(EHS) č. 574/72Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1-83 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. března 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. března 1972 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. dubna 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 574/72

ze dne 21. března 1972,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 2, 7 a 51 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se ve Společenství [1], a zejména na článek 97 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise přijatý po konzultaci se Správní komisí pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že nařízení č. 3 o sociálním zabezpečení pro migrující pracovníky [2] bylo nahrazeno nařízením (EHS) č. 1408/71, jehož článek 99 také nahradil nařízení č. 4, kterým se stanoví prováděcí pravidla a doplňuje nařízení č. 3 o sociálním zabezpečení pro migrující pracovníky [3], je nezbytné stanovit prováděcí pravidla přizpůsobená novým základním pravidlům a novým zkušenostem získaným při uplatňování znění těchto předpisů po dobu dvanácti let;

vzhledem k tomu, že je zejména nezbytné určit příslušné instituce každého členského státu, doklady, které mají předložit, a formality, které mají plnit, dotyčné osoby za účelem získání dávek, postupy správních kontrol a lékařských vyšetření a podmínky pro náhradu dávek poskytnutých institucemi jednoho členského státu na účet instituce jiného členského státu, jakož i povinnosti účetní komise,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a) "nařízením" se rozumí nařízení (EHS) č. 1408/71,

b) "prováděcím nařízením" se rozumí toto nařízení,

c) mají definice v článku 1 nařízení význam přiřazený jim v uvedeném článku.

Článek 2

Tištěné vzorové formuláře — Informace o právních předpisech — Návody

1. Správní komise vypracuje vzory osvědčení, potvrzení, prohlášení, žádostí a ostatních dokladů nezbytných k uplatňování nařízení a prováděcího nařízení. Dva členské státy nebo jejich příslušné úřady mohou vzájemnou dohodou po obdržení stanoviska správní komise přijmout zjednodušené vzory těchto dokladů pro vzájemné vztahy.

2. Ve prospěch příslušných úřadů každého členského státu může správní komise shromažďovat informace o vnitrostátních právních předpisech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení.

3. Správní komise připraví návody, jak informovat dotyčné osoby o jejich právech a o administrativních formalitách, které musí pro uplatnění těchto práv splnit.

Před sestavením těchto návodů konzultuje poradní výbor.

Článek 3

Styčná místa — Komunikace mezi institucemi a mezi osobami a institucemi

1. Příslušné úřady mohou určit styčná místa, která mohou komunikovat přímo spolu navzájem.

2. Každá instituce členského státu a každá osoba mající bydliště nebo pobývající na území členského státu se může obrátit na instituci jiného členského státu, buď přímo, nebo prostřednictvím styčných míst.

Článek 4

Přílohy

1. Příslušný úřad nebo úřady každého členského státu jsou uvedeny v příloze I.

2. Příslušné instituce každého členského státu jsou uvedeny v příloze 2.

3. Instituce bydliště a místa pobytu každého členského státu jsou uvedeny v příloze 3.

4. Styčná místa určená na základě čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení jsou uvedena v příloze 4.

5. Ustanovení uvedená v článku 5, čl. 53 odst. 3, článku 104, čl. 105 odst. 2, článcích 116 a 120 prováděcího nařízení jsou vymezena v příloze 5.

6. Postup vyplácení dávek vybraný institucemi příslušnými pro vyplácení v každém členském státě v souladu s čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení je vymezen v příloze 6.

7. Názvy a sídla bank uvedených v čl. 55 odst. 1 prováděcího nařízení jsou vyjmenovány v příloze 7.

8. Členské státy, na které se vztahují ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení při vzájemných vztazích, jsou uvedeny v příloze 8.

9. Systémy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky v souladu s čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení, jsou uvedeny v příloze 9.

10. Instituce nebo subjekty určené příslušnými úřady, zejména na základě čl. 6 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 91 odst. 2, čl. 102 odst. 2, čl ánkab 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení, jsou uvedeny v příloze 10.

HLAVA II

PROVEDENÍ OBECNÝCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ

Provedení článků 6 a 7 nařízení

Článek 5

Nahrazení ujednání o provádění úmluv prováděcím nařízením

Prováděcí nařízení nahrazuje ujednání o provádění úmluv uvedených v článku 6 tohoto nařízení; také nahrazuje prováděcí ustanovení úmluv uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení, jestliže nejsou uvedena v příloze 5 nařízení.

Provedení článku 9 nařízení

Článek 6

Přístup k dobrovolnému nebo volitelnému pokračujícímu pojištění

1. Splňuje-li dotyčná osoba, s přihlédnutím k článku 9 a čl. 15 odst. 3 nařízení, podmínky vyžadované pro přistoupení k dobrovolnému nebo volitelnému pokračujícímu systému pojištění pro případ invalidity, stáří a úmrtí (důchody) ve více systémech pojištění podle právních předpisů jednoho členského státu a nepodléhala povinnému pojištění v rámci jednoho z těchto systémů na základě svého posledního zaměstnání, může přistoupit podle uvedených článků k systému dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění určeného právními předpisy uvedeného členského státu nebo, není-li určen, k systému podle svého výběru.

2. K uplatnění čl. 9 odst. 2 nařízení musí dotyčná osoba předložit instituci dotyčného členského státu potvrzení týkající se dob pojištění získaných podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu. Potvrzení vydává nebo vydávají na žádost dotyčné osoby instituce, které uplatňují právní předpisy, podle kterých osoba doby pojištění získala.

Provedení článku 12 nařízení

Článek 7

Obecná prováděcí pravidla k ustanovení o zákazu souběhu dávek — Uplatňování ustanovení o dávkách při invaliditě, stáří a úmrtí (důchody)

1. Pokud má osoba, která má nárok na dávky náležející podle právních předpisů jednoho členského státu, rovněž nárok na dávky podle právních předpisů jednoho nebo více dalších členských států, použijí se tato pravidla:

a) má-li uplatňování čl. 12 odst. 2 nebo 3 nařízení za následek snížení nebo současné pozastavení těchto dávek, nesmí být žádná z nich snížena ani pozastavena o částku větší, než je částka získaná vydělením částky, která podléhá snížení nebo pozastavení podle právních předpisů, na základě nichž dávka náleží, počtem dávek podléhajících snížení nebo pozastavení, na které má dotyčná osoba nárok;

b) v případě dávek v invaliditě, stáří nebo při úmrtí (důchody) přiznaných podle čl. 46 odst. 2 nařízení institucí členského státu bere tato instituce v úvahu všechny dávky odlišného druhu a jakýkoli příjem nebo odměnu, které by mohly způsobit snížení nebo pozastavení dávky náležející od uvedené instituce, nikoli pro výpočet teoretické výše uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení, ale výhradně pro snížení nebo pozastavení částky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení. V úvahu se však bere pouze část celkové částky těchto dávek, příjmu nebo odměny, která se určí v poměru k délce získaných dob pojištění v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení;

c) v případě dávek v invaliditě, stáří nebo při úmrtí (důchody) přiznaných podle čl. 46 odst. 1 prvního pododstavce nařízení institucí členského státu, bere uvedená instituce v případech, na které se vztahuje čl. 46 odst. 3 nařízení, v úvahu všechny dávky různého druhu a jakýkoli příjem nebo odměnu, které by mohly způsobit snížení nebo zastavení dávky náležející od uvedené instituce, ne pro výpočet částky uvedené v čl. 46 odst. 1 nařízení, ale výhradně pro snížení nebo zastavení částky vyplývající z uplatňování čl. 46 odst. 3 nařízení. V úvahu se však bere pouze část celkové částky těchto dávek, příjmu nebo odměny, která se získá použitím koeficientu rovnajícího se poměru mezi částkou dávky vyplývající z uplatnění čl. 46 odst. 3 nařízení a částkou vyplývající z uplatnění čl. 46 odst. 1 prvního pododstavce nařízení na uvedenou částku.

2. Pro účely čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení si příslušné dotčené instituce na žádost vyměňují veškeré potřebné informace.

Článek 8

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na dávky v mateřství podle právních předpisů několika členských států

Má-li pracovník nebo jeho rodinný příslušník nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů dvou nebo více členských států, poskytují se tyto dávky výhradně podle právních předpisů toho členského státu, na jehož území došlo k porodu, nebo pokud k porodu nedošlo na území žádného z těchto členských států, výhradně podle právních předpisů členského státu, kterým pracovník naposledy podléhal.

Článek 9

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na pohřebné podle právních předpisů několika členských států

1. Pokud k úmrtí dojde na území členského státu, zachová se pouze nárok na pohřebné získaný podle právních předpisů uvedeného členského státu, zatímco nárok získaný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu zaniká.

2. Pokud dojde k úmrtí na území jednoho členského státu, třebaže nárok na pohřebné byl získán podle právních předpisů dvou nebo více jiných členských států, nebo pokud k úmrtí dojde mimo území členského státu a uvedený nárok byl získán podle právních předpisů dvou nebo více členských států, zachovává se pouze nárok získaný podle právních předpisů členského státu, kde pracovník získal poslední dobu pojištění, zatímco nárok získaný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu zaniká.

Článek 10

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na rodinné dávky nebo přídavky nebo pokud pracovník podléhá postupně právním předpisům několika členských států během stejného období nebo části období

1. Náležejí-li za stejné období rodinné dávky nebo přídavky dvěma osobám pro stejného rodinného příslušníka podle čl. 73 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 74 odst. 1 nebo 2 nařízení a podle právních předpisů země bydliště uvedeného rodinného příslušníka, použijí se v případě souběhu nároků na rodinné dávky nebo přídavky ustanovení stanovená právními předpisy země bydliště rodinného příslušníka. Za tím účelem se nárok na rodinné dávky nebo přídavky podle čl. 73 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 74 odst. 1 nebo 2 nařízení vezme v úvahu, jako by se jednalo o nárok získaný podle právních předpisů země bydliště dotyčného rodinného příslušníka.

2. Pokud pracovník podléhal postupně právním předpisům dvou členských států během období oddělujícího dvě data výplaty rodinných dávek nebo přídavků, která jsou stanovena právními předpisy jednoho nebo obou dotyčných členských států, použijí se tato pravidla:

a) rodinné dávky nebo přídavky, o které může tento pracovník žádat podle právních předpisů každého z těchto států, musí odpovídat počtu denních dávek nebo přídavků náležejících podle příslušných právních předpisů. Pokud tyto právní předpisy nestanoví denní dávky nebo přídavky, přiznají se rodinné dávky nebo přídavky v poměru k délce období, kdy tento pracovník podléhal právním předpisům každého z členských států, v poměru k době stanovené dotyčnými právními předpisy;

b) pokud byly rodinné dávky nebo přídavky poskytovány institucí během období, kdy měly být poskytovány jinou institucí, provedou mezi sebou uvedené instituce vyúčtování;

c) pro účely písmen a) a b), pokud jsou doby zaměstnání získané podle právních předpisů jednoho členského státu vyjádřeny v jednotkách odlišných od těch, které jsou používány při výpočtu rodinných dávek nebo přídavků podle právních předpisů jiného členského státu, jimž pracovník ve stejném období také podléhal, provede se přepočet v souladu s čl. 15 odst. 3 prováděcího nařízení;

d) bez ohledu na písmeno a), v rámci vztahů mezi členskými státy uvedenými v příloze 8 prováděcího nařízení, nese instituce, která nese náklady na rodinné dávky nebo přídavky s ohledem na první zaměstnání během dotyčného období, náklady na ně po celé období.

3. Přemístí-li rodinní příslušníci pracovníka podléhajícího francouzským právním předpisům nebo nezaměstnané osoby pobírající dávky v nezaměstnanosti na základě francouzských právních předpisů své bydliště z území jednoho členského státu na území jiného členského státu během téhož kalendářního měsíce, instituce příslušná pro poskytování rodinných přídavků na počátku tohoto měsíce pokračuje v jejich poskytování po celý běžný měsíc.

HLAVA III

PROVEDENÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ O URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Provedení článků 13 až 16 nařízení

Článek 11

Formality v případě vyslání

1. V případech uvedených v čl. 14 odst. 1 písm. a) a 2 písm. a) nařízení vydá instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou nadále použitelné, pracovníkovi na jeho žádost nebo na žádost jeho zaměstnavatele, jsou-li splněny vyžadované podmínky, potvrzení o vyslání uvádějící, že až do uvedeného dne nadále podléhá uvedeným právním předpisům.

2. Souhlas stanovený v čl. 14 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení si vyžádá zaměstnavatel.

Článek 12

Zvláštní ustanovení týkající se pojištění v rámci německého systému sociálního zabezpečení

1. Pokud jsou na základě čl. 14 odst. 1 písm. b) a c) nebo odst. 2 písm. a) nařízení na pracovníka zaměstnaného podnikem nebo zaměstnavatelem, jehož sídlo nebo místo podnikání není na německém území, použitelné německé právní předpisy, použijí se tyto právní předpisy, jako by byl pracovník zaměstnán v místě svého bydliště na německém území.

2. Pokud jsou příspěvky placeny po stanovenou dobu na základě právních předpisů jiného členského státu než Německa v rámci povinného systému pojištění pro případ invalidity, stáří, nebo úmrtí (důchody), mohou být za stejnou dobu placeny doplňkové příspěvky na připojištění podle německých právních předpisů (Höherversicherung).

Článek 13

Výkon práva volby osobami zaměstnanými na diplomatických misích nebo konzulárních úřadech

1. Právo volby stanovené v čl. 16 odst. 2 nařízení musí být poprvé uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byl pracovník zaměstnán u dané diplomatické mise nebo na konzulárním úřadě, nebo kdy nastoupil do osobní služby u členů takových misí nebo úřadů. Volba nabývá účinnosti dnem nástupu do zaměstnání.

Pokud pracovník uplatní znovu své právo volby na konci kalendářního roku, nabývá volba účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního roku.

2. Pracovník, který uplatní své právo volby, uvědomí instituci určenou příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si zvolí, a současně o tom uvědomí svého zaměstnavatele. Pokud je to nutné, předá uvedená instituce tuto informaci všem ostatním institucím téhož členského státu v souladu se směrnicemi vydanými příslušným úřadem členského státu.

3. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si pracovník zvolí, mu vydá potvrzení uvádějící, že podléhá právním předpisům uvedeného členského státu po dobu zaměstnání u dané diplomatické mise nebo na konzulárním úřadě nebo v osobní službě u členů těchto misí nebo úřadů.

4. Pokud si pracovník zvolí uplatňování německých právních předpisů, použijí se, jako by byl zaměstnán v místě, kde má německá vláda sídlo. Příslušný úřad určí příslušnou instituci nemocenského pojištění.

Článek 14

Výkon práva volby pomocnými zaměstnanci Evropských společenství

1. Právo volby stanovené v čl. 16 odst. 3 nařízení musí být uplatněno v době uzavření pracovní smlouvy. Úřad zmocněný k uzavření takové smlouvy uvědomí instituci určenou příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si pomocný zaměstnanec zvolí. Pokud je to nutné, předá uvedená instituce tuto informaci všem ostatním institucím téhož členského státu.

2. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si pomocný zaměstnanec zvolí, mu vydá potvrzení uvádějící, že podléhá právním předpisům uvedeného členského státu po dobu, co je zaměstnán Evropskými společenstvími jako pomocný zaměstnanec.

3. Pokud je to nutné, určí příslušné úřady členských států instituce příslušné pro pomocné zaměstnance Evropských společenství.

4. Pokud si pomocný zaměstnanec Evropských společenství zaměstnaný na území jiného členského státu než Německa zvolí uplatňování německých právních předpisů, použijí se, jako by byl zaměstnán v místě, kde má německá vláda sídlo. Příslušný úřad určí příslušnou instituci nemocenského pojištění.

HLAVA IV

PROVEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ O RŮZNÝCH KATEGORIÍCH DÁVEK

KAPITOLA 1

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SČÍTÁNÍ DOB POJIŠTĚNÍ

Článek 15

1. V případech uvedených v čl. 18 odst. 1, článku 38, čl. 45 odst. 1 a 2, v článku 64 a čl. 67 odst. 1 a 2 nařízení se sčítání dob pojištění provádí v souladu s těmito pravidly:

a) K dobám pojištění získaným podle právních předpisů jednoho členského státu se přičtou doby pojištění získané podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, pokud je to nezbytné k doplnění dob pojištění získaných podle právních předpisů prvního členského státu za účelem získání, zachování nebo obnovení nároků na dávky, pokud se tyto doby pojištění nepřekrývají. Pokud mají dávky při invaliditě, stáří nebo úmrtí (důchody) přiznat instituce dvou nebo více členských států v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení, provede každá z dotyčných institucí samostatné sčítání tak, že vezme v úvahu všechny doby pojištění získané pracovníkem podle právních předpisů všech členských států, kterým podléhal, aniž jsou případně dotčeny čl. 45 odst. 2 a čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení.

b) Pokud se doba povinného pojištění získaná podle právních předpisů jednoho členského státu kryje s dobou dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění podle právních předpisů jiného členského státu, bere se v úvahu pouze doba prvně uvedená.

c) Pokud se doba pojištění jiná, než doba za takovou považovaná, získaná podle právních předpisů jednoho členského státu překrývá s dobou považovanou za dobu pojištění podle právních předpisů jiného členského státu, vezme se v úvahu jen doba prvně uvedená.

d) Jakoukoli dobu považovanou za dobu pojištění na základě právních předpisů dvou nebo více členských států bere v úvahu pouze instituce členského státu, podle jehož právních předpisů byla pojištěná osoba naposledy povinně pojištěna před uvedenou dobou; pokud pojištěná osoba nebyla povinně pojištěna podle právních předpisů členského státu před uvedenou dobou, bere v úvahu posledně uvedenou dobu instituce členského státu, podle jehož právních předpisů byla osoba poprvé povinně pojištěna po uvedené době.

e) Pokud není možné určit přesně období, ve kterém byly některé doby pojištění získány podle právních předpisů jednoho členského státu, předpokládá se, že se tyto doby pojištění nepřekrývají s dobami pojištění získanými podle právních předpisů jiného členského státu, a berou se v úvahu, je-li to výhodné.

f) Pokud se podle právních předpisů jednoho členského státu berou některé doby pojištění v úvahu, pouze pokud jsou získany v určitém období, instituce uplatňující uvedené právní předpisy

i) bere v úvahu doby pojištění získané podle právních předpisů jiného členského státu, pouze pokud byly získány v uvedeném období, nebo

ii) prodlouží toto období o dobu trvání dob pojištění získaných zcela nebo částečně v uvedeném období podle právních předpisů jiného členského státu, pokud doby pojištění podle právních předpisů druhého členského státu mají za následek pouze odklad období, v němž musí být doby pojištění získány.

2. Doby pojištění získané podle právních předpisů členského státu, na které se nařízení nevztahuje, ale které se berou v úvahu podle právních předpisů členského státu, na které se nařízení vztahuje, se považují za doby pojištění, které se mají vzít v úvahu pro účely sčítání.

3. Pokud jsou doby pojištění získané podle právních předpisů jednoho členského státu vyjádřeny v jednotkách odlišných od jednotek používaných právními předpisy jiného členského státu, provede se přepočet nezbytný pro účely sčítání podle těchto pravidel:

a) pokud pracovník podléhal systému šestidenního pracovního týdne,

i) odpovídá jeden den osmi hodinám a opačně;

ii) šest dnů odpovídá jednomu týdnu a opačně;

iii) dvacet šest dnů odpovídá jednomu měsíci a opačně;

iv) tři měsíce nebo třináct týdnů nebo sedmdesát osm dnů odpovídá jednomu čtvrtletí a opačně;

v) pro přepočet týdnů na měsíce a opačně se týdny a měsíce přepočtou na dny;

vi) pro celkový součet dob pojištění získaných během jednoho kalendářního roku nesmí uplatnění předchozích pravidel vést k výsledku, který je vyšší než tři sta dvanáct dní nebo padesát dva týdny nebo dvanáct měsíců nebo čtyři čtvrtletí;

b) pokud pracovník podléhá systému pětidenního pracovního týdne,

i) jeden den odpovídá devíti hodinám a opačně;

ii) pět dnů odpovídá jednomu týdnu a opačně;

iii) dvacet dva dny odpovídají jednomu měsíci a opačně;

iv) tři měsíce nebo třináct týdnů nebo šedesát šest dnů odpovídá jednomu čtvrtletí a opačně;

v) pro přepočet týdnů na měsíce a opačně se týdny a měsíce přepočtou na dny;

vi) pro celkový součet dob pojištění získaných během jednoho kalendářního roku nesmí uplatnění předchozích pravidel vést k výsledku, který je vyšší než dvě stě šedesát čtyři dny nebo padesát dva týdny nebo dvanáct měsíců nebo čtyři čtvrtletí.

KAPITOLA 2

NEMOC A MATEŘSTVÍ

Provedení článku 18 nařízení

Článek 16

Potvrzení dob pojištění

1. K uplatnění článku 18 nařízení předloží pracovník příslušné instituci potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů, kterým naposledy podléhal.

2. Toto potvrzení vydává nebo vydávají na žádost pracovníka instituce členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhal. Nepředloží-li uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušný úřad přímo od dotyčné instituce nebo dotyčných institucí.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, je-li nezbytné vzít v úvahu doby pojištění získané dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu.

Provedení článku 19 nařízení

Článek 17

Věcné dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. K pobírání věcných dávek na základě článku 19 nařízení musí pracovník zaregistrovat sebe a své rodinné příslušníky u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že on a jeho rodinní příslušníci mají nárok na uvedené dávky. Potvrzení vydává příslušná instituce, případně na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem. Nepředloží-li pracovník nebo jeho rodinní příslušníci uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od příslušné instituce.

2. Potvrzení zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště oznámeno jeho zrušení. Je-li však uvedené potvrzení vydáno francouzskou institucí, platí pouze po dobu tří měsíců ode dne vydání a musí být obnovováno každé tři měsíce.

3. Je-li pracovník sezónním pracovníkem, platí potvrzení uvedené v odstavci 1 po celou předpokládanou dobu sezónní práce, pokud mezitím příslušná instituce neoznámí instituci místa bydliště jeho zrušení.

4. Instituce místa bydliště uvědomí příslušnou instituci o každé registraci provedené podle odstavce 1.

5. Při každé žádosti o věcné dávky předloží dotyčná osoba podpůrné doklady vyžadované pro poskytování věcných dávek podle právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště.

6. V případě hospitalizace oznámí instituce místa bydliště příslušné instituci do tří dnů ode dne, kdy se o ní dozví, datum přijetí do nemocnice, pravděpodobné trvání hospitalizace a datum propuštění z nemocnice. Oznámení však není nezbytné, jsou-li náklady na věcné dávky nahrazovány paušální částkou instituci místa bydliště.

7. Instituce místa bydliště uvědomí předem příslušnou instituci o každém rozhodnutí týkajícím se poskytování věcných dávek ze seznamu uvedeného v čl. 24 odst. 2 nařízení. Příslušná instituce má lhůtu patnáct dní ode dne odeslání této informace ke vznesení odůvodněné námitky; není-li v této lhůtě žádná námitka vznesena, instituce místa bydliště tyto věcné dávky přizná. Pokud musí být věcné dávky poskytnuty v případě krajní naléhavosti, uvědomí o tom instituce místa bydliště neprodleně příslušnou instituci. Oznámení odůvodněné námitky není nezbytné, jsou-li náklady na věcné dávky nahrazovány paušální částkou instituci místa bydliště.

8. Pracovník nebo jeho rodinní příslušníci musí uvědomit instituci místa bydliště o každé změně své situace, která může změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o skončení nebo změně zaměstnání pracovníka nebo o jakékoli změně místa bydliště nebo pobytu uvedeného pracovníka nebo jeho rodinného příslušníka. Příslušná instituce rovněž uvědomí instituci místa bydliště o skončení pojištění nebo o zániku nároku pracovníka na věcné dávky. Instituce místa bydliště může kdykoli požádat příslušnou instituci o informace týkající se pojištění pracovníka nebo jeho nároku na věcné dávky.

9. Dva nebo více členských států nebo příslušných úřadů těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Článek 18

Peněžité dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. K pobírání peněžitých dávek na základě čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení se pracovník musí do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti obrátit na instituci místa bydliště a předložit jí oznámení o zastavení práce nebo, stanoví-li tak právní předpisy uplatňované příslušnou institucí nebo institucí místa bydliště, potvrzení o pracovní neschopnosti vydané lékařem ošetřujícím dotyčného pracovníka.

2. Nevydávají-li ošetřující lékaři v zemi bydliště potvrzení o pracovní neschopnosti, obrátí se pracovník přímo na instituci místa bydliště ve lhůtě stanovené právními předpisy jí uplatňovanými.

Tato instituce nechá neprodleně pracovní neschopnost lékařsky potvrdit a vystavit potvrzení uvedené v odstavci 1. Toto potvrzení, které musí uvádět předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, je neprodleně předáno příslušné instituci.

3. V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, nechá instituce místa bydliště pracovníka co nejdříve a v každém případě do tří dnů ode dne, kdy se na ni pracovník obrátí, lékařsky vyšetřit, jako by byl u uvedené instituce pojištěn. Zprávu vyšetřujícího lékaře, ve které se uvede zejména předpokládaná doba pracovní neschopnosti, předá do tří dnů ode dne vyšetření instituce místa bydliště příslušné instituci.

4. Instituce místa bydliště poté provede veškeré nezbytné správní kontroly nebo lékařské prohlídky pracovníka, jako by byl u uvedené instituce pojištěn. Jakmile instituce zjistí, že pracovník je schopen znovu nastoupit do práce, neprodleně o tom uvědomí pracovníka a příslušnou instituci, přičemž uvede den, kterým pracovní neschopnost pracovníka skončila. Aniž je dotčen odstavec 6, považuje se oznámení pracovníkovi za rozhodnutí přijaté jménem příslušné instituce.

5. Příslušná instituce si ve všech případech vyhrazuje právo nechat pracovníka vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

6. Rozhodne-li se příslušná instituce neudělit peněžité dávky, protože pracovník nesplnil formální náležitosti stanovené právními předpisy země bydliště, nebo zjistí-li, že pracovník je schopen znovu nastoupit do práce, oznámí pracovníkovi své rozhodnutí a současně zašle jeho kopii instituci místa bydliště.

7. Jakmile pracovník znovu nastoupí do práce, oznámí to příslušné instituci, vyžadují-li toto oznámení právní předpisy institucí uplatňované.

8. Příslušná instituce vyplácí peněžité dávky vhodným způsobem, zejména mezinárodními poštovními poukázkami, a uvědomí o tom instituci místa bydliště a pracovníka. Pokud peněžité dávky vyplácí instituce místa bydliště na účet příslušné instituce, uvědomí příslušná instituce pracovníka o jeho právech a sdělí instituci místa bydliště výši peněžitých dávek, data plateb a maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu.

9. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Provedení článku 20 nařízení

Článek 19

Zvláštní ustanovení pro příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky

V případě příhraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků mohou být léčiva, obvazový materiál, brýle a malé přístroje vydávány a laboratorní rozbory a zkoušky prováděny pouze v tom členském státě, ve kterém byly předepsány nebo doporučeny v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu.

Provedení článku 22 nařízení

Článek 20

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát — Zvláštní případ vyslaných pracovníků a pracovníků zaměstnaných v mezinárodní dopravě a jejich rodinných příslušníků

1. K pobírání věcných dávek pro sebe a pro své rodinné příslušníky, kteří jej doprovázejí v době jeho vyslání, předloží pracovník uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. a) bodu i) nebo odst. 2 písm. a) instituci místa pobytu potvrzení podle článku 11 prováděcího nařízení. U pracovníka, který předloží toto potvrzení, jsou podmínky pro získání nároku na věcné dávky považovány za splněné.

2. K pobírání věcných dávek pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky, kteří jej doprovázejí, předloží pracovník zaměstnaný v mezinárodní dopravě uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení, který se během výkonu svého zaměstnání nachází na území jiného členského státu, než je příslušný stát, co nejdříve instituci místa pobytu zvláštní potvrzení vydané zaměstnavatelem nebo jeho zástupcem během kalendářního měsíce předložení nebo během dvou předcházejících kalendářních měsíců. Potvrzení uvádí zejména datum, od kterého je pracovník u uvedeného zaměstnavatele zaměstnán, a název a adresu příslušné instituce; není-li však podle právních předpisů dotyčného státu zaměstnavatel povinen znát příslušnou instituci, uvede pracovník písemně název a adresu této instituce při podání žádosti instituci místa pobytu. Má se za to, že pracovník, který předložil potvrzení, splňuje podmínky pro získání nároku na věcné dávky. Nemůže-li se pracovník obrátit na instituci místa pobytu před lékařským ošetřením, je ošetřen po předložení potvrzení, jakoby byl pojištěn u uvedené instituce.

3. Instituce místa pobytu si do tří dnů vyžádá od příslušné instituce informaci, zda dotyčná osoba splňuje podmínky pro získání nároku na věcné dávky. Instituce místa pobytu je povinna poskytovat věcné dávky, dokud neobdrží odpověď od příslušné instituce, avšak ne déle než třicet dnů.

4. Příslušná instituce zašle odpověď instituci místa pobytu do deseti dnů od obdržení žádosti od ní. Je-li odpověď kladná, uvede příslušná instituce případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky poskytovány v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy, a instituce místa pobytu pokračuje v poskytování uvedených dávek.

5. Namísto potvrzení nebo zvláštního potvrzení stanovených v odstavci 1 nebo 2 mohou pracovníci uvedení ve zmíněných odstavcích předložit instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že podmínky pro získání nároku na věcné dávky jsou splněny. Potvrzení, které vydává příslušná instituce, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány věcné dávky v souladu s právními předpisy příslušného státu.V tom případě se odstavce 1, 2, 3 a 4 nepoužijí.

6. Ustanovení čl. 17 odst. 6, 7 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

7. Věcné dávky poskytované na základě domněnky vyjádřené v odstavcích 1 nebo 2 se nahrazují podle čl. 36 odst. 1 nařízení.

Článek 21

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát — Pracovníci jiní než uvedení v článku 20 prováděcího nařízení

1. K pobírání věcných dávek na základě čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení, s výjimkou případů uvedených v článku 20 prováděcího nařízení, předloží pracovník instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že má nárok na věcné dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce na žádost pracovníka pokud možno předtím, než pracovník opustí území členského státu, ve kterém má bydliště, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Nepředloží-li pracovník uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa pobytu přímo od příslušné instituce.

2. Ustanovení čl. 17 odst. 6, 7 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Článek 22

Věcné dávky pro pracovníky, kteří změní bydliště nebo se vrátí do země bydliště, a pro pracovníky oprávněné odjet do jiného členského státu za účelem léčení

1. K pobírání věcných dávek na základě čl. 22 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení předloží pracovník instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má nárok nadále pobírat uvedené dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky nadále poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Potvrzení může být na žádost pracovníka vydáno po jeho odjezdu, nemůže-li být z důvodů vyšší moci vydáno předem.

2. Ustanovení čl. 17 odst. 6, 7 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na poskytování věcných dávek v případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení.

Článek 23

Věcné dávky pro rodinné příslušníky

Články 21 nebo 22 prováděcího nařízení se použijí obdobně na poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům uvedeným v čl. 23 odst. 3 nařízení.

Článek 24

Peněžité dávky pro pracovníky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 18 prováděcího nařízení se použije obdobně na pobírání peněžitých dávek podle čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení. Aniž je dotčena povinnost předložit potvrzení o pracovní neschopnosti, není pracovník, který pobývá na území členského státu, ale nevykonává tam žádnou profesní činnost, povinen předložit oznámení o zastavení práce uvedené v čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení.

Provedení čl. 23 odst. 3 nařízení

Článek 25

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří se mají vzít v úvahu při výpočtu peněžitých dávek

1. K pobírání dávek podle čl. 23 odst. 3 nařízení předloží pracovník příslušné instituci potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2. Potvrzení vydává instituce místa bydliště rodinných příslušníků.

Platí dvanáct měsíců ode dne vydání. Může být obnoveno; v tom případě platí ode dne obnovení.

Pracovník je povinen ihned oznámit příslušné instituci každou událost vyžadující změnu potvrzení. Tato změna nabývá účinnosti ode dne této události.

3. Namísto potvrzení stanoveného v odstavci 1 může příslušná instituce požadovat na pracovníkovi předložení nejnovějších listin o osobním stavu jeho rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

Provedení čl. 25 odst. 1 nařízení

Článek 26

Dávky nezaměstnaným osobám, které odcházejí do jiného členského státu, než je příslušný stát, za účelem hledání zaměstnání

1. K pobírání peněžitých a věcných dávek na základě čl. 25 odst. 1 nařízení pro sebe a své rodinné příslušníky předloží nezaměstnaná osoba instituci nemocenského pojištění místa, kam odešla, potvrzení od příslušné instituce nemocenského pojištění, o které měla požádat před odchodem. Nepředloží-li uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa, kam osoba odešla, od příslušné instituce.

Potvrzení musí osvědčovat existenci nároku na uvedené dávky za podmínek vymezených v čl. 69 odst. 1 písm. a) nařízení, určovat dobu trvání tohoto nároku, s přihlédnutím k čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení, a uvádět výši peněžitých dávek, které mají být případně poskytnuty na základě nemocenského pojištění během výše uvedeného období v případě pracovní neschopnosti nebo hospitalizace.

2. Instituce pojištění v nezaměstnanosti místa, kam nezaměstnaná osoba odešla, osvědčí na kopii potvrzení uvedeného v článku 83 prováděcího nařízení, která se zašle instituci nemocenského pojištění stejného místa, že podmínky stanovené v čl. 69 odst. 1 písm. b) nařízení jsou splněny, a upřesní datum, od kterého jsou splněny, a datum, od kterého má nezaměstnaná osoba nárok na dávky v nezaměstnanosti od příslušné instituce.

Potvrzení platí po dobu stanovenou v čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení, pokud jsou podmínky splněny. Nejsou-li podmínky nadále plněny, uvědomí o tom instituce pojištění v nezaměstnanosti místa, kam nezaměstnaná osoba odešla, do tří dnů uvedenou instituce nemocenského pojištění.

3. Ustanovení čl. 17 odst. 6 a 7 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Provedení čl. 25 odst. 3 nařízení

Článek 27

Věcné dávky pro rodinné příslušníky nezaměstnaných osob v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 17 prováděcího nařízení se použije obdobně na poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům nezaměstnaných osob, pokud tito rodinní příslušníci mají bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát. Při registraci rodinných příslušníků nezaměstnaných osob pobírajících dávky podle čl. 69 odst. 1 nařízení musí být předloženo potvrzení uvedené v čl. 26 odst. 1 prováděcího nařízení. Potvrzení platí po dobu poskytování dávek podle čl. 69 odst. 1 nařízení.

Provedení článku 26 nařízení

Článek 28

Věcné dávky pro žadatele o důchod a jejich rodinné příslušníky

1. K pobírání věcných dávek na území členského státu, kde má bydliště, na základě čl. 26 odst. 1 nařízení, se žadatel a jeho rodinní příslušníci zaregistrují u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že má nárok podle právních předpisů jiného členského státu na uvedené dávky pro sebe a pro své rodinné příslušníky. Potvrzení vydává instituce tohoto jiného členského státu, která je příslušná pro věcné dávky.

2. Instituce místa bydliště uvědomí instituci, která potvrzení vydala, o každé registraci provedené podle odstavce 1.

Provedení článku 28 nařízení

Článek 29

Věcné dávky pro důchodce a jejich rodinné příslušníky, kteří nemají bydliště v členském státě, podle jehož právních předpisů mají na dávky nárok

1. K pobírání věcných dávek podle čl. 28 odst. 1 nařízení na území členského státu, ve kterém má bydliště, se důchodce a jeho rodinní příslušníci zaregistrují u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že má nárok na uvedené dávky pro sebe a pro své rodinné příslušníky na základě právních předpisů, podle kterých je vyplácen důchod.

2. Potvrzení vydává na žádost důchodce instituce nebo jedna z institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo případně instituce zmocněná stanovit nárok na věcné dávky, jakmile důchodce splní podmínky pro získání nároku na tyto dávky. Nepředloží-li důchodce potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od instituce nebo institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo případně od instituce zmocněné je vydat. Do obdržení potvrzení může instituce místa bydliště na základě přijatých dokladů zaregistrovat důchodce a jeho rodinné příslušníky dočasně. Tato registrace není pro instituci příslušnou pro vyplácení věcných dávek závazná, dokud instituce místa bydliště nedodá potvrzení stanovené v odstavci 1.

3. Instituce místa bydliště uvědomí instituci, která vydala potvrzení stanovené v odstavci 1, o každé registraci provedené podle uvedeného odstavce.

4. Při každé žádosti o věcné dávky musí důchodce prokázat instituci místa bydliště stvrzenkou nebo kontrolním ústřižkem od peněžní poukázky poslední uskutečněné platby, že má stále nárok na důchod.

5. Důchodce nebo jeho rodinní příslušníci musí instituci místa bydliště uvědomit o každé změně situace, která by mohla změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o zastavení nebo odnětí důchodu a o jakékoli změně jejich bydliště. O každé takové změně instituce příslušné pro důchod rovněž uvědomí instituce místa bydliště důchodce.

6. Správní komise stanoví v případě potřeby postup pro určení instituce, která nese náklady na výplaty věcných dávek v případě uvedeném v čl. 28 odst. 2 písm. b) nařízení.

Provedení článku 29 nařízení

Článek 30

Věcné dávky pro rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v jiném členském státě, než ve kterém má bydliště důchodce

1. K pobírání věcných dávek na základě čl. 29 odst. 1 nařízení na území členského státu, ve kterém mají bydliště, se rodinní příslušníci zaregistrují u instituce svého místa bydliště předložením dokladu vyžadovaného právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí pro poskytování těchto dávek rodinným příslušníkům důchodce, spolu s potvrzením osvědčujícím, že důchodce má nárok na věcné dávky pro sebe a své rodinné příslušníky. Potvrzení, které vydává instituce místa bydliště důchodce, zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště jeho rodiny oznámeno jeho zrušení. Pokud je však uvedené potvrzení vydáno francouzskou institucí, platí pouze po dobu dvanácti měsíců ode dne vydání a musí být obnovováno každý rok.

2. Stanoví-li právní předpisy uplatňované institucí, že při podání žádosti musí být předložen doklad o nároku na důchod, předloží rodinní příslušníci při podání žádosti o věcné dávky instituci místa bydliště potvrzení uvedené v odstavci 1.

3. Instituce místa bydliště důchodce uvědomí instituci místa bydliště rodinných příslušníků o pozastavení nebo odnětí důchodu a o každé změně bydliště důchodce. Instituce místa bydliště rodinných příslušníků může kdykoli požadovat od instituce místa bydliště důchodce poskytnutí jakýchkoli informací týkajících se nároku na věcné dávky.

4. Rodinní příslušníci musí instituci místa bydliště uvědomit o všech změnách v jejich situaci, které by mohly změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o každé změně bydliště.

Provedení článku 31 nařízení

Článek 31

Věcné dávky pro důchodce a jejich rodinné příslušníky pobývající v jiném členském státě, než ve kterém mají bydliště

1. K pobírání věcných dávek na základě článku 31 nařízení předloží důchodce instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že má nárok na uvedené dávky. Potvrzení, které vydává instituce místa bydliště důchodce, pokud možno před jeho opuštěním území členského státu, ve kterém má bydliště, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být dávky poskytovány v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu. Nepředloží-li důchodce uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa pobytu přímo od instituce místa bydliště.

2. Ustanovení čl. 17 odst. 6, 7 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně. V tom případě se instituce místa bydliště důchodce považuje za příslušnou instituci.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům uvedeným v článku 31 nařízení.

Provedení čl. 35 odst. 1 nařízení

Článek 32

Instituce, na které se mohou pracovníci dolů a podobných provozů a jejich rodinní příslušníci obracet v případě pobytu nebo bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. V případech uvedených v čl. 35 odst. 1 nařízení, pokud jsou v zemi pobytu nebo bydliště dávky poskytované v rámci systému nemocenského pojištění nebo pojištění v mateřství vztahujícího se na dělníky v ocelářském průmyslu rovné dávkám poskytovaným podle zvláštního systému pro pracovníky v dolech a podobných provozech, mohou se pracovníci této kategorie a jejich rodinní příslušníci obrátit na nejbližší instituci na území členského státu, ve kterém pobývají nebo mají bydliště, uvedenou v příloze 3 prováděcího nařízení, i když je tato nejbližší instituce institucí spravující systém vztahující se na dělníky v ocelářském průmyslu, a tato instituce je povinna dávky poskytnout.

2. Pokud jsou dávky stanovené zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech výhodnější, mají tito pracovníci a jejich rodinní příslušníci možnost požádat buď instituci příslušnou pro správu uvedeného systému, nebo nejbližší instituci na území členského státu, kde pobývají nebo kde mají bydliště, která spravuje systém pro dělníky v ocelářském průmyslu. Ve druhém případě dotyčná instituce osobu upozorní, že obrátí-li se na instituci příslušnou pro správu výše uvedeného zvláštního systému, obdrží výhodnější dávky; navíc ji musí informovat o názvu a adrese této instituce.

Provedení čl. 35 odst. 3 nařízení

Článek 33

Přihlížení k době, ve které byly dávky poskytovány institucí jiného členského státu

Pro účely čl. 35 odst. 3 nařízení může instituce členského státu vyzvaná k poskytování dávek požádat instituci jiného členského státu o zaslání informací týkajících se doby, po kterou posledně uvedená instituce dávky již poskytovala pro stejný případ nemoci nebo mateřství.

Článek 34

Náhrada výdajů vzniklých během pobytu v jednom členském státě příslušnou institucí jiného členského státu

1. Není-li během pracovníkova pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát, možné splnit formální náležitosti stanovené v čl. 20 odst. 1, 2 a 5 a v článcích 21, 23 a 31 prováděcího nařízení, nahradí jeho výdaje na jeho žádost příslušná instituce místa pobytu v souladu se sazbami náhrad uplatňovanými institucí místa pobytu.

2. Instituce místa pobytu musí poskytnout příslušné instituci na její žádost nezbytné informace o těchto sazbách.

KAPITOLA 3

INVALIDITA, STÁŘÍ A ÚMRTÍ (DŮCHODY)

Podávání a zpracování žádostí o dávky

Článek 35

Žádosti o dávky v invaliditě, pokud byl pracovník pojištěn výhradně na základě právních předpisů uvedených v příloze III nařízení a v případě uvedeném v čl. 40 odst. 2 nařízení

1. K pobírání dávek na základě článků 37, 38 a 39 nařízení, včetně případů uvedených v čl. 40 odst. 2, čl. 42 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 nařízení, podá pracovník žádost buď instituci členského státu, jehož právním předpisům podléhal v době vzniku pracovní neschopnosti následované invaliditou nebo zhoršením invalidity, nebo instituci místa bydliště, která poté žádost postoupí dříve uvedené instituci, přičemž vyznačí datum, kdy byla podána; toto datum se považuje za datum podání žádosti dříve uvedené instituci. Pokud však byly poskytovány peněžité dávky nemocenského pojištění, považuje se případně za datum podání žádosti o důchod den, ke kterému bylo poskytování těchto peněžitých dávek zastaveno.

2. V případě uvedeném v čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení sdělí žadateli instituce, u které byl naposledy pojištěn, výši a datum splatnosti dávek náležejících na základě jí uplatňovaných právních předpisů instituci původně příslušné pro vyplácení těchto dávek. S účinností od uvedeného dne se dávky náležející před zhoršením invalidity zrušují nebo snižují na částku nepřevyšující doplatek uvedený v čl. 41 odst. 1 písm. c) nařízení.

3. Odstavec 2 se nepoužije v případě uvedeném v čl. 41 odst. 1 písm. d) nařízení. V tom případě se instituce, u které byl žadatel naposledy pojištěn, obrátí na nizozemskou instituci za účelem zjištění částky náležející od uvedené instituce.

Článek 36

Žádosti o dávky ve stáří, pozůstalostní dávky (s výjimkou dávek pro sirotky) a dávky v invaliditě v případech neuvedených v článku 35 prováděcího nařízení

1. K pobírání dávek na základě článků 40 až 51 nařízení, s výjimkou případů uvedených v článku 35 prováděcího nařízení, podá dotyčná osoba žádost instituci místa bydliště postupem stanoveným právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí. Nezískal-li pracovník doby pojištění podle uvedených právních předpisů, postoupí instituce místa bydliště žádost instituci členského státu, jehož právním předpisům žadatel naposledy podléhal, přičemž vyznačí datum, kdy byla žádost podána. Toto datum se považuje za datum podání žádosti posledně uvedené instituci.

2. Pokud má žadatel bydliště na území členského státu, podle jehož právních předpisů pracovník nezískal doby pojištění, může žádost podat instituci členského státu, jehož právním předpisům pracovník naposledy podléhal.

3. Pokud má žadatel bydliště na území státu, který není členským státem, podá svou žádost příslušné instituci toho členského státu, jehož právním předpisům pracovník naposledy podléhal.

Pokud žadatel podá svou žádost instituci členského státu, jehož je státním příslušníkem, postoupí tato instituce žádost příslušné instituci.

4. Žádost o dávky podaná instituci jednoho členského státu automaticky zahrnuje souběžné přiznání dávek podle právních předpisů všech dotčených členských států, jejichž podmínky žadatel splňuje, s výjimkou případu, kdy podle čl. 44 odst. 2 nařízení žadatel žádá o odklad poskytování jakýchkoli dávek ve stáří, na které by měl nárok.

Článek 37

Doklady a informace, které by měly doprovázet žádosti o dávky uvedené v článku 36 prováděcího nařízení

Podávání žádostí uvedených v článku 36 prováděcího nařízení podléhá těmto pravidlům:

a) žádost musí být podána společně s potřebnými podpůrnými doklady a musí být sepsána na formuláři stanoveném právními předpisy

i) členského státu, na jehož území má žadatel bydliště, v případě uvedeném v čl. 36 odst. 1;

ii) členského státu, kterým pracovník naposledy podléhal, v případech uvedených v čl. 36 odst. 2 a 3;

b) správnost informací dodaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k žádosti nebo potvrzena příslušnými subjekty členského státu, na jehož území má žadatel bydliště;

c) žadatel musí uvést, pokud je to možné, buď instituci nebo instituce pojištění pro případ invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) všech členských států, u kterých byl pracovník pojištěn, nebo zaměstnavatele, pro kterého nebo pro které pracoval na území kteréhokoli z členských států, předložením jakéhokoli potvrzení o zaměstnání, které má v držení;

d) žádá-li v souladu s čl. 44 odst. 2 nařízení žadatel o odklad poskytování jakýchkoli dávek ve stáří, na které by měl nárok podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, musí upřesnit, na základě kterých právních předpisů o dávky žádá.

Článek 38

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří se mají vzít v úvahu při stanovení výše dávek

1. K pobírání dávek podle čl. 39 odst. 4 nebo čl. 47 odst. 3 nařízení předloží žadatel potvrzení týkající se rodinných příslušníků, s výjimkou jeho dětí, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém má sídlo instituce příslušná pro přiznání dávek.

Potvrzení vydává instituce nemocenského pojištění místa bydliště rodinných příslušníků nebo jiná instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají bydliště. Ustanovení čl. 25 odst. 2 druhého a třetího pododstavce prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Namísto potvrzení stanoveného v prvním odstavci může instituce příslušná pro přiznání dávek požadovat na žadateli předložení nejnovějších listin o osobním stavu jeho rodinných příslušníků, s výjimkou jeho dětí, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém se nachází uvedená instituce.

2. Vyžadují-li v případě uvedeném v odstavci 1 právní předpisy uplatňované dotyčnou institucí, aby rodinní příslušníci žili ve společné domácnosti s důchodcem, musí být skutečnost, že rodinní příslušníci, kteří tuto podmínku nesplňují, jsou nicméně výživou odkázáni hlavně na žadatele, prokázána doklady potvrzujícími, že jim žadatel pravidelně posílá část svého příjmu.

Článek 39

Zpracování žádostí o dávky v invaliditě v případě, kdy byl pracovník pojištěn výhradně na základě právních předpisů uvedených v příloze III nařízení

1. Podá-li pracovník žádost o dávky v invaliditě a instituce stanoví, že se použije čl. 37 odst. 1 nařízení, vyžádá si uvedená instituce, je-li to nezbytné, od instituce, u které byl pracovník naposledy pojištěn, potvrzení o dobách pojištění jím získaných podle právních předpisů uplatňovaných touto posledně uvedenou institucí.

2. Pokud je nezbytné vzít v úvahu doby pojištění získané dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu, použije se odstavec 1 obdobně.

3. V případě uvedeném v čl. 39 odst. 3 nařízení zašle instituce, která žadatelův případ zpracovala, jeho spis instituci, u které byl pracovník naposledy pojištěn.

4. Články 41 až 50 prováděcího nařízení se nevztahují na zpracování žádostí uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

Článek 40

Určení stupně invalidity

Pro účely určení stupně invalidity přihlíží instituce členského státu k dokladům a lékařským zprávám a k informacím správní povahy získaným institucí kteréhokoli členského státu. Každá instituce si však ponechává právo nechat žadatele vyšetřit lékařem podle vlastního výběru, s výjimkou případů, kdy se použije čl. 40 odst. 3 nařízení.

Zpracování žádostí o dávky v invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé v případech uvedených v článku 36 prováděcího nařízení

Článek 41

Určení instituce příslušné ke zpracování žádosti

1. Žádosti o dávky zpracovává instituce, které byly podány nebo postoupeny v souladu s článkem 36 prováděcího nařízení.

2. Instituce provádějící zpracování žádosti neprodleně uvědomí o žádostech o dávky všechny dotčené instituce na zvláštních formulářích tak, aby všechny tyto instituce mohly žádosti zpracovat současně a bez prodlení.

Článek 42

Formuláře pro zpracování žádosti o dávky

1. Při zpracování žádostí o dávky používá instituce provádějící zpracování žádosti formulář, který obsahuje zejména přehled a souhrn dob pojištění získaných pracovníkem podle právních předpisů všech dotyčných členských států.

2. Předání těchto formulářů instituci kteréhokoli jiného členského státu nahrazuje předání podpůrných dokladů.

Článek 43

Postupy dotyčných institucí při zpracovávání žádostí

1. Instituce provádějící zpracování žádosti zaznamená na formulář uvedený v čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení doby pojištění získané podle jí uplatňovaných právních předpisů a kopii uvedeného formuláře zašle instituci pojištění pro případ invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) kteréhokoli členského státu, u kterého byl pracovník pojištěn, přičemž případně přiloží potvrzení o zaměstnání předložená žadatelem.

2. Pokud je dotčena pouze jedna další instituce, vyplní tato instituce uvedený formulář a zároveň uvede

a) doby pojištění získané podle jí uplatňovaných právních předpisů;

b) výši dávky, kterou žadatel může žádat pouze za tyto doby pojištění;

c) teoretickou a skutečnou výši dávek vypočtenou v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení.

Takto vyplněný formulář vrátí instituci provádějící zpracování žádosti.

Je-li nárok na dávky získán s přihlédnutím pouze k dobám pojištění získaným podle právních předpisů uplatňovaných institucí druhého členského státu a je-li možné výši dávky odpovídající těmto dobám pojištění stanovit bez prodlení, zatímco výpočet uvedený v písmenu c) vyžaduje značně delší dobu, vrátí se formulář instituci provádějící zpracování žádosti s informacemi uvedenými v písmenech a) a b); informace uvedené v písmenu c) jsou instituci provádějící zpracování žádosti sděleny co nejdříve.

3. Jsou-li dotčeny dvě nebo více institucí, vyplní každá z těchto institucí uvedený formulář vyznačením dob pojištění získaných podle jí uplatňovaných právních předpisů a vrátí jej instituci provádějící zpracování žádosti.

Je-li nárok na dávky získán s přihlédnutím pouze k dobám pojištění získaným podle právních předpisů uplatňovaných jednou nebo více těmito institucemi a je-li možné výši dávky odpovídající těmto dobám pojištění stanovit bez prodlení, je instituci provádějící zpracování žádosti oznámena tato výše současně s dobami pojištění; představuje-li určení výše určité zdržení, oznámí se instituci provádějící zpracování žádosti tato výše, jakmile je určena.

Po obdržení všech formulářů obsahujících informace o dobách pojištění a případně částkách náležejících podle právních předpisů jednoho nebo více dotyčných členských států zašle instituce provádějící zpracování žádosti kopii takto vyplněných formulářů každé dotčené instituci, a ty do něj vyznačí teoretickou a skutečnou výši dávek vypočtených v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení a vrátí formulář instituci provádějící zpracování žádosti.

4. Jakmile instituce provádějící zpracování žádosti po obdržení informací uvedených v odstavci 2 nebo 3 zjistí, že je třeba použít čl. 40 odst. 2 nebo čl. 48 odst. 2 nebo 3 nařízení, uvědomí o tom ostatní dotčené instituce.

5. V případě zmíněném v čl. 37 písm. d) prováděcího nařízení uvedou instituce členských států, jejichž právním předpisům žadatel podléhal, ale u kterých žádal o odklad poskytování dávek, do formuláře uvedeného v čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení pouze doby pojištění získané žadatelem podle jimi uplatňovaných právních předpisů.

Článek 44

Instituce zmocněná k přijetí rozhodnutí o stupni invalidity

1. S výhradou odstavců 2 a 3 je pouze instituce provádějící zpracování žádosti zmocněna k přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 40 odst. 3 nařízení o stupni invalidity žadatele. Toto rozhodnutí přijme, jakmile je schopna určit, případně s přihlédnutím k článku 45 nařízení, zda jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku stanovené jí uplatňovanými právními předpisy. Neprodleně toto rozhodnutí oznámí ostatním dotčeným institucím.

2. Nejsou-li s přihlédnutím k článku 45 nařízení splněny podmínky pro uplatnění nároku (jiné než týkající se stupně invalidity) stanovené jí uplatňovanými právními předpisy, uvědomí instituce provádějící zpracování žádosti neprodleně instituci příslušnou v oblasti invalidity jiného členského státu, jehož právním předpisům pracovník naposledy podléhal.

Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění nároku stanovené jí uplatňovanými právními předpisy, je tato instituce zmocněna přijmout rozhodnutí o stupni invalidity žadatele a neprodleně je oznámí ostatním dotyčným institucím.

3. Případně může být případ za stejných podmínek vrácen příslušné instituci v oblasti invalidity členského státu, jehož právním předpisům pracovník poprvé podléhal.

Článek 45

Prozatímní výplaty a zálohy dávek

1. Zjistí-li instituce provádějící zpracování žádosti, že žadatel má nárok na dávky podle jí uplatňovaných právních předpisů, aniž by bylo nutné přihlížet k dobám pojištění získaným podle právních předpisů jiných členských států, vyplácí ihned prozatímní dávky.

2. Nemá-li žadatel nárok na dávky na základě odstavce 1, ale z informací poskytnutých instituci provádějící zpracování žádosti podle čl. 43 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení vyplývá, že nárok na dávky je získán podle právních předpisů jiného členského státu pouze s přihlédnutím k dobám pojištění získaným podle nich, vyplácí instituce uplatňující uvedené právní předpisy tyto dávky prozatímně, jakmile ji instituce provádějící zpracování žádosti informuje o její povinnosti tak učinit.

3. Je-li v případě uvedeném v odstavci 2 nárok na dávku získán podle právních předpisů více než jednoho členského státu s přihlédnutím pouze k dobám pojištění získaným podle každého z těchto systémů právních předpisů, je pro prozatímní výplatu dávek příslušná instituce, která první informuje instituci provádějící zpracování žádosti o existenci nároku; instituce provádějící zpracování žádosti je povinna uvědomit ostatní dotčené instituce.

4. Instituce, která má vyplácet dávky podle odstavců 1, 2 nebo 3, o této skutečnosti neprodleně uvědomí žadatele, přičemž jej výslovně upozorní na prozatímní povahu přijatého opatření a na skutečnost, že se proti němu nelze odvolat.

5. Nevyplácí-li se žadateli na základě odstavců 1, 2 nebo 3 žádná prozatímní dávka, ale z obdržených informací vyplývá, že vznikl nárok podle čl. 46 odst. 2 nařízení, vyplácí mu instituce provádějící zpracování žádosti přiměřenou vratnou zálohu, jejíž výše je co nejbližší částce, která mu bude pravděpodobně přiznána podle čl. 46 odst. 2 nařízení.

6. Dva členské státy nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou dohodnout na uplatňování jiných metod prozatímní výplaty dávek v případech, které se týkají pouze institucí těchto států.

Veškeré dohody uzavřené v této oblasti se oznamují správní komisi.

Článek 46

Výpočet dávek v případě souběhu dob pojištění

1. Pro výpočet teoretické a skutečné výše dávky v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení se použijí pravidla stanovená v čl. 15 odst. 1 písm. b), c) a d) prováděcího nařízení.

Skutečná výše takto zjištěná se zvyšuje o částku odpovídající dobám dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění, určenou v souladu s právními předpisy, podle kterých byly tyto doby pojištění získany.

2. Pro účely čl. 46 odst. 3 nařízení se neberou v úvahu částky dávek odpovídající dobám dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně v případě dobrovolného připojištění uvedeného v čl. 15 odst. 3 druhém pododstavci nařízení.

Pro účely německých právních předpisů se příspěvky, které se neberou v úvahu podle čl. 15 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení, vezmou v úvahu při výpočtu doplňkových částek dobrovolného připojištění. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.

Článek 47

Konečný výpočet výše dávek náležejících od institucí uplatňujících čl. 46 odst. 3 nařízení

V případě uvedeném v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci nařízení vypočte instituce provádějící zpracování žádosti a oznámí každé dotyčné instituci konečnou výši dávek, které musí každá instituce poskytnout.

Článek 48

Oznámení rozhodnutí institucí žadatelům

1. Konečné rozhodnutí přijaté každou z dotčených institucí, s přihlédnutím případně k oznámení uvedenému v článku 47 prováděcího nařízení, se doručí instituci provádějící zpracování žádosti. Každé rozhodnutí musí uvádět opravné prostředky a lhůty pro jejich podání stanovené příslušnými právními předpisy. Po obdržení všech těchto rozhodnutí je instituce provádějící zpracování žádosti oznámí žadateli v jeho jazyce prostřednictvím souhrnné zprávy, ke které se připojí uvedená rozhodnutí. Lhůty pro podání opravných prostředků běží teprve ode dne obdržení souhrnné zprávy žadatelem.

2. Při odeslání souhrnné zprávy stanovené v odstavci 1 žadateli zašle instituce provádějící zpracování žádosti současně kopii každé dotčené instituci a přiloží k ní kopii rozhodnutí ostatních institucí.

Článek 49

Přepočet dávek

1. Pro účely čl. 49 odst. 2 a 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení se články 45 a 47 prováděcího nařízení použijí obdobně.

2. Přepočet, odnětí nebo pozastavení dávek oznámí instituce, která odpovídající rozhodnutí přijala, neprodleně dotyčné osobě a každé instituci, u které uvedené osobě vznikne nárok na dávku případně prostřednictvím instituce provádějící zpracování žádosti. Rozhodnutí musí uvádět opravné prostředky a lhůty pro jejich podání stanovené příslušnými právními předpisy. Lhůty pro podání opravných prostředků běží teprve ode dne obdržení rozhodnutí dotyčnou osobou.

Článek 50

Opatření k urychlení přiznávání dávek

1. a) i) Pokud pracovník, který je státním příslušníkem jednoho členského státu, podléhá právním předpisům jiného členského státu, předá instituce příslušná v oblasti důchodů tohoto jiného členského státu za použití všech prostředků, které má k dispozici, v době registrace uvedeného pracovníka subjektu určenému příslušným úřadem téhož členského státu (země zaměstnání) veškeré informace týkající se totožnosti pracovníka, datum nástupu do zaměstnání a název uvedené příslušné instituce a číslo pojištění přidělené touto institucí.

ii) Navíc příslušná instituce uvedená v bodě i), je-li to možné, předá subjektu určenému podle bodu i) veškeré další informace, které mohou usnadnit a urychlit konečné přiznání důchodů.

iii) Tyto informace se předávají za podmínek stanovených správní komisí subjektu určenému příslušným úřadem dotyčného členského státu.

iv) Pro účely bodů i), ii) a iii) se osoby bez státního občanství a uprchlíci považují za státní příslušníky členského státu, jehož právním předpisům podléhali prvně.

b) Dotčené orgány na žádost pracovníka nebo instituce, u které je v současnosti pojištěn, sestaví průběh pojištění pracovníka nejpozději jeden rok před tím, než dosáhne důchodového věku.

2. Prováděcí pravidla k odstavci 1 stanoví správní komise.

Správní kontroly a lékařské prohlídky

Článek 51

1. Pokud osoba přijímající dávky, zejména

a) dávky v invaliditě,

b) dávky ve stáří poskytované v případě pracovní nezpůsobilosti,

c) dávky ve stáří poskytované starším nezaměstnaným osobám,

d) dávky ve stáří poskytované v případě skončení profesní činnosti,

e) pozůstalostní dávky poskytované v případě invalidity nebo pracovní nezpůsobilosti,

f) dávky poskytované pod podmínkou, že prostředky příjemce nepřevyšují předepsanou mez,

pobývá nebo má bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém se nachází instituce příslušná pro vyplácení dávky, provádí na žádost uvedené instituce správní kontrolu a lékařské prohlídky instituce místa pobytu nebo místa bydliště příjemce postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými posledně uvedenou institucí. Instituci příslušné pro vyplácení dávky však zůstává zachováno právo zařídit prohlídku příjemce lékařem podle vlastního výběru.

2. Zjistí-li se, že příjemce uvedený v odstavci 1 je zaměstnán nebo má prostředky převyšující předepsanou mez a současně pobírá dávky, zašle instituce místa pobytu nebo bydliště zprávu instituci příslušné pro vyplácení dávky, která požádala o kontrolu nebo lékařskou prohlídku. Zpráva uvádí zejména povahu zaměstnání, výši příjmu nebo prostředků, které dotyčná osoba měla za poslední ukončené čtvrtletí, běžnou odměnu vyplácenou ve stejné oblasti pracovníku na stejné úrovni, jako je dotyčná osoba, v povolání, které vykonávala před počátkem invalidity po referenční období, které určí instituce příslušná pro vyplácení dávky, a případně posudek odborného lékaře o zdravotním stavu dotyčné osoby.

Článek 52

Pokud dotyčná osoba po pozastavení vyplácení dávek, které pobírala, znovu získá nárok na dávky a má bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát, poskytují si dotyčné instituce veškeré informace související se znovuzískáním nároku na poskytování uvedených dávek.

Vyplácení dávek

Článek 53

Metoda vyplácení dávek

1. Pokud instituce příslušná pro vyplácení dávky v členském státě nevyplácí přímo osobám majícím nárok na dávky, které mají bydliště na území jiného členského státu, dávky jim náležející, vyplácejí se tyto dávky na žádost instituce příslušné pro vyplácení dávky prostřednictvím styčného místa posledně uvedeného členského státu nebo prostřednictvím instituce místa bydliště uvedených osob majících nárok na dávky postupem stanoveným v článku 54 až 58 prováděcího nařízení; vyplácí-li instituce příslušná pro vyplácení dávky osobám majícím nárok na dávky přímo, oznámí tuto skutečnost instituci místa bydliště. Postup pro vyplácení, který má instituce členského státu použít, je uveden v příloze 6.

2. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou dohodnout na jiných postupech vyplácení dávek v případě, kdy jsou příslušné instituce členských států jedinými dotyčnými institucemi. Veškeré dohody uzavřené v této oblasti se oznamují správní komisi.

3. Ustanovení dohod týkající se vyplácení dávek použitelná ke dni předcházejícímu vstupu nařízení v platnost jsou použitelná i nadále, pokud jsou uvedena v příloze 5.

Článek 54

Sdělení podrobného rozvrhu splatných částek vyplácejícímu subjektu

Instituce příslušná pro vyplácení dávky zašle styčnému místu členského státu, na jehož území má osoba mající nárok na dávky bydliště, nebo instituci místa bydliště (obojí dále jen "vyplácející subjekt") podrobný rozvrh splatných částek, který by měl být vyplácejícímu subjektu doručen nejpozději do dvaceti dní přede dnem splatnosti těchto dávek.

Článek 55

Platby splatných částek na účet vyplácejícího subjektu

1. Deset dní přede dnem splatnosti dávek zaplatí instituce příslušná pro vyplácení dávky v měně členského státu, na jehož území má sídlo, částku nezbytnou pro platby uvedené v rozvrhu stanoveném v článku 54 prováděcího nařízení. Platba se uskutečňuje prostřednictvím národní banky nebo prostřednictvím jiné banky členského státu, na jehož území má sídlo instituce příslušná pro vyplácení dávky, na účet zřízený u národní banky nebo jiné banky členského státu, na jehož území má sídlo vyplácející subjekt, ve prospěch vyplácejícího subjektu. Tato platba má zprošťující účinek. Instituce příslušná pro vyplácení dávky současně zašle sdělení o platbě vyplácejícímu subjektu.

2. Banka, na jejíž účet se platba uskuteční, připíše ve prospěch vyplácejícího subjektu protihodnotu platby v měně členského státu, na jehož území má vyplácející subjekt sídlo.

3. Názvy a sídla bank uvedených v odstavci 1 jsou uvedeny v příloze 7.

Článek 56

Výplata splatných částek vyplácejícím subjektem osobám majícím nárok na dávky

1. Platby uvedené v rozvrhu stanoveném v článku 54 prováděcího nařízení vyplácí osobě mající nárok na dávky vyplácející subjekt na účet instituce příslušné pro vyplácení dávky. Tyto platby se uskutečňují postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými vyplácejícím subjektem.

2. Jakmile se vyplácející subjekt nebo kterýkoli jiný subjekt jím určený dozví o jakýchkoli okolnostech odůvodňujících pozastavení nebo odnětí dávek, zastaví veškeré platby. Totéž platí i v případě, kdy osoba mající nárok na dávky přemístí své bydliště na území jiného členského státu.

3. Vyplácející subjekt sdělí instituci příslušné pro vyplácení dávky všechny důvody pro jejich nevyplácení. V případě úmrtí osoby mající nárok na dávky nebo jejího manžela nebo manželky nebo v případě nového sňatku vdovy nebo vdovce oznámí vyplácející subjekt uvedené instituci datum této události.

Článek 57

Účetní závěrka v případě plateb uvedených v článku 56 prováděcího nařízení

1. Účetní závěrka v případě plateb uvedených v článku 56 prováděcího nařízení se provádí na konci každého výplatního období za účelem zjištění částek skutečně vyplacených osobám majícím nárok na dávky nebo jejich zákonným nebo zmocněným zástupcům, jakož i nevyplacených částek.

2. Celková částka vyjádřená číselně i slovy v měně členského státu, na jehož území má sídlo instituce příslušná pro vyplácení dávky, se potvrdí jako částka odpovídající platbám uskutečněným vyplácejícím subjektem a opatří se podpisem zástupce vyplácejícího subjektu.

3. Vyplácející subjekt zajistí řádné uskutečňování určených plateb.

4. Rozdíl mezi částkami vyplacenými institucí příslušnou pro vyplácení dávky, vyjádřené v měně členského státu, na jehož území má uvedená instituce sídlo, a hodnota, vyjádřená ve stejné měně, plateb prokázaných vyplácejícím subjektem se započte proti částkám, které má zaplatit následně v rámci téže kapitoly instituce příslušná pro vyplácení dávky.

Článek 58

Náhrada výdajů spojených s vyplácením dávek

Výdaje spojené s vyplácením dávek, zejména poštovní a bankovní poplatky, může vyplácející subjekt získat od příjemců za podmínek stanovených právními předpisy uplatňovanými tímto subjektem.

Článek 59

Oznámení o změně bydliště osoby mající nárok na dávky

Pokud osoba mající nárok na dávky splatné podle právních předpisů jednoho nebo více členských států přemístí své bydliště z území jednoho státu na území jiného státu, oznámí tuto skutečnost instituci příslušné pro vyplácení těchto dávek a vyplácejícímu subjektu.

KAPITOLA 4

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Provedení článků 52 a 53 nařízení

Článek 60

Věcné dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. K pobírání věcných dávek podle čl. 52 písm. a) nařízení předloží pracovník instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má na tyto věcné dávky nárok. Potvrzení vydává příslušná instituce, popřípadě na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem. Kromě toho, stanoví-li tak právní předpisy příslušného státu, předloží pracovník instituci místa bydliště potvrzení o oznámení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání od příslušné instituce. Nepředloží-li pracovník tyto doklady, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od příslušné instituce a do jejich obdržení mu poskytuje věcné dávky v rámci nemocenského pojištění za předpokladu, že splňuje podmínky nároku na ně.

2. Potvrzení zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště oznámeno jeho zrušení. Je-li však uvedené potvrzení vydáno francouzskou institucí, platí pouze tři měsíce ode dne jeho vydání a musí být obnovováno každé tři měsíce.

3. Je-li pracovník sezonním pracovníkem, platí potvrzení po celou předpokládanou dobu sezonní práce, pokud mezitím příslušná instituce neoznámí instituci místa bydliště jeho zrušení.

4. Při každé žádosti o věcné dávky předloží pracovník podpůrné doklady vyžadované pro poskytování věcných dávek na základě právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště.

5. V případě hospitalizace oznámí instituce místa bydliště příslušné instituci do tří dnů ode dne, kdy se o ní dozví, datum přijetí do nemocnice, pravděpodobné trvání hospitalizace a datum propuštění z nemocnice.

6. Instituce místa bydliště uvědomí předem příslušnou instituci o každém rozhodnutí týkajícím se poskytování věcných dávek ze seznamu v čl. 24 odst. 2 nařízení, přičemž přiloží nezbytné podpůrné doklady. Příslušná instituce má lhůtu patnáct dní ode dne odeslání této informace na vznesení případných odůvodněných námitek; není-li v této lhůtě žádná námitka vznesena, instituce místa bydliště věcné dávky přizná. Pokud musí být věcné dávky poskytnuty v případě krajní naléhavosti, uvědomí o tom neprodleně instituce místa bydliště příslušnou instituci.

7. Pracovník musí instituci místa bydliště uvědomit o každé změně situace, která by mohla změnit jeho nárok na věcné dávky, zejména o skončení nebo změně zaměstnání nebo o jakékoli změně místa bydliště nebo pobytu. Příslušná instituce rovněž uvědomí instituci místa bydliště o skončení pojištění nebo o zániku nároku pracovníka na věcné dávky. Instituce místa bydliště může kdykoli požádat příslušnou instituci o informace týkající se pojištění pracovníka nebo jeho nároku na věcné dávky.

8. V případě příhraničních pracovníků mohou být léčiva, obvazový materiál, brýle a malé přístroje vydávány a laboratorní rozbory a zkoušky prováděny pouze v členském státě, ve kterém byly předepsány nebo doporučeny v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu.

9. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Článek 61

Peněžité dávky jiné než důchody v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. K pobírání peněžitých dávek jiných než důchodů na základě čl. 52 písm. b) nařízení se musí pracovník obrátit do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na instituci místa bydliště a předložit jí oznámení o zastavení práce nebo, stanoví-li tak právní předpisy uplatňované příslušnou institucí nebo institucí místa bydliště, potvrzení o pracovní neschopnosti vydané lékařem ošetřujícím dotyčného pracovníka.

2. Nevydávají-li ošetřující lékaři v zemi bydliště potvrzení o pracovní neschopnosti, obrátí se pracovník přímo na instituci místa bydliště ve lhůtě stanovené jí uplatňovanými právními předpisy.

Tato instituce dá neprodleně pracovní neschopnost lékařsky ověřit a vystavit potvrzení uvedené v odstavci 1. Toto potvrzení, které musí uvádět předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, je neprodleně předáno příslušné instituci.

3. V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, nechá instituce místa bydliště pracovníka co nejdříve a v každém případě do tří dnů ode dne, kdy se na něj pracovník obrátí, lékařsky vyšetřit, jako by byl u této instituce pojištěn. Zprávu vyšetřujícího lékaře, ve které se uvede zejména předpokládaná doba pracovní neschopnosti, postoupí instituce místa bydliště příslušné instituci do tří dnů ode dne lékařské prohlídky.

4. Instituce místa bydliště poté provede veškeré nezbytné správní kontroly nebo lékařské prohlídky pracovníka, jako by u ní byl pojištěn. Jakmile instituce zjistí, že pracovník je schopen znovu nastoupit do práce, neprodleně o tom uvědomí pracovníka a příslušnou instituci, přičemž uvede den, kterým pracovníkova pracovní neschopnost skončila. Aniž je dotčen odstavec 6, považuje se oznámení pracovníkovi za rozhodnutí přijaté jménem příslušné instituce.

5. Příslušná instituce si ve všech případech vyhrazuje právo nechat pracovníka prohlédnout lékařem podle vlastního výběru.

6. Rozhodne-li se příslušná instituce peněžité dávky neudělit, protože pracovník nesplnil formální náležitosti stanovené právními předpisy země bydliště, nebo zjistí-li, že pracovník je schopen znovu nastoupit do práce, oznámí pracovníkovi své rozhodnutí a současně zašle jeho kopii instituci místa bydliště.

7. Jakmile pracovník znovu nastoupí do práce, oznámí to příslušné instituce, vyžadují-li toto oznámení právní předpisy uplatňované uvedenou institucí.

8. Příslušná instituce vyplácí peněžité dávky vhodným způsobem, zejména mezinárodními poštovními poukázkami, a uvědomí o tom instituci místa bydliště a pracovníka. Pokud peněžité dávky vyplácí instituce místa bydliště na účet příslušné instituce, uvědomí příslušná instituce pracovníka o jeho právech a sdělí instituci místa bydliště výši peněžitých dávek, data splatnosti a maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu.

9. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Provedení článku 55 nařízení

Článek 62

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. K pobírání věcných dávek předloží pracovník uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. a) bodu i) nebo odst. 2 písm. a) nařízení instituci místa pobytu potvrzení podle článku 11 prováděcího nařízení. U pracovníka, který předloží toto potvrzení, se podmínky k získání nároku na věcné dávky považují za splněné.

2. K pobírání věcných dávek předloží pracovník zaměstnaný v mezinárodní dopravě uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení, který se během výkonu svého zaměstnání nachází na území jiného členského státu, než je příslušný stát, co nejdříve instituci místa pobytu zvláštní potvrzení vydané zaměstnavatelem nebo jeho zástupcem během kalendářního měsíce předložení nebo během dvou předcházejících kalendářních měsíců. Potvrzení uvádí zejména datum, od kterého je pracovník zaměstnán uvedeným zaměstnavatelem, a název a adresu příslušné instituce. U pracovníka, který předloží toto potvrzení, se podmínky k získání nároku na věcné dávky považují za splněné. Nemůže-li se pracovník obrátit na instituci místa pobytu před lékařským ošetřením, je ošetřen po předložení potvrzení, jako by byl pojištěn u uvedené instituce.

3. Instituce místa pobytu si do tří dnů vyžádá od příslušné instituce informaci, zda pracovník uvedený odstavcích 1 nebo 2 splňuje podmínky pro získání nároku na věcné dávky. Instituce místa pobytu je povinna poskytovat věcné dávky, dokud neobdrží odpověď od příslušné instituce, avšak ne déle než třicet dnů.

4. Příslušná instituce zašle svou odpověď instituci místa pobytu do deseti dnů od obdržení žádosti od ní. Je-li odpověď kladná, uvede příslušná instituce případnou maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány věcné dávky v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy, a instituce místa pobytu pokračuje v poskytování uvedených dávek.

5. Věcné dávky poskytované na základě domněnky vyjádřené v odstavci 1 nebo 2 se nahrazují podle čl. 36 odst. 1 nařízení.

6. Namísto potvrzení nebo zvláštního potvrzení stanoveného v odstavci 1 nebo případně 2 mohou pracovníci uvedení v uvedených odstavcích předložit instituci místa pobytu potvrzení podle odstavce 7.

7. K pobírání věcných dávek na základě čl. 55 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení, s výjimkou případů, kde platí domněnka podle odstavců 1 a 2, předloží pracovník instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že má nárok na věcné dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce pokud možno před tím, než pracovník opustí území členského státu, ve kterém má bydliště, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány věcné dávky v souladu s právními předpisy příslušného státu. Nepředloží-li pracovník uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa pobytu od příslušné instituce.

8. Ustanovení čl. 60 odst. 5, 6 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Článek 63

Věcné dávky pro pracovníky, kteří změní bydliště nebo se vrátí do země bydliště, a pro pracovníky oprávněné odjet do jiného členského státu za účelem léčení

1. K pobírání věcných dávek na základě čl. 55 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení pracovník předloží instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má nárok nadále pobírat uvedené dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky nadále poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Potvrzení může být na žádost pracovníka vydáno po jeho odjezdu, nemůže-li být z důvodů vyšší moci vydáno předem.

2. Ustanovení čl. 60 odst. 5, 6 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na poskytování věcných dávek v případě uvedeném v čl. 55 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení.

Článek 64

Jiné peněžité dávky než důchody v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 61 prováděcího nařízení se použije obdobně na pobírání jiných peněžitých dávek než důchodů na základě čl. 55 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení. Aniž je dotčena povinnost předložit potvrzení o pracovní neschopnosti, nemusí pracovník, který pobývá na území členského státu, ale nevykonává tam žádnou profesní činnost, předkládat oznámení o zastavení práce uvedené v čl. 61 odst. 1 prováděcího nařízení.

Provedení článků 52 až 56 nařízení

Článek 65

Oznámení, vyšetřování a výměna informací mezi institucemi týkající se pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, k nimž došlo v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. Pokud k pracovnímu úrazu dojde nebo nemoc z povolání je poprvé lékařsky zjištěna na území jiného členského státu, než je příslušný stát, učiní se oznámení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souladu s právními předpisy příslušného státu, aniž jsou dotčeny právní předpisy platné na území členského státu, ve kterém došlo k pracovnímu úrazu nebo ve kterém byla poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, jež v takovém případě zůstávají použitelné. Toto oznámení se zašle příslušné instituci a kopie se zašle instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu.

2. Instituce členského státu, na jehož území dojde k pracovnímu úrazu nebo je poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, zašle příslušné instituci dvojmo lékařské zprávy vystavené na uvedeném území a všechny důležité informace, které může posledně uvedená instituce požadovat.

3. Existují-li v případě úrazu, ke kterému dojde cestou na území jiného členského státu, než je příslušný stát, důvody pro vyšetřování na území dříve uvedeného státu, může příslušná instituce pro tento účel jmenovat vyšetřovatele a uvědomit o tom úřady uvedeného členského státu. Tyto úřady jsou vyšetřovateli nápomocny zejména jmenováním osoby, která mu má pomáhat s nahlížením do protokolů a všech dalších dokumentů týkajících se úrazu.

4. Po ukončení léčení se příslušné instituci zašle podrobná zpráva spolu s lékařskými potvrzeními týkajícími se trvalých následků úrazu nebo nemoci a zejména současného stavu oběti a zotavování se zranění nebo jejich stabilizace. Příslušnou částku uhradí instituce místa bydliště nebo případně instituce místa pobytu v souladu se sazbou používanou uvedenou institucí na účet příslušné instituce.

5. Příslušná instituce oznámí instituci místa bydliště nebo případně instituci místa pobytu na požádání rozhodnutí určující datum zotavení ze zranění nebo jejich stabilizace, a popřípadě rozhodnutí týkající se poskytování důchodu.

Článek 66

Pochybnosti, zda se jedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání

1. Pokud v případech uvedených v článku 52 nebo čl. 55 odst. 1 nařízení příslušná instituce zpochybňuje uplatnění právních předpisů týkajících se pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, neprodleně o tom uvědomí instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu, která poskytla věcné dávky; tyto dávky jsou pak považovány za dávky nemocenského pojištění a jsou na tomto základě poskytovány nadále až do předložení potvrzení nebo zvláštního potvrzení uvedených v článcích 20 a 21 prováděcího nařízení.

2. Jakmile je v této věci dosaženo konečného rozhodnutí, sdělí příslušná instituce tuto skutečnost neprodleně instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu, která věcné dávky poskytovala. Pokud případ není pracovním úrazem ani nemocí z povolání, poskytuje uvedená instituce uvedené dávky nadále v rámci nemocenského pojištění, má-li na ně pracovník nárok. Jinak se věcné dávky obdržené pracovníkem v rámci nemocenského pojištění považují za dávky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Provedení článku 57 nařízení

Článek 67

Postup v případě vystavení nebezpečí nemoci z povolání v několika členských státech

1. V případě uvedeném v čl. 57 odst. 1 nařízení se oznámení o nemoci z povolání zašle buď instituci příslušné pro nemoci z povolání ve členském státě, podle jehož právních předpisů nemocný naposledy vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc, nebo instituci místa bydliště, která oznámení doručí uvedené příslušné instituci.

2. Zjistí-li příslušná instituce uvedená v odstavci 1, že činnost způsobilá vyvolat dotyčnou nemoc z povolání byla vykonávána podle právních předpisů jiného členského státu, postoupí oznámení a doprovodné doklady odpovídající instituci uvedeného členského státu.

3. Pokud instituce členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný naposledy vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc z povolání, zjistí, že tato osoba nebo pozůstalí po ní nesplňují podmínky uvedených právních předpisů s přihlédnutím k čl. 57 odst. 2 a čl. 57 odst. 3 písm. a) a b) nařízení, tato instituce

a) bez prodlení postoupí instituci členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný dříve vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc, oznámení a všechny doprovodné doklady včetně nálezů a zpráv z lékařských vyšetření sjednaných dříve uvedenou institucí a kopii rozhodnutí uvedeného v písmenu b);

b) současně uvědomí dotyčnou osobu o svém rozhodnutí, přičemž uvede zejména důvody odmítnutí dávek, opravné prostředky a lhůty pro jejich podání a datum, kdy byl spis zaslán instituci uvedené v písmenu a).

4. Případně musí být případ vrácen stejným postupem odpovídající instituci členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný poprvé vykonával činnost způsobilou vyvolat nemoc z povolání.

Článek 68

Výměny informací mezi institucemi v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti — Vyplácení záloh v případě odvolání

1. Pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti přijatému institucí některého z členských států, podle jehož právních předpisů nemocný vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc z povolání, uvedená instituce informuje instituci, které bylo oznámení postoupeno postupem podle čl. 67 odst. 3 prováděcího nařízení, a následně ji uvědomí o konečném rozhodnutí, kterého bylo dosaženo.

2. Byl-li nárok na dávky získán podle právních předpisů uplatňovaných posledně uvedenou institucí s přihlédnutím k čl. 57 odst. 2 a 3 písm. a) a písm. b) nařízení, vyplácí tato instituce zálohy až do stanovené částky, případně po konzultaci s institucí, proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno. Posledně uvedená instituce nahradí částku vyplacených záloh, jestliže je po ní v důsledku odvolání požadováno poskytování dávek. Uvedená částka se pak odečte z celkové výše dávek splatných dotyčné osobě.

Článek 69

Rozdělení nákladů na peněžité dávky v případech sklerogenické pneumokoniózy

Na uplatňování čl. 57 odst. 3 písm. c) nařízení se vztahují tato pravidla:

a) příslušná instituce členského státu, na základě jehož právních předpisů se přiznávají peněžité dávky podle čl. 57 odst. 1 nařízení (dále jen "instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek") použije formulář obsahující zejména přehled a souhrn všech dob pojištění (starobní pojištění) získaných nemocným podle právních předpisů každého z dotčených členských států;

b) instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek postoupí uvedený formulář všem institucím starobního pojištění, u kterých byl nemocný pojištěn v každém z těchto států; každá z uvedených institucí na formulář zapíše doby pojištění (starobní pojištění) získané podle jí uplatňovaných právních předpisů a formulář vrátí instituci příslušné pro vyplácení peněžitých dávek;

c) instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek pak rozdělí náklady mezi sebe a ostatní dotyčné příslušné instituce; rozdělení těmto institucím oznámí ke schválení spolu s podklady, zejména s ohledem na celkovou výši poskytovaných peněžitých dávek a na výpočet procentní hodnoty tohoto rozdělení;

d) na konci každého kalendářního roku zašle instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek každé z ostatních dotyčných příslušných institucí přehled peněžitých dávek vyplacených během daného finančního roku, uvádějící částku náležející od každé z nich podle rozdělení stanoveného v písmenu c); každá z těchto institucí nahradí tuto částku instituci příslušné pro vyplácení peněžitých dávek co nejdříve, a nejpozději do tří měsíců.

Provedení čl. 58 odst. 3 nařízení

Článek 70

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, ke kterým se má přihlédnout při výpočtu peněžitých dávek včetně důchodů

1. K pobírání dávek podle článku 58 nařízení předloží žadatel potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má sídlo instituce příslušná pro přiznávání peněžitých dávek.

Potvrzení vydává instituce nemocenského pojištění místa bydliště rodinných příslušníků nebo jiná instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají bydliště. Ustanovení čl. 25 odst. 2 druhého a třetího pododstavce prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Namísto potvrzení podle prvního pododstavce může instituce příslušná pro přiznání peněžitých dávek požadovat, aby žadatel předložil nejnovější listiny o osobním stavu týkající se jeho rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2. V případě uvedeném v odstavci 1, vyžadují-li právní předpisy uplatňované dotyčnou institucí, aby rodinní příslušníci žili ve společné domácnosti s žadatelem, musí být skutečnost, že uvedení rodinní příslušníci, kteří tuto podmínku nesplňují, jsou nicméně výživou odkázáni hlavně na žadatele, prokázána doklady potvrzujícími, že jim žadatel pravidelně posílá část svého příjmu.

Provedení článku 60 nařízení

Článek 71

Zhoršení nemoci z povolání

1. V případě uvedeném v čl. 60 odst. 1 nařízení dodá pracovník instituci členského státu, u které uplatňuje nárok na dávky, veškeré informace vztahující se k dávkám poskytovaným dříve s ohledem na dotyčnou nemoc z povolání. Uvedená instituce se může obrátit na kteroukoli jinou instituci, která byla dříve příslušná, za účelem získání informací, které považuje za nezbytné.

2. V případě uvedeném v čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení příslušná instituce pro vyplácení peněžitých dávek oznámí ostatním dotyčným institucím za účelem schválení výši nákladů, kterou mají nést posledně uvedené instituce v důsledku zhoršení, spolu s vhodným podpůrným dokladem. Na konci každého kalendářního roku zašle první instituce druhé přehled peněžitých dávek vyplacených v dotyčném finančním roce, uvádějící částku splatnou posledně uvedenou institucí, která ji nahradí první instituci co nejdříve a nejpozději do tří měsíců.

3. V případě uvedeném v čl. 60 odst. 2 písm. b) první větě nařízení oznámí instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek zúčastněným příslušným institucím ke schválení změny provedené v předchozím rozdělení nákladů, spolu s vhodnými podklady.

4. V případě uvedeném v čl. 60 odst. 2 písm. b) druhé větě nařízení se použije odstavec 2 obdobně.

Provedení čl. 61 odst. 5 nařízení

Článek 72

Posouzení stupně neschopnosti v případě dřívějšího pracovního úrazu nebo dřívější nemoci z povolání

1. K posouzení stupně neschopnosti v případě uvedeném v čl. 61 odst. 5 nařízení poskytne pracovník příslušné instituci členského státu, jehož právním předpisům podléhal v době, kdy utrpěl pracovní úraz nebo kdy byla poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, veškeré informace o předchozích pracovních úrazech nebo nemocích z povolání, které utrpěl nebo jimiž onemocněl v době, kdy podléhal právním předpisům kteréhokoli jiného členského státu, bez ohledu na stupeň neschopnosti způsobený těmito předchozími případy.

2. Příslušná instituce bere v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy ke stanovení nároku na dávky a určení výše dávek v úvahu stupeň neschopnosti způsobené těmito předchozími případy.

3. Příslušná instituce se může obrátit na kteroukoli jinou instituci, která byla dříve příslušná, aby získala informace, které považuje za nezbytné.

Pokud byla předchozí pracovní neschopnost způsobena úrazem, ke kterému došlo, když pracovník podléhal právním předpisům členského státu, které nečiní rozdílu podle původu pracovní neschopnosti, poskytne instituce příslušná pro předchozí pracovní neschopnost nebo instituce určená příslušným úřadem dotyčného členského státu na žádost příslušné instituce jiného členského státu informace o stupni předchozí pracovní neschopnosti a pokud možno jakékoli informace, které by umožnily určit, zda pracovní neschopnost vznikla následkem pracovního úrazu ve smyslu právních předpisů uplatňovaných institucí druhého členského státu. Pokud je tomu tak, použije se odstavec 2 obdobně.

Provedení čl. 62 odst. 1 nařízení

Článek 73

Instituce, na které se mohou pracovníci dolů a podobných provozů obrátit, jestliže pobývají nebo mají bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. V případech uvedených v čl. 62 odst. 1 nařízení, pokud jsou v zemi pobytu nebo bydliště dávky poskytované systémem pojištění pro pracovní úrazy a nemoci z povolání vztahující se na dělníky v ocelářském průmyslu rovnocenné dávkám poskytovaným zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech, se mohou pracovníci posledně uvedené kategorie obrátit v členském státě, ve kterém mají místo bydliště nebo kde pobývají, na nejbližší instituce uvedené v příloze 3 prováděcího nařízení, i když je nejbližší instituce institucí systému vztahujícího se na dělníky v ocelářském průmyslu, a ta je povinna dávky poskytovat.

2. Pokud jsou dávky poskytované zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech výhodnější, mají tito pracovníci právo obrátit se buď na instituci příslušnou pro správu uvedeného systému, nebo na nejbližší instituci v členském státě, ve kterém pobývají nebo mají bydliště, která spravuje systém pro dělníky v ocelářském průmyslu. Ve druhém případě dotyčná instituce pracovníka upozorní, že obrátí-li se na instituci příslušnou pro správu výše uvedeného zvláštního systému, obdrží výhodnější dávky; navíc mu musí sdělit název a adresu uvedené instituce.

Provedení čl. 62 odst. 2 nařízení

Článek 74

Přihlédnutí k dobám, během kterých již dávky byly poskytovány institucí jiného členského státu

Pro účely čl. 62 odst. 2 nařízení může instituce členského státu, po níž se požaduje poskytování dávek, požádat instituci jiného členského státu, aby jí poskytla informace týkající se doby, po kterou posledně uvedená instituce již poskytovala dávky za tentýž pracovní úraz nebo tutéž nemoc z povolání.

Podávání a zpracování žádostí o důchod, s výjimkou důchodů za nemoci z povolání uvedených v článku 57 nařízení

Článek 75

1. K pobírání důchodu nebo příplatku podle právních předpisů členského státu podá pracovník nebo pozůstalí po něm, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, žádost buď u příslušné instituce, nebo u instituce místa bydliště, která tuto žádost postoupí příslušné instituci. Podávání žádosti podléhá těmto pravidlům:

a) k žádosti musí být přiloženy požadované podpůrné doklady a žádost musí být vyhotovena na formulářích stanovených právními předpisy uplatňovanými příslušnou institucí;

b) správnost informací podaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k formuláři žádosti nebo potvrzena příslušnými institucemi členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.

2. Příslušná instituce oznámí žadateli své rozhodnutí buď přímo, nebo prostřednictvím styčného místa příslušného státu; kopii tohoto rozhodnutí zašle styčnému místu členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.

Správní kontrola a lékařské prohlídky

Článek 76

1. Správní kontrolu a lékařské prohlídky stanovené v případě přezkoumání důchodů provádí na žádost příslušné instituce instituce členského státu, na jehož území se osoba mající nárok na dávky nachází, postupem stanoveným právními předpisy uplatňovanými posledně uvedenou institucí. Příslušná instituce si však vyhrazuje právo nechat osobu mající nárok na dávky vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

2. Každá osoba pobírající důchod pro sebe nebo pro sirotka uvědomí instituci příslušnou pro vyplácení dávky o každé změně své situace nebo situace sirotka, která by mohla změnit nárok na důchod.

Vyplácení důchodů

Článek 77

Důchody splatné institucí jednoho členského státu žadatelům s bydlištěm na území jiného členského státu se vyplácejí postupem podle článků 53 až 58 prováděcího nařízení.

KAPITOLA 5

POHŘEBNÉ

Provedení článků 64, 65 a 66 nařízení

Článek 78

Podání žádosti o pohřebné

K obdržení pohřebného podle právních předpisů jiného členského státu, než je stát, na jehož území má žadatel bydliště, podá žadatel svou žádost buď příslušné instituci, nebo instituci místa bydliště.

Žádost musí být provázena podpůrnými doklady vyžadovanými právními předpisy, které příslušná instituce uplatňuje.

Správnost informací dodaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k žádosti nebo potvrzena příslušnými subjekty členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.

Článek 79

Potvrzení o dobách pojištění

1. K uplatnění článku 64 nařízení předloží žadatel příslušné instituci potvrzení uvádějící doby pojištění získané pracovníkem podle právních předpisů, kterým naposledy podléhal.

2. Potvrzení vydává případně na žádost žadatele instituce nemocenského pojištění, u které byl žadatel naposledy pojištěn. Nepředloží-li žadatel uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné či druhé výše uvedené instituce.

3. Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám pojištění dříve získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

KAPITOLA 6

DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI

Provedení článku 67 nařízení

Článek 80

Potvrzení o dobách pojištění nebo zaměstnání

1. K uplatnění čl. 67 odst. 1, 2 nebo 4 nařízení předloží žadatel příslušné instituci potvrzení uvádějící doby pojištění nebo doby zaměstnání získané dříve podle právních předpisů, kterým naposledy podléhal, spolu s veškerými dalšími informacemi vyžadovanými právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí.

2. Potvrzení vydává na žádost dotyčné osoby buď instituce příslušná ve věcech nezaměstnanosti členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhala, nebo jiná instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu. Nepředloží-li uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné nebo druhé výše uvedené instituce.

3. Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám pojištění nebo dobám zaměstnání dříve získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

Provedení článku 68 nařízení

Článek 81

Potvrzení pro výpočet dávek

Pokud je pro výpočet dávek příslušná instituce uvedená v čl. 68 odst. 1 nařízení a pokud dotyčná osoba nevykonávala své poslední zaměstnání alespoň čtyři týdny na území členského státu, ve kterém má uvedená instituce sídlo, předloží jí potvrzení uvádějící povahu posledního zaměstnání vykonávaného alespoň čtyři týdny na území jiného členského státu a hospodářského odvětví, ve kterém toto zaměstnání vykonávala. Nepředloží-li dotyčná osoba toto potvrzení, obdrží je uvedená instituce buď od příslušné instituce ve věci nezaměstnanosti posledně uvedeného členského státu, u kterého byla naposledy pojištěna, nebo od jiné instituce určené příslušným úřadem členského státu.

Článek 82

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají být bráni v úvahu při výpočtu dávek

1. K uplatnění čl. 68 odst. 2 nařízení předloží dotyčná osoba příslušné instituci potvrzení týkající se jejích rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2. Potvrzení vydává instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají tito rodinní příslušníci bydliště. Musí potvrdit, že rodinní příslušníci nejsou bráni v úvahu při výpočtu dávek v nezaměstnanosti náležejících jiné osobě podle právních předpisů uvedeného členského státu. Potvrzení platí dvanáct měsíců ode dne vydání. Může být obnoveno; v tom případě platí ode dne obnovení. Dotyčná osoba neprodleně uvědomí příslušnou instituci o každé události vyžadující změnu potvrzení; změna nabývá účinnosti dnem, kdy událost nastala.

Provedení článku 69 nařízení

Článek 83

Podmínky a meze pro zachování nároku na dávky, pokud nezaměstnaná osoba odchází do jiného členského státu

1. K zachování nároku na dávky předloží nezaměstnaná osoba uvedená v čl. 69 odst. 1 nařízení instituci místa, na které odešla, potvrzení, ve kterém příslušná instituce osvědčí, že má stále nárok na dávky za podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) uvedeného článku. Příslušná instituce v potvrzení uvede zejména:

a) výši dávky, která se má vyplácet nezaměstnané osobě podle právních předpisů příslušného státu,

b) datum, kdy nezaměstnaná osoba přestala být k dispozici službám zaměstnanosti příslušného státu,

c) lhůtu podle čl. 69 odst. 1 písm. b) nařízení pro zápis do evidence uchazečů o zaměstnání v členském státě, do kterého nezaměstnaná osoba odešla;

d) maximální dobu v souladu s čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení, po kterou je možné nárok na dávku zachovat,

e) skutečnosti, které by mohly nárok na dávky změnit.

2. Nezaměstnaná osoba, která má v úmyslu odejít do jiného členského státu s cílem hledat tam zaměstnání, před svým odjezdem požádá o potvrzení uvedené v odstavci 1. Nepředloží-li nezaměstnaná osoba uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa, na které osoba odešla, od příslušné instituce. Služby zaměstnanosti příslušného státu musí zajistit, aby nezaměstnaná osoba byla informována o svých povinnostech podle článku 69 nařízení a podle tohoto článku.

3. Instituce místa, na které nezaměstnaná osoba odešla, oznámí příslušné instituci datum, kdy byla nezaměstnaná osoba zapsána, a datum, kdy bylo vyplácení dávek zahájeno, a vyplácí dávky příslušného státu postupem stanoveným právními předpisy členského státu, do kterého nezaměstnaná osoba odešla.

Instituce místa, do kterého nezaměstnaná osoba odešla, provede nebo dá provést kontrolu, jako by se jednalo o nezaměstnanou osobu mající nárok na dávky podle jí uplatňovaných právních předpisů. Uvědomí příslušnou instituci o jakékoli skutečnosti uvedené v odst. 1 písm. e), jakmile se o ní dozví, a v případech, kdy mají dávky být pozastaveny nebo odňaty, ihned vyplácení dávky zastaví. Příslušná instituce ji neprodleně uvědomí, do jaké míry a od kterého dne je touto skutečností nárok nezaměstnané osoby na dávku ovlivněn. Vyplácení dávek může být případně obnoveno pouze po obdržení takových informací. Pokud dávka musí být snížena, vyplácí nezaměstnané osobě instituce místa, na které odešla, nadále sníženou výši dávky, s výhradou úpravy po obdržení odpovědi od příslušného orgánu.

4. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných prováděcích pravidel.

Provedení článku 71 nařízení

Článek 84

Nezaměstnané osoby, které během posledního zaměstnání měly bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1. V případech uvedených v čl. 71 odst. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) první větě nařízení se instituce místa bydliště považuje pro účely článku 80 prováděcího nařízení za příslušnou instituci.

2. Při podání žádosti o dávky podle čl. 71 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení předloží nezaměstnaná osoba instituci svého místa bydliště, kromě potvrzení stanoveného v článku 80 prováděcího nařízení, potvrzení od instituce členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhala, které uvádí, že nemá nárok na dávku podle článku 69 nařízení.

3. Pro účely čl. 71 odst. 2 nařízení požádá instituce místa bydliště příslušnou instituci o veškeré informace týkající se nároků nezaměstnané osoby vůči příslušné instituci.

KAPITOLA 7

RODINNÉ DÁVKY A RODINNÉ PŘÍDAVKY

Provedení článku 72 nařízení

Článek 85

Potvrzení o dobách zaměstnání

1. K uplatnění článku 72 nařízení předloží osoba příslušné instituci potvrzení uvádějící doby zaměstnání získané podle právních předpisů, kterým naposledy podléhala.

2. Potvrzení vydává na žádost dotyčné osoby buď instituce příslušná ve věci rodinných dávek členského státu, u kterého byla osoba naposledy pojištěna, nebo jiná instituce určená příslušným úřadem uvedeného členského státu. Nepředloží-li žadatel uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné nebo druhé z výše uvedených institucí, ledaže jí instituce nemocenského pojištění může zaslat kopii potvrzení stanoveného v čl. 16 odst. 1 prováděcího nařízení.

3. Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám zaměstnání získaným dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

Provedení čl. 73 odst. 1 a čl. 75 odst. 1 písm. a) a b) nařízení

Článek 86

Pracovníci podléhající právním předpisům jiného členského státu než Francie

1. K pobírání rodinných dávek podle čl. 73 odst. 1 nařízení podá pracovník žádost příslušné instituci, případně prostřednictvím svého zaměstnavatele.

2. Na podporu své žádosti předloží pracovník potvrzení týkající se rodinného stavu vydané úřady příslušnými v záležitostech rodinného stavu v zemi bydliště rodinných příslušníků. Toto potvrzení musí být obnovováno každý rok.

3. Pokud právní předpisy příslušného státu stanoví, že rodinné dávky mohou nebo musí být vypláceny jiné osobě než pracovníkovi, přiloží pracovník ke své žádosti informace umožňující určit totožnost osoby, které mají být rodinné dávky vypláceny v zemi bydliště (příjmení, jméno, úplná adresa).

4. Příslušné úřady dvou nebo více členských států se mohou dohodnout na zvláštních postupech pro vyplácení rodinných dávek, zejména s cílem usnadnit uplatňování čl. 75 odst. 1 písm. a) a b) nařízení. Tyto dohody se sdělují správní komisi.

5. Pracovník uvědomí příslušnou instituci, případně prostřednictvím svého zaměstnavatele,

- o každé změně situace svých rodinných příslušníků, která by mohla změnit nárok na rodinné dávky,

- o každé změně počtu svých rodinných příslušníků, kterým jsou rodinné dávky splatné,

- o každé změně bydliště nebo pobytu těchto rodinných příslušníků,

- o každém výkonu profesní činnosti, na základě které jsou rodinné dávky rovněž splatné podle právních předpisů členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště.

Provedení čl. 73 odst. 2 nařízení

Článek 87

Pracovníci podléhající francouzským právním předpisům

1. K pobírání rodinných přídavků podle čl. 73 odst. 2 nařízení podá pracovník žádost příslušné instituci, která mu vydá potvrzení osvědčující, že splňuje podmínky zaměstnání, kterými se řídí získání nároku na rodinné přídavky podle francouzských právních předpisů. Současně pracovník podepíše prohlášení potvrzující, že nemá nárok na rodinné přídavky podle právních předpisů země bydliště rodinných příslušníků na základě profesní činnosti.

Pokud francouzské právní předpisy stanoví, že nárok na rodinné přídavky trvá po dobu odpovídající dobám zaměstnání, uvádějí se v potvrzení doby zaměstnání získané za dotyčnou dobu.

Rodinní příslušníci se zaregistrují u instituce místa jejich bydliště po předložení uvedeného potvrzení a podpůrných dokladů vyžadovaných právními předpisy uplatňovanými touto institucí pro poskytování rodinných přídavků.

Nepředloží-li rodinní příslušníci uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště od příslušné instituce.

2. Potvrzení stanovené v odstavci 1 platí po dobu tří měsíců ode dne vydání a musí být automaticky obnovováno příslušnou institucí každé tři měsíce.

3. Je-li pracovník sezonním pracovníkem, platí potvrzení stanovené v odstavci 1 po předpokládanou dobu sezonní práce, pokud mezitím příslušná instituce neoznámí instituci místa bydliště jeho zrušení.

4. Stanoví-li právní předpisy členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště, měsíční nebo čtvrtletní přiznávání rodinných přídavků, zatímco francouzské právní předpisy stanoví, že nárok na rodinné přídavky trvá po dobu odpovídající době trvání zaměstnání, jsou rodinné přídavky přiznány v poměru této doby trvání k době stanovené právními předpisy země bydliště rodinných příslušníků.

5. Stanoví-li právní předpisy členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště, poskytování přídavků na počet dnů odpovídající počtu dnů zaměstnání, zatímco francouzské právní předpisy stanoví, že nárok na rodinné přídavky trvá jeden měsíc, udělují se rodinné přídavky na jeden měsíc.

6. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5, pokud jsou doby zaměstnání plněné podle francouzských právních předpisů vyjádřeny v jednotkách odlišných od jednotek, které se používají pro výpočet rodinných přídavků podle právních předpisů členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště, provede se přepočet podle čl. 15 odst. 3 prováděcího nařízení.

7. Příslušný orgán neprodleně uvědomí instituci místa bydliště rodinných příslušníků o dni, kdy pracovníkovi zanikl nárok na rodinné přídavky nebo kdy přemístí své bydliště z území jednoho členského státu na území jiného členského státu.

Instituce místa bydliště rodinných příslušníků může kdykoli požádat příslušnou instituci o poskytnutí jakýchkoli informací o nároku pracovníka na rodinné přídavky.

Považuje-li to příslušná instituce za nezbytné, ověří instituce místa bydliště na její žádost prohlášení uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

8. Rodinní příslušníci jsou povinni informovat instituci jejich místa bydliště o každé změně své situace, která by mohla změnit jejich nárok na rodinné přídavky, zejména o jakékoli změně bydliště.

Provedení čl. 74 odst. 1 nařízení

Článek 88

Nezaměstnané osoby podléhající právním předpisům jiného členského státu než Francie

Článek 86 prováděcího nařízení se použije obdobně na nezaměstnané osoby uvedené v čl. 74 odst. 1 nařízení.

Provedení čl. 74 odst. 2 nařízení

Článek 89

Nezaměstnané osoby podléhající francouzským právním předpisům

1. K pobírání rodinných přídavků na území členského státu, ve kterém mají bydliště, předloží rodinní příslušníci uvedení v čl. 74 odst. 2 nařízení instituci místa svého bydliště potvrzení osvědčující, že nezaměstnaná osoba pobírá dávky v nezaměstnanosti podle francouzských právních předpisů.

Toto potvrzení vydá francouzská instituce příslušná ve věcech nezaměstnanosti nebo instituce určená příslušným francouzským úřadem na žádost nezaměstnané osoby, která podepíše prohlášení potvrzující, že nemá nárok na rodinné přídavky podle právních předpisů země bydliště rodinných příslušníků na základě profesní činnosti.

Nepředloží-li rodinní příslušníci uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště od příslušné instituce.

2. Ustanovení čl. 87 odst. 2 až 8 prováděcího nařízení se použijí obdobně.

KAPITOLA 8

DÁVKY PRO VYŽIVOVANÉ DĚTI DŮCHODCŮ A PRO SIROTKY

Provedení článků 77, 78 a 79 nařízení

Článek 90

1. K pobírání dávek na základě článku 77 nebo 78 nařízení podá žadatel žádost instituci svého místa bydliště postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí.

2. Nemá-li však žadatel bydliště na území členského státu, ve kterém má příslušná instituce sídlo, může svou žádost podat buď příslušné instituci nebo instituci svého místa bydliště, která žádost postoupí příslušné instituci, přičemž vyznačí datum, kdy byla podána. Toto datum se považuje za datum podání žádosti příslušné instituci.

3. Shledá-li příslušná instituce uvedená v odstavci 2, že podle jí uplatňovaných právních předpisů nárok neexistuje, postoupí neprodleně tuto žádost spolu se všemi nezbytnými dokumenty a informacemi instituci členského státu, podle jehož právních předpisů pracovník získal nejdelší dobu pojištění.

Případně může být záležitost za stejných podmínek vrácena instituci členského státu, podle jehož právních předpisů pracovník získal nejkratší dobu pojištění.

4. Správní komise v případě potřeby stanoví nezbytné doplňkové postupy pro podávání žádostí o dávky.

Článek 91

1. Dávky náležející podle článku 77 nebo 78 nařízení se vyplácejí v souladu s články 53 až 58 prováděcího nařízení.

2. Příslušné instituce členských států v případě potřeby určí instituci příslušnou pro vyplácení dávek náležejících podle článku 77 nebo 78 nařízení.

Článek 92

Každá osoba, které jsou vypláceny dávky na základě článku 77 nebo 78 nařízení pro děti důchodců nebo pro sirotky, uvědomí instituci příslušnou pro vyplácení těchto dávek

- o každé změně situace dětí nebo sirotků, která by mohla změnit nárok na dávky,

- o každé změně v počtu dětí nebo sirotků, kterým dávky náležejí,

- o každé změně bydliště dětí nebo sirotků,

- o výkonu každé profesní činnosti zakládající nárok na rodinné dávky nebo rodinné přídavky pro tyto děti nebo sirotky.

HLAVA V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 93

Náhrada dávek pojištění v nemoci a v mateřství jiných než těch stanovených v článcích 94 a 95 prováděcího nařízení

1. Skutečnou výši věcných dávek poskytovaných na základě čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům s bydlištěm na území téhož členského státu a věcných dávek poskytovaných na základě článku 22, čl. 25 odst. 1, 3 a 4, článku 26 a čl. 29 odst. 1 nebo článku 31 nařízení nahrazuje příslušná instituce instituci, která uvedené dávky poskytovala, ve výši vyplývající z účetnictví posledně uvedené instituce.

2. V případech uvedených v čl. 29 odst. 1 a v článku 31 nařízení a pro účely odstavce 1 se instituce místa bydliště důchodce považuje za příslušnou instituci.

3. Nevyplývá-li skutečná výše dávek uvedených v odstavci 1 z účetnictví instituce, která je poskytovala, a nebyla uzavřena žádná dohoda podle odstavce 6, určuje se částka, která má být nahrazena, na základě paušálních částek vypočtených ze všech příslušných faktorů, získaných z dostupných údajů. Správní komise posoudí základy pro výpočet paušálních částek a rozhodne o jejich výši.

4. Pro účely náhrady se neberou v úvahu vyšší sazby, než které jsou použitelné na věcné dávky poskytované pracovníkům, jež podléhají právním předpisům uplatňovaným institucí, která dávky uvedené v odstavci 1 poskytovala.

5. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na náhradu peněžitých dávek vyplacených v souladu s čl. 18 odst. 8 druhou větou prováděcího nařízení.

6. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných metodách posuzování částek, které mají být nahrazeny, zejména na základě paušálních částek.

Článek 94

Náhrada věcných dávek poskytnutých na základě pojištění v nemoci a mateřství rodinným příslušníkům pracovníka, kteří nemají bydliště ve stejném členském státě jako pracovník

1. Částku věcných dávek poskytovaných podle čl. 19 odst. 2 nařízení rodinným příslušníkům pracovníka, kteří nemají bydliště na území stejného členského státu jako tento pracovník, nahrazují příslušné instituce institucím, které uvedené dávky poskytovaly, na základě paušální částky stanovené pro každý kalendářní rok, která se co nejvíce blíží skutečným výdajům.

2. Paušální částka se určuje vynásobením průměrných ročních nákladů na jednu rodinu průměrným počtem rodin, které mají být brány v úvahu každý rok, a snížením výsledné částky o dvacet procent.

3. Činitele nezbytné pro výpočet uvedené paušální částky se určí podle těchto pravidel:

a) průměrné roční náklady na jednu rodinu se získají pro každý členský stát vydělením ročních výdajů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi uvedeného členského státu všem rodinným příslušníkům pracovníků, kteří podléhají právním předpisům uvedeného členského státu v rámci systémů sociálního zabezpečení, které mají být brány v úvahu, průměrným ročním počtem těchto pracovníků s rodinnými příslušníky; systémy sociálního zabezpečení, které se pro tento účel berou v úvahu, jsou uvedeny v příloze 9;

b) při jednáních mezi institucemi dvou členských států je průměrný roční počet rodin, který se má brát v úvahu, roven průměrnému ročnímu počtu pracovníků, kteří podléhají právním předpisům jednoho z těchto členských států a jejichž rodinní příslušníci mají nárok na věcné dávky, které má poskytovat instituce druhého členského státu.

4. Počet rodin, který se má brát v úvahu v souladu s odst. 3 písm. b), se určuje ze seznamu vedeného pro tento účel institucí místa bydliště, založeného na podpůrných dokladech dodaných příslušnou institucí o nárocích dotyčných osob. V případě jakéhokoli sporu se připomínky dotyčných institucí předloží účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení.

5. Správní komise stanoví metody a postupy určování výpočtových činitelů uvedených v odstavcích 3 a 4.

6. Dva nebo více členských států nebo příslušných úřadů těchto států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných metodách posuzování částek, které se mají nahradit.

Článek 95

Náhrada věcných dávek poskytovaných v rámci pojištění v nemoci a v mateřství důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají nárok na dávky podle právních předpisů členského státu, ve kterém mají bydliště

1. Částku věcných dávek poskytovaných na základě čl. 28 odst. 1 nařízení nahrazují příslušné instituce institucím, které uvedené dávky poskytovaly, na základě paušální částky, která se co nejvíce blíží skutečným výdajům.

2. Paušální částka se určuje vynásobením průměrných ročních nákladů na důchodce průměrným ročním počtem důchodců, kteří mají být bráni v úvahu, a snížením výsledné částky o dvacet procent.

3. Činitele nezbytné pro výpočet uvedené paušální částky se určí podle těchto pravidel:

a) průměrné roční náklady na důchodce se pro každý členský stát získají vydělením ročních nákladů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi uvedeného členského státu všem důchodcům, jejichž důchody jsou vypláceny podle právních předpisů uvedeného členského státu v rámci systémů sociálního zabezpečení, které mají být brány v úvahu, a také jejich rodinným příslušníkům, průměrným ročním počtem důchodců; systémy sociálního zabezpečení, které se pro tento účel berou v úvahu, jsou uvedeny v příloze 9;

b) při jednáních mezi institucemi dvou členských států je průměrný roční počet důchodců, který se má brát v úvahu, roven průměrnému ročnímu počtu důchodců uvedených v čl. 28 odst. 2 nařízení, kteří mají v době, kdy mají bydliště na území jednoho z členských států, nárok na věcné dávky hrazené institucí druhého členského státu.

4. Počet důchodců, který se má brát v úvahu dle odst. 3 písm. b), se určuje ze seznamu vedeného pro tento účel institucí místa bydliště, na základě podpůrných dokladů dodaných příslušnou institucí, o nárocích dotyčných osob. V případě jakéhokoli sporu se připomínky dotyčných institucí předloží účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení.

5. Správní komise stanoví metody a postupy určení výpočtových činitelů uvedených v odstavcích 3 a 4.

6. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných metod posuzování částek, které mají být nahrazeny.

Provedení čl. 63 odst. 2 nařízení

Článek 96

Náhrada věcných dávek pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání poskytovaných institucí jednoho členského státu na účet instituce jiného členského státu

Pro účely čl. 63 odst. 2 nařízení se článek 93 prováděcího nařízení použije obdobně.

Provedení čl. 70 odst. 2 nařízení

Článek 97

Náhrada dávek v nezaměstnanosti vyplacených nezaměstnaným osobám odcházejícím do jiného státu, aby zde hledaly zaměstnání

1. Částku dávek vyplacených podle článku 69 nařízení nahrazuje příslušná instituce instituci, která uvedené dávky vyplatila, ve výši vyplývající z účetnictví posledně uvedené instituce.

2. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou

- po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných metod určování částek, které se mají nahradit, zejména paušálních částek nebo jiných způsobů plateb, nebo

- vzdát všech náhrad mezi institucemi.

Náhrada rodinných přídavků vyplacených podle čl. 73 odst. 2 a 74 odst. 2 nařízení

Článek 98

Rodinní příslušníci pracovníků podléhajících francouzským právním předpisům nebo rodinní příslušníci nezaměstnaných osob pobírajících dávky v nezaměstnanosti podle francouzských právních předpisů

1. Skutečnou výši rodinných přídavků vyplacených na základě čl. 73 odst. 2 a 74 odst. 2 nařízení nahrazuje příslušná francouzská instituce instituci, která rodinné přídavky vyplatila, ve výši vyplývající z účetnictví posledně uvedené instituce.

2. Francie a každý z ostatních členských států nebo příslušné úřady Francie a úřady každého z ostatních členských států mohou vzájemnou dohodou stanovit paušální náhradu těchto rodinných přídavků. V případě paušální náhrady se paušální částka určuje vynásobením průměrných ročních nákladů na jednu rodinu průměrným ročním počtem rodin, které mají být vzaty v úvahu.

3. Činitele nezbytné pro výpočet uvedené paušální částky se určují podle těchto pravidel:

a) průměrné roční náklady na jednu rodinu se získají vydělením celkových ročních nákladů na rodinné přídavky vyplacené institucemi členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště, s ohledem na všechny rodinné příslušníky pracovníků nebo nezaměstnaných osob, kteří mají bydliště na území uvedeného členského státu, průměrným ročním počtem rodin majících nárok na dávky;

b) průměrný roční počet rodin, který se má brát v úvahu, je roven průměrnému ročnímu počtu pracovníků podléhajících právním předpisům příslušného státu a případně nezaměstnaných osob pobírajících dávky v nezaměstnanosti na účet instituce uvedeného příslušného státu, jejichž rodinní příslušníci mají nárok pobírat rodinné přídavky vyplácené institucí jiného členského státu, na jehož území mají bydliště.

4. Správní komise stanoví na základě zprávy účetní komise uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení metody a postupy pro určení výpočtových činitelů uvedených v odstavci 3.

5. Francie a každý z ostatních členských států nebo příslušné úřady Francie a úřady každého z ostatních členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných metod určování paušální částky.

Společná ustanovení o náhradách

Článek 99

Správní náklady

Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou v souladu s čl. 84 odst. 2 třetí větou nařízení dohodnout na zvýšení částky dávek uvedených v článku 93 až 98 prováděcího nařízení o určité procento za účelem přihlédnutí ke správním nákladům. Toto procento se může lišit podle jednotlivých dávek.

Článek 100

Opožděné žádosti

1. Při účetním vyrovnání mezi institucemi členských států nemusí brát instituce příslušná pro vyplácení v úvahu žádosti o náhrady týkající se dávek poskytnutých během kalendářního roku tři roky nebo více přede dnem podání těchto žádostí styčnému místu nebo instituci příslušné pro vyplácení dávek v příslušném státě.

2. U žádostí o paušální náhrady běží tříletá lhůta ode dne zveřejnění průměrných ročních nákladů na věcné dávky určených v souladu s články 94 a 95 prováděcího nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 101

Stav pohledávek

1. Správní komise vypracuje stav pohledávek za každý kalendářní rok na základě článků 36, 63, 70 a čl. 75 odst. 2 nařízení.

2. Správní komise může nechat provést jakékoli kontroly vhodné ke zjišťování statistických a účetních údajů potřebných k vypracování stavu pohledávek uvedeného v odstavci 1, zejména za účelem zajištění jejich souladu s pravidly stanovenými v této hlavě.

3. Správní komise přijme rozhodnutí uvedená v tomto článku na základě zprávy účetní komise, která k ní předloží odůvodněné stanovisko. Správní komise určí metody práce a složení účetní komise.

Článek 102

Pravomoci účetní komise — Postup při náhradě

1. Účetní komise

a) shromažďuje nezbytné údaje a provádí výpočty vyžadované k provádění této hlavy;

b) podává správní komisi pravidelné zprávy o výsledcích uplatňování nařízení, zejména o finančních hlediscích;

c) předkládá správní komisi jakékoli užitečné návrhy v souvislosti s písmeny a) a b);

d) předkládá správní komisi návrhy k připomínkám jí doručeným podle čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 prováděcího nařízení;

e) předkládá správní komisi návrhy týkající se uplatňování článku 101 prováděcího nařízení;

f) provádí veškerou práci, studie nebo úkoly v záležitostech svěřených jí správní komisí.

2. Náhrady stanovené v článcích 36, 63, 70 a čl. 75 odst. 2 nařízení se uskutečňují pro všechny příslušné instituce členského státu ve prospěch věřitelských institucí jiného členského státu prostřednictvím subjektů určených příslušnými úřady členského státu. Subjekty, jejichž prostřednictvím se náhrady uskutečňují, sdělí správní komisi nahrazované částky ve lhůtách a podle postupů stanovených touto komisí.

3. Pokud jsou náhrady určeny na základě skutečné výše poskytnutých dávek, vyplývající z účetnictví institucí, uskutečňují se se za každé kalendářní pololetí v následujícím pololetí.

4. Pokud jsou náhrady určeny na základě paušální částky, uskutečňují se za každý kalendářní rok; v tom případě zaplatí příslušné instituce věřitelským institucím první den každého kalendářního půlroku zálohy v souladu s postupy stanovenými správní komisí.

5. Příslušné úřady dvou nebo více členských států se mohou dohodnout na jiných lhůtách pro náhrady nebo na jiných postupech při platbě záloh.

Článek 103

Shromažďování statistických a účetních údajů

Příslušné úřady členských států přijmou všechna nezbytná opatření k provedení této hlavy, a zejména ustanovení, která vyžadují shromažďování statistických nebo účetních údajů.

Článek 104

Zápis dohod o náhradách mezi členskými státy nebo příslušnými úřady členských států do přílohy 5

1. Ustanovení, která jsou podobná ustanovením čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení a ustanovením čl. 93 odst. 6, čl. 94 odst. 6 a čl. 95 odst. 6 prováděcího nařízení a která jsou platná v den předcházející vstupu nařízení v platnost, zůstávají použitelná, pokud jsou uvedena v příloze 5 prováděcího nařízení.

2. Ustanovení, která jsou podobná ustanovením uvedeným v odstavci 1 a která pro jednání mezi dvěma nebo více členskými státy se stanou použitelnými po vstupu nařízení v platnost, se zapíší do přílohy 5 prováděcího nařízení. Totéž platí o ustanoveních, která budou dohodnuta na základě čl. 97 odst. 2 a 98 odst. 2 prováděcího nařízení.

Náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky

Článek 105

1. Náklady spojené se správními kontrolami a lékařskými prohlídkami, pozorováními, lékařskými návštěvami a kontrolami všeho druhu nezbytnými pro přiznání, poskytování nebo přezkoumání dávek nahrazuje instituce, na jejíž účet byly uskutečněny, instituci, která byla pro ně příslušná, na základě sazeb uplatňovaných posledně uvedenou institucí.

2. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se však mohou dohodnout na jiných způsobech náhrady, zejména na základě paušálních částek, nebo se mohou zříci všech náhrad mezi institucemi.

Tyto dohody se zapíší do přílohy 5 prováděcího nařízení. Dohody platné v den předcházející vstupu nařízení v platnost zůstávají použitelné, pokud jsou uvedeny ve zmíněné příloze.

Společná ustanovení pro vyplácení peněžitých dávek

Článek 106

Příslušné úřady každého členského státu oznamují správní komisi ve stanovených lhůtách a postupy stanovenými uvedenou komisí výši peněžitých dávek vyplacených jejich institucemi příjemcům s bydlištěm nebo pobytem na území kteréhokoli jiného členského státu.

Článek 107

Přepočet měn

1. Pro účely následujících ustanovení se přepočet částek vyjádřených v různých národních měnách uskutečňuje v paritě vyhlášené vnitrostátními měnovými úřady a uznané Mezinárodním měnovým fondem:

a) nařízení: čl. 12 odst. 2, 3 a 4, čl. 19 odst. 1 písm. b) poslední věta, čl. 22 odst. 1 bod ii) poslední věta, čl. 25 odst. 1 písm. b) předposlední věta, čl. 41 odst. 1 písm. c) a d), čl. 46 odst. 3 a 4, článek 50, čl. 52 písm. b) poslední věta, čl. 55 odst. 1 bod ii) poslední věta, čl. 57 odst. 3 písm. c), čl. 60 odst. 1 písm. c), čl. 60 odst. 2 písm. b), čl. 70 odst. 1 a 2 a čl. 71 odst. 1 písm. b) bod ii) předposlední věta;

b) prováděcího nařízení: článek 34, čl. 101 odst. 1, čl. 102 odst. 1 písm. b) a čl. 119 odst. 2.

2. V případech neuvedených v odstavci 1 se přepočet provádí za použití směnného kurzu skutečně používaného v době platby.

HLAVA VI

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 108

Doložení postavení sezónního pracovníka

K prokázání, že je sezónním pracovníkem, předloží pracovník uvedený v čl. 1 písm. c) nařízení svou pracovní smlouvu potvrzenou službami zaměstnanosti členského státu, na jehož území odešel za prací, nebo jiný doklad potvrzený těmito službami osvědčující, že jeho zaměstnání má sezónní povahu.

Článek 109

Úprava týkající se placení příspěvků

Zaměstnavatel, který nemá místo podnikání v členském státě, na jehož území je pracovník zaměstnán, může s pracovníkem uzavřít dohodu, že bude plnit povinnosti zaměstnavatele týkající se placení příspěvků.

Zaměstnavatel uvědomí příslušnou instituci nebo případně instituci určenou příslušným úřadem uvedeného členského státu o každém takovém ujednání.

Článek 110

Vzájemná správní pomoc při vrácení neprávem poskytnutých dávek

Navrhne-li instituce členského státu, který poskytoval dávky, přijetí opatření proti osobě, která obdržela dávky, jež jí nenáležely, poskytne instituce místa bydliště této osoby nebo instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, dříve uvedené instituci veškeré své služby.

Článek 111

Vrácení plateb neprávem poskytnutých institucemi sociálního zabezpečení a nároky pomocných institucí

1. Vyplatí-li při přiznávání nebo přezkoumávání dávek v případě invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) na základě hlavy III kapitoly 3 nařízení instituce členského státu příjemci dávek částku překračující částku, na kterou má nárok, může uvedená instituce požadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení odpovídajících dávek uvedené osobě, aby odečetla přeplacenou částku od jakýchkoli nedoplatků, jež poskytuje posledně uvedená instituce uvedenému příjemci. Posledně uvedená instituce převede odečtenou částku věřitelské instituci. Pokud přeplacenou dávku není možné odečíst od nedoplatků, použije se odstavec 2.

2. Pokud instituce členského státu vyplatí příjemci dávek částku překračující částku, na kterou má nárok, může tato instituce v rámci podmínek a omezení stanovených jí uplatňovanými právními předpisy požádat instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušnou pro vyplácení dávek tomuto příjemci dávek, aby jí odečetla přeplacenou částku od částek, které příjemci vyplácí. Posledně uvedená instituce provede odečet za podmínek a v rámci omezení stanovených pro vyrovnání podle jí uplatňovaných právních předpisů, jako by částky byly přeplaceny jí samotnou, a převede odečtenou dávku věřitelské instituci.

3. Pokud osoba, na kterou se vztahuje nařízení, obdrží pomoc na území členského státu během období, kdy má nárok na dávky podle právních předpisů jiného členského státu, může subjekt, který pomoc poskytnul, je-li oprávněn ke zpětnému získání dávek splatných uvedené osobě, požadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení dávek ve prospěch uvedené osoby, aby odečetla tuto částku vyplacenou v rámci pomoci z částek, které tato instituce zmíněné osobě vyplácí.

Pokud rodinný příslušník osoby, na kterou se vztahuje nařízení, pobírá pomoc na území členského státu po dobu, během které má uvedená osoba nárok na dávky podle právních předpisů jiného členského státu pro dotyčného rodinného příslušníka, může subjekt, který pomoc poskytoval, má-li ze zákona nárok na vrácení dávek náležejících uvedené osobě pro rodinného příslušníka, vyžadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení těchto dávek ve prospěch uvedené osoby, aby odečetla částky vyplacené v rámci pomoci od částek, které tato instituce zmíněné osobě pro rodinného příslušníka vyplácí.

Instituce příslušná pro vyplácení provede odečet za podmínek a v rámci omezení stanovených pro toto vyrovnání jí uplatňovanými právními předpisy a převede odečtenou částku věřitelské instituci.

Článek 112

Pokud některá instituce uskuteční platby, které nejsou oprávněné, buď přímo, nebo prostřednictvím jiné instituce, a pokud se jejich vrácení stane nemožné, dotyčné částky hradí s konečnou platností první instituce, s výjimkou případu, kdy je neprávem poskytnutá platba důsledkem podvodu.

Článek 113

Vrácení věcných dávek poskytnutých neprávem pracovníkům v mezinárodní dopravě

1. Není-li nárok na věcné dávky uznán příslušnou institucí, nahrazuje příslušná instituce věcné dávky, které byly poskytnuty pracovníku v mezinárodní dopravě institucí místa pobytu na základě domněnky uvedené v čl. 20 odst. 2 nebo v čl. 62 odst. 2 prováděcího nařízení.

2. Výdaje vynaložené institucí místa pobytu na jakéhokoli pracovníka v mezinárodní dopravě, který se předtím neobrátil na instituci místa pobytu a nemá nárok na věcné dávky, ale obdržel věcné dávky po předložení potvrzení uvedeného v čl. 20 odst. 2 nebo čl. 62 odst. 2 prováděcího nařízení, nahrazuje instituce označená za příslušnou v uvedeném potvrzení, nebo kterákoli jiná instituce určená pro tento účel příslušným úřadem dotyčného členského státu.

3. Příslušná instituce, nebo v případě uvedeném v odstavci 2, instituce označená za příslušnou nebo instituce určená pro tento účel si zachová pohledávku u příjemce dávek ve výši hodnoty neprávem poskytnutých věcných dávek. Uvedené instituce oznámí tyto pohledávky účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení, která vypracuje zprávu.

Článek 114

Prozatímní platby dávek v případech sporu o použitelných právních předpisech nebo o instituci, která má dávky poskytnout

Pokud by v případě sporu mezi institucemi nebo příslušnými úřady dvou nebo více členských států o to, které právní předpisy jsou použitelné na pracovníka na základě hlavy II nařízení nebo která instituce by měla poskytnout dávky, mohla dotyčná osoba žádat dávky, kdyby tento spor neexistoval, pobírá tato osoba prozatímně dávky stanovené právními předpisy uplatňovanými institucí místa bydliště nebo, nemá-li bydliště na území žádného z dotyčných členských států, dávky stanovené právními předpisy uplatňovanými institucí, které byla její žádost podána nejdříve.

Článek 115

Postupy pro lékařské prohlídky prováděné v jiném členském státě, než je příslušný stát

Instituce místa pobytu nebo bydliště, která má na základě článku 87 nařízení provést lékařskou prohlídku, postupuje v souladu s postupy stanovenými jí uplatňovanými právními předpisy.

Neexistují-li takové postupy, požádá příslušná instituce o informaci o postupech, které se mají použít.

Článek 116

Dohody o vrácení příspěvků

1. Dohody uzavřené na základě čl. 92 odst. 2 nařízení se zapisují do přílohy 5 prováděcího nařízení.

2. Dohody uzavřené k provedení článku 51 nařízení č. 3 zůstávají použitelné, pokud jsou uvedeny v příloze 5 prováděcího nařízení.

Článek 117

Elektronické zpracování údajů

1. Jeden nebo více členských států nebo jejich příslušné úřady mohou po obdržení stanoviska správní komise přizpůsobit elektronickému zpracování údajů vzory osvědčení, potvrzení, prohlášení, žádostí a jiných dokumentů, a také pracovní postupy a metody přenosu dat stanovené pro uplatňování nařízení a prováděcího nařízení.

2. Pokud to dovolí rozvoj elektronického zpracování dat v členských státech, provede správní komise studie nezbytné pro obecné rozšíření a sjednocení metod přizpůsobení vyplývajících z odstavce 1.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 118

Přechodná ustanovení týkající se důchodů

1. Žádosti o důchody, které ještě nebyly přiznány před vstupem nařízení v platnost, jsou vyřizovány dvěma způsoby:

- za dobu předcházející uvedenému dni v souladu s nařízením č. 3,

- za dobu od uvedeného dne v souladu s nařízením.

2. Žádost o dávky v invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé podaná orgánu ode dne vstupu nařízení v platnost má za následek nové posouzení dávek, které byly přiznány pro stejný případ před uvedený dnem institucí nebo institucemi jednoho nebo více jiných členských států, v souladu s nařízením.

Článek 119

Přechodná ustanovení týkající se rodinných dávek

1. Nároky uvedené v čl. 94 odst. 9 nařízení jsou nároky, jež mají pracovníci s ohledem na své rodinné příslušníky, zakládající nárok na rodinné dávky, se sazbou a v mezích použitelných v den předcházející dni vstupu nařízení v platnost buď podle článku 41, nebo přílohy D nařízení č. 3, anebo podle článku 20 nebo přílohy 1 nařízení Komise 36/63/EHS ze dne 2. dubna 1963 o sociálním zabezpečení pro příhraniční pracovníky [4].

2. Je-li částka rodinných dávek uvedených v odstavci 1 vyšší než částka rodinných přídavků, které by náležely na základě čl. 73 odst. 2 nařízení, je příslušná francouzská instituce příslušná pro zajištění jejich vyplácení pracovníkovi nebo přímo rodinným příslušníkům v jejich místě bydliště s ohledem na děti zakládající nárok na tyto dávky.

3. Pokud mají být rodinné dávky vypláceny na základě čl. 73 odst. 2 nařízení, zajistí instituce místa bydliště rodinných příslušníků vyplácení rodinných přídavků v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy na účet příslušné francouzské instituce.

4. Ve dvoustranných vztazích mezi dotyčnými členskými státy určují prováděcí pravidla k tomuto článku uvedené členské státy nebo jejich příslušné úřady.

Článek 120

Doplňkové prováděcí dohody

1. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států mohou případně uzavřít dohody určené k doplnění správních prováděcích pravidel k nařízení. Tyto dohody se zapisují do přílohy 5 prováděcího nařízení.

2. Dohody podobné dohodám uvedeným v odstavci 1 platné v den předcházející dni vstupu prováděcího nařízení v platnost zůstávají použitelné za předpokladu, že jsou uvedeny v příloze 5 prováděcího nařízení.

Článek 121

Povaha a změny příloh

1. Přílohy prováděcího nařízení jsou jeho nedílnou součástí.

2. Tyto přílohy mohou být pozměněny nařízením Rady přijatým na návrh Komise na žádost dotyčného členského státu nebo členských států nebo jejich příslušných úřadů po obdržení stanoviska správní komise.

3. "7. Pro účely tohoto nařízení se paušální příspěvky na výdaje spojené s porodem, poskytované podle německých právních předpisů rodinným příslušníkům pracovníků, nezaměstnaných osob, důchodců a žadatelů o důchod považují za věcnou dávku."

Článek 122

Vstup v platnost prováděcího nařízení

Toto prováděcí nařízení vstupuje v platnost prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 1972.

Za Radu

předseda

G. Thorn

[1] Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.

[2] Úř. věst. L 30, 16.12.1958, s. 561/58.

[3] Úř. věst. L 30, 16.12.1958, s. 597/58.

[4] Úř. věst. 62, 20.4.1963, s. 1314/63.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

(čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení)

A. BELGIE: | Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles Minister van Sociale Voorzorg, Brussel (ministr sociální péče Brussel) |

B. NĚMECKO: | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (spolkový ministr práce a sociálních věcí), Bonn |

C. FRANCIE: | 1.Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale(ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení), Paris2.Ministre du travail, de l'emploi et de la population(ministr práce, zaměstnanosti a obyvatelstva), Paris3.Ministre de l'agriculture(ministr zemědělství), Paris4.Ministre de la marine marchande(ministr obchodního loďstva), Paris |

D. ITÁLIE: | Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (ministr práce a sociální péče), Roma |

E. LUCEMBURSKO: | 1.Ministre du travail et de la sécurité sociale(ministr práce a sociálního zabezpečení), Luxembourg2.Ministre de la famille(ministr pro rodinné záležitosti), Luxembourg |

F. NIZOZEMSKO: | 1.Minister van Sociale Zaken(ministr sociálních věcí), Den Haag2.Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne(ministr zdravotnictví a životního prostředí), Leidschendam |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE

(čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)

A. BELGIE

1.Nemoc a mateřství:

a)pro účely článků 16 až 29 prováděcího nařízení:

i) obecně: | pojišťovací subjekt, u kterého je pracovník pojištěn; |

ii) pro námořníky: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belgeHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou); |

b) pro účely hlavy V prováděcího nařízení: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění, jedná jménem pojišťovacích subjektů nebo Podpůrného a sociálního fondu pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou). |

2.Invalidita:

a) obecná invalidita (dělníci, zaměstnanci a horníci): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) spolu s pojišťovacím subjektem, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn; |

b) zvláštní systém invalidity pro horníky: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Národní penzijní fond horníků); |

c) systém invalidity pro námořníky: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou). |

3. Stáří a úmrtí (důchody): | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel – (Státní penzijní úřad pro zaměstnance). |

4.Pracovní úrazy:

a) pro žádosti o příplatky k důchodům: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Fond pracovních úrazů); |

b)ostatní případy:

i) obecně: | pojišťovatel; |

ii) pro námořníky: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Fond pracovních úrazů). |

5. Nemoci z povolání: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Fond pro nemoci z povolání). |

6.Pohřebné:

a)pojištění v nemoci a v invaliditě:

i) obecně: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) spolu s pojišťovacím subjektem u kterého byl pracovník pojištěn; |

ii) pro námořníky: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou); |

b)pracovní úrazy:

i) obecně: | pojišťovatel; |

ii) pro námořníky: | Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Fond pracovních úrazů); |

c) nemoci z povolání: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Fond nemocí z povolání). |

7.Nezaměstnanost:

i) obecně: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Státní úřad zaměstnanosti); |

ii) pro námořníky: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen – (Svaz obchodního loďstva). |

8. Rodinné dávky: | Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariésCompensatiekas der gezinsvergoedingen voor werknemers – (Vyrovnávací fond rodinných přídavků pro zaměstnance), u kterého je pojištěn zaměstnavatel |

B. NĚMECKO

Příslušnost německých institucí se řídí německými právními předpisy, není-li dále stanoveno jinak

1.Nemocenské pojištění:

Pro účely čl. 25 odst. 1 nařízení: | instituce nemocenského pojištění, u které byla nezaměstnaná osoba pojištěna ke dni, kdy opustila území Spolkové republiky Německo. |

Pro nemocenské pojištění žadatelů o důchod a důchodců a jejich rodinných příslušníků na základě hlavy III kapitoly 1 oddílů 4 a 5 nařízení: | |

a)pokud je dotyčná osoba pojištěna u Allgemeine Ortskrankenkasse (Místní obecná nemocenská pokladna) nebo u Landkrankenkasse (Venkovská nemocenská pokladna) nebo pokud není pojištěna u žádné instituce nemocenského pojištění: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (Místní obecná nemocenská pokladna Bad Godesberg), Bonn-Bad Godesberg; |

b) ve všech ostatních případech: | instituce nemocenského pojištění, u které je žadatel nebo důchodce pojištěn. |

2.Důchodové pojištění dělníků, zaměstnanců a horníků:

Pro přístup k dobrovolnému pojištění a pro určení nároků na dávky a poskytování dávek na základě nařízení: | |

a)pro osoby, které jsou pojištěny, nebo jsou považovány za pojištěné, výhradně podle německých právních předpisů, nebo pro pozůstalé po nich, pokud mají tyto osoby nebo tito pozůstalí bydliště na území jiného členského státu nebo jsou státními příslušníky jiného členského státu, s bydlištěm na území třetí země: | |

i)pokud byl poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků: | |

—má-li dotyčná osoba bydliště v Nizozemsku nebo je nizozemským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster, |

—má-li dotyčná osoba bydliště v Belgii nebo je belgickým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf, |

—má-li dotyčná osoba bydliště v Itálii nebo je italským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg, |

—má-li dotyčná osoba bydliště ve Francii nebo v Lucembursku nebo je francouzským nebo lucemburským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, |

Avšak byl-li poslední příspěvek zaplacen Landesversicherungsanstalt Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken, nebo Bundesbahnversicherungsanastalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main, nebo Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg: | instituce, které byl zaplacen poslední příspěvek, |

ii) pokud byl poslední příspěvek zaplacen do: | |

— systému důchodového pojištění zaměstnanců | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin, |

— do systému důchodového pojištění pro námořníky: | Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg; |

iii)pokud byl poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového zabezpečení horníků nebo pokud doba praxe vyžadovaná k získání hornického důchodu z důvodu snížení schopnosti výkonu povolání horníka (Bergmannsrente) je získána nebo je považována za získanou: | Bundesknappschaft (Spolkový hornický pojišťovací fond), Bochum; |

b)pro osoby, které byly pojištěny, nebo jsou považovány za pojištěné podle německých právních předpisů nebo podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, nebo pro pozůstalé po nich: | |

i)byl-li poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků: | |

—pokud má dotyčná osoba bydliště na území Spolkové republiky Německo, s výjimkou Sárska | |

nebo | |

—pokud má dotyčná osoba bydliště mimo Spolkovou republiku Německo a poslední příspěvek podle německých právních předpisů byl zaplacen instituci mimo Sársko: | |

—byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen nizozemské instituci důchodového pojištění: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster, |

—byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen belgické instituci důchodového pojištění: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf, |

—byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen italské instituci důchodového pojištění: | Landesversicherungsanstalt Schwaben – (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg, |

—byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen francouzské nebo lucemburské instituci důchodového pojištění: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, |

— pokud má však dotyčná osoba bydliště na území Německa v Sársku | |

nebo | |

—pokud má dotyčná osoba bydliště mimo Spolkovou republiku Německo a poslední příspěvek podle německých právních předpisů byl zaplacen instituci se sídlem v Sársku: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken. |

—pokud byl poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg, nebo Bundesbahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main: | instituce, které byl zaplacen poslední příspěvek; |

ii) pokud byl poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen: | |

— systému důchodového pojištění zaměstnanců: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin, |

— systému důchodového pojištění pro námořníky: | Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg; |

iii)pokud byl poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen do systému důchodového pojištění horníků nebo pokud doba praxe vyžadovaná k získání hornického důchodu z důvodu snížení schopnosti výkonu povolání horníka (Bergmannsrente) je získána nebo je považována za získanou: | Bundesknappschaft (Spolkový hornický pojišťovací fond), Bochum. |

3.Doplňkové pojištění pro pracovníky v železářském a ocelářském průmyslu: | Landesversicherungsanstalt Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken. |

4. Úrazové pojištění (pracovní úrazy a nemoci z povolání): | instituce příslušná pro úrazové pojištění pro dotyčný případ. |

5. Dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úřad práce), Nürnberg. |

C. FRANCIE

1.Pro účely čl. 93 odst. 1 prováděcího nařízení:

a) obecný systém: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Národní fond nemocenského pojištění), Paris; |

b) zemědělský systém: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris; |

c) hornický systém: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris; |

d) systém pro námořníky: | Établissement national des invalides de la marine (Národní ústav pro zdravotně postižené námořníky), Paris. |

2.Pro účely článku 96 prováděcího nařízení:

a) obecný systém: | Caisse nationale de l'assurance-maladie (Národní fond nemocenského pojištění), Paris; |

b) hornický systém: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris; |

c) systém pro námořníky: | Établissement national des invalides de la marine (Národní ústav pro zdravotně postižené námořníky), Paris. |

3.Pro účely článku 98 prováděcího nařízení:

a) obecný systém: | Caisse nationale d'allocations familiales (Národní fond rodinných přídavků), Paris; |

b) zemědělský systém: | Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond pro rodinné přídavky), Paris; |

c) hornický systém: | Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris; |

d) systém pro námořníky: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národní fond rodinných přídavků pro námořníky obchodního námořnictva) nebo Caisse nationale d'allocations familiales de la p?che maritime (Národní fond rodinných přídavků pro průmysl námořního rybolovu), podle okolností. |

4.Ostatními příslušnými institucemi jsou ty vymezené francouzskými právními předpisy, jmenovitě:

I.METROPOLITNÍ FRANCIE

a)obecný systém:

i) nemoc, mateřství, úmrtí (pohřebné): | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění); |

ii)invalidita:

aa) obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu: | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění), |

pro Paříž a pařížský region: | Caisse régionale d'assurance-maladie (Regionální fond nemocenského pojištění), Paris; |

bb)zvláštní systém stanovený v článcích L 365 a L 382 zákoníku sociálního zabezpečení: | Caisse régionale d'assurance-maladie (Regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg; |

iii)stáří:

aa) obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu: | Caisse régionale d'assurance-maladie (branche vieillesse) (regionální fond nemocenského pojištění (odbor pro starobní pojištění)), |

pro Paříž a pařížský region: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Regionální fond starobního pojištění zaměstnanců), Paris; |

bb)zvláštní systém stanovený v článcích L 365 a L 382 zákoníku sociálního zabezpečení: | Caisse régionale d'assurance-vieillesse (Regionální fond starobního pojištění), Strasbourg |

| nebo |

| Caisse régionale d'assurance-maladie (Regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg; |

iv)pracovní úrazy:

aa) dočasná neschopnost: | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění); |

bb) trvalá neschopnost: | |

— důchody:

— úrazy po 31. 12. 1946: | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění), |

— úrazy před 1. 1. 1947: | zaměstnavatel nebo pojišťovatel; |

— zvýšení důchodů:

— úrazy po 31. 12. 1946: | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění), |

— úrazy před 1. 1. 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna); |

v) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků); |

vi) nezaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil); |

b)zemědělský systém:

i) nemoci, mateřství, úmrtí (pohřebné), rodinné dávky: | Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond), |

ii) pojištění v invaliditě a ve stáří a vdovské dávky: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris; |

iii)pracovní úrazy:

aa) obecně: | zaměstnavatel nebo pojišťovatel; |

bb) pro zvýšení důchodu: | Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna), Arcueil (94); |

iv) nezaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil); |

c)hornický systém:

i) nemoc, mateřství, úmrtí (pohřebné): | Société de secours mini?re (Hornická podpůrná společnost); |

ii) invalidita, stáří, úmrtí (důchody): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris; |

iii)pracovní úrazy:

aa) dočasná neschopnost: | Société de secours mini?re (Hornická podpůrná společnost); |

bb)trvalá neschopnost

— důchody:

— úrazy po 31. 12. 1946: | Union régionale des sociétés de secours mini?res (regionální unie hornických podpůrných společností), |

— úrazy před 1. 1. 1947: | zaměstnavatel nebo pojišťovatel; |

— zvýšení důchodů:

— úrazy po 31. 12. 1946: | Union régionale des sociétés de secours mini?res (Regionální unie hornických podpůrných společností), |

— úrazy před 1. 1. 1947: | Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna); |

iv) rodinné dávky: | Union régionale des sociétés de secours mini?res (Regionální unie hornických podpůrných společností); |

v) nezaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil); |

d)systém pro námořníky:

i)nemoc, mateřství, invalidita, pracovní úrazy, úmrtí (pohřebné) a důchody pro pozůstalé po zdravotně postižených osobách nebo osobách, které utrpěly pracovní úraz: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

ii) stáří, úmrtí (důchody): | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

iii) rodinné dávky: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národní fond rodinných přídavků pro námořníky obchodního námořnictva) nebo Caisse nationale d'allocations familiales de la p?che maritime (Národní fond rodinných přídavků pro průmysl námořního rybolovu, podle okolností); |

iv) nezaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil). |

II.ZÁMOŘSKÉ DEPARTEMENTY

a)Všechny systémy (s výjimkou systému pro námořníky) a všechny pojistné události, s výjimkou rodinných přídavků:

i) obecně: | Caisse générale de sécurité sociale (Obecný fond sociálního zabezpečení); |

ii)pro zvýšení důchodů vztahujících se k pracovním úrazům, ke kterým došlo v zámořských departmentech před 1. 1. 1952: | Direction départementale de l'enregistrement (Departementální ředitelství pro registraci). |

b) Rodinné přídavky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků); |

c)Systém pro námořníky:

i)všechny případy, s výjimkou starobních a rodinných dávek: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

ii) stáří: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru námořních záležitostí); |

iii) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků). |

D. ITÁLIE

1. Nemoc (s výjimkou tuberkulózy) a mateřství: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění), oblastní úřady, Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Oblastní fond nemocenského pojištění Bolzano), Bolzano, Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Oblastní fond nemocenského pojištění Trenta), Trento, nebo instituce, u které je dotyčná osoba pojištěna. |

2. Tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociálního zabezpečení), oblastní úřady. |

3.Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a) obecně: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady; |

b) popřípadě také pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Národní úřad sociální péče a pomoci pro zemědělské pracovníky); |

c) pro námořníky: | námořní fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna. |

4.Invalidita, stáří a pozůstalí (důchody):

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro pracovníky v zábavním průmyslu: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma; |

c) pro řídící pracovníky v průmyslových podnicích: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národní ústav sociální péče pro řídící pracovníky v průmyslu), Roma; |

d) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

5. Pohřebné: | instituce vyjmenované pod čísly 1, 2 nebo 3, podle okolností. |

6.Nezaměstnanost:

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

7.Rodinné přídavky:

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

E. LUCEMBURSKO

1.Nemoc a mateřství:

a) pro účely čl. 28 odst. 2 nařízení: | instituce příslušné pro vyplácení důchodů ve vztahu k dobám pojištění; |

b) v ostatních případech: | nemocenská pokladna, u které je pracovník pojištěn z důvodu svého zaměstnání nebo u které byl pojištěn naposledy. |

2.Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)pro zaměstnance, včetně technických pracovníků v dolech (pod zemí): | Caisse de pension des employés privés (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru); |

b) v ostatních případech: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě). |

3.Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a) pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et foresti?re (Sdružení úrazového pojištění, oddělení zemědělství a lesnictví), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Sdružení úrazového pojištění, oddělení průmyslu), Luxembourg. |

4. Nezaměstnanost: | Office nationale du travail (Státní úřad práce), Luxembourg. |

5.Rodinné dávky:

a) pro osoby pojištěné u instituce uvedené v odst. 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers pr?s l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných přídavků pro dělníky při Pojišťovně ve stáří a v invaliditě), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Caisse d'allocations familiales des employés pr?s la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných přídavků pro zaměstnance při Penzijním fondu pro zaměstnance v soukromém sektoru), Luxembourg. |

6.Pohřebné:

pro účely článku 66 nařízení: | Instituce příslušná pro vyplácení důchodů, který je příslušný pro věcné dávky. |

F. NIZOZEMSKO

1.Nemoc a mateřství:

a) věcné dávky: | Ziekenfonds (nemocenský fond), u kterého je dotyčná osoba pojištěna; |

b) peněžité dávky: | Bedrijfsvereniging (profesní sdružení), u kterého je pojištěn zaměstnavatel pojištěnce. |

2.Invalidita:

a)pokud nárok na dávky existuje mimo rámec nařízení pouze podle nizozemských právních předpisů: | Bedrijfsvereniging (profesní sdružení), u kterého je pojištěn zaměstnavatel pojištěné osoby; |

b) v ostatních případech: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam. |

3. Stáří a úmrtí (důchody): | Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. |

4.Nezaměstnanost:

a) dávky pojištění v nezaměstnanosti: | Bedrijfsvereniging (profesní sdružení), u kterého je pojištěn zaměstnavatel pojištěné osoby; |

b) dávky od orgánů veřejné správy: | místní úřad podle místa bydliště. |

5.Rodinné dávky:

a)pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště v Nizozemsku: | Raad van Arbeid (pracovní rada), v jejímž obvodu má bydliště; |

b)pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště mimo Nizozemsko, ale její zaměstnavatel má bydliště nebo sídlo nebo je usazen v Nizozemsku: | Raad van Arbeid (pracovní rada), v jejímž obvodu má bydliště nebo sídlo nebo je usazen zaměstnavatel; |

c) v ostatních případech: | Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. |

6.Nemoci z povolání, na které se vztahuje čl. 57 odst. 3 nařízení:

pro účely čl. 57 odst. 3 písm. c) nařízení:

— pokud jsou dávky poskytovány s účinností ode dne před 1. červencem 1967: | Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam; |

— pokud jsou dávky poskytovány s účinností ode dne po 30. červnu 1967: | Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie (Profesní sdružení důlního průmyslu), Heerlen. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 3

INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ A INSTITUCE MÍSTA POBYTU

(čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)

A. BELGIE

I.INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ

1.Nemoc a mateřství:

a)pro účely článků 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 a 32 prováděcího nařízení: | pojišťovací subjekty; |

b) pro účely článků 31 prováděcího nařízení: | |

i) obecně: | pojišťovací subjekty; |

ii) pro námořníky: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou) |

| nebo |

| pojišťovací subjekty. |

2.Invalidita:

a) obecná invalidita (dělníci, zaměstnanci, horníci): | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) společně s pojišťovacími subjekty, |

pro účely článku 105 prováděcího nařízení: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění); |

b) zvláštní systém invalidity pro horníky: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Národní důchodový fond pro horníky); |

c) systém invalidity pro námořníky: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorkskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou). |

3. Stáří a úmrtí (důchody): | Office national des pensions pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel – (Státní důchodový úřad pro zaměstnance). |

4. Pracovní úrazy (věcné dávky): | Pojišťovací subjekty. |

5. Nemoci z povolání: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Fond pro nemoci z povolání). |

6. Pohřebné: | Pojišťovací subjekty, spolu s Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění). |

7.Nezaměstnanost:

a) obecně: | Office national de l'emploi, BruxellesRijkdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Státní úřad zaměstnanosti); |

b) pro námořníky: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen – (Svaz obchodního loďstva). |

8. Rodinné dávky: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Státní úřad rodinných přídavků pro zaměstnané osoby). |

II.INSTITUCE MÍSTA POBYTU

1. Nemoc a mateřství: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziegte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) prostřednictvím pojišťovacích subjektů. |

2. Pracovní úrazy: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) prostřednictvím pojišťovacích subjektů. |

3. Nemoci z povolání: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Fond pro nemoci z povolání). |

B. NĚMECKO

1.Nemocenské pojištění:

a)ve všech případech, s výjimkou čl. 19 odst. 2 nařízení a článku 17 prováděcího nařízení: | Allgemeine Ortskrankenkasse (místní obecná nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby nebo, není-li taková pokladna, Landkrankenkasse (Zemědělská nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby, |

pro osoby pojištěné v rámci systému pro horníky a jejich rodinné příslušníky: | Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum; |

b)pro účely čl. 19 odst. 2 nařízení a článku 17 prováděcího nařízení: | instituce, u které byla dotyčná osoba naposledy pojištěna, není-li taková instituce nebo pokud pojištěná osoba byla naposledy pojištěna u Allgemeine Ortskrankenkasse (místní obecná nemocenská pokladna), u Landkrankenkasse (zemědělská nemocenská pokladna) nebo u Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna): příslušná instituce místa bydliště nebo místa pobytu dotyčné osoby uvedená v písmenu a); |

c) v případě léčby tuberkulózy v léčebném zařízení: | instituce důchodového pojištění dělníků příslušná pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby. |

2.Úrazové pojištění:

a)věcné dávky, s výjimkou terapeutické léčby prováděné v rámci úrazového pojištění; protézy a přístroje; peněžité dávky s výjimkou důchodů, zvýšení z důvodu trvalé péče (Pflegegeld) a pohřebné: | Allgemeine Ortskrankenkasse (místní obecná nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby nebo, není-li takový fond, Landkrankenkasse (Zemědělská nemocenská pokladna) příslušná pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby, |

pro osoby pojištěné v rámci hornického systému a jejich rodinné příslušníky: | Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum; |

b)věcné a peněžité dávky vyňaté podle písmene a) a pro uplatňování článku 76 prováděcího nařízení: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hlavní svaz profesních sdružení průmyslu), Bonn. |

3.Důchodové pojištění:

a) důchodové pojištění dělníků: | |

i) vztahy s Belgií: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Poryní), Düsseldorf; |

ii) vztahy s Francií: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo jako příslušná instituce uvedená v příloze 2 Landesversicherungsanstalt Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken; |

iii) vztahy s Itálií: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg; |

iv) vztahy s Lucemburskem: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer; |

v) vztahy s Nizozemskem: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster; |

b) důchodové pojištění pro zaměstnance: | Bundesversicherungsanastalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin; |

c) důchodové pojištění pro horníky: | Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum. |

4. Dávky v nezaměstnanosti a dávky v mateřství: | Příslušný úřad práce místa bydliště nebo místa pobytu dotyčné osoby. |

C. FRANCIE

I.METROPOLITNÍ FRANCIE:

1.Jiné události než nezaměstnanost a rodinné dávky:

a) obecně: | Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění) místa bydliště nebo místa pobytu; |

b) pro účely článku 27 nařízení v souvislosti se systémem pro námořníky: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru námořních záležitostí); |

c) pro účely článku 35 prováděcího nařízení: | |

i) obecný systém: | |

aa) obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu: | Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění), |

pro Paříž a pařížský region: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionální fond nemocenského pojištění), Paris; |

bb)zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení: | Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg; |

ii) zemědělský systém: | Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond); |

iii) hornický systém: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris; |

iv) systém pro námořníky: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

d)pro účely článku 36 prováděcího nařízení s ohledem na invalidní důchody: | |

i) obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu: | Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění), |

pro Paříž a pařížský region: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionální fond nemocenského pojištění), Paris; |

ii)zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení: | Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg; |

e)pro účely článku 35 prováděcího nařízení s ohledem na starobní důchody: | |

i) obecný systém: | |

aa) obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu: | Caisse régionale d'assurance maladie, branche "vieillesse" (regionální fond nemocenského pojištění, odbor pro starobní pojištění), |

pro Paříž a pařížský region: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Státní fond pojištění ve stáří pro zaměstnané osoby), Paris; |

bb)zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (regionální fond starobního pojištění), Strasbourg; |

ii) zemědělský systém: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris; |

iii) hornický systém: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý fond sociálního zabezpečení pro horníky), Paris; |

iv) systém pro námořníky: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

f) pro účely článku 75 prováděcího nařízení: | Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění). |

2.Nezaměstnanost:

a)pro účely článků 80, 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil) místa zaměstnání, pro které se žádá o potvrzení, |

| místní odbor Agence nationale pour l'emploi (Národní agentury zaměstnanosti), |

| radnice místa bydliště rodinných příslušníků; |

b)pro účely čl. 83 odst. 1 a 2 a článku 97 prováděcího nařízení: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a v obchodě) místa bydliště dotyčné osoby; |

c) pro účely článku 84 prováděcího nařízení: | |

i) úplná nezaměstnanost: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a v obchodě) místa bydliště dotyčné osoby; |

ii) částečná zaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil) místa zaměstnání dotyčné osoby; |

d) pro účely článku 89 prováděcího nařízení: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil). |

3. Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků) místa bydliště dotyčné osoby. |

II.ZÁMOŘSKÉ DEPARTEMENTY:

1.Jiné události než rodinné dávky:

a) obecně: | Caisse générale de sécurité sociale (obecný fond sociálního zabezpečení); |

b) pro námořníky: | |

i) invalidní důchody: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

ii) starobní důchody: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti). |

2. Rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků) místa bydliště dotyčné osoby. |

D. ITÁLIE

1. Nemoc (s výjimkou tuberkulózy) a mateřství: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění), oblastní úřady, |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano (Oblastní fond nemocenského pojištění Bolzano), |

| Cassa mutua provinciale di malattia di Trento (Oblastní fond nemocenského pojištění Trident). |

2. Tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady. |

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady. |

4.Invalidita, stáří a pozůstalí (důchody):

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro pracovníky v zábavním průmyslu: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma; |

c) pro řídící pracovníky v průmyslových podnicích: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národní ústav sociální péče pro řídící pracovníky v průmyslu), Roma; |

d) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

5. Pohřebné: | instituce vyjmenované v bodech 1, 2 nebo 3, podle okolností. |

6.Nezaměstnanost:

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

7.Rodinné přídavky:

a) obecně: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady; |

b) pro novináře: | Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani — G. Amendola (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma. |

E. LUCEMBURSKO

1.Nemoc a mateřství:

a)pro účely článků 19 a 22, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 1 a článku 31 nařízení a článků 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 a 31 prováděcího nařízení: | Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Národní fond nemocenského pojištění dělníků), Luxembourg; |

b) pro účely článku 27 nařízení: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise (nemocenský fond, který je podle lucemburských právních předpisů příslušný pro lucemburské částečné důchody). |

2.Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)pro zaměstnance, včetně technických pracovníků v dolech (pod zemí): | Caisse de pension des employés privés (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru) Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě), Luxembourg. |

3.Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a) pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et foresti?re (Sdružení úrazového pojištění, oddělení zemědělství a lesnictví), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Sdružení úrazového pojištění, oddělení průmyslu), Luxembourg. |

4. Nezaměstnanost: | Office nationale du travail (Národní úřad práce), Luxembourg. |

5.Rodinné dávky:

a) pro osoby pojištěné u instituce uvedené v bodě 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers pr?s l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných přídavků pro dělníky při Pojišťovně ve stáří a v invaliditě), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Caisse d'allocations familiales des employés pr?s la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných přídavků pro zaměstnance v soukromém sektoru), Luxembourg. |

F. NIZOZEMSKO

1.Nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a) věcné dávky: | |

i) instituce místa bydliště: | jeden z fondů nemocenského pojištění příslušných pro místo bydliště, podle volby dotyčné osoby; |

ii) instituce místa pobytu: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Obecný vzájemný fond nemocenského pojištění Nizozemska), Utrecht; |

b) peněžité dávky: | Nieuwe algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam. |

2.Invalidita:

a)pokud má dotyčná osoba nárok na dávky pouze podle nizozemských právních předpisů mimo rámec nařízení: | příslušné Bedrijfsvereniging (profesní sdružení); |

b) v ostatních případech: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam. |

3.Stáří a úmrtí (důchody):

pro účely článku 36 prováděcího nařízení:

a) obecně: | Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b) vztahy s Belgií: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úřad pro belgické záležitosti v oblasti sociálního zabezpečení), Breda; |

c) vztahy s Německem: | Bureau voor Duitse Zaken van de Vereening van Raden van Arbeid (Úřad pro německé záležitosti sdružení rad práce), Nijmegen. |

4.Nezaměstnanost:

a) dávky pojištění v nezaměstnanosti: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam; |

b) dávky od orgánů veřejné správy: | místní úřad podle místa bydliště nebo místa pobytu. |

5.Rodinné přídavky:

pro účely čl. 73 odst. 2 a čl. 74 odst. 2 nařízení: | "Raad van Arbeid" (rada práce) v jejímž obvodu mají rodinní příslušníci bydliště. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 4

STYČNÁ MÍSTA

(čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení)

A. BELGIE

Minist?re de la prévoyance sociale, Bruxelles – |

Ministerie van sociale Voorzorg, Brussel |

(Ministerstvo sociální péče) |

B. NĚMECKO

1. Nemocenské pojištění: | Bundesverband der Ortskrankenkassen (Spolkový svaz místních nemocenských pokladen), Bonn-Bad Godesberg. |

2. Úrazové pojištění: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hlavní svaz profesních sdružení průmyslu), Bonn. |

3. Důchodové pojištění pro dělníky: | |

a) pro účely čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení: | Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Svaz německých důchodových pojišťoven), Frankfurt am Main; |

b)pro účely článku 51 a čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení a pod názvem "vyplácející subjekt" uvedeným v článku 55 prováděcího nařízení: | |

i) vztahy s Belgií: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Poryní), Düsseldorf; |

ii) vztahy s Francií: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo jako příslušná instituce uvedená v příloze 2 Landesversicherungsanstalt Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken; |

iii) vztahy s Itálií: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg; |

iv) vztahy s Lucemburskem: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer; |

v) vztahy s Nizozemskem: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster. |

4. Důchodové pojištění pro zaměstnance: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin. |

5. Hornické důchodové pojištění: | Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum. |

6.Doplňkové pojištění pro pracovníky v železářském a ocelářském průmyslu: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Zemská pojišťovna Sárska, odbor důchodového pojištění pro pracovníky v železářském a ocelářském průmyslu), Saarbrücken. |

7. Dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Ústředí spolkového úřadu práce), Nürnberg. |

C. FRANCIE

1. Obecně: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Středisko pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků), Paris. |

2. Pro hornický systém [invalidita, stáří a úmrtí (důchody)]: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris. |

D. ITÁLIE

1. Nemoc (s výjimkou tuberkulózy) a mateřství: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Direzione generale (generální ředitelství Národního ústavu nemocenského pojištění), Roma. |

2. Pracovní úrazy a nemoci z povolání: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione generale (generální ředitelství Národního ústavu pro pojištění proti pracovním úrazům), Roma. |

3.Invalidita, stáří, pozůstalí, tuberkulóza, nezaměstnanost a rodinné přídavky: | Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale (generální ředitelství Národního ústavu sociální péče), Roma. |

E. LUCEMBURSKO

I.PRO ÚČELY ČLÁNKU 53 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ:

1.Nemoc a mateřství:

a) pro účely čl. 28 odst. 2 nařízení: | instituce příslušné pro vyplácení důchodů v poměru k dobám pojištění; |

b) v ostatních případech: | nemocenská pokladna, u které je pracovník pojištěn z důvodu svého zaměstnání, nebo u které byl pojištěn naposledy. |

2.Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)pro zaměstnance, včetně technických pracovníků v dolech (pod zemí): | Caisse de pension des employés privés (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru) Luxembourg; |

b)v ostatních případech: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě), Luxembourg. |

3.Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a) pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et foresti?re (Sdružení úrazového pojištění, oddělení zemědělství a lesnictví), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Sdružení úrazového pojištění, oddělení průmyslu), Luxembourg. |

4. Nezaměstnanost: | Office national du travail (Národní úřad práce), Luxembourg. |

5.Rodinné dávky:

a) pro osoby pojištěné u instituce uvedené v odst. 2 písm. b): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers pr?s l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných přídavků dělníků při Pojištovně ve stáří a v invaliditě), Luxembourg; |

b) v ostatních případech: | Caisse d'allocations familiales des employés pr?s la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných přídavků pro zaměstnance při Penzijním fondu pro zaměstnance v soukromém sektoru), Luxembourg. |

6.Pohřebné:

a) pro účely článku 66 nařízení: | instituce příslušná pro vyplácení důchodů, která odpovídá za věcné dávky; |

b) v ostatních případech: | instituce uvedená v bodě 1 písm. b), bodě 2 nebo 3, podle toho, který obor pojištění je příslušný pro vyplácení dávek. |

II. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH: | Inspection générale de la sécurité sociale (Generální inspektorát sociálního zabezpečení), Luxembourg. |

F. NIZOZEMSKO

1.Nemoc, mateřství, invalidita, pracovní úrazy, nemoci z povolání a nezaměstnanost:

a) věcné dávky: | Ziekenfondsraad (Rada fondů nemocenského pojištění), Amsterdam; |

b) peněžité dávky: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam. |

2.Stáří a úmrtí (důchody), rodinné dávky:

a) obecně: | Sociale verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam; |

b) vztahy s Belgií: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Úřad pro belgické záležitosti v oblasti sociálního zabezpečení), Breda; |

c) vztahy s Německem: | Bureau voor Duitse Zaken (Úřad pro německé záležitosti), Nijmegen. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 5

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ DVOUSTRANNÝCH ÚMLUV, KTERÁ ZŮSTÁVAJÍ POUŽITELNÁ

(čl. 4 odst. 5, článku 5, čl. 53 odst. 3, článku 104, čl. 105 odst. 2 a článků 116 a 120 prováděcího nařízení)

Obecné poznámky

I. Kdykoli ustanovení uvedená v této příloze odkazují na ustanovení úmluv nebo nařízení č. 3, 4 nebo 36/63/EHS, nahrazují se tyto odkazy odkazy na odpovídající ustanovení nařízení nebo prováděcího nařízení, pokud nejde o ustanovení úmluv, která zůstávají použitelná v důsledku jejich zápisu do přílohy II nařízení.

II. Doložka o výpovědi obsažená v úmluvě, jejíž některá ustanovení jsou uvedena v této příloze, zůstává s ohledem na uvedená ustanovení použitelná.

1. BELGIE — NĚMECKO

a) Správní ujednání č. 2 ze dne 20. července 1965 provádějící třetí dodatkovou dohodu k obecné úmluvě ze dne 7. prosince 1957 (vyplácení důchodů za období předcházející vstupu úmluvy v platnost).

b) Část III ujednání ze dne 20. července 1965 provádějícího nařízení 3 a 4 Rady Evropského hospodářského společenství o sociálním zabezpečení migrujících pracovníků.

c) Dohoda ze dne 6. října 1964 o náhradách věcných dávek poskytovaných důchodcům, kteří byli dříve příhraničními pracovníky, provádějící čl. 14 odst. 3 nařízení č. 36/63/EHS a čl. 73 odst. 4 nařízení č. 4 Rady Evropského hospodářského společenství.

d) Dohoda ze dne 29. ledna 1969 o vymáhání příspěvků sociálního zabezpečení.

2. BELGIE — FRANCIE

a) Ujednání ze dne 22. prosince 1951 provádějící článek 23 dodatkové dohody ze dne 17. ledna 1948 (pracovníci v dolech a podobných provozech).

b) Správní ujednání ze dne 21. prosince 1959, kterým se doplňuje správní ujednání ze dne 22. prosince 1951 provádějící článek 23 dodatkové dohody ze dne 17. ledna 1948 (pracovníci v dolech a podobných provozech).

c) Dohoda ze dne 8. července 1964 o náhradách věcných dávek poskytovaných důchodcům, kteří byli dříve příhraničními pracovníky, provádějící čl. 14 odst. 3 nařízení 36/63/EHS a čl. 73 odst. 4 nařízení č. 4 Rady Evropského hospodářského společenství.

d) Oddíly I, II a III dohody ze dne 5. července 1967 o lékařských prohlídkách a správních kontrolách příhraničních pracovníků s bydlištěm v Belgii a pracujících ve Francii.

3. BELGIE — ITÁLIE

a) Články 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, čl. 24 druhý a třetí pododstavec a čl. 28 odst. 4 správního ujednání ze dne 20. října 1950 ve znění opravy č. 1 ze dne 10. dubna 1952, opravy č. 2 ze dne 9. prosince 1957 a opravy č. 3 ze dne 21. února 1963.

b) Články 6, 7, 8 a 9 dohody ze dne 21. února 1963 v rámci provádění nařízení č. 3 a 4 Rady Evropského hospodářského společenství o sociálním zabezpečení migrujících pracovníků.

4. BELGIE — LUCEMBURSKO

a) Správní ujednání ze dne 16. listopadu 1959 provádějící úmluvu ze dne 16. listopadu 1959 pozměněné 12. února 1964 a 10. února 1966, s výjimkou článků 5 až 9.

b) Dohoda ze dne 24. července 1964 o náhradách věcných dávek poskytovaných důchodcům, kteří byli dříve příhraničními pracovníky, provádějící čl. 14 odst. 3 nařízení č. 36/63/EHS a čl. 73 odst. 4 nařízení č. 4 Rady Evropského hospodářského společenství.

c) Dohoda ze dne 28. ledna 1961 o náhradě příspěvků sociálního zabezpečení.

5. BELGIE — NIZOZEMSKO

a) Články 2, 3, 13, 15, čl. 25 odst. 2, čl. 26 odst. 1 a 2 a články 27, 46 a 48 dohody ze dne 4. listopadu 1957 o pojištění pro případ nemoci, mateřství, úmrtí (pohřebné), lékařského ošetření a invalidity.

b) Články 6, 9 až 15 a čl. 17 čtvrtý pododstavec dohody ze dne 7. února 1964 o rodinných přídavcích a porodném.

c) Článek 9, čl. 15 odst. 2, články 17, 18, 29 a 37 dohody ze dne 10. dubna 1965 o pojištění pro případ nemoci, invalidity a nezaměstnanosti námořníků obchodního loďstva.

d) Dohoda ze dne 21. března 1968 o výběru a úhradě příspěvků na sociální zabezpečení a správní ujednání ze dne 25. listopadu 1970 přijaté k provedení uvedené dohody.

e) Článek 1 dohody ze dne 22. ledna 1964 provádějící čl. 8 odst. 7 a článku 15 nařízení č. 36/63/EHS o sociálním zabezpečení pro příhraniční pracovníky, a článku 82 nařízení č. 4.

f) Dohoda ze dne 10. září 1964 o náhradě věcných dávek poskytovaných důchodcům, kteří byli dříve příhraničními pracovníky, provádějící čl. 14 odst. 3 nařízení č. 36/63/EHS a čl. 73 odst. 4 nařízení č. 4.

g) Dohoda ze dne 27. října 1971 provádějící článek 82 nařízení č. 4.

6. NĚMECKO — FRANCIE

a) Články 2 až 4 a 22 až 28 správního ujednání č. 2 ze dne 31. ledna 1952 provádějícího obecnou úmluvu ze dne 10. ledna 1950.

b) Článek 1 dohody ze dne 27. června 1963 provádějící čl. 74 odst. 5 nařízení č. 4 (náhrada věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců).

7. NĚMECKO — ITÁLIE

a) Článek 14, čl. 17 odst. 1, články 18, 35, čl. 38 odst. 1, články 39, 42, čl. 45 odst. 1 a článek 46 správního ujednání ze dne 6. prosince 1953 provádějícího úmluvu ze dne 5. května 1953 (vyplácení důchodů).

b) Články 1 a 2 dohody ze dne 27. června 1963 provádějící čl. 73 odst. 4 a čl. 74 odst. 5 nařízení č. 4 (náhrada věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců).

c) Dohoda ze dne 5. listopadu 1968 o náhradě výdajů, jež jsou spojeny s poskytováním věcných dávek v Itálii italskými institucemi nemocenského pojištění rodinným příslušníkům italských pracovníků pojištěných ve Spolkové republice Německo, příslušnými německými institucemi.

8. NĚMECKO — LUCEMBURSKO

a) Články 1 a 2 dohody ze 27. června 1963 o provádění čl. 73 odst. 4 a čl. 74 odst. 5 nařízení č. 4 (náhrada věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců).

b) Dohoda ze dne 9. prosince 1969 o zřeknutí se náhrady výdajů na věcné dávky v nemoci důchodci, který je buď bývalým příhraničním pracovníkem, nebo pozůstalým po příhraničním pracovníku, a jeho rodinným příslušníkům, stanovené v čl. 14 odst. 2 nařízení č. 36/63/EHS.

9. NĚMECKO — NIZOZEMSKO

a) Článek 9, čl. 10 odst. 2 až 5, články 17, 18, 19 a 21 správního ujednání č. 1 ze dne 18. června 1954 provádějícího úmluvy ze dne 29. března 1951 (nemocenské pojištění a vyplácení důchodů).

b) Dohoda ze dne 27. května 1964 o zřeknutí se náhrady nákladů na lékařské prohlídky a správní kontroly v oblasti pojištění v invaliditě, stáří a pozůstalých (důchodové pojištění).

c) Články 1 až 4 dohody ze dne 27. června 1963 provádějící čl. 73 odst. 4, čl. 74 odst. 5 a čl. 75 odst. 3 nařízení č. 4 (náhrada věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců).

d) Dohoda ze dne 21. ledna 1969 o úhradě příspěvků sociálního pojištění.

e) Dohoda ze dne 3. prosince 1969 o zřeknutí se náhrad nákladů na věcné dávky v nemoci důchodci, který je buď bývalým příhraničním pracovníkem, nebo pozůstalým po příhraničním pracovníku, a jeho rodinným příslušníkům, stanovených v čl. 14 odst. 2 nařízení č. 36/63/EHS.

10. FRANCIE — ITÁLIE

Články 2 až 4 správního ujednání ze dne 12. dubna 1950 provádějícího obecnou úmluvu ze dne 31. března 1948 (zvýšení francouzských důchodů za pracovní úrazy).

11. FRANCIE — LUCEMBURSKO

a) Dohoda ze dne 24. února 1969, uzavřená na základě článku 51 nařízení č. 3, a správní ujednání ze stejného dne, uzavřené na základě uvedené dohody.

b) Dohoda ze dne 18. června 1964 o náhradě věcných dávek poskytovaných důchodcům, kteří jsou bývalými příhraničními pracovníky, na základě čl. 14 odst. 3 nařízení č. 36/63/EHS.

12. FRANCIE — NIZOZEMSKO

Výměna dopisů ze dne 5. května a 21. června 1960 týkající se čl. 23 odst. 5 nařízení č. 3 o zřeknutí se náhrady věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců a důchodcům a jejich rodinným příslušníkům.

13. ITÁLIE — LUCEMBURSKO

Ustanovení čl. 4 odst. 5 a 6 správního ujednání ze dne 19. července 1955 provádějícího obecnou úmluvu o sociálním zabezpečení (nemocenské pojištění zemědělských pracovníků).

14. ITÁLIE — NIZOZEMSKO

a) Ustanovení čl. 9 třetího odstavce a čl. 11 třetího odstavce správního ujednání ze dne 11. února 1955 provádějícího obecnou úmluvu ze dne 28. října 1952 (nemocenské pojištění).

b) Dohoda ze dne 27. června 1963 provádějící čl. 75 odst. 3 nařízení č. 4 (náhrada věcných dávek poskytovaných důchodcům a jejich rodinným příslušníkům).

15. LUCEMBURSKO — NIZOZEMSKO

Výměna dopisů ze dne 10. října a 7. listopadu 1960 týkající se čl. 23 odst. 5 nařízení č. 3 o zřeknutí se náhrady věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěnců a důchodcům a jejich rodinným příslušníkům.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 6

POSTUP PRO VÝPLATU DÁVEK

(čl. 4 odst. 6 a čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení)

Obecné poznámky

Vyplácení nedoplatků a dalších jednotlivých plateb se provádí prostřednictvím styčných míst, zatímco běžné a rozličné platby se provádějí v souladu s postupy stanovenými v této příloze.

A. BELGIE

Přímá platba.

B. NĚMECKO

1.Důchodové pojištění dělníků a zaměstnanců (invalidita, stáří, úmrtí):

a) vztahy s Belgií, Francií a Lucemburskem: | přímá platba; |

b) vztahy s Itálií a Nizozemskem: | platba prostřednictvím styčných míst (společné uplatňování článků 53 až 58 prováděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5). |

2.Důchodové pojištění pro horníky (invalidita, stáří, úmrtí):

a) vztahy s Belgií a Lucemburskem: | přímá platba; |

b) vztahy s Francií, Itálií a Nizozemskem: | platba prostřednictvím styčných míst (společné uplatňování článků 53 až 58 prováděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5). |

3.Úrazové pojištění:

Vztahy s členskými státy: | platba prostřednictvím styčných míst (společné uplatňování článků 53 až 58 prováděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5). |

C. FRANCIE

1. Všechny systémy kromě systému pro námořníky: | přímá platba. |

2. Systém pro námořníky: | platba prostřednictvím instituce příslušné pro vyplácení členského státu, ve kterém má osoba mající nárok na dávky bydliště. |

D. ITÁLIE

1. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody: | |

a)vztahy s Belgií a Francií, s výjimkou francouzských hornických fondů: | přímá platba; |

b) vztahy s Německem a francouzskými hornickými fondy: | platba prostřednictvím styčných míst; |

c) vztahy s Lucemburskem a Nizozemskem: | přímá platba. |

2. Důchody za pracovní úrazy a nemoci z povolání: | přímá platba. |

E. LUCEMBURSKO

Přímá platba.

F. NIZOZEMSKO

1. Vztahy s Belgií: | přímá platba. |

2. Vztahy s Německem: | platby prostřednictvím styčných míst (uplatňování ustanovení uvedených v příloze 5). |

3. Vztahy s Francií, Itálií a Lucemburskem: | přímá platba. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 7

BANKY

(čl. 4 odst. 7 a čl. 55 odst. 3 prováděcího nařízení)

A. BELGIE | Žádná. |

B. NĚMECKO | Deutsche Bundesbank (Německá spolková banka), Frankfurt am Main. |

C. FRANCIE | Banque de France (Francouzská banka), Paris. |

D. ITÁLIE | Banca Nazionale del Lavoro (Národní banka práce), Roma. |

E. LUCEMBURSKO | Banque internationale (Mezinárodní banka), Luxembourg. |

F. NIZOZEMSKO | Žádná. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 8

POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK

(čl. 4 odst. 8 a čl. 10 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení se použije ve vztazích: | — mezi Německem a Francií, |

— mezi Německem a Lucemburskem, |

— mezi Francií a Lucemburskem. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 9

VÝPOČET PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH NÁKLADŮ NA VĚCNÉ DÁVKY

(čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení)

A. BELGIE

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se bere v úvahu obecný systém sociálního zabezpečení.

B. NĚMECKO

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se berou v úvahu tyto instituce.

1. Pro účely čl. 94 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení: | a) Ortskrankenkassen (místní nemocenské pokladny), |

b) Landkrankenkassen (zemědělské nemocenské pokladny), |

c) Betriebskrankenkassen (podnikové nemocenské pokladny), |

d) Innungskrankenkassen (nemocenské pokladny řemeslnických cechů), |

e) Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), |

f) Seekasse (Námořní pokladna), |

g) Ersatzkassen für Arbeiter (Vyrovnávací pokladny pro dělníky), |

h) Ersatzkassen für Angestellte (Vyrovnávací pokladny pro zaměstnance), |

v závislosti na pokladně, která dávky poskytla. |

2. Pro účely čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení: | a) Ortskrankenkassen (místní nemocenské pokladny), |

b) Landkrankenkassen (zemědělské nemocenské pokladny), |

c) Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), |

v závislosti na pokladně, která dávky poskytla. |

C. FRANCIE

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se bere v úvahu obecný systém sociálního zabezpečení.

D. ITÁLIE

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se berou v úvahu tyto systémy: | 1.Obecný systém pro pracovníky v průmyslu a pro důchodce, spravovaný ústavem Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění); |

2.Systém spravovaný ústavem Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče) pro dávky při tuberkulóze, s výjimkou pracovníků v zemědělství. |

E. LUCEMBURSKO

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se berou v úvahu nemocenské fondy řídící se zákoníkem sociálního pojištění.

F. NIZOZEMSKO

Při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky se bere v úvahu obecný systém sociálního zabezpečení.

Provede se však snížení za účelem vzetí v úvahu účinků: | 1.Invalidního pojištění ( arbeidsongeschiktheidsverzekering, W. A. O.); |

2.Pojištění proti mimořádným nákladům spojeným s nemocí ( verzekering tegen bijzondere ziektekosten, A. W. B. Z.). |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 10

INSTITUCE A SUBJEKTY URČENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY

(čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)

A. BELGIE

1.Pro účely čl. 14 odst. 1 nařízení a článků 11, 13 a 14 prováděcího nařízení: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel – (Státní úřad sociálního zabezpečení). |

2.Pro účely čl. 14 odst. 2 nařízení a článku 11 prováděcího nařízení: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, AnversHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, Antwerpen – (Podpůrný a sociální fond pro námořníky plavící se pod belgickou vlajkou). |

3.Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, 85 odst. 2 a článku 88 prováděcího nařízení: | |

a) obecně: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Státní úřad zaměstnanosti); |

b) pro námořníky: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen – (Svaz námořníků obchodního loďstva). |

4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) Nemoc, mateřství, pracovní úrazy: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění); |

b) nemoci z povolání: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Fond pro nemoci z povolání); |

c) nezaměstnanost: | |

i) obecně: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Státní úřad zaměstnanosti); |

ii) pro námořníky: | Pool des marins de la marine marchande, AnversPool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen – (Svaz obchodního loďstva); |

d) rodinné dávky: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Státní úřad rodinných přídavků pro zaměstnance). |

5. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění). |

B. NĚMECKO

1.Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

a) v závislosti na povaze naposledy vykonávané činnosti: | instituce důchodového pojištění dělníků a zaměstnanců uvedené v příloze 2 pro různé členské státy; |

b) pokud není možné určit povahu poslední činnosti: | instituce důchodového pojištění dělníků uvedené v příloze 2 pro různé členské státy; |

c)osoby, které byly pojištěny na základě nizozemských právních předpisů o obecném systému pojištění ve stáří (Algemene Ouderdomswet), když vykonávaly činnost, která nepodléhala povinnému pojištění podle německých právních předpisů: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin. |

2.Pro účely čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení:

a) osoby s nemocenským pojištěním: | instituce, u které jsou pojištěny; |

b) osoby bez nemocenského pojištění: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin. |

3.Pro účely:

a) čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Místní obecná nemocenská pokladna Bonn), Bonn; |

b) čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 4 prováděcího nařízení: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Místní obecná nemocenská pokladna Bonn), Bonn, s výjimkou případu pojištění u vyrovnávací pokladny (Ersatzkasse). |

4.Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: | Arbeitsamt (úřad práce) obvodu v Německu, ve kterém měl pracovník naposledy bydliště nebo místo pobytu, nebo pokud pracovník neměl v Německu ani bydliště, ani místo pobytu v době, kdy tu pracoval, potom Arbeitsamt obvodu v Německu, ve kterém byl pracovník naposledy zaměstnán. |

5. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: | Arbeitsamt obvodu, ve kterém byl pracovník naposledy zaměstnán. |

6. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: | instituce důchodového pojištění dělníků, zaměstnanců a horníků určené jako příslušné instituce v příloze 2 oddílu B bodu 2. |

7.Pro účely:

a) článku 36 a 63 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Spolkový svaz místních nemocenských pokladen), Bonn-Bad Godesberg; pro případy uvedené v příloze 3 oddílu B bodu 2 písm. b); Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hlavní svaz profesních sdružení průmyslu), Bonn; |

b) článku 75 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový úřad práce), Nürnberg. |

8.Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)náhrada věcných dávek poskytnutých neprávem pracovníkům po předložení potvrzení stanoveného v čl. 20 odst. 2 prováděcího nařízení: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Spolkový svaz místních nemocenských pokladen), Bonn-Bad Godesberg; prostřednictvím vyrovnávacího fondu uvedeného v příloze 5 oddílu B bodu 5 nařízení; |

b)náhrada věcných dávek poskytnutých neprávem pracovníkům po předložení potvrzení stanoveného v čl. 62 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

i)v případě, kde by příslušná instituce byla institucí nemocenského pojištění, pokud by dotyčná osoba měla nárok na dávky: | Bundesverband der Ortskrankenkasse (Spolkový svaz místních nemocenských pokladen), Bonn-Bad Godesberg, prostřednictvím vyrovnávacího fondu uvedeného v příloze 5 oddílu B bodu 5 nařízení; |

ii) v ostatních případech: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hlavní svaz profesních sdružení průmyslu), Bonn. |

C. FRANCIE

1. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: | Direction régionale de la sécurité sociale (regionální ředitelství sociálního zabezpečení). |

2. Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. a) a článku 12a prováděcího nařízení: | |

a)Metropolitní Francie:

i) obecně: | Caisse primaire d'assurance-maladie (místní fond nemocenského pojištění); |

ii) zemědělský systém: | Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond); |

iii) hornický systém: | Société de secours mini?re (Hornická podpůrná společnost); |

iv) systém pro námořníky: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti); |

b)Zámořské departmenty:

i) obecně: | Caisse générale de sécurité sociale (Obecný fond sociálního zabezpečení); |

ii) pro námořníky: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti). |

3.Pro účely čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 3 prováděcího nařízení: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (místní fond nemocenského pojištění pařížského regionu). |

4.Pro účely článku 17 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení: | Direction Régionale de la sécurité sociale (Regionální ředitelství sociálního zabezpečení). |

5.Pro účely článků 80 a 81, čl. 82 odst. 2 a čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil) místa zaměstnání, pro které se požaduje potvrzení, |

místní pobočka Agence nationale pour l'emploi (Národní agentura zaměstnanosti), |

radnice podle místa bydliště rodinných příslušníků. |

6. Pro účely článku 84 prováděcího nařízení: | |

a) nezaměstnanost: | Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a obchodě) místa bydliště dotyčné osoby; |

b) částečná zaměstnanost: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil) místa zaměstnání dotyčné osoby. |

7. Pro účely článku 89 prováděcího nařízení: | Direction départementale du travail et de la main-d'?uvre (Departementální ředitelství práce a pracovních sil). |

8.Pro účely společného uplatňování článků 36, 63 a 75 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Středisko sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky), Paris, |

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a obchodě). |

9. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Středisko sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky), Paris. |

D. ITÁLIE

1. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: | Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ministerstvo práce a sociální péče), Roma. |

2.Pro účely čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění), oblastní úřady. |

3. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady. |

4. Pro účely čl. 75 odst. 2 prováděcího nařízení: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady. |

5.Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, článku 88 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady. |

6. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) náhrady podle článku 36 nařízení: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění), Roma; |

b) náhrady podle článku 63 nařízení: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), Roma; |

c) náhrady podle článků 70 a 75 nařízení: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), Roma. |

7. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) nemoc (s výjimkou tuberkulózy): | Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Národní ústav nemocenského pojištění), Roma; |

b) tuberkulóza: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), Roma; |

c) pracovní úrazy a nemoci z povolání: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), Roma. |

E. LUCEMBURSKO

1. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení: | Caisse de pension des employés privés (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru) Luxembourg, |

nebo |

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě), Luxembourg. |

2.Pro účely čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení: | Minist?re du travail et de la sécurité sociale (ministerstvo práce a sociálního zabezpečení), Luxembourg. |

3. Pro účely čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národní fond nemocenského pojištění dělníků), Luxembourg. |

4.Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 a článku 89 prováděcího nařízení: | Office nationale du travail (Národní úřad práce), Luxembourg. |

5. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení: | Nemocenský fond, u kterého byla dotyčná osoba naposledy pojištěna. |

6. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a)invalidita, stáří, úmrtí (důchody):

i)pro zaměstnance, včetně technických pracovníků v dolech (pod zemí): | Caisse de pension des employés privés (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru), Luxembourg; |

ii) v ostatních případech: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě), Luxembourg; |

b)rodinné dávky:

i) pro osoby pojištěné u instituce uvedené v písm. a) bodu ii): | Caisse d'allocations familiales des ouvriers pr?s l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných přídavků pro dělníky při Pojišťovně ve stáří a v invaliditě), Luxembourg; |

ii) v ostatních případech: | Caisse d'allocations familiales des employés pr?s la Caisse de pension des employés privés (Fond rodinných přídavků pro zaměstnance při Penzijním fondu pro zaměstnance v soukromém sektoru), Luxembourg. |

7. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) nemoc a mateřství: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národní fond nemocenského pojištění dělníků), Luxembourg; |

b) pracovní úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Sdružení úrazového pojištění, průmyslová sekce), Luxembourg; |

c) nezaměstnanost: | Office nationale du travail (Národní úřad práce), Luxembourg; |

d) rodinné dávky: | Caisse d'allocations familiales des ouvriers pr?s l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Fond rodinných přídavků pro dělníky při Pojišťovně ve stáří a v invaliditě), Luxembourg. |

8. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) nemoc a mateřství: | Caisse nationale d'assurance maladie de ouvriers (Národní fond nemocenského pojištění dělníků), Luxembourg; |

b) pracovní úrazy: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Sdružení úrazového pojištění, průmyslová sekce), Luxembourg. |

F. NIZOZEMSKO

1.Pro účely čl. 6 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení: | Sociale verzekeringsraas (Rada sociálního pojištění), Den Haag. |

2.Pro účely čl. 14 odst. 3 prováděcího nařízení na pomocné zaměstnance Evropských společenství, kteří nemají bydliště v Nizozemsku (pouze pro věcné dávky): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Obecný vzájemný fond nemocenského pojištění Nizozemska), Utrecht. |

3. Pro účely čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nové obecné profesní sdružení), Amsterdam. |

4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení: | |

a) náhrady uvedené v článcích 36 a 63 nařízení: | Ziekenfondsraad (Rada fondů nemocenského pojištění), Amsterdam; |

b) náhrady uvedené v článku 70 nařízení: | Algemeen Werkloosheidsfond (Obecný fond nezaměstnanosti), Den Haag; |

c) náhrady uvedené v článku 75 nařízení: | Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam. |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU