72/430/EHSSměrnice Rady 72/430/EHS ze dne 19. prosince 1972, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Publikováno: Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 162-162 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. prosince 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 1972 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1973
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 19. prosince 1972,

kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

(72/430/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení nových členských států k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii [1], podepsanou v Bruselu dne 22. ledna 1972, a zejména na článek 153 aktu, který je její přílohou,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že po rozšíření Společenství se počet národních kanceláří, který byl vzat v úvahu ve směrnici Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění2, zvýšil z šesti na devět, což s sebou přináší nutnost úpravy této směrnice, [2]

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady 72/166/EHS se mění takto:

"poté, co bude mezi devíti národními kancelářemi pojistitelů uzavřena dohoda, podle níž každá národní kancelář v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy o povinném pojištění zaručí vyřízení nároků souvisejících s nehodami, k nimž došlo na jejím území a které byly způsobeny vozidly s obvyklým stanovištěm na území jiného členského státu, ať už tato vozidla jsou či nejsou pojištěna;"

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost přistoupením nových členských států k Evropským společenstvím.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 1972.

Za Radu

předseda

T. Westerterp

[1] Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 1.

[2] Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU