31975L0379Směrnice Rady ze dne 24. června 1975, kterou se mění směrnice 64/432/EHS, 64/433/EHS, 71/118/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS, pokud se týká doby platnosti postupů Stálého veterinárního výboru

Publikováno: Úř. věst. L 172, 3.7.1975 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. června 1975 Nabývá účinnosti: 18. června 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 24. června 1975,

kterou se mění směrnice 64/432/EHS, 64/433/EHS, 71/118/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS, pokud se týká doby platnosti postupů Stálého veterinárního výboru

(75/379/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že Stálý veterinární výbor, zřízený rozhodnutím 68/361/EHS [2], zaujímá své stanovisko postupy, jejichž platnost je omezena na dobu třiceti měsíců ode dne, kdy byla výboru poprvé předložena žádost o stanovisko;

vzhledem k tomu, že výbor byl požádán o stanovisko poprvé dne 22. prosince 1972; že se tato lhůta ukazuje nedostatečnou k podání konečného posudku a že je proto třeba dočasně prodloužit platnost těchto postupů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V následujících článcích se slova "třiceti měsíců" nahrazují slovy "sto dvou měsíců":

- článek 14 směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [3], naposledy pozměněné směrnicí 74/387/EHS [4];

- článek 9b směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [5], naposledy pozměněné směrnicí 74/387/EHS;

- článek 13 směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [6], naposledy pozměněné směrnicí 74/387/EHS;

- článek 10 směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [7], naposledy pozměněné směrnicí 74/387/EHS;

- článek 31 směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [8], naposledy pozměněné směrnicí 74/387/EHS.

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 24. června 1975.

Za Radu

předseda

M. A. Clinton

[1] Úř. věst. C 111, 20.5.1975, s. 26.

[2] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

[3] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[4] Úř. věst. L 202, 24.7.1974, s. 36.

[5] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[6] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23.

[7] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

[8] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU