(EHS) č. 922/72NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 922/72 ze dne 2. května 1972, kterým se pro chovatelský rok 1972/1973 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového

Publikováno: Úř. věst. L 106, 5.5.1972, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. května 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. května 1972 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 922/72

ze dne 2. května 1972,

kterým se pro chovatelský rok 1972/73 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 845/72 ze dne 24. dubna 1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového [1], a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že článek 2 nařízení (EHS) č. 845/82 stanoví poskytování podpory pro bource morušového chovaného ve Společenství; že je nutné přijmout obecná prováděcí pravidla stanovená v uvedeném článku;

vzhledem k tomu, že za účelem zjednodušit použití režimu podpor je vhodné omezit poskytování podpory v každém členském státě pouze na bource morušového chovaného na území členského státu;

vzhledem k tomu, že za účelem zaručit řádné fungování režimu podpor je nutné přesně stanovit příjemce podpory a upřesnit některé podmínky pro její poskytnutí;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit systém administrativních kontrol, které zaručí, že bude podpora poskytnuta pouze pro příslušné produkty;

vzhledem k tomu, že za účelem jednotného použití režimu podpor je nutné stanovit prováděcí pravidla pro výpočet podpory;

vzhledem k tomu, že je vhodné omezit platnost tohoto nařízení na období, které umožní posoudit jeho účinnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro chovatelský rok 1972/73 je podpora podle článku 2 nařízení (EHS) č. 845/72 pro bource morušového chovaného ve Společenství poskytována za podmínek stanovených v následujících článcích.

Článek 2

1. Na žádost chovatele poskytuje každý členský stát podporu pro bource morušového chovaného na jeho území.

2. Členské státy jsou oprávněny poskytovat podporu pouze chovatelům, kteří dodali své boxy s vajíčky prostřednictvím schváleného subjektu a kteří po úspěšném ukončení chovu dodali schválenému subjektu vyprodukované zámotky.

3. Chov housenek bource morušového se považuje za úspěšně ukončený, pokud bylo z dodaných boxů s vajíčky vypěstováno minimální množství zámotků. Toto minimální množství je nutné stanovit.

Článek 3

Producentské členské státy zavedou administrativní kontrolu, která zaručí, že produkt, pro který se podpora požaduje, splňoval podmínky pro její poskytnutí.

Článek 4

Výše podpory se vypočte na box s vajíčky bource morušového.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 1972.

Za Radu

předseda

G. Thorn

[1] Úř. věst. L 100, 27.4.1972, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU