31975L0323Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví

Publikováno: Úř. věst. L 147, 9.6.1975 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. května 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. května 1975 Nabývá účinnosti: 21. května 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/933/EHS Pozbývá platnosti: 23. dubna 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 20. května 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví

(75/323/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že technické požadavky, které musí traktory podle vnitrostátních právních předpisů splňovat, se mimo jiné vztahují na vývody elektrické energie pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech;

vzhledem k tomu, že se tyto požadavky v jednotlivých členských státech liší; že je proto nutné, aby všechny členské státy zavedly stejné požadavky vedle nebo namísto svých stávajících právních předpisů, zejména aby bylo možné použít u všech typů traktorů postup EHS schvalování typu, který je předmětem směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [3];

vzhledem k tomu, že technické požadavky by měly odpovídat těm, které byly přijaty Mezinárodní organizací pro normalizaci v jejím doporučení ISO R/1724 – Elektrické propojení vozidel s elektrickým vybavením o napětí 6 V nebo 12 V (první vydání, duben 1970),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. "Zemědělským nebo lesnickým traktorem" se rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitých nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.

2. Tato směrnice se vztahuje pouze na traktory definované v předchozím odstavci, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 25 km/h.

Článek 2

Členské státy nesmějí odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru z důvodů týkajících vývodů elektrické energie pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech, pokud je typ traktoru vybaven vývody elektrické energie, které splňují požadavky stanovené v příloze.

Článek 3

Členské státy nesmějí odmítnout registraci nebo zakázat prodej, uvedení do provozu nebo užívání traktorů z důvodů týkajících se vývodů elektrické energie pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech, pokud jsou traktory vybaveny vývody elektrické energie, které splňují požadavky stanovené v příloze.

Článek 4

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků přílohy technickému pokroku se přijímají postupem uvedeným v článku 13 směrnice 74/150/EHS.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy zajistí, aby bylo Komisi sděleno znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. května 1975.

Za Radu

předseda

R. Ryan

[1] Úř. věst. C 160, 18.12.1969, s. 29.

[2] Úř. věst. C 48, 16.4.1969, s. 21.

[3] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Traktor musí být vybaven pevnou zásuvkou se sedmi kontakty podle doporučení ISO R/1724, první vydání, duben 1970, pro 12 V, která je určena pro elektrické napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro použití v zemědělství nebo lesnictví.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU