75/35/EHSSměrnice Rady 75/35/EHS ze dne 17. prosince 1974, kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu

Publikováno: Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 14-14 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. prosince 1974 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. ledna 1975 Nabývá účinnosti: 18. prosince 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/38/ES Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 17. prosince 1974,

kterou se oblast působnosti směrnice 64/221/EHS o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, rozšiřuje na státní příslušníky členského státu požívající právo zůstat po skončení samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu

(75/35/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 56 odst. 2 a článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice 64/221/EHS [3] stanoví koordinaci zvláštních opatření týkající se pohybu a pobytu cizinců, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, a že směrnice 75/34/EHS [4] stanoví podmínky výkonu práva státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu;

vzhledem k tomu, že by se směrnice 64/221/EHS měla vztahovat na osoby oprávněné podle směrnice 75/34/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/221/EHS se vztahuje rovněž na příslušníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě směrnice 75/34/EHS.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1974.

Za Radu

předseda

M. Durafour

[1] Úř. věst. č. C 14, 27. 3. 1973, s. 21.

[2] Úř. věst. č. C 142, 31. 12. 1972, s. 10.

[3] Úř. věst. č. 56, 4. 4. 1964, s. 850/64.

[4] Viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU