31975D0320Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1975 o zřízení Farmaceutického výboru

Publikováno: Úř. věst. L 147, 9.6.1975 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. května 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 1975 Nabývá účinnosti: 20. května 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 20. května 1975

o zřízení Farmaceutického výboru

(75/320/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že provádění opatření přijatých Radou s ohledem na sbližování právních předpisů týkajících se hromadně vyráběných humánních léčivých přípravků může vyvolat problémy, které by měly být společně přezkoumány;

vzhledem k tomu, že za tím účelem by měl být zřízen výbor, kterému předsedá zástupce Komise a skládá se ze zástupců správních orgánů členských států,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Při Komisi se zřizuje výbor nazvaný "Farmaceutický výbor".

Článek 2

Aniž jsou dotčeny úkoly Výboru pro hromadně vyráběné léčivé přípravky uvedené v článku 8 druhé směrnice Rady 75/319/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků [1], je úkolem tohoto výboru přezkoumávat

- veškeré otázky týkající se uplatňování směrnic o hromadně vyráběných léčivých přípravcích, které mu přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu,

- veškeré další otázky z oblasti hromadně vyráběných léčivých přípravků, které mu přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

Komise konzultuje s výborem připravované návrhy směrnic z oblasti hromadně vyráběných léčivých přípravků, a zejména jakékoliv uvažované změny směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků [2], které případně navrhne.

Článek 3

1. Výbor se skládá z předních odborníků v oblasti veřejného zdraví ze správních orgánů členských států a každý členský stát v něm má jednoho zástupce.

2. Každý zástupce má jednoho náhradníka. Tento náhradník je oprávněn účastnit se jednání výboru.

3. Výboru předsedá zástupce Komise.

Článek 4

Výbor přijme svůj jednací řád.

V Bruselu dne 20. května 1975.

Za Radu

předseda

R. Ryan

[1] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 13.

[2] Úř. věst. 22, 9.2.1965, s. 369/65.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU