2. Ředitel má v rámci předpisů platných pro zaměstnance řídící pravomoc vůči zaměstnancům nadace, které přijímá, propouští a pro které stanoví kvalifikační požadavky.

3. Ředitel připravuje práci správní rady. Ředitel, jeho náměstek nebo oba dva se účastní zasedání správní rady.

4. Ředitel odpovídá správní radě za fungování nadace.

Článek 10

1. Výbor odborníků se skládá z 12 členů, které jmenuje Rada na návrh Komise a kteří jsou vybíráni z vědeckých a ostatních osobností zabývajících se činností nadace.

2. Při vypracování svého návrhu přihlédne Komise k:

- potřebě zachovat rovnováhu mezi oběma vzájemně se doplňujícími aspekty nadace, totiž životními a pracovními podmínkami,

- potřebě zajištění co nejlepšího vědeckého a technického poradenství,

- účasti nejméně jednoho příslušníka z každého členského státu.

3. Funkční období členů výboru odborníků je tříleté a mohou být jmenováni opakovaně.

Článek 11

1. Úkolem výboru odborníků je podávat stanoviska ostatním orgánům nadace ve všech oblastech působnosti nadace na žádost ředitele nebo z vlastního podnětu. Všechna jeho stanoviska, včetně stanovisek podaných řediteli k vypracování pracovního programu uvedeného v článku 12, musí být sdělena současně řediteli a správní radě.

2. Výbor zvolí ze svých členů předsedu a přijme jednací řád.

3. Výbor svolává předseda po dohodě s ředitelem. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně a na žádost nejméně sedmi jeho členů.

Článek 12

1. Ředitel vypracuje před 1. červencem každého roku roční pracovní program na základě pravidel uvedených v článku 7. Roční program je součástí běhu čtyřletého programu. Pro akce zahrnuté do ročního programu se sestavuje předběžný rozpočet nákladů.

Při vypracovávání tohoto programu přihlíží ředitel ke stanoviskům výboru odborníků a ke stanoviskům orgánů Společenství a Hospodářského a sociálního výboru.

Za tímto účelem a pro odstranění překrývání práce uvědomí orgány Společenství a Hospodářský a sociální výbor nadaci o svých požadavcích, a pokud je to možné, o studiích a pracích, které uskutečňují v rámci své činnosti.

2. Ředitel předkládá pracovní program správní radě ke schválení.

Článek 13

1. Ředitel vypracuje nejpozději do 31. března každého roku výroční souhrnnou zprávu o činnosti, finanční situaci a výhledech nadace, a předloží ji správní radě.

2. Po přijetí souhrnné zprávy správní radou ji ředitel postoupí orgánům Společenství a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

Článek 14

Správní rada sestaví výkaz příjmů a výdajů, který musí být vyrovnaný, pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku.

Článek 15

1. Správní rada zašle Komisi nejpozději do 31. března každého roku odhad příjmů a výdajů. Tento odhad, který obsahuje plán pracovních míst, postoupí Komise Radě spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropských společenství.

2. Každý rok se do rozpočtu Evropských společenství do zvláštního okruhu zahrne dotace pro nadaci.

Na tuto dotaci se vztahuje postup platný pro převod položek z jedné kapitoly rozpočtu do druhé.

Rozpočtový orgán určí plán pracovních míst nadace.

3. Správní rada přijme odhad příjmů a výdajů před začátkem rozpočtového roku a upraví ho podle dotace schválené rozpočtovým orgánem. Takto přijatý odhad předá Komise rozpočtovému orgánu.

Článek 16

1. Finanční nařízení týkající se nadace budou přijata na základě článku 209 Smlouvy.

2. Správní rada předloží Komisi a kontrolní komisi nejpozději do 31. března výkaz příjmů a výdajů nadace za uplynulý rozpočtový rok. Kontrolní komise jej přezkoumá v souladu s čl. 206 druhým pododstavcem Smlouvy.

3. Komise předloží Radě a Evropskému parlamentu nejpozději do 31. října výkaz a zprávu kontrolní komise spolu s vlastními připomínkami. Rada a Evropský parlament udělí správní radě nadace absolutorium v souladu s postupem podle čl. 206 čtvrtého pododstavce Smlouvy.

4. Kontrolu závazků a plateb všech výdajů a kontrolu stanovení a výběru všech příjmů nadace provede finanční kontrolor Komise.

Článek 17

Předpisy týkající se zaměstnanců nadace přijímá Rada na návrh Komise.

Článek 18

Členové správní rady, ředitel, náměstek ředitele a zaměstnanci nadace, jakož i každá osoba, která se účastní činnosti nadace, jsou povinni neposkytovat ani po skončení své činnosti v nadaci informace, na které se podle jejich povahy vztahuje služební tajemství.

Článek 19

Na nadaci se vztahuje jazyková úprava Evropských společenství.

Článek 20

Na nadaci se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 21

1. Smluvní odpovědnost nadace se řídí právem použitelným na danou smlouvu.

Soudní dvůr Evropských společenství je příslušný rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené nadací.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti hradí nadace, v souladu s obecnými právními zásadami společnými právním řádům členských států, škodu, kterou způsobila ona nebo její zaměstnanci při výkonu svých povinností.

Pro rozhodování sporů o náhradě škody je příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči nadaci se řídí předpisy, které se vztahují na zaměstnance nadace.

Článek 22

Členské státy, členové správní rady a třetí osoby přímo nebo osobně dotčené se mohou obrátit na Komisi, aby posoudila právnost jakéhokoli výslovného nebo mlčky učiněného jednání nadace.

Komisi musí být věc předložena do patnácti dnů ode dne, kdy se zúčastněná strana poprvé dozví o tomto jednání.

Komise přijme rozhodnutí do jednoho měsíce. Jestliže nerozhodne v této lhůtě, je podání považováno za zamítnuté.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. května 1975.

Za Radu

předseda

M.A. Clinton

[1] Úř. věst. C 76, 3.7.1974, s. 33.

[2] Úř. věst. C 109, 19.9.1974, s. 37.

[3] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 3.

[4] Úř. věst. C 13, 12.2.1974, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU