(EHS) č. 2358/71NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2358/1971 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem

Publikováno: Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. října 1971 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. listopadu 1971 Nabývá účinnosti: 1. července 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1947/2005 Pozbývá platnosti: 1. července 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71

ze dne 26. října 1971

o společné organizaci trhu s osivem

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že fungování a rozvoj společného trhu se zemědělskými produkty vyžadují současně vytvoření společné zemědělské politiky, která musí zahrnovat zejména společnou organizaci zemědělských trhů, jež může v závislosti na produktu nabývat různých forem;

vzhledem k tomu, že zvláštní situace na trhu s některými osivy se vyznačuje nezbytností udržet ceny schopné konkurence se světovými cenami těchto produktů; že by proto měla být přijata vhodná opatření ke stabilizaci trhu a zajištění přiměřeného příjmu pro zúčastněné producenty;

vzhledem k tomu, že by proto měla být stanovena možnost poskytnutí podpory produkce pro některá osiva; že s ohledem na vlastnosti produkce by se měl pro tuto podporu stanovit režim stanovení paušální částky podpory na metrický cent osiva;

vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s osivem vyžaduje zavedení jednotného obchodního režimu na vnějších hranicích Společenství; že společný celní sazebník je v souladu se Smlouvou plně použitelný od 1. ledna 1970 a že tato úprava umožňuje vzdát se všech ostatních ochranných opatření; že by však Společenství mělo mít možnost přijmout rychle potřebná opatření, aby trh Společenství nezůstal bez ochrany proti mimořádným narušením způsobeným dovozy a vývozy;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány musí být schopny stále sledovat pohyb zboží pro posouzení vývoje trhu a přijímat potřebná opatření; že by se proto měla stanovit možnost udělovat dovozní licence ve spojení se složením jistoty, která má zaručit provedení operací, pro které byla žádost o licenci podána; že dovoz v rámci řádně registrovaných smluv o pěstování by měl být od složení jistoty osvobozen;

vzhledem k tomu, že v případě osiva hybridní kukuřice je třeba zamezit narušení trhu Společenství způsobenému nabídkami na světovém trhu za mimořádně nízké ceny; že je proto třeba stanovit pro tento produkt referenční ceny a zvýšit cla o vyrovnávací dávku, pokud jsou nabídkové ceny s dodáním na hranice zvýšené o cla nižší než referenční ceny;

vzhledem k tomu, že na vnitřním trhu Společenství je na základě Smlouvy od 1. ledna 1970 plně zakázáno vybírat cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a uplatňovat množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem;

vzhledem k tomu, že by mělo být možné použít pro odvětví osiv ustanovení Smlouvy, která umožňují posuzovat podpory poskytované členskými státy a v případě jejich neslučitelnosti se společným trhem je zakázat;

vzhledem k tomu, že k usnadnění provádění navrhovaných opatření je třeba stanovit postup pro úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci řídícího výboru;

vzhledem k tomu, že přechod od režimu platného nyní v členských státech k režimu zavedenému tímto nařízením by měl probíhat v co nejpříznivějších podmínkách; že proto mohou být potřebná přechodná opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se společná organizace trhu s osivem, která se vztahuje na tyto produkty:

Kód společného celního sazebníku | Popis zboží |

ex 07.05 | Luštěniny suché, vyluštěné, k setí |

10.05 A | Hybridní kukuřice k setí |

ex 12.01 | Olejnatá semena a olejnaté plody, k setí |

12.03 | Semena, plody, výtrusy k setí |

Článek 2

Hospodářský rok pro osivo začíná dne 1. července a končí dne 30. června následujícího roku.

Článek 3

1. Pokud situace na trhu Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v příloze a její předpokládaný vývoj nezajišťuje producentům přiměřený příjem, může být poskytnuta podpora produkce těchto produktů, jedná-li se o základní nebo certifikované osivo.

Tato podpora, jejíž výše je pro každý druh nebo skupinu odrůd v celém Společenství jednotná, se stanoví každoročně do 1. srpna pro hospodářský rok začínající v následujícím kalendářním roce. Výše podpory pro hospodářský rok 1972/73 se však stanoví do 1. července 1972.

2. Výše podpory se stanoví na metrický cent vypěstovaného osiva s přihlédnutím k:

a) nutnosti zajistit rovnováhu mezi nezbytným objemem produkce ve Společenství a odbytovými možnostmi pro tuto produkci;

b) cenám těchto produktů na vnějších trzích.

3. Výše podpory se stanoví postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

4. Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory a rozhodne v případě potřeby o změnách přílohy.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 11.

Článek 4

1. Veškerý dovoz produktů uvedených v článku 1 do Společenství může být podmíněn předložením dovozní licence, kterou vydávají členské státy každému žadateli bez ohledu na místo sídla podniku ve Společenství.

Licence se vztahuje na dovoz do Společenství.

S výjimkou dovozů, které jsou uskutečněny a řádně registrovány na základě smluv o vypěstování osiva v třetí zemi, jsou licence vydávány pouze pod podmínkou složení jistoty zaručující, že se dovoz uskuteční v době platnosti licence; celá jistota nebo její část propadá v případě, že se v této době dovoz neuskuteční nebo se uskuteční pouze částečně.

2. Seznam produktů, pro které jsou potřebné dovozní licence, bude vymezen postupem podle článku 11.

Stejným postupem budou stanoveny doba platnosti licencí a další prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 5

Pokud toto nařízení nestanoví nebo pokud Rada nepřijme postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy na návrh Komise odchylku, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 6

1. Pro každý typ osiva hybridní kukuřice se každý rok do 1. července stanoví referenční cena.

Referenční ceny, vyjádřené v zúčtovacích jednotkách na metrický cent, se stanoví na základě cen s dodáním na hranice zaznamenaných v posledních třech hospodářských letech s výjimkou mimořádně nízkých cen. Referenční ceny platí od 1. července roku, ve kterém jsou stanoveny, do 30. června následujícího roku.

2. Pro každý typ hybridní kukuřice, pro který je stanovena referenční cena, se na základě všech dostupných údajů stanoví pro každou zemi původu nabídková cena s dodáním na hranice.

3. Je-li u některého typu hybridní kukuřice pocházejícího ze třetí země nabídková cena s dodáním na hranice zvýšená o cla nižší než referenční cena, je při dovozu tohoto produktu z dané třetí země vybírána vyrovnávací dávka, přičemž se dodržují závazky vyplývající z konsolidace v rámci GATT. Vyrovnávací dávka je rovna rozdílu mezi referenční cenou a cenou s dodáním na hranice zvýšenou o cla.

Vyrovnávací dávka se neuplatňuje vůči třetím zemím, které jsou ochotny a schopny zaručit, že dovozní cena osiva hybridní kukuřice pocházejícího a dováženého z jejich území nebude nižší než referenční cena snížená o cla a že nebude docházet k odklonu obchodu.

4. Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku.

5. Referenční ceny, vyrovnávací dávky a prováděcí pravidla k tomuto článku budou stanoveny postupem podle článku 11.

Článek 7

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijata vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do 24 hodin od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

Článek 8

Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se na produkci produktů uvedených v článku 1 a obchod s těmito produkty články 92, 93 a 94 Smlouvy.

Článek 9

Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné k používání tohoto nařízení. Pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů se stanoví postupem podle článku 11.

Článek 10

1. Zřizuje se Řídící výbor pro osiva (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

Článek 11

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou dvanácti hlasů.

3. Komise přijímá opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve lhůtě jednoho měsíce přijmout odlišné rozhodnutí.

Článek 12

Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 13

Toto nařízení musí být používáno tak, aby byly současně a vhodným způsobem zohledněny cíle stanovené v článcích 39 a 110 Smlouvy.

Článek 14

Předpisy o financování společné zemědělské politiky se na trh s produkty uvedenými v článku 1 použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 15

V čl. 1 písm. a) nařízení č. 120/67/EHS [3] se položka "10.05: Kukuřice" nahrazuje položkou "10.05 B: Jiná než osivo hybridní kukuřice".

Článek 16

Bude-li nezbytné přijmout přechodná opatření pro usnadnění přechodu od režimu platného v členských státech a v případě osiva hybridní kukuřice od režimu zavedeného nařízením č. 120/67/EHS na režim stanovený v tomto nařízení, zejména pokud bude uplatňování tohoto režimu na některé produkty narážet na značné obtíže, budou tato opatření přijata postupem podle článku 11. Tato opatření se použijí nejdéle do 30. června 1973.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 1972.

Použije se ode dne 1. července 1972.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. října 1971.

Za Radu

předseda

L. Natali

[1] Úř. věst. C 11, 5.2.1971, s. 30.

[2] Úř. věst. C 36, 19.4.1971, s. 38.

[3] Úř. věst. 117, 19.6.1967, s. 2269/67.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Kód společného celního sazebníku | Název |

| |

ex 12.03 C | I.GRAMINEAEDactylis glomerata L.Festuca arundinacea Schreb.Festuca ovina L.Festuca pratensis Huds.Festuca rubra L.Lolium multiflorum Lam.Lolium perenne L.Lolium x hybridum Hausskn.Phleum pratense L.Poa nemoralis L.Poa pratensis L.Poa trivialis L. | TRÁVYSrha laločnatáKostřava rákosovitáKostřava ovčíKostřava lučníKostřava červenáJílek mnohokvětýJílek vytrvalýJílek hybridníBojínek lučníLipnice hajníLipnice lučníLipnice obecná |

II.LEGUMINOSAEMedicago sativa L.Trifolium pratense L.Trifolium repens L.Vicia sativa L. | BOBOVITÉTolice vojtěška (vojtěška setá)Jetel lučníJetel plazivýVikev setá |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU