(EHS) č. 154/75Nařízení Rady (EHS) č. 154/75 ze dne 21. ledna 1975 o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej

Publikováno: Úř. věst. L 19, 24.1.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. ledna 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 1975 Nabývá účinnosti: 25. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 865/2004 Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 154/75

ze dne 21. ledna 1975

o zřízení registru pěstitelů oliv v členských státech produkujících olivový olej

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k tomu, že za účelem získávání údajů nutných pro stanovení potenciální produkce oliv a olivového oleje ve Společenství a v zájmu zlepšení fungování režimu podpory olivového oleje je nutno producentské členské státy požádat o zřízení registru pěstitelů oliv;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit minimální údaje, které musí registr obsahovat, aby bylo zabezpečeno, že registr je ve všech členských státech sestavován stejným způsobem;

vzhledem k tomu, že v zájmu podpory zřízení registru je třeba přijmout opatření pro financování nezbytných činností prostřednictvím vyčlenění na tyto činnosti části podpory producentům, stanovené v nařízení Rady č. 136/66/EHS [1] ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky, naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 1707/73 [2]; že za stejným účelem je třeba přijmout opatření pro provádění náležitých činností po etapách; že je navíc vhodné přijmout opatření, aby se na těchto činnostech podíleli zástupci obchodních a profesních organizací, kterých se to týká,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Členské státy produkující olivový olej zřídí v souladu s tímto nařízením registr pěstitelů oliv zahrnující všechny podniky pěstující olivy na jejich území.

2. Registr poskytne tyto informace za každý podnik:

a) během dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost, nejméně:

- celkovou plochu pěstování oliv spolu s katastrálními čísly pozemků, které ji tvoří,

- celkový počet olivovníků;

b) během šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost:

- jména majitelů každého pozemku,

- podíl specializovaných a smíšených ploch pěstování oliv,

- rozdělení olivovníků podle odrůd,

- používaný pěstitelský systém,

- stáří olivovníků a úrovně pěstování a produkce,

- počet olivovníků pěstovaných se závlahami.

3. Registr se aktualizuje v pravidelných intervalech.

Článek 2

Zástupci obchodních a profesních organizací, kterých se to týká, se mohou podílet na činnosti organizací pověřených zřízením registrů pěstitelů oliv.

Článek 3

1. Příslušné úřady producentských členských států, které jsou odpovědné za vyplácení podpory podle článku 10 nařízení č. 136/66/EHS, sníží při výplatách částku podpory:

a) o 1 % v hospodářském roce 1973/74;

b) o 5 % v hospodářském roce 1974/75.

2. Výsledné sražené částky se použijí pro financování zřízení registru pěstitelů oliv. Financování se řídí pravidly pro výdaje podle článků 2 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 729/70 [3] ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky, naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2788/72 [4].

Prováděcí pravidla k tomuto odstavci se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 13 uvedeného nařízení.

Článek 4

Producentské členské státy pravidelně informují Komisi o pokroku dosaženém při zřizování a aktualizaci registru pěstitelů oliv.

Článek 5

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijmou postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 1975.

Za Radu

předseda

M. A. Clinton

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 175, 29.6.1973, s. 5.

[3] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13.

[4] Úř. věst. L 295, 30.12.1972, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU