31975L0409Směrnice Rady ze dne 24. června 1975, kterou se popáté mění směrnice č. 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

Publikováno: Úř. věst. L 183, 14.7.1975 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 1975 Nabývá účinnosti: 27. června 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1272/2008 Pozbývá platnosti: 1. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 24. června 1975,

kterou se popáté mění směrnice č. 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(75/409/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [3], naposledy pozměněnou směrnicí 73/146/EHS [4]; že by měla být některá ustanovení o označování a balení nebezpečných látek upřesněna a rozšířena; že by tato ustanovení měla být v každém případě harmonizována s ustanoveními směrnice Rady 73/173/EHS ze dne 4. června 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (rozpouštědel) [5];

vzhledem k tomu, že rozměry štítku by měly být stanoveny podle kapacity obalu;

vzhledem k tomu, že je rovněž nezbytné přijmout pravidla určující vzájemný vztah mezi označením pro přepravu a označením pro uvádění na trh a zacházení, aby se zamezilo dvojímu označování různými symboly;

vzhledem k tomu, že nebezpečné látky by se mohly projevit jako nebezpečné pro zdraví nebo bezpečnost, přestože splňují požadavky směrnice 67/548/EHS; že by tedy měl být stanoven postup, jak tomuto nebezpečí čelit;

vzhledem k tomu, že je nezbytné provést určité změny ve znění německé, anglické a italské verze směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 67/548/EHS se mění podle následujících článků.

Článek 2

1. První věta čl. 6 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"Na každém obalu musí být jasně a nesmazatelně uvedeny tyto údaje:."

2. V čl. 6 odst. 2 písm. d) se vkládá tato věta:

"Na obalech zdraví škodlivých, dráždivých, vysoce hořlavých, hořlavých a oxidujících látek nemusí být uvedeno označení zvláštních rizik, pokud obal neobsahuje více než 125 ml."

Článek 3

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"1. Jsou-li podrobné údaje stanovené v článku 6 uvedeny na štítku, musí být tento štítek umístěn na jedné nebo na více stranách obalu tak, aby jej bylo možné číst ve vodorovné poloze, když je obal postaven běžným způsobem. Rozměry štítku musí být následující:

Obsah obalu | Rozměr |

—tři litry nebo méně, pokud možno | nejméně 52 × 74 mm |

—více než tři litry a méně než 50 litrů, | nejméně 74 × 105 mm |

—více než 50 litrů a méně než 500 litrů, | nejméně 105 × 148 mm |

—více než 500 litrů, | nejméně 148 × 210 mm |

Každý symbol musí pokrývat nejméně jednu desetinu povrchu štítku a musí mít plochu nejméně 1 cm2. Celá plocha štítku musí pevně přiléhat k obalu, který látku přímo obsahuje.

2. Štítek se nepožaduje, pokud jsou podrobné údaje jasně uvedeny na obalu, který látku přímo obsahuje, jak je uvedeno v odstavci 1.

3. Barva a vzhled štítku – nebo v případě uvedeném v odstavci 2 obalu – musí být takové, aby byl symbol nebezpečnosti na pozadí jasně zřetelný.

4. Členské státy mohou uvádění nebezpečných látek na trh na svých územích podmínit tím, aby bylo označení provedeno v národním jazyce nebo jazycích.

5. Pro účely této směrnice budou požadavky na označování považovány za splněné:

a) je-li vnější obal obsahující jeden nebo více vnitřních obalů označen podle mezinárodních pravidel pro přepravu nebezpečných látek a jsou-li vnitřní obal nebo obaly označeny v souladu s touto směrnicí;

b) je-li v případě jediného obalu tento obal označen podle mezinárodních pravidel pro přepravu nebezpečných látek a dále v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a d).

U nebezpečných látek, které neopouštějí suverénní území některého členského státu, může být namísto označení podle mezinárodních pravidel pro přepravu nebezpečných látek povoleno označení podle vnitrostátních pravidel."

Článek 4

Ustanovení čl. 8 písm. a) se nahrazuje tímto:

"a) povolit, aby bylo označení požadované v článku 6 umístěno na obalech, které jsou příliš malé nebo jinak nevhodné pro označení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2, nějakým jiným vhodným způsobem;"

Článek 5

Za článek 8c se doplňují tyto články:

"Článek 8d

Členské státy nebudou zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebezpečných látek, které vyhovují požadavkům této směrnice a jejích příloh, z důvodu klasifikace, balení nebo označování ve smyslu této směrnice.

Článek 8e

1. Pokud má členský stát přesné důvody ke konstatování, že nebezpečná látka představuje nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, přestože splňuje požadavky této směrnice, může dočasně zakázat prodej této látky nebo jej podřídit zvláštním podmínkám platným na jeho území. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy a uvede důvody pro své rozhodnutí.

2. Komise zahájí do šesti týdnů konzultace s dotčenými členskými státy, neprodleně vydá stanovisko a přijme vhodná opatření.

3. Jestliže Komise zastává stanovisko, že jsou nezbytná technická přizpůsobení této směrnice, přijme taková přizpůsobení Komise nebo Rada postupem podle článku 8c. V tomto případě může členský stát, který ochranná opatření přijal, tato opatření zachovat do doby, než tato přizpůsobení vstoupí v platnost."

Článek 6

Německé znění se mění takto:

1. výraz "brennbaren" v čl. 2 odst. 2 písm. b) se nahrazuje výrazem "entzündlichen";

2. výraz "brennbar" v čl. 2 odst. 2 písm. d) a v příloze III větě R 21 se nahrazuje výrazem "entzündlich";

3. v čl. 6 odst. 2 písm. c) a v příloze II se výraz "Gift" nahrazuje výrazem "giftig" a výraz "Reizstoff" výrazem "reizend".

Článek 7

Anglické znění se mění takto:

1. výrazem "highly" se nahrazuje výraz:

- "easily" v čl. 2 odst. 2 písm. c),

- "very" v čl. 6 odst. 2 písm. c),

- "easily" v příloze II,

- "very" v příloze III větách R 22 a R 25;

2. v příloze III se ve větách R 23 a R 26 výraz "extremely" nahrazuje výrazem "highly".

Článek 8

Italské znění se mění takto: výraz "molto" v příloze III větách R 22 a R 25 se nahrazuje výrazem "facilmente".

Článek 9

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 1976 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy zajistí, aby bylo znění vnitrostátních právních předpisů, které budou přijaty v oblasti působnosti této směrnice, zasláno Komisi.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 24. června 1975.

Za Radu

předseda

G. Fitzgerald

[1] Úř. věst. C 2, 9.1.1974, s. 59.

[2] Úř. věst. C 109, 19.9.1974, s. 19.

[3] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

[4] Úř. věst. L 167, 25.6.1973, s. 1.

[5] Úř. věst. L 189, 11.7.1973, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU