75/442/EHSSměrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech

Publikováno: Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39-41 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. července 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. července 1975 Nabývá účinnosti: 18. července 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/12/ES Pozbývá platnosti: 17. května 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 15. července 1975

o odpadech

(75/442/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 100 a 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že veškeré rozdíly mezi předpisy o odstraňování odpadů, které již platí nebo jsou v jednotlivých členských státech připravovány, mohou vytvářet nerovné podmínky soutěže, a tak přímo ovlivňovat fungování společného trhu; že je tedy nutné sblížit právní a správní předpisy v této oblasti, jak je uvedeno v článku 100 Smlouvy;

vzhledem k tomu, že se zdá nezbytné, aby toto sbližování právních a správních předpisů bylo doprovázeno akcí Společenství za účelem dosažení jednoho z cílů Společenství v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšování kvality života pomocí rozsáhlejších pravidel; že za tímto účelem by měla být stanovena určitá zvláštní ustanovení; že je nutno použít článek 235 Smlouvy, protože Smlouva nestanoví pravomoci k tomuto účelu;

vzhledem k tomu, že základním účelem všech předpisů týkajících se odstraňování odpadů musí být ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy sběru, přepravy, zpracování, skladování a skládkování odpadů;

vzhledem k tomu, že je třeba podporovat využití odpadů a použití využitých materiálů za účelem zachování přírodních zdrojů;

vzhledem k tomu, že program činnosti Evropských společenství v oblasti ochrany životního prostředí [3] zdůrazňuje potřebu akce Společenství, včetně harmonizace právních předpisů;

vzhledem k tomu, že na movitý majetek, kterého se majitel podle platných vnitrostátních právních předpisů zbavuje nebo se od něho vyžaduje, aby se ho zbavil, s výjimkou radioaktivních odpadů, odpadů z těžby a zemědělských odpadů, mrtvých zvířecích těl, odpadních vod, plynných emisí a odpadů, na něž se vztahují zvláštní ustanovení Komise, je třeba uplatnit účinné a důsledné předpisy o odstraňování odpadů, které nebudou na překážku obchodu v rámci Společenství, ani neovlivní podmínky soutěže;

vzhledem k tomu, že za účelem ochrany životního prostředí je třeba vytvořit systém povolení pro podniky, které zpracovávají, skladují nebo skládkují odpady v zájmu třetích stran, dále systém dohledu nad podniky, které odstraňují vlastní odpady, a nad podniky, které sbírají odpad od jiných subjektů, a vytvořit plán zahrnující základní faktory, které je třeba brát v úvahu při různých operacích odstraňování odpadů;

vzhledem k tomu, že podíl nákladů nepokrytých výnosy ze zpracování odpadů musí být hrazen podle zásady "znečišťovatel platí",

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se:

a) "odpadem" rozumí jakákoli látka nebo předmět, které držitel odstraňuje nebo které podle platných vnitrostátních právních předpisů musí odstranit;

b) "odstraňováním" rozumí:

- sběr, třídění, přeprava, zpracování odpadů a jejich skladování a skládkování na pozemních i v podzemních skládkách,

- postupy přeměny odpadů nezbytné pro jejich opětovné použití, využití nebo recyklaci.

Článek 2

1. Aniž je dotčena tato směrnice, mohou členské státy přijmout zvláštní předpisy pro jednotlivé kategorie odpadů.

2. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyňaty:

a) radioaktivní odpady;

b) odpady vznikající při geologickém průzkumu, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu povrchových dolů;

c) těla mrtvých zvířat a tyto zemědělské odpady: exkrementy a další látky používané v zemědělství;

d) odpadní vody s výjimkou odpadů v kapalné formě;

e) plynné emise vypouštěné do ovzduší;

f) odpady upravené zvláštními předpisy Společenství.

Článek 3

1. Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu prevence, recyklace a zpracování odpadů, na získávání druhotných surovin a případně energie a jakéhokoli jiného postupu umožňujícího opětovné použití odpadů.

2. Ve vhodnou dobu uvědomí Komisi o každém návrhu úpravy předpisů za tímto účelem, a zejména o každém návrhu opatření, který se týká:

a) používání výrobků, které mohou být zdrojem technických problémů odstraňování nebo zvyšují náklady na odstraňování;

b) podpory:

- snižování množství určitých odpadů,

- zpracování odpadů pro jejich recyklování a opětovné použití,

- využití surovin nebo výroby energie z některých odpadů;

c) využívání některých přírodních zdrojů, včetně energetických zdrojů, tak, aby mohly být nahrazeny využitými materiály.

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že odpady budou odstraňovány bez ohrožení lidského zdraví a bez poškozování životního prostředí, zejména:

- bez ohrožení vod, ovzduší, půdy, rostlin a živočichů,

- bez obtěžování hlukem nebo zápachem,

- bez nepříznivého ovlivňování krajiny nebo míst zvláštního zájmu.

Článek 5

Členské státy ustaví nebo určí příslušný orgán nebo orgány zodpovědné ve stanovené oblasti za plánování, organizaci, povolování a kontrolování postupů odstraňování odpadů.

Článek 6

Od příslušného orgánu nebo orgánů uvedených v článku 5 se bude vyžadovat, aby co nejdříve vypracovaly jeden nebo více plánů týkajících se zejména:

- druhů a množství odpadů, které se mají odstranit,

- obecných technických požadavků,

- vhodné lokality pro odstraňování,

- veškerých zvláštních opatření pro jednotlivé odpady.

Tyto plány mohou například zahrnovat:

- fyzické nebo právnické osoby zmocněné k odstraňování odpadů,

- rozpočtové náklady na postupy odstraňování,

- vhodná opatření na podporu racionalizace sběru, třídění a zpracování odpadů.

Článek 7

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že každý držitel odpadu:

- jej předá soukromému nebo veřejnému zařízení, které odpad sbírá, nebo podniku, který provádí odstraňování odpadu,

- nebo jej sám odstraní v souladu s článkem 4.

Článek 8

Pro dosažení souladu s opatřeními podle článku 4 musí každé zařízení nebo podnik, které zpracovávají, uskladňují nebo skládkují odpady v zájmu třetích stran, obdržet povolení od příslušného orgánu uvedeného v článku 5, které se týká zejména:

- druhů a množství zpracovávaných odpadů,

- obecných technických požadavků,

- bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout,

- údajů předkládaných na požádání příslušného orgánu o původu, určení a zpracování odpadů a také o druhu a množství těchto odpadů.

Článek 9

Zařízení nebo podniky uvedené v článku 8 musí podléhat přiměřené pravidelné kontrole příslušnými orgány podle článku 5, zejména pokud jde o dodržování podmínek povolení.

Článek 10

Podniky, které zajišťují přepravu, sběr, skladování, skládkování nebo zpracování vlastních odpadů, i podniky, které sbírají nebo přepravují odpady v zájmu třetích stran, podléhají kontrole příslušného orgánu uvedeného v článku 5.

Článek 11

Na základě zásady "znečišťovatel platí" musí náklady na odstranění odpadů, po odečtení jejich případného zhodnocení, nést:

- držitel, který přenechává manipulaci s odpadem zařízení, které odpad sbírá, nebo podniku uvedenému v článku 8,

- nebo předchozí držitelé nebo výrobce výrobku, z něhož odpad vznikl.

Článek 12

Členské státy sestaví každé tři roky zprávu o situaci v oblasti odstraňování odpadu v zemi a zašlou ji Komisi. Za tímto účelem se zařízením a podnikům uvedeným v článcích 8 a 10 ukládá povinnost dodat příslušnému orgánu údaje o odstraňování odpadů. Komise zašle tuto zprávu ostatním členským státům.

Komise podává každé tři roky zprávu Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování této směrnice.

Článek 13

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od jejího vyhlášení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 14

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. července 1975.

Za Radu

předseda

M. Rumor

[1] Úř. věst. C 32, 11.2.1975, s. 36.

[2] Úř. věst. C 16, 23.1.1975, s. 12.

[3] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU