31975D0364Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 1975 o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání lékařů

Publikováno: Úř. věst. L 167, 30.6.1975 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. června 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. června 1975 Nabývá účinnosti: 16. června 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 16. června 1975

o zřízení Poradního výboru pro vzdělávání lékařů

(75/364/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na návrh rozhodnutí předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že v usnesení ze dne 6. června 1974 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci se Rada vyslovila ve prospěch zřízení poradních výborů;

vzhledem k tomu, že je důležité zajistit srovnatelně vysokou úroveň vzdělávání v souvislosti se vzájemným uznáváním diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů a sjednocení podmínek pro přístup k lékařské činnosti;

vzhledem k tomu, že je žádoucí pro dosažení tohoto cíle zřídit poradní výbor, který by radil Komisi,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Při Komisi se zřizuje Poradní výbor pro vzdělávání lékařů (dále jen "výbor").

Článek 2

1. Úkolem výboru je přispívat k zajištění srovnatelně vysoké úrovně vzdělávání lékařů ve Společenství, a to jak vzdělávání všeobecných lékařů, tak vzdělávání odborných lékařů.

2. Tento úkol plní především těmito prostředky:

- výměnou úplných informací o metodách vzdělávání, jakož i o obsahu, úrovni a systému teoretického i praktického vzdělávání poskytovaného v členských státech,

- výměnou názorů a konzultacemi za účelem dosažení společné koncepce, pokud jde o úroveň, které má být při vzdělávání lékařů dosaženo, a případně o systém a obsah tohoto vzdělávání,

- přihlédnutím k přizpůsobování vzdělávání lékařů pokroku v lékařské vědě a vyučovacích metodách.

3. Výbor podává Komisi a členským státům svá stanoviska a doporučení včetně, považuje-li to za vhodné, návrhů na změny článků týkajících se vzdělávání lékařů ve směrnicích 75/362/EHS [1] a 75/363/EHS [2].

4. Výbor rovněž radí Komisi ve všech dalších otázkách, které mu případně předloží ve věci vzdělávání lékařů.

Článek 3

1. Výbor se skládá ze tří odborníků z každého členského státu, a to:

- z jednoho odborníka z lékařské praxe,

- z jednoho odborníka z lékařských fakult vysokých škol a

- z jednoho odborníka z příslušných orgánů členského státu.

2. Každý člen má svého náhradníka. Tento náhradník je oprávněn účastnit se schůzí výboru.

3. Členy a náhradníky uvedené v odstavcích 1 a 2 určují členské státy. Členové uvedení v odst. 1 první a druhé odrážce a jejich náhradníci jsou určováni na návrh odborníků z lékařské praxe a lékařských fakult vysokých škol. Takto určené členy a náhradníky jmenuje Rada.

Článek 4

1. Funkční období člena výboru je tříleté. Po uplynutí tohoto období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud není rozhod nuto o jejich nahrazení nebo o obnovení jejich funkčního období.

2. Funkční období člena může skončit před uplynutím tříletého období jeho odstoupením, úmrtím nebo nahrazením jiným členem postupem podle článku 3. Nový člen je jmenován na dobu zbývající do konce původního funkčního období.

Článek 5

Výbor zvolí předsedu a dva místopředsedy. Přijme svůj jednací řád. Program jednání na schůzích stanoví předseda výboru ve spojení s Komisí.

Článek 6

Výbor může vytvářet pracovní skupiny a zvát a přijímat pozorovatele nebo odborníky, kteří mu budou nápomocni, pokud jde o všechna zvláštní hlediska jeho práce.

Článek 7

Sekretariát výboru zajišťuje Komise.

V Lucemburku dne 16. června 1975.

Za Radu

předseda

R. Ryan

[1] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 167, 30.6.1975, s. 14.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU