72/194/EHSSměrnice Rady 72/194/EHS ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o coordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni

Publikováno: Úř. věst. L 121, 26.5.1972, s. 32-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. května 1972 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. května 1972 Nabývá účinnosti: 23. května 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/38/ES Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 18. května 1972,

kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni

(72/194/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 49 a čl. 56 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že směrnice Rady ze dne 25. února 1964 [1] stanovila koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, a že nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni [2], stanovilo podmínky pro výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že směrnice ze dne 25. února 1964 by se nadále měla vztahovat i na osoby, na které se vztahuje zmíněné nařízení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, se vztahuje na státní příslušníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě nařízení (EHS) č. 1251/70.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do šesti měsíců od oznámení směrnice a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. května 1972.

Za Radu

předseda

M. Mart

[1] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[2] Úř. věst. L 142, 30.6.1970 s. 24.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU