(EHS) č. 949/75Nařízení Komise (EHS) č. 949/75 ze dne 11. dubna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o normy jakosti pro cibule lilií

Publikováno: Úř. věst. L 91, 12.4.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. dubna 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 1975 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 949/75

ze dne 11. dubna 1975,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o normy jakosti pro cibule lilií

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty [1], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 315/68 [2] ze dne 12. března 1968 naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1793/73 [3] stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy;

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že současné pěstitelské postupy jakož i druhy, odrůdy a hybridy cibulí lilií v současnosti v prodeji si vynucují úpravu botanického označení a minimálních velikostí stanovených pro tyto produkty; že je proto třeba odpovídajícím způsobem tyto normy přizpůsobit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (EHS) č. 315/68 se v tabulce uvedené v části III údaje vztahující se k cibulím lilií nahrazují textem přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 1975.

Za Komisi

P. J. Lardinois

člen Komise

[1] Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1.

[2] Úř. věst. L 71, 21.3.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 181, 4.7.1973, s. 12.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Produkt (botanické označení) | Metoda třídění | Minimální velikost | Velikostní třídy |

Lilium auratum, jeho kultivary a hybridy | A | 16 | 7–8; 8–9; 9–10; 10–12; 12–14; 14–16; 16–18; 18–20; 20–22; 22–24; 24 a více |

Lilium candidum | A | 16 |

Lilium croceum | A | 14 |

Lilium davidii (syn. L. willmettiae), jeho kultivary a hybridy včetně "Corsage" a fiesta "Citronella", avšak s výjimkou | A | 12 |

Lilium davidii (syn. L. willmettiae) maxwill | A | 10 |

Lilium formosanum (syn. L. philippinense, odr. Formosanum) | A | 8 |

Lilium hollandicum (syn. L. umbellatum), jeho kultivary a hybridy | A | 14 |

Lilium henryi, jeho kultivary a hybridy | A | 16 |

Hybridy Lilium asiatica (midcentury) včetně "Enchantment", "Harmony", "Joan Evans" a "Tabasco", avšak s výjimkou | A | 10 |

Hybridy Lilium asiatica (midcentury) "Destiny" a "Prosperity" | A | 12 |

Lilium pumilum (syn. L. tenuifolium) | A | 7 |

Lilium regale, jeho kultivary a hybridy | A | 16 |

Lilium speciosum, jeho kultivary a hybridy | A | 16 |

Lilium tigrinum, jeho kultivary a hybridy | A | 12 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU