(EHS) č. 184/75Nařízení Komise (EHS) č. 184/75 ze dne 24. ledna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o obchodní úpravu cibulí narcisu

Publikováno: Úř. věst. L 20, 25.1.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. ledna 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 1975 Nabývá účinnosti: 28. ledna 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 184/75

ze dne 24. ledna 1975,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, pokud jde o obchodní úpravu cibulí narcisu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty [1], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že část V "Obchodní úprava" přílohy nařízení Rady č. 315/68 [2] ze dne 12. března 1968, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy, naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1793/73 [3] stanoví v druhém odstavci, že každé kusové balení smí obsahovat pouze produkty téhož druhu, jedné nebo několika odrůd, přičemž je nutno dodržet pravidla o třídění podle velikosti;

vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení brání osobám prodávajícím dotyčné produkty plně vyhovět novým požadavkům některých kupujících, kteří si přejí kusová balení s více než jedním druhem narcisu;

vzhledem k tomu, že pro žádný druh narcisu kromě druhu "tazetta" není stanovena minimální velikost; že je proto možné povolit smíšení různých druhů cibulí narcisu;

vzhledem k tomu, že by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna ustanovení týkající se obchodní úpravy a označení těchto cibulí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. V příloze nařízení (EHS) č. 315/68 se do části V druhého odstavce vkládá následující věta:

"Nicméně v případě cibulí druhů narcisu jiných než "tazetta" smí kusové balení obsahovat cibule více než jednoho druhu při splnění podmínky, že směs neobsahuje méně než 10 a více než 50 cibulí nejméně tří různých druhů. Počet cibulí každého druhu v balení musí být přibližně stejný."

2. V příloze nařízení (EHS) č. 315/68 se do části VI A bodu I písmene b) druhé odrážky vkládá následující:

"nebo u narcisu podle potřeby údaj "směs"."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 1975

Za Komisi

François-Xavier Ortoli

předseda

[1] Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1.

[2] Úř. věst. L 71, 21.3.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 181, 4.7.1973, s. 12.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU