31975R0142Nařízení Komise (EHS) č. 142/75 ze dne 20. ledna 1975, kterým se mění nařízení (EHS) č. 616/72, pokud jde o vývozní dávky v odvětví olivového oleje

Publikováno: Úř. věst. L 17, 22.1.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 1975 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. ledna 1975 Nabývá účinnosti: 25. ledna 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 142/75

ze dne 20. ledna 1975,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 616/72, pokud jde o vývozní dávky v odvětví olivového oleje

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1707/73 [2],

s ohledem na nařízení Rady č. 162/66/EHS ze dne 27. října 1966 o obchodu s oleji a tuky mezi Společenstvím a Řeckem [3],

s ohledem na nařízení Rady č. 171/67/EHS o vývozních náhradách a dávkách v odvětví olivového oleje [4], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2429/72 [5], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle článku 4 nařízení Komise (EHS) č. 616/72 ze dne 27. března 1972, kterým se stanoví pravidla pro vývozní náhrady a dávky v odvětví olivového oleje [6], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2563/72 [7], Komise stanoví vývozní dávky pro olivový olej stočený do balení o hmotnosti vyšší než 5 kg, pokud rozdíl uvedený v čl. 10 odst. 2 prvním pododstavci nařízení č. 171/67/EHS přesáhne určitou částku; že zkušenost ukázala, že používání tohoto ustanovení vedlo k tomu, že vývozní dávky byly stanoveny i v případech, kdy vývozy nehrozily narušením světového trhu nebo trhu Společenství s olivovým olejem; že je proto třeba přijmout opatření, aby byly stanoveny dávky u výše uvedeného oleje za stejných podmínek jako u oleje stočeného do malých balení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 4 nařízení (EHS) č. 616/72 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Komise stanoví vývozní dávku na olivový olej zahrnutý v položce 15.07 A společného celního sazebníku, pokud rozdíl mezi cenou CIF a cenou zjištěnou na trhu Společenství je takový, že podporuje vývoz takovým způsobem, že to může vést k narušení trhu Společenství nebo světového trhu. Za účelem stanovení ceny na trhu Společenství se vezmou v úvahu kotace a ceny na nejreprezentativnějších trzích pro produkci a vývoz.

Vývozní dávka se upraví podle případných změn situace.

2. Pokud cena CIF překročí směrnou tržní cenu, používání vývozní dávky se nejméně jednou měsíčně přezkoumá postupem podle článku 39 nařízení č. 136/66/EHS.

3. Komise uvědomí neprodleně členské státy o stanovení výše vývozních dávek účtovaných na 100 kg vyvezeného oleje."

Článek 2

Článek 3 nařízení (EHS) č. 616/72 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 1975.

Za Komisi

François-Xavier Ortoli

předseda

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 175, 29.6.1973, s. 5.

[3] Úř. věst. 197, 29.10.1966, s. 3393/66.

[4] Úř. věst. 130, 28.6.1967, s. 2600/67.

[5] Úř. věst. L 264, 23.11.1972, s. 1.

[6] Úř. věst. L 78, 31.3.1972, s. 1.

[7] Úř. věst. L 274, 7.12.1972, s. 11.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU