31975L0410Směrnice Rady ze dne 24. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontinuálních součtových měřicích zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 183, 14.7.1975 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 1975 Nabývá účinnosti: 27. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/22/ES Pozbývá platnosti: 30. října 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 24. června 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kontinuálních součtových měřicích zařízení

(75/410/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že v členských státech jsou konstrukce a metody kontroly kontinuálních součtových vážicích zařízení připojených k pásovým dopravníkům předmětem závazných předpisů, které se v jednotlivých členských státech liší a v důsledku toho brání obchodu s těmito vážicími zařízeními; že je tedy nezbytné tyto předpisy sblížit;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 71/316/EHS [3] ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly, ve znění aktu o přistoupení [4], stanovila postupy pro EHS schválení typu a prvotní EHS prvotní ověření; že v souladu s touto směrnicí je nezbytné stanovit technické požadavky, které musí výroba a provoz kontinuálních součtových vážicích zařízení splňovat, aby mohla být tato zařízení volně dovážena, uváděna na trh a používána poté, co byla podrobena nezbytné kontrole a opatřena požadovanými značkami a znaky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na kontinuální součtová vážicí zařízení připojená k pásovým dopravníkům.

Tato zařízení jsou definována v oddílu 2 kapitoly I přílohy.

Článek 2

Kontinuální součtová vážicí zařízení, která mohou být opatřena značkami a znaky EHS, jsou popsána v příloze.

Tato zařízení podléhají EHS schválení typu a budou podrobena prvotnímu EHS ověření.

Článek 3

Žádný členský stát nesmí odmítat, zakazovat nebo omezovat uvedení na trh nebo do provozu kontinuálních součtových vážicích zařízení opatřených značkou EHS schválení typu nebo značkou EHS prvotního ověření.

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do osmnácti měsíců od jejího zveřejnění a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2 Členské státy zajistí, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 24. června 1975.

Za Radu

předseda

G. Fitzgerald

[1] Úř. věst. C 2, 9.1.1974, s. 63.

[2] Úř. věst. C 8, 31.1.1974, s. 6.

[3] Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

[4] Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

KAPITOLA I

DEFINICE A TERMINOLOGIE

1. KLASIFIKACE VÁŽICÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE ZPŮSOBU JEJICH PROVOZU

1.1 Automatická vážicí zařízení

Zařízení vykonávající vážicí operaci bez zásahu obsluhy a uvádějící do pohybu automatický proces charakterizující toto zařízení.

1.2 Neautomatická vážicí zařízení

Zařízení, která vyžadují zásah obsluhy během procesu vážení, zejména k uložení a/nebo sejmutí zátěže z nosiče zatížení váhy a také k určení výsledku.

2. DEFINICE

Kontinuální součtová vážicí zařízení pásového dopravníkového typu jsou automatická vážicí zařízení určující hmotnost produktů volně ložených bez systematického členění, přičemž pohyb dopravního pásu je nepřerušen.

Pro účely této přílohy jsou tato vážicí zařízení zkráceně označována jako "pásové dopravníkové váhy".

3. TERMINOLOGIE

3.1 Obecně

Pokud nejsou oddíly1 a 2 přílohy směrnice Rady 73/360/EHS [1] ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se neautomatických vážicích zařízení v rozporu s oddíly 2 a 3 této přílohy, použijí se na pásové dopravníkové váhy, o kterých pojednává tato směrnice.

3.2 Klasifikace

3.2.1 Podle způsobu stanovení množství

3.2.1.1 Sčítací pásové dopravníkové váhy:

Pásové dopravníkové váhy, na kterých výpočtové zařízení postupně načítá po sobě následující dílčí zátěže, přičemž každá z nich odpovídá určitému úseku dopravního pásu.

3.2.1.2 Integrační pásové dopravníkové váhy:

Pásové dopravníkové váhy, na kterých výpočtové zařízení provádí integraci součinu lineárního zatížení pásu a rychlosti pásu podle času.

3.2.2 Podle typu nosiče zatížení

3.2.2.1 Pásové dopravníkové váhy s vážicím můstkem:

Pásové dopravníkové váhy, u kterých nosič zatížení nazývaný "vážicí můstek" tvoří pouze jednu část pásového dopravníku.

3.2.2.2 Pásové dopravníkové váhy spojené s celým dopravníkem:

Pásové dopravníkové váhy, u kterých celý pásový dopravník je vážicím můstkem.

3.3 Části pásových dopravníkových vah

3.3.1 Hlavní části

3.3.1.1 Pásový dopravník:

Zařízení určené pro dopravování produktů pomocí pásu uloženého na válečcích otáčejících se kolem svých os.

3.3.1.1.1 Nosné válečky:

Válečky, jejichž prostřednictvím je dopravní pás unášen v pevném rámu.

3.3.1.1.2 Vážicí válečky:

Válečky, jejichž prostřednictvím je dopravní pás uložen na nosiči zatížení vážicí jednotky.

3.3.1.2 Vážicí jednotka:

Celé neautomatické vážicí zařízení nebo jeho část nebo jakékoli jiné zařízení poskytující informaci o hmotnosti vážené zátěže.

3.3.1.3 Snímač posuvu dopravního pásu:

Zařízení spojené s dopravníkem poskytující buď informaci odpovídající posuvu určité délky pásu, nebo informaci úměrnou rychlosti pásu.

3.3.1.3.1 Čidlo na snímání posuvu dopravního pásu:

Ta část snímače posuvu dopravního pásu, která je trvale spojena s pásem.

3.3.1.4 Výpočtové zařízení:

Zařízení provádějící načítání dílčích zátěží nebo integraci součinu lineárního zatížení pásu a rychlosti pásu podle času, na základě informace dodané vážicí jednotkou a snímačem posuvu dopravního pásu.

3.3.1.5 Indikátor výpočtového zařízení (počitadlo množství):

Zařízení získávající informace z výpočtového zařízení a indikující hmotnost dopravovaných produktů.

3.3.1.5.1 Hlavní počitadlo množství bez nulovacího zařízení (součtové počitadlo):

Počitadlo množství indikující celkovou hmotnost všech dopravovaných produktů.

3.3.1.5.2 Dílčí počitadlo množství s nulovacím zařízením:

Počitadlo množství produktů dopravovaných po určitou omezenou dobu.

3.3.1.5.3 Doplňkové počitadlo množství:

Počitadlo množství s hodnotou dílku větší, než je hodnota dílku hlavního součtového počitadla, určené pro indikaci celkové hmotnosti dopravovaných produktů po delší dobu. Toto zařízení může být vybaveno nulovacím zařízením.

3.3.1.5.4 Kontrolní počitadlo:

Zařízení s hodnotou dílku menší, než je hodnota dílku hlavního součtového počitadla, určené pro kontrolní účely.

3.3.1.6 Nulovací zařízení:

Zařízení, jímž lze pásové dopravníkové váhy nastavit na nulu při běhu pásu naprázdno v okamžiku jeho úplného oběhu.

Zařízení pro nastavení nuly může být buď neautomatické, poloautomatické, nebo automatické.

3.3.1.6.1 Indikační zařízení pro nastavení nuly (nulový indikátor):

Přídavné počitadlo množství příslušející k nulovacímu zařízení, jímž lze zkontrolovat nulové nastavení pásových dopravníkových vah při naprázdno běžícím pásu.

3.3.1.6.2 Neautomatické nulovací zařízení:

Zařízení umožňující sledování, nastavování a kontrolování nulového nastavení pásových dopravníkových vah obsluhou.

3.3.1.6.3 Poloautomatické nulovací zařízení:

3.3.1.6.3.1 Zařízení umožňující na ruční povel automatické nulové nastavení pásových dopravníkových vah nebo

3.3.1.6.3.2 Zařízení indikující na ruční povel hodnotu potřebnou pro justování vah na nulu.

3.3.1.6.4 Automatické nulovací zařízení:

Zařízení umožňující nulové nastavení pásových dopravníkových vah při běhu pásu naprázdno bez zásahu obsluhy.

3.3.2 Přídavná zařízení

3.3.2.1 Zařízení pro indikaci okamžité zátěže:

Zařízení indikující hmotnost zátěže působící na vážicí jednotku v kterémkoli daném okamžiku.

3.3.2.2 Zařízení pro indikaci vážicího výkonu:

Zařízení indikující okamžitý vážicí výkon buď jako hmotnost produktu dopravovaného za jednotku času, nebo jako procentovou hodnotu maximálního vážicího výkonu.

3.3.2.3 Zařízení pro kontrolu funkcí:

Zařízení umožňující kontrolu určitých funkcí zejména prostřednictvím:

- simulování účinku konstantní zátěže při prázdném pásu (zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností),

- porovnání dvou integrací při konstantní zátěži za stejný časový interval,

- indikace překročení maximálního zatížení nebo maximálního vážicího výkonu,

- upozornění uživatele na chybu činnosti pásových dopravníkových vah, především v elektrickém vybavení.

3.3.2.4 Zařízení pro regulaci vážicího výkonu:

Zařízení určené k zajištění naprogramovaného vážicího výkonu.

3.3.2.5 Zařízení pro předvolbu množství:

Zařízení umožňující zastavení přísunu materiálu na dopravník v případě, že zvážené množství dopravovaných produktů dosáhlo předvolené hodnoty.

3.3.2.6 Simulátor posuvu pásu:

Pomocné zařízení používané při zkouškách pásových dopravníkových vah bez pásového dopravníku a určené k simulaci posuvu dopravního pásu.

4. METROLOGICKÉ VLASTNOSTI

4.1 Hodnota dílku počitadla množství

Hodnota vyjádřená v jednotkách hmotnosti, která se rovná:

- v případě kontinuální (analogové) indikace hodnotě nejmenšího dílku stupnice počitadla množství (dt),

- v případě diskontinuální (digitální) indikace rozdílu mezi dvěma po sobě následujícími číselnými údaji počitadla množství (dtd).

4.2 Hodnota dílku (d0) nulového indikátoru

Hodnota dílku (d0) nulového indikátoru vyjádřená v jednotkách hmotnosti se rovná:

- v případě kontinuální (analogové) indikace hodnotě nejmenšího dílku nulového indikátoru,

- v případě diskontinuální (digitální) indikace rozdílu mezi dvěma po sobě následujícími číselnými údaji nulového indikátoru.

4.3 Účinná délka vážicího můstku (L)

Vzdálenost mezi osami vážicích válečků v krajních bodech vážicího můstku zvětšená o polovinu vzdálenosti mezi osami každého z těchto válečků a osami nejbližších nosných válečků dopravního pásu před a za vážicím můstkem.

4.4 Vážicí cyklus

Skupina operací vztahující se ke každému načítání zátěže, na jehož konci se všechny části výpočtového zařízení vrátí poprvé do své výchozí polohy nebo stavu.

4.5 Maximální váživost (max) a minimální váživost (min) vážicí jednotky

4.5.1 Maximální váživost

Maximální okamžitá čistá zátěž na pásovém dopravníku, pro jejíž vážení je vážicí jednotka určena.

4.5.2 Minimální váživost

Hodnota čisté zátěže, pod kterou může používání výsledků vážení způsobovat nadměrnou relativní chybu ve výsledku sčítání.

4.5.3 Vážicí rozsah vážicí jednotky

Interval mezi minimální a maximální váživostí.

4.6 Maximální vážicí výkon (Qmax) a minimální vážicí výkon (Qmin)

4.6.1 Maximální vážicí výkon

Maximální vážicí výkon získaný z maximální váživosti vážicí jednotky a maximální rychlosti pásu.

4.6.2 Minimální vážicí výkon

Hodnota vážicího výkonu, pod kterou mohou být výsledky vážení zatíženy nadměrnými relativními chybami.

4.7 Střední zkušební vážicí výkon (Qe)

Podíl odvážených zátěží (C) a doby trvání zkoušky (t):

Q

=

Ct

4.8 Minimální sečtená zátěž

Minimální sečtená hmotnost produktu, pod kterou může být výsledek vážení ovlivněn chybami většími než maximální dovolené chyby pro každý vážicí výkon ležící mezi maximální a minimální hodnotou.

4.9 Maximální lineární zatížení pásu

Podíl maximální váživosti vážicí jednotky a vážicí délky:

MaxL

2. KAPITOLA II

METROLOGICKÉ POŽADAVKY

5. DEFINICE TŘÍD PŘESNOSTI

5.1 Třídy přesnosti

Pásové dopravníkové váhy jsou rozděleny do dvou tříd přesnosti:

třída 1,

třída 2.

5.2 Zařazení do tříd

Pásové dopravníkové váhy se třídí podle svých metrologických charakteristik a vlastností.

5.2.1 Charakteristiky pásových dopravníkových vah třídy 1

5.2.1.1 Hodnota dílku počitadla množství:

Hodnota dílku počitadla množství musí být

- menší nebo rovna 12000 odváženého množství za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu,

- větší nebo rovna 150000 tohoto množství.

5.2.1.2 Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru (d0):

Aniž je překročena hodnota dílku počitadla množství, musí být

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice menší než nebo rovna 120000 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu,

- hodnota dílku diskontinuální (digitální) stupnice menší nebo rovna 140000 tohoto množství.

5.2.2 Charakteristiky pásových dopravníkových vah třídy 2

5.2.2.1 Hodnota dílku počitadla množství:

- dílku počitadla množství musí být:– menší nebo rovna 11000 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu,

- větší nebo rovna 125000 tohoto množství.

5.2.2.2 Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru:

Aniž je překročena hodnota dílku počitadla množství, musí být:

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice menší nebo rovna 110000 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu,

- hodnota dílku diskontinuální (digitální) stupnice musí být menší nebo rovna 120000 tohoto množství.

5.2.3 Hodnoty dílků stupnice

Hodnoty dílků musí odpovídat:

1x10n, 2x10n, 5x10n, kde n je kladné nebo záporné celé číslo nebo nula.

Hodnoty dílků nulového indikátoru a kontrolního indikátoru však nemusí tento požadavek splňovat.

5.2.4 Pásové dopravníkové váhy se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Podmínky stanovené v bodech 5.2.1.2, 5.2.2.2 a 5.2.3 týkající se nulového indikátoru platí také pro indikátory kontrolních hodnot.

5.2.5 Minimální vážicí výkon

Minimální vážicí výkon musí činit 20 % maximálního vážicího výkonu.

6. MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ CHYBY

Pásové dopravníkové váhy, které jsou při běhu naprázdno správně vynulovány, mají pro každé vážené množství větší nebo rovné minimální sečtené zátěži níže uvedené maximální dovolené kladné nebo záporné chyby.

6.1 Maximální dovolené chyby při EHS prvotním ověření

6.1.1 Třída 1

0,5 % sečtené zátěže pro každý vážicí výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu.

6.1.2 Třída 2

1 % sečtené zátěže pro každý vážicí výkon mezi 20 a100 % maximálního vážicího výkonu.

6.2 Maximální dovolené chyby v provozu

6.2.1 Třída 1

1 % sečtené zátěže pro každý vážicí výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu.

6.2.2 Třída 2

2 % sečtené zátěže pro každý vážicí výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu.

7. POUŽITELNOST MAXIMÁLNÍCH DOVOLENÝCH CHYB

7.1 Jestliže je kontrolní indikační zařízení diskontinuální (digitální), musí být maximální dovolené chyby zvětšeny o hodnotu jednoho dílku stupnice tohoto zařízení.

7.2 Jestliže jsou pásové dopravníkové váhy připojeny k několika počitadlům množství, nesmějí chyby výsledků žádného z nich překročit maximální dovolené chyby.

Rozdíl mezi každými dvěma výsledky vážení při stejném množství zváženého produktu musí být menší nebo roven:

- hodnotě jednoho dílku diskontinuálního (digitálního) indikačního zařízení, jsou-li výsledky udávány dvěma diskontinuálními (digitálními) indikátory,

- absolutní hodnotě maximální dovolené chyby, jsou-li výsledky udávány dvěma kontinuálními (analogovými) indikátory,

- větší z těchto dvou hodnot:

- absolutní hodnotě maximální dovolené chyby nebo

- hodnotě jednoho dílku diskontinuální (digitální) stupnice,

jsou-li výsledky udávány jedním kontinuálním (analogovým) indikátorem a jedním diskontinuálním (digitálním) indikátorem.

7.3 Simulační zkoušky

7.3.1 Maximální dovolené kladné nebo záporné chyby při simulačních zkouškách

7.3.1.1 Třída 1:

Pro každý vážicí výkon mezi 5 a 20 % maximálního vážicího výkonu:

0,07 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu po dobu trvání zkoušky.

Pro každý vážicí výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu:

0,35 % sečtené zátěže.

7.3.1.2 Třída 2:

Pro každý vážicí výkon mezi 5 a 20 % maximálního vážicího výkonu:

0,14 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu po dobu trvání zkoušky.

Pro každý vážicí výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu:

0,7 % sečtené zátěže.

7.3.2 Zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu

Při simulování rychlostí posuvu požadovaných pro zkoušení nesmí relativní chyba způsobená simulací překročit 20 % maximální dovolené chyby pro sečtenou zátěž.

Tato chyba je zahrnuta v maximálních dovolených chybách.

7.3.3 Rozdíl mezi dvěma výsledky získanými z důvodu kolísání simulované rychlosti

Při každé změně rychlosti simulátoru posuvu pásu odpovídající změně do ± 10 % rychlosti pásového dopravníku uvedené výrobcem nesmí rozdíl relativní chyby výsledků simulačních zkoušek překročit 20 % maximální dovolené chyby uvedené v bodu 7.3.1.

7.3.4 Rozdíl mezi dvěma výsledky získanými změnou místa uložení stejné zátěže

Mění-li se místo uložení stejné zátěže způsobem kompatibilním s konstrukcí vážicího můstku, nesmí být rozdíl mezi dvěma výsledky větší než absolutní hodnota maximální dovolené chyby.

7.3.5 Nastavování nuly

Pro každé zatížení, které může být při nastavení na nulu vyváženo, musí výsledky vážení po vynulování pásových dopravníkových vah vyhovovat podmínkám pro maximální dovolené chyby pro sečtenou zátěž.

7.3.6 Ovlivňující faktory

7.3.6.1 Teplota:

Pásové dopravníkové váhy musí po vynulování splňovat požadavky vztahující se k maximálním dovoleným chybám při všech téměř konstantních teplotách mezi -10 °C a +40 °C. Pro speciální aplikace však mohou mít tyto pásové dopravníkové váhy jiné teplotní rozsahy než je uvedeno výše. V tom případě musí být tento interval alespoň 30 °C a musí být uveden na štítku se jmenovitými hodnotami. Během zkoušek jsou považovány teploty za konstantní, pokud se nemění více než o 5 °C za hodinu.

Při změně o 10 °C a pokud změna teploty není větší než 5 °C za hodinu, nesmí se indikace nuly, nebo v případě pásových dopravníkových vah se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností, kontrolní hodnota pásových dopravníkových vah lišit o více než:

0,07 % pro třídu 1,

0,14 % pro třídu 2

zátěže sečtené při maximálním vážicím výkonu po dobu trvání zkoušky.

7.3.6.2 Vliv elektrického napájení:

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky vztahující se k maximálním dovoleným chybám, bez mezilehlého nastavení na nulu, v následujících mezích kolísání elektrického napájení:

- od -15 do +10 % jmenovitého napětí,

- od -2 do +2 % jmenovité frekvence.

7.3.6.3 Ostatní ovlivňující faktory:

Za běžných podmínek použití musí pásové dopravníkové váhy splňovat požadavky vztahující se k maximálním dovoleným chybám, jestliže jsou vystaveny účinku jiných ovlivňujících faktorů než uvedených v bodech 7.3.6.1 a 7.3.6.2 a vyplývajících z podmínek jejich instalace (vibrace, atmosférické podmínky atd.).

7.3.7 Metrologické charakteristiky

7.3.7.1 Opakovatelnost:

Rozdíl mezi každými dvěma výsledky vážení získanými se stejnou zátěží umístěnou za stejných podmínek na vážicí můstek nesmí být větší než absolutní hodnota maximální dovolené chyby.

7.3.7.2 Rozlišení výpočtového zařízení:

Pro jakýkoli vážicí výkon mezi minimálním a maximálním vážicím výkonem a pro dvě zátěže lišící se navzájem o hodnotu, která se rovná maximální dovolené chybě pro danou zátěž, musí být rozdíl mezi výsledky roven alespoň jedné polovině vypočtené hodnoty odpovídající rozdílu mezi těmito zátěžemi.

7.3.7.3 Rozlišení nulového indikátoru:

Pro zkoušky trvající tři minuty musí být jasně viditelný rozdíl mezi výsledky získanými bez zátěže a s uloženou nebo odebranou zátěží roven následujícím procentovým hodnotám maximální váživosti:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

7.3.7.4 Stabilita nuly:

7.3.7.4.1 Krátkodobá stabilita:

Rozdíl mezi nejmenším a největším výsledkem vážení získaným po pěti zkouškách tříminutových běhů naprázdno nesmí překročit následující procentové hodnoty zátěží sečtených za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu:

0,0025 % pro třídu 1,

0,005 % pro třídu 2.

7.3.7.4.2 Dlouhodobá stabilita:

Zkoušky popsané v bodu 7.3.7.4.1 musí být zopakovány po třech hodinách běhu naprázdno za stálých zkušebních podmínek a bez průběžného nulování:

- rozdíl mezi nejmenším a největším získaným výsledkem vážení nesmí překročit meze uvedené v bodu 7.3.7.4.1,

- rozdíl mezi nejmenším a největším výsledkem ze všech získaných výsledků vážení (v bodu 7.3.7.4.1 a v první odrážce tohoto bodu) nesmí být větší než následující procentové hodnoty zátěží sečtených za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu:

0,0035 % pro třídu 1,

0,007 % pro třídu 2.

7.3.7.5 Přídavná počitadla množství:

Přídavná výpočtová zařízení:

- nesmějí ovlivnit činnost vah,

- musí být konstruována způsobem, který zaručuje správné výsledky.

7.3.7.6 Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností:

Pro pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro běh naprázdno s přídavnou hmotností se musí ustanovení uvedená v bodech 7.3.7.3 a 7.3.7.4 použít pro zkoušení s přídavnou hmotností; maximální dovolené odchylky od kontrolní hodnoty musí být vypočteny podle těchto ustanovení.

7.4 Zkoušky v místě použití

Maximální dovolené chyby musí platit pro každé množství produktu, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži.

7.4.1 Snímač posuvu dopravního pásu

Nesmí existovat téměř žádný prokluz mezi snímačem a pásem.

7.4.2 Zkušební zařízení

Zařízení používané pro přezkoušení vah s produktem nebo produkty určenými pro vážení na pásových dopravníkových vahách umožňující kontrolu sečtené zátěže s chybou nepřevyšující 20 % dovolené chyby.

7.4.3 Hodnota minimální sečtené zátěže

Minimální sečtená zátěž musí být rovna alespoň největší z následujících hodnot:

- zátěž získaná při maximálním vážicím výkonu při jednom oběhu pásu,

- 2 % zátěže sečtené za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu nebo hodnotě 200 dílků počitadla množství pro třídu 1,

- 1 % zátěže sečtené za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu nebo hodnotě 100 dílků počitadla množství pro třídu 2.

7.4.4 Metrologické charakteristiky

7.4.4.1 Rozdíly mezi relativními chybami:

Rozdíl mezi relativními chybami několika výsledků vážení získaných při téměř shodných vážicích výkonech při přibližně stejných množstvích vážených produktů za stejných podmínek nesmí překročit absolutní hodnotu maximální dovolené chyby.

7.4.4.2 Maximální dovolené chyby u nastavení nuly:

Údaj nulového indikátoru nesmí po celistvém počtu oběhů pásu překročit následující procentové hodnoty zátěže sečtené při maximálním vážicím výkonu po dobu trvání zkoušky:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

7.4.4.3 Rozlišení nulového indikátoru:

Při zkouškách odpovídajících celistvému počtu oběhů pásu, jejichž trvání nepřesahuje tři minuty, musí být jasně viditelný rozdíl mezi výsledkem vážení získaným bez zátěže a výsledkem získaným pro zátěž uloženou nebo odebranou a tento rozdíl se musí rovnat následujícím procentovým hodnotám maximální váživosti:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

7.4.4.4 Stabilita nuly:

Po pěti zkouškách odpovídajících celistvému počtu oběhů pásu za dobu trvání co nejblíže třem minutám nesmí rozdíl mezi nejmenším a největším získaným výsledkem vážení překročit následující procentové hodnoty zátěže za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu:

0,0035 % pro třídu 1,

0,007 % pro třídu 2.

7.4.4.5 Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností:

Pro pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností se musí ustanovení uvedená v bodech 7.4.4.2, 7.4.4.3 a 7.4.4.4 používat také pro zkoušení s přídavnou hmotností; maximální dovolené rozdíly hodnot musí být vypočteny podle těchto ustanovení.

Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností odpovídající 20 % maximální váživosti vážicí jednotky musí rovněž splňovat ustanovení o kontrole nastavení nuly v bodu 7.4.4.2.

7.5 Tabulkový přehled hlavních metrologických požadavků

| TŘÍDA 1 | TŘÍDA 2 |

Hodnota dílku počitadla množství (dt nebo dtd) (viz bod 5.2) | Cmax50000 ≤ dt nebo dtd ≤ Cmax2000 | Cmax25000 ≤ dt nebo dtd ≤ Cmax1000 |

Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru (do) (viz bod 5.2) | Kontinuální indikace d0 ≤ Cmax20000 | Kontinuální indikace d0 ≤ Cmax10000 |

Diskontinuální indikace d0 ≤ Cmax40000 | Diskontinuální indikace d0 ≤ Cmax20000 |

a d0 ≤ dt nebo dtd | a d0 ≤ dt nebo dtd |

Maximální dovolené chyby (zkoušky s váženým produktem): | | |

— EHS prvotní ověření (viz bod 6.1) | 0,5 % C | 1 % C |

— v provozu (viz bod 6.2) | 1 % C | 2 % C |

Použitelnost maximálních dovolených chyb (viz oddíl 7) Simulační zkoušky (viz bod 7.3) | | |

Maximální dovolené chyby (viz bod 7.3.1): | | |

— pro Qmax20 ≤ Q ≤ Qmax5 | 0,07 % Qmax × t | 0,14 % Qmax × t |

— pro Qmax5 ≤ Q ≤ Qmax | 0,35 % C | 0,7 % C |

Teplota (viz bod 7.3.6.1) Odchylka v indikaci nuly při změně teploty o 10 oC | 0,07 % Qmax × t | 0,14 % Qmax × t |

Rozlišení nulového indikátoru (viz bod 7.3.7.3) | Rozdíl mezi výsledky získanými bez zátěže a se zátěží |

| 0,1 % max | 0,2 % max |

| Musí být snadno rozeznatelné |

Stabilita nuly (viz bod 7.3.7.4) | Pro zkoušky trvající tři minuty |

— krátkodobá stabilita, | Odchylka ≤ 0,0025 % Cmax | Odchylka ≤ 0,005 % Cmax |

— dlouhodobá stabilita | Odchylka ≤ 0,0035 % Cmax | Odchylka ≤ 0,007 % Cmax |

Zkoušky na místě použití (viz bod 7.4) | | |

Hodnota minimální sečtené zátěže (viz bod 7.4.3) | ≥ 1 oběh pásu při Qmax | ≥ 2 % Cmax |

| ≥ 200 dt nebo dtd | ≥ 1 oběh pásu při Qmax |

| ≥ 1 % Cmax | ≥ 100 dt nebo dtd |

Rozlišení nulového indikátoru (viz bod 7.4.4.3) | Rozdíl mezi výsledky zkoušek získaných při nezatížení a pro zátěž: |

| 0,1 % max | 0,2 % max |

| Musí být jasně rozeznatelné |

Stabilita nuly (viz bod 7.4.4.4.): | Pro zkoušky v délce trvání blížící se co možná nejvíce třem minutám a odpovídající celistvému počtu oběhů pásu |

— stabilita (krátkodobá) | Odchylka ≤ 0,0035 % Cmax | Odchylka ≤ 0,007 % Cmax |

C = sečtená zátěž.

t = doba trvání zkoušky v hodinách.

Cmax = zátěž sečtená za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ POŽADAVKY

8. USPOŘÁDÁNÍ

Pásové dopravníkové váhy musí zahrnovat:

- pásový dopravník,

- vážicí jednotku,

- snímač posuvu dopravního pásu,

- výpočtové zařízení,

- součtové počitadlo,

- zařízení pro nastavení nuly.

Zařízení pro nastavení nuly na pásových dopravníkových vahách musí být vybaveno nulovým indikátorem hlavního součtového počitadla nebo zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností, jestliže:

- hlavní součtové počitadlo indikuje pouze kladné hodnoty nebo

- hodnota dílku hlavního součtového počitadla je větší než hodnota dílku nulového indikátoru uvedená v bodu 5.2.1.2 pro třídu 1 a v bodu 5.2.2.2 pro třídu 2.

8.1 Bezpečnost provozu

8.1.1 Zákaz vlastností umožňujících podvodné použití

Pásové dopravníkové váhy nesmějí mít žádné charakteristiky, které by umožňovaly podvodné použití.

8.1.2 Nemožnost špatného seřízení nebo nahodilé poruchy

Jak mechanické, tak elektromechanické pásové váhy musí být konstruovány tak, aby za běžných okolností nemohlo dojít ke špatnému nastavení nebo nahodilé poruše bez toho, že by účinek špatného nastavení nebo nahodilé poruchy byl snadno zjistitelný.

8.1.3 Ochrana kontrolních prvků pásových dopravníkových vah

Kontrolní prvky pásových dopravníkových vah musí být konstruovány tak, aby se za běžných okolností nemohly dostat do jiných pozic než těch, které jsou konstrukcí pro ně určeny, takže při manipulaci je znemožněna veškerá indikace nebo tisk.

8.1.4 Počitadla množství umístěná v jisté vzdálenosti musí být opatřena zařízeními splňujícími požadavky bodu 8.8.

8.2 Pásový dopravník

8.2.1 Pásové dopravníkové váhy spojené s celým dopravníkem

Pásový dopravník musí mít masivní konstrukci a musí tvořit pevnou sestavu. Pokud se válečkový nosník používá jako jediná zatěžovací páka vážicí jednotky, musí být produkt uložen na otočném bodu páky.

8.2.2 Pásové dopravníkové váhy s vážicím můstkem

Kostra dopravníku musí mít masivní konstrukci. V každé přímé podélné větvi musí být válečková dráha taková, že pás je podepřen na vážicích válečcích stejně tak, aby bylo zajištěno správné vážení. Pásový dopravník musí být, pokud je to nutné, opatřen zařízením na čištění pásu, jehož umístění a činnost nesmějí ovlivňovat výsledky.

8.2.3 Speciální podmínky instalace

Pásové váhy musí být provedeny tak, aby instalace válečkové dráhy, složení a montáž pásu a uspořádání přísunu produktu nezpůsobovaly žádné chyby ve výsledku.

8.2.3.1 Válečková dráha:

Tam, kde je to nutné, musí být k dispozici účinný ochranný systém proti korozi a zadření.

Horní úroveň válečků ve stejné skupině musí být prakticky ve stejné rovině.

Válečková dráha musí být taková, aby nemohlo dojít k prokluzování produktu.

8.2.3.2 Dopravní pás:

8.2.3.2.1 Lineární váha pásu:

Lineární váha pásu musí být prakticky konstantní; spojení nesmí způsobovat žádné poruchy činnosti.

8.2.3.2.2 Rychlost a délka pásu musí být taková, že nastavení nuly může být provedeno v čase, který nepřevyšuje tři minuty, avšak:

jestliže nemůže být toto ustanovení splněno, musí být pásové dopravníkové váhy vybaveny poloautomatickým nebo automatickým zařízením pro nastavení nuly.

8.2.3.2.3 Rychlost pásu se nesmí měnit o více než 5 % hodnoty rychlosti, na kterou jsou pásové dopravníkové váhy konstruovány.

8.2.3.3 Účinná délka vážicího můstku:

Pásové váhy musí být konstruovány tak, aby účinná délka vážicího můstku za provozu zůstávala stejná.

Musí být možné zaplombovat nastavovací prvky účinné délky vážicího můstku.

8.2.3.4 Napětí pásu:

Napětí pásu musí být v daném bodu válečkové tratě téměř konstantní.

Napětí musí být takové, že za běžných pracovních podmínek neexistuje prokluz mezi pásem a hnacím bubnem.

8.2.3.5 Vliv váženého produktu:

Přísun váženého produktu na dopravník nesmí ovlivnit výsledky vážení.

8.3 Vážicí jednotka

8.3.1 Obecně

Vážicí jednotka musí být odpovídat svému účelu použití. Tam, kde je to nezbytné, musí být zabezpečena proti účinku náhodných zátěží větších než maximální váživost.

Nosič zatížení musí být zkonstruován tak, aby nemohl způsobit přídavné chyby kdykoli při přísunu zátěže.

8.3.2 Zařízení pro vyvažování zátěže

Zařízení pro vyvažování zátěže musí pracovat kontinuálně od nuly po hodnotu hmotnosti rovnou alespoň maximální váživosti. Vážení nesmí být zahájeno, dokud vážicí jednotka nepracuje za běžných pracovních podmínek.

8.4 Snímač posuvu pásu

Snímač posuvu pásu (3.3.1.3.1) musí být zkonstruován tak, aby nebyl možný prokluz, který by mohl ovlivnit výsledky, a to ani při zatíženém ani při nezatíženém pásu.

Pokud je informace diskontinuální, musí odpovídat úseku pásu, který je roven nebo menší než účinná délka vážicího můstku.

Pokud je informace kontinuální, nesmí být nahrazena informací nezávislou na dopravním pásu, kromě kontrolních nebo nastavovacích operací.

8.5 Počitadlo množství

8.5.1 Jakost indikace

Počitadlo množství s tiskacím zařízením nebo bez tiskacího zařízení musí umožňovat spolehlivé, jednoduché a jednoznačné čtení výsledků vážení jednoduchým porovnáním znaků a musí být opatřeno názvem nebo značkou příslušné jednotky hmotnosti. Hlavní součtové počitadlo nesmí být možné znovu nastavit na nulu.

8.5.2 Hodnota dílku stupnice pásových dopravníkových vah vybavených několika počitadly množství s tiskacími zařízeními nebo bez tiskacích zařízení

Hodnota dílku stupnice kontinuálního (analogového) indikačního zařízení pásových dopravníkových vah nesmí překročit dvojnásobek hodnoty dílku diskontinuálního (digitálního) indikačního zařízení. Diskontinuální (digitální) indikační nebo tiskací zařízení pásových vah musí mít stejnou hodnotu dílku.

8.5.3 Tvary výsledků vážení při diskontinuální (digitální) indikaci

Výsledky vážení poskytované diskontinuálními (digitálními) indikačními zařízeními musí být vyjádřeny výhradně ve tvaru seřazených číslic.

8.5.4 Spolehlivost výsledků vážení

Indikované výsledky vážení nesmějí být zničeny například neúmyslným zastavením pásu nebo výpadkem elektrické energie.

8.5.5 Rozsah indikace

Hlavní součtová počitadla musí být provedena tak, aby umožňovala čtení hodnoty, která se rovná alespoň množství produktu zváženého za 10 hodin činnosti při maximálním vážicím výkonu.

8.5.6 Doplňková počitadla množství

Hodnota dílku stupnice doplňkového počitadla množství se musí rovnat alespoň 10násobku hodnoty dílku hlavního součtového počitadla uvedené na štítku se jmenovitými hodnotami. Požadavky bodu 5.2 se na tato zařízení nevztahují.

8.5.7 Připojení počitadel množství

Počitadla množství s tiskacími zařízeními nebo bez nich, která indikují pouze kladné hodnoty, musí být odpojena, pokud pás běží naprázdno.

Připojení a odpojení výpočtového zařízení musí být aktivováno samotnou pásovou dopravníkovou vahou vlivem zatížení pásu.

Počitadla množství s tiskacími zařízeními nebo bez nich, která indikují kladné a záporné hodnoty, musí být zapojena, pokud je pás v činnosti nezatížený, a musí být konstruována tak, aby indikované výsledky vážení nemohly být ovlivněny vibracemi.

Kontrolní počitadlo smí být v činnosti pouze během zkoušky.

8.5.8 Kontrolní počitadlo množství

Tam, kde je hodnota dílku stupnice součtového počitadla větší než:

- 0,1 % minima sečtené zátěže pro třídu 1,

- 0,2 % minima sečtené zátěže pro třídu 2,

musí být pásové dopravníkové váhy vybaveny odděleným kontrolním počitadlem, jehož hodnota dílku nepřevyšuje výše uvedené procentové hodnoty.

8.6 Zařízení pro nastavení nuly

Musí být možné vyvážit hmotnost pásu běžícího naprázdno a působícího na nosič zatížení.

8.6.1 Neautomatické zařízení pro nastavení nuly

Je-li nastavení nuly prováděno ručně kontinuálním způsobem, pak lineární, popřípadě rotační pohyb seřizovacího prvku o 10 mm nebo o polovinu otáčky za jednu hodinu nesmí překročit:

- 0,1 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,2 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Je-li nastavení nuly prováděno ručně diskontinuálním způsobem, nesmí jeden krok seřízení za jednu hodinu svým účinkem překročit:

- 0, 01 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,02 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Musí být snadno zjistitelné, je-li každá provedená korekce kladná nebo záporná.

8.6.2 Poloautomatické nebo automatické zařízení pro nastavení nuly

Poloautomatická nebo automatická zařízení pro nastavení nuly musí být konstruována tak, aby:

- nastavení na nulu nastalo po celistvém počtu oběhů pásu,

- byl indikován konec činnosti,

- byly indikovány meze nulového nastavení.

Chyba nastavení těchto zařízení za jednu hodinu činnosti nesmí překročit:

- 0,1 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,2 % sečtené zátěže při maximálním vážicím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Automatická zařízení pro nastavení nuly musí být během zkoušení odpojena.

8.6.3 Zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Zařízení pro kontrolu běhu naprázdno pracuje pomocí přídavné hmotnosti buď umístěné na vážicí jednotce, nebo elektricky simulované.

Zařízení musí splňovat následující požadavky:

- přídavná hmotnost musí být přidávána konstantním způsobem vhodným mechanismem,

- přidání hmotnosti musí být možné pouze tehdy, když pás obíhá nezatížený,

- přídavná hmotnost musí být chráněna proti prachu,

- kontrola běhu naprázdno musí být vždy prováděna stejným způsobem,

- kontrola běhu naprázdno musí ustat automaticky po předem nastaveném počtu celistvých oběhů pásu,

- na konci kontroly běhu naprázdno musí být indikována kontrolní hodnota na základě přídavné hmotnosti a počtu oběhů pásu.

8.6.4 Pásové dopravníkové váhy se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Pásové dopravníkové váhy s počitadly množství, která indikují pouze kladné hodnoty, musí být vybaveny zařízením pro kontrolu běhu naprázdno podle bodu 8.6.3. Přídavná hmotnost se musí rovnat 5 % maximální váživosti vážicí jednotky.

Pásové dopravníkové váhy s počitadly množství, která indikují kladné a záporné hodnoty, mohou být vybaveny zařízením pro kontrolu běhu naprázdno podle bodu 8.6.3. Přídavná hmotnost se musí rovnat 5 % nebo 20 % maximální váživosti vážicí jednotky.

8.7 Indikační zařízení pro nastavení nuly (nulový indikátor)

Indikační zařízení pro nastavení nuly nesmí v žádném případě zasahovat do výsledků počitadla množství.

8.8 Indikace nedodržení maximální váživosti vážicí jednotky nebo maximálního nebo minimálního vážicího výkonu

Jestliže byly hodnoty maximálního vážicího výkonu nebo váživosti překročeny, nebo jestliže nebyla dosažena hodnota minimálního vážicího výkonu, musí být dán vhodný signál.

8.9 Přídavná zařízení

Přídavná zařízení nesmějí ovlivňovat výsledky.

8.10 Plombování

V souladu s podmínkami popsanými v EHS schválení typu musí být možné zaplombovat ty části pásových dopravníkových vah, jejichž vyjmutí nebo nastavení ovlivňuje jejich metrologické charakteristiky.

9. ŠTÍTKY SE JMENOVITÝMI HODNOTAMI A ŠTÍTKY PRO OVĚŘOVACÍ ZNAČKY

Pásové dopravníkové váhy musí být opatřeny následujícími označeními, ve stanoveném pořadí:

9.1 Povinné základní údaje jasně vyjádřené v jazyce země určení

9.1.1 Jméno nebo značka výrobce.

9.1.2 Jméno nebo značka dovozce (pro dovážená zařízení).

9.1.3 Určení pásových dopravníkových vah.

9.1.4 Typ a výrobní číslo pásových dopravníkových vah.

9.1.5 Označení vážených produktů, pro které jsou váhy určeny.

9.1.6 Minimální sečtená zátěž…… kg nebo t.

9.1.7 Počet cyklů za hodinu (pro pásové dopravníkové váhy pracující s načítáním).

9.1.8 Nápis: "Zařízení musí být nastaveno na nulu alespoň každé tři hodiny. Kontrola nastavení nuly musí trvat alespoň…… oběhů". (Počet oběhů při kontrole nastavení nuly je stanoven v EHS schválení typu podle bodu 7.4.4.4).

9.2 Základní údaje vyjádřené v kódech

9.2.1 Povinné ve všech případech:

- značka EHS schválení typu,

- označení třídy přesnosti ve tvaru

+++++ TIFF +++++

nebo

+++++ TIFF +++++

,

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice ve tvaru dt =,

- hodnota dílku diskontinuální (číslicové) stupnice ve tvaru dtd =.,

- maximální váživost ve tvaru Max…,

- maximální vážicí výkon ve tvaru Qmax…,

- minimální vážicí výkon ve tvaru Qmin…,

- jmenovitá rychlost pásu ve tvaru v =… m/s,

- vážicí délka ve tvaru L =… m,

- identifikační značka na částech pásových dopravníkových vah, které nejsou přímo spojeny s hlavním tělesem.

9.2.2 Povinné v určitých případech:

- hodnota dílku stupnice indikačního zařízení pro nastavení nuly ve tvaru d0 =,

- kontrolní hodnota s maximální odchylkou uvedenou v bodu 7.4.4.2 (u pásových dopravníkových vah se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností).

9.3 Přídavné označení

V závislosti na konkrétním použití pásových dopravníkových vah může být v EHS schválení typu metrologickým orgánem vydávajícím certifikát EHS schválení typu požadováno jedno nebo více přídavných označení.

9.4 Provedení identifikačních značek a popisného označení

Popisné označení a identifikační značky musí být nesmazatelné a musí mít velikost, tvar a zřetelnost, které umožňují snadné čtení za běžných podmínek použití pásových dopravníkových vah.

Musí být seskupeny dohromady na jednom jasně viditelném místě pásových dopravníkových vah, na štítku se jmenovitými hodnotami připevněném blízko zařízení pro indikaci nebo vepsány přímo na samotném indikátoru.

Musí být možné zaplombovat štítek opatřený těmito označeními.

9.5 Ověřovací značky

Štítek se jmenovitými hodnotami může mít plošku pro vyražení ověřovacích značek. Pokud tuto plošku nemá, musí být v jeho blízkosti k dispozici štítek k tomu určený.

KAPITOLA IV

METROLOGICKÉ KONTROLY

EHS schválení typu a EHS prvotní ověření pásových dopravníkových vah musí být provedeno v souladu se směrnicí 71/316/EHS. Některé z těchto požadavků jsou uvedeny v této kapitole.

10. EHS SCHVÁLENÍ TYPU

10.1 Žádost o EHS schválení typu

Žádost o EHS schválení typu musí obsahovat následující informace a dokumenty:

10.1.1 Metrologické charakteristiky

10.1.1.1 Jmenovité hodnoty podle bodu 9.

10.1.1.2 Speciální charakteristiky vážicí jednotky.

10.1.2 Popisné dokumenty:

- výkres nebo náčrt celé sestavy,

- všechny požadované výkresy nebo modely nebo fotografie ukazující detaily důležité z metrologického hlediska,

- popis a schematické obrázky jasně ukazující činnost pásových dopravníkových vah.

10.2 Přezkoušení pro EHS schválení typu

10.2.1 Simulační zkoušky

Tyto zkoušky musí být provedeny na pásových dopravníkových vahách s pásovým dopravníkem, k němuž mají být připojeny, nebo bez něj.

Tyto zkoušky musí umožňovat zejména posouzení účinku ovlivňujících faktorů, které mohou ovlivnit pásové dopravníkové váhy při použití za běžných podmínek (teplota, napětí, frekvence, atd.). Proto musí být ovlivňující faktory zkoušeny odděleně.

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky bodu 7.3.

10.2.2 Zkoušky za běžných podmínek použití

Tyto zkoušky zahrnují zkoušky s váženým produktem v množství, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži při vážicím výkonu v rozmezí od minimální do maximální hodnoty.

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky bodu 7.4.

11. EHS PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

EHS prvotní ověření pásových dopravníkových vah je prováděno ve dvou stupních.

11.1 První stupeň se skládá z následujících činností:

- kontrola toho, zda pásové dopravníkové váhy odpovídají schválenému typu, a zkouška různých částí jejich mechanismu,

- kontrola počitadla množství pomocí zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu podle bodu 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 a 7.3.7, s výjimkou bodu 7.3.7.4.2.

U pásových dopravníkových vah spojených s celým dopravníkem (3.2.2.2) musí být zkoušky provedeny na kompletním zařízení.

U pásových dopravníkových vah s vážicím můstkem (3.2.2.1) musí být zkoušky provedeny na pásových dopravníkových vahách bez pásového dopravníku za použití zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu.

Tyto zkoušky musí ukázat výsledek vážení, tj. sečtenou hmotnost a buď počet cyklů, nebo číslo představující teoreticky proběhlou délku pásu za dobu trvání zkoušky.

11.2 Druhý stupeň musí být proveden takto:

11.2.1 Zkoušky v místě použití

Musí být možné provést zkoušky v místě použití snadným a spolehlivým způsobem s produktem nebo produkty, které jsou určeny pro vážení. Instalace pásových dopravníkových vah musí být provedena tak, aby mohlo být ověření vykonáno bez narušení běžné činnosti.

Zkušební zařízení splňující požadavky bodu 7.4.2 musí být stále k dispozici v dosahu pásových dopravníkových vah, které mají být ověřovány, a skladování a doprava musí být organizovány tak, aby se předešlo jakékoli ztrátě váženého produktu.

11.2.2 Kontrola snímače posuvu dopravního pásu

Jestliže je důvod předpokládat, že může nastat prokluzování snímače posuvu, musí být tento prokluz měřen.

11.2.3 Ověření nastavení nuly

Toto ověření musí být provedeno při celistvém počtu oběhů dopravního pásu za podmínek stanovených v bodech 7.4.4.2 a 7.4.4.5.

11.2.4 Stabilita nuly

Při zkoušení na místě použití musí stabilita nuly splňovat požadavky bodu 7.4.4.4.

U zařízení připojených na zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností musí být zkouška provedena alespoň pětkrát po sobě. Naměřená odchylka od kontrolní hodnoty nesmí překročit vypočtenou hodnotu podle ustanovení bodu 7.4.4.4.

11.2.5 Zkoušky s váženým produktem

Tyto zkoušky se musí za běžných podmínek použití provádět alespoň při dvou vážicích výkonech mezi minimální a maximální hodnotou. Musí být provedeny s množstvím produktu, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži.

Kontrola hmotnosti váženého množství produktu se musí provést před jeho průchodem pásovými dopravníkovými vahami nebo po něm.

KAPITOLA V

DOPORUČENÁ PRAKTICKÁ USTANOVENÍ

12. KONSTRUKCE

Pásové dopravníkové váhy, které splňují následující ustanovení, se považují za vyhovující příslušným oddílům předcházejících kapitol.

12.1 Speciální podmínky instalace

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat následující podmínky instalace:

12.1.1 Válečková trať

Horní povrchové přímky válečků a sad válečků tvořících dopravníkovou trať musí být v každé skupině válečků paralelní. Ty, které jsou umístěny v bezprostřední vzdálenosti od koncového bubnu, nemusí nutně tento požadavek splňovat. Sklon os krajních válečků k osám středových válečků nesmí být větší než 20° pro třídu 1 a 30° pro třídu 2.

Sklon podélného řezu rovinou horní povrchové přímky válečků nesmí být větší než 10 % pro třídu 1 a 20 % pro třídu 2 za předpokladu, že nedochází k prokluzu.

U třídy 1 musí být vážicí válečky a nosné válečky umístěné bezprostředně před a za vážicím můstkem uloženy na kuličkových ložiscích nebo na jakémkoli podobném typu ložisek; seřízení těchto válečků musí být při zátěži rovné přibližně polovině maximální váživosti takové, aby odchylka v rovnoběžnosti činila nejvýše 0,3 mm a chyba excentricity nepřekročila 0,2 mm.

12.1.2 Dopravní pás

12.1.2.1 Spojení částí pásu:

Pás se musí skládat z jedné nebo dvou částí, které mají stejné charakteristiky; spojení musí být šikmé a ostrý úhel mezi spojením a postranní hranou pásu nesmí převyšovat 45°.

12.1.2.2 Délka

Délka nenavinutého pásu nesmí převyšovat menší z následujících dvou hodnot:

- vzdálenost, kterou urazí jakýkoli bod pásu během 1,5 minuty při nejnižší jmenovité rychlosti

- nebo 100 m.

12.1.3 Vliv váženého produktu

Vážicí plošina musí být umístěna od přísunového zařízení ve vzdálenosti dvojnásobku až pětinásobku vzdálenosti, kterou urazí jakýkoli bod pásu za jednu sekundu při maximální rychlosti.

12.2 Snímač posuvu dopravního pásu

Měření délky odpovídající posuvu pásu nebo měření rychlosti musí být provedeno na vnitřní části pásu.

U integračních pásových dopravníkových vah musí být možno opatřit snímač posuvu pásu zařízením pro počítání oběhů nebo částečných oběhů.

12.3 Indikátory okamžité zátěže a vážicího výkonu

Části stupnice indikátoru okamžité zátěže a vážicího výkonu odpovídající hodnotám, které neleží mezi minimálním a maximálním vážicím výkonem, musí být odlišeny od zbytku stupnice.

Tyto indikátory mohou být nahrazeny nebo doplněny záznamovým zařízením za předpokladu, že neovlivňuje výsledky.

Jestliže indikátor okamžité zátěže je současně indikátorem vážicího výkonu, musí být opatřen nápisem:

"

Vážicí výkon platí pro rychlost pásu… m/s.

"

12.4 Počitadlo množství s tiskacím zařízením nebo bez něj

Počitadlo množství a tiskací zařízení, které indikují pouze kladné hodnoty pásu, musí být připojeny nejpozději v okamžiku, kdy vážicí výkon dosáhne 5 % své maximální hodnoty.

[1] Úř. věst. L 335, 5.12.1973, s.1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU