31975D0199Rozhodnutí rady ze dne 18. března 1975 o uzavření Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů a o přijetí její přílohy o celních skladech

Publikováno: Úř. věst. L 100, 21.4.1975 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. března 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. března 1975 Nabývá účinnosti: 18. března 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí rady

ze dne 18. března 1975

o uzavření Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů a o přijetí její přílohy o celních skladech

(75/199/EHS)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů sjednaná v rámci Rady pro celní spolupráci může účinně přispět k rozvoji mezinárodního obchodu;

vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 11 této úmluvy musí každá ze smluvních stran při uzavírání úmluvy rovněž přijmout jednu z příloh; že je tudíž vhodné, aby Společenství přijalo přílohu o celních skladech;

vzhledem k tomu, že úmluva by tudíž měla být uzavřena a příloha přijata,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů se uzavírá a její příloha o celních skladech se přijímá jménem Společenství.

Znění úmluvy a přílohy jsou obsažena v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat úmluvu uvedenou v článku 1 a přijmout přílohu taktéž uvedenou v článku 1 a svěřit jim pravomoci nezbytné k zavázání Společenství.

Tyto osoby rovněž informují generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci, že pro použití výše uvedené přílohy se celní území členských států Evropského hospodářského společenství považují za jednotné území.

V Bruselu dne 18. března 1975.

Za Radu

předseda

R. Ryan

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU