70/524/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (70/524/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. listopadu 1970 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. prosince 1970 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1831/2003 Pozbývá platnosti: 7. listopadu 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 23. listopadu 1970

o doplňkových látkách v krmivech

(70/524/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že živočišná výroba zaujímá velice významné místo v zemědělství Evropského hospodářského společenství a že uspokojivé výsledky závisejí do značné míry na používání vhodných a jakostních krmiv;

vzhledem k tomu, že právní úprava krmiv představuje zásadní faktor růstu produktivity v zemědělství;

vzhledem k tomu, že výživa zvířat je čím dál tím větší měrou vázána na používání doplňkových látek;

vzhledem k tomu, že přestože členské státy již přijaly právní a správní předpisy o doplňkových látkách v krmivech, liší se v základních zásadách; že z toho důvodu mají přímý vliv na zavedení a fungování společného trhu a že je proto vhodné přistoupit k jejich harmonizaci;

vzhledem k tomu, že za doplňkové látky se všeobecně vzato považují látky, které mají příznivý účinek na krmiva, do nichž jsou přidávány, jakož i na živočišnou výrobu; že je vhodné v tomto ohledu připustit jako doplňkové látky antibiotika, která, pokud jsou použita v malých dávkách, mají výživářsko-fyziologické účinky, zatímco ve velkých dávkách působí jako léčivé přípravky;

vzhledem k tomu, že je třeba vyloučit používání těchto látek v krmivech, pokud hlavním cílem jejich použití je stanovení diagnózy, léčení nebo prevence chorob; že je přesto vhodné povolit tyto látky, pokud mají pouze zlepšit krmiva tím, že zabrání nedostatkům ve výživě;

vzhledem k tomu, že na druhé straně určité čistě léčebné látky, jako jsou kokcidiostatika, musejí být na prvém místě považovány z hlediska krmiv za doplňkové látky s tím, že většina členských států je doposud užívala v rámci hromadné profylaxe zejména v chovu drůbeže; že budou však předmětem nového přezkoumání, bude-li vypracována směrnice pro medikovaná krmiva;

vzhledem k tomu, že hlavní zásadou tohoto předpisu musí být, že pouze doplňkové látky vyjmenované v této směrnici a pouze za podmínek, které jsou v ní stanoveny, mohou být obsaženy v krmivech a s výhradou předpokládaných výjimek nemohou být v rámci krmiv používány jiným způsobem;

vzhledem k tomu, že je vhodné se při schválení doplňkových látek ujistit, zda mají příznivý vliv na vlastnosti krmiv, do nichž jsou přidány a na živočišnou výrobu; že nesmějí mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat a lidí a škodit spotřebiteli živočišných produktů; že je vhodné prověřit, zda nemají být v současnosti určeny s výhradou stanovených výjimek k léčbě nebo prevenci chorob anebo ještě vyhrazeny ze závažných důvodů k lékařskému nebo veterinárnímu použití;

vzhledem k tomu, že je nutné z důvodu zvláštní situace v některých členských státech, a především z důvodů jejich odlišných systémů výživy, umožnit v některých případech odchýlení se od výše zmíněných zásad, ovšem měrou, která bude přijatelná pro zdraví zvířat a lidí;

vzhledem k tomu, že je rovněž vhodné ponechat členským státům možnost pozastavit používání některých doplňkových látek nebo snížit maximální limity použití, pokud je zdraví zvířat nebo lidí ohroženo, aniž by ovšem členské státy mohly této možnosti zneužívat k bránění volnému pohybu různých produktů;

vzhledem k tomu, že je potřebné stanovit speciální označení krmiv obsahujících doplňkové látky, aby byl uživatel informován o druhu doplňkových látek a chráněn před podvody; že toto ustanovení má na mysli obzvláště doplňková krmiva obsahující koncentráty určitých doplňkových látek;

vzhledem k tomu, že předpisy Společenství by se neměly vztahovat na krmiva určená na vývoz do třetích zemí, protože tyto země většinou mají odlišné právní předpisy;

vzhledem k tomu, že s cílem zajistit dodržování podmínek při uvádění doplňkových látek na trh musejí členské státy počítat s prováděním náležitých kontrol;

vzhledem k tomu, že krmiva, která odpovídají těmto podmínkám, nesmějí při uvádění na trh podléhat jiným omezením než těm, která jsou uvedena v této směrnici;

vzhledem k tomu, že je vhodné zvolit postup zavádějící úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro krmiva, aby se usnadnilo provádění této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na doplňkové látky v krmivech.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

a) "doplňkovými látkami" rozumějí látky, které jsou přidávány do krmiv, a které jsou schopné ovlivnit jejich vlastnosti nebo živočišnou produkci;

b) "krmivy" rozumějí organické nebo anorganické látky používané samostatně nebo ve směsích, obsahující doplňkové látky nebo bez nich, určené ke krmení a podávané orální cestou;

c) "denní krmnou dávkou" rozumí celkové množství krmiv přepočtené na vlhkost 12 %, nutné v průměru denně pro zvíře určitého druhu, stáří a užitkovosti k uspokojení všech jeho potřeb;

d) "kompletními krmivy" rozumějí směsi krmiv, které svým složením pokrývají denní krmnou dávku;

e) "doplňkovými krmivy" rozumějí směsi krmiv s vysokým obsahem určitých živin, které z důvodů svého složení zajišťují denní krmnou dávku pouze pokud jsou použita s jinými krmivy;

f) "premixy" rozumí koncentráty doplňkových látek určené k průmyslové výrobě krmných směsí.

Článek 3

1. Členské státy stanoví, že pokud jde o krmiva, smějí v nich být obsaženy pouze doplňkové látky vyjmenované v příloze I, a to pouze za podmínek v ní vymezených. Tyto doplňkové látky nesmějí být v rámci zajištění výživy zvířat používány jiným způsobem.

2. Maximální a minimální obsahy uvedené v příloze I se vztahují na kompletní krmiva.

3. Smíchávání doplňkových látek uvedených v této směrnici je přípustné v krmivech pouze v případě, existuje-li fyzikálněchemická snášenlivost mezi složkami směsi s ohledem na předpokládané účinky.

4. Antibiotikum (příloha I část A a příloha II část A) smí být smícháno pouze s jedním jiným antibiotikem, s výjimkou případů, kdy se jedná o směs již uvedenou v těchto přílohách. Složky nesmějí patřit do stejné chemické skupiny. Maximální povolený obsah každé složky musí být stanoven podle této směrnice a snížen na poměrnou část podle svého procentního vyjádření ve směsi.

5. Kokcidiostatika a ostatní léčivé látky (příloha 1 část D a příloha II část B) nesmí být vzájemně smíchány, pokud se nejedná o směsi již uvedené v těchto přílohách.

6. Členské státy mohou stanovit pro výzkumné a vědecké účely odchylky od ustanovení odstavců 1, 3, 4 a 5 za podmínky, že bude prováděna dostatečná úřední kontrola.

7. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy po dobu pěti let ode dne oznámení této směrnice zvýšit na svém území povolený maximální obsah antibiotik (příloha I část A), s výjimkou látek E 709, E 711 a E 712, a to následně:

A. Oleandomycin až do 25 ppm v kompletním krmivu:

a) u drůbeže s výjimkou kachen a hus od vylíhnutí až do konce čtvrtého týdne;

b) u prasat od narození až do konce osmého týdne;

B. Všechna ostatní antibiotika až do 50 ppm v kompletním krmivu:

a) u drůbeže s výjimkou kachen a hus od vylíhnutí až do konce čtvrtého týdne;

b) u telat, jehňat a kůzlat od narození až do konce šestnáctého týdne;

c) u prasat od narození až do konce osmého týdne;

d) u kožešinových zvířat.

Článek 4

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 mohou členské státy povolit na svém území:

a) po dobu pěti let ode dne oznámení této směrnice používání látek patřících do jiných skupin než těch, které jsou uvedeny v příloze I za podmínky, že pokusy prokázaly, že splňují požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 pod bodem A. Tato výjimka se nevztahuje na látky s hormonálním nebo antihormonálním účinkem;

b) po dobu pěti let ode dne oznámení této směrnice používání látek vyjmenovaných v příloze II za podmínky, že pokusy prokázaly, že splňují požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 pod bodem A;

c) používání močoviny u dospělých přežvýkavců za podmínky, že pokusy prokázaly, že jsou splněny požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 pod bodem A;

d) používání molybdenu až do dávky 2,5 ppm v kompletním krmivu;

e) používání selenu až do dávky 0,5 ppm v kompletním krmivu;

f) používání sacharinu.

2. Členské státy uvědomí ve lhůtě dvou měsíců ostatní členské státy a Komisi o všech opatřeních přijatých podle odstavce 1 a poskytnou důkazy, podle kterých se jim povolení jeví jako oprávněné.

Článek 5

V přiměřené lhůtě po povolení doplňkové látky členským státem podle čl. 4 odst. 1 písm. a) Komise prověří s ohledem na článek 6, zda doplňková látka může být zapsána do přílohy I nebo zda povolení musí být odloženo. Komise vypracuje vhodné návrhy Radě, která rozhodne podle článku 6.

Článek 6

1. Rada na návrh Komise a s ohledem na vědeckotechnické poznatky

- stanoví kritéria čistoty pro doplňkové látky uvedené v této směrnici,

- rozhodne o změnách, které mají být provedeny v příloze I.

2. Při změně přílohy I Rada uplatní následující zásady:

A. Látka bude zapsána do přílohy I jen tehdy, pokud:

a) po přidání do krmiv má příznivý vliv na vlastnosti krmiva nebo na živočišnou produkci;

b) v povoleném obsahu v krmivech neohrožuje zdraví zvířat a lidí a neškodí spotřebiteli tím, že mění vlastnosti živočišných produktů;

c) je její druh a obsah v krmivech kontrolovatelný;

d) je vzhledem k povolenému obsahu v krmivech vyloučena léčba nebo prevence chorob zvířat; tato podmínka se nevztahuje na druh látek uvedený v příloze I části D;

e) ze závažných důvodů týkajících se zdraví zvířat a lidí nemusí být její použití vyhrazeno pro lékařské nebo veterinární účely.

B. Látka bude vyškrtnuta z přílohy I, pokud již nesplňuje některou z podmínek uvedených v bodě A.

Článek 7

1. V případě, že by používání některé z doplňkových látek, které jsou uvedeny v příloze I, v krmivech nebo její maximální stanovený obsah mohly ohrozit zdraví zvířat nebo lidí, může členský stát po dobu maximálně čtyř měsíců pozastavit povolení užívat tuto doplňkovou látku nebo snížit její maximální stanovený obsah. Uvědomí o tom neprodleně Komisi, která konzultuje členské státy v rámci Stálého výboru pro krmiva zřízeného na základě rozhodnutí Rady ze dne 20. července 1970 [2].

2. Rada na návrh Komise neprodleně jednomyslně rozhodne, zda má být příloha I změněna, a případně přijme formou směrnice nezbytné změny. V případě potřeby může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou prodloužit maximálně o rok dobu stanovenou v odstavci 1.

Článek 8

Členské státy stanoví, že v doplňkových krmivech nesmějí být po jejich předepsaném zředění vyšší obsahy doplňkových látek, uvedených v této směrnici, než jsou limity stanovené pro kompletní krmiva.

Článek 9

1. Členské státy stanoví, že obsahy antibiotik (příloha I část A), antioxidantů (příloha I část B), kokcidiostatik a ostatních léčebných látek (příloha I část D), vitaminů D (příloha I část H č.1) a stopových prvků (příloha I část 1) v doplňkových krmivech a premixech smějí přesáhnout maximální limity stanovené pro kompletní krmiva pouze v těchto případech:

a) u produktů dodávaných výrobcům krmných směsí nebo jejich dodavatelům;

b) u doplňkových krmiv, která byla členským státem povolena pro všechny uživatele za podmínky, že obsah antibiotik, vitaminů D anebo stopových prvků v nich nepřekročí pětinásobek maximálního stanoveného limitu;

c) u doplňkových krmiv určených pro určité druhy zvířat, která mohou být povolena členským státem pro všechny uživatele z důvodu zvláštního krmného systému za podmínky, že jejich obsah nepřekračuje:

- u antibiotik 1000 ppm,

- u antioxidantů, kokcidiostatik a jiných léčebných látek pětinásobek maximálního stanoveného obsahu,

- u vitaminů D 200000 U.I./kg.

Toto ustanovení se nepoužije, jde-li o povolení ve smyslu písm. b).

2. Povolení podle odst. 1 písm. b) a c) může být vydáno pouze tehdy, pokud krmivo má jednu nebo několik vlastností charakteristických pro složení (například obsah proteinu nebo minerálních látek), které zaručují, že překročení obsahů doplňkových látek stanovených pro kompletní krmiva anebo podávání krmiva jinému druhu zvířat, než pro které je určeno, je prakticky vyloučeno. Povolení těchto krmiv je předmětem předchozí porady členských států a Komise v rámci Stálého výboru pro krmiva.

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že krmiva, do nichž byla přidána některá z látek jmenovaných dále, mohou být uvedena na trh, pouze pokud jsou tyto látky vyznačeny na obalech, buď přímo, nebo na etiketě s uvedením následujících podrobných údajů:

a) antibiotika: druh, obsah a poslední den záruky obsahu;

b) látky, které působí jako antioxidanty: druh;

c) kokcidiostatika a další léčebné látky (příloha I část D): druh, obsah a podmínky pro použití, jak jsou předepsány v příloze;

d) barviva včetně pigmentů uvedená v příloze I část F č. 2: druh;

e) vitaminy A, D a E: druh, obsah a poslední den záruky obsahu;

f) měď: obsah vyjádřený jako Cu, pokud přesahuje 50 ppm;

g) doplňkové látky povolené podle čl. 4 odst. 1 písm. a): druh a obsah.

Označení těchto látek se vyjadřuje běžnou terminologií.

2. V případě volně loženého zboží mohou být podrobné údaje uvedené v odstavci 1 obsaženy v dokumentu přiloženém ke zboží.

3. Výskyt stopových prvků a jiných vitaminů než vitaminu A, D a E, provitaminů a obdobných aktivních látek může být uveden, pokud se dá obsah těchto látek stanovit na základě úředních metod analýzy. V takovém případě musejí být uvedeny následující údaje:

a) u stopových prvků: druh a obsah;

b) u ostatních látek: druh, obsah a poslední den záruky tohoto obsahu.

4. Každé jiné označení doplňkových látek než to, které je uvedeno v této směrnici, je zakázáno.

Článek 11

1. Členské státy stanoví, že doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky, přesahující maximální obsahy stanovené pro kompletní krmiva mohou být uvedena na trh, pouze pokud je na obale:

a) označení: "doplňková krmiva" s uvedením druhu krmiva;

b) uveden návod k používání a dále následující upozornění:

"Toto krmivo může být použito pouze pro …. (druh a věková kategorie zvířete) ….. nanejvýše však v množství …. gramů na kilogram denní krmné dávky."

Tyto údaje musejí být v souladu s ustanoveními přílohy I. Toto ustanovení se nevztahuje na produkty dodávané výrobcům krmných směsí nebo jejich dodavatelům.

2. Deklarace uvedená v odstavci 1 pod písmenem b) musí být formulována tak, aby při předepsaném používání dávka doplňkových látek nepřekročila maximální obsahy stanovené pro kompletní krmiva.

Článek 12

Pro uvedení na trh v rámci členských států musí být údaje stanovené v článcích 10 a 11 uváděny alespoň v jednom úředním jazyce země určení.

Článek 13

Členské státy zajistí, aby krmiva, která jsou v souladu s ustanoveními této směrnice, podléhala, pokud jde o to, zda obsahují nebo neobsahují doplňkové látky, a pokud jde o jejich označení, pouze těm omezením při jejich uvádění na trh, která jsou stanovena v této směrnici.

Článek 14

Členské státy zajistí, aby živočišné produkty nepodléhaly při uvádění na trh žádnému omezení, které by bylo vyvoláno použitím této směrnice.

Článek 15

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby během uvádění na trh byla prováděna úřední kontrola krmiv alespoň odběrem vzorků k ověření dodržování podmínek stanovených touto směrnicí.

Článek 16

Tato směrnice se nevztahuje na krmiva, u nichž přinejmenším jeden z údajů svědčí o tom, že jsou určena na vývoz do třetích zemí.

Článek 17

Ve lhůtě dvou let ode dne oznámení této směrnice uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. listopadu 1970.

Za Radu

předseda

W. Scheel

[1] Úř. věst. C 135, 14.12.1968, s. 20.

[2] Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Č. EHS | Doplňkové látky | Chemické označení, popis | Druh zvířete | Maximální stáří | Min. obsah | Max. obsah | Zvláštní ustanovení |

| | ppm v kompletním krmivu | ppm v kompletním krmivu |

A.Antibiotika

E 700 | Zn-Bacitracin | C66H103 O16N17S Zn Polypeptidické antibiotikum, obsahující 12 a 20 % zinku | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E 701 | Tetracyklin (vyjádřený jako hydrochlorid) | C22H24O8N2 · HCl | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

E 702 | Chlortetracyklin (vyjádřený jako hydrochlorid) | C22H23O8N2Cl · HCl | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E703 | Oxytetracyklin (vyjádřený jako hydrochlorid) | C22H24O9N2 · HCl | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E 704 | Oleandomycin | C35H61O12N báze makrolidní antibiotikum | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 2 | 10 |

Prasata | 6 měsíců | 2 | 10 |

E 705 | Penicilin-G-draslík [1] | C16H18KN2O4S | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

E 706 | Penicilin-G-sodík | C16H18NaN2O4S |

E 707 | Penicilin-G-procain [1] | C29H38N4O6.S H2O |

E 708 | Penicilin-G-benzaten | C48H56N6O8S2 | Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E 709 | Penicilin–G-(sodík, procain) – streptomycin (směs: 3 díly a) penicilinu-G-(sodík/procain) a 7 dílů b) streptomycin | a)C16H18NaN2O4S | Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

C29H38N4O6.S H2O | — | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

b)C21H39O12N7 | Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E 710 | Spiramycin | I.C45H78O15N2 | báze | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 5 | 20 |

II.C47H80O16N2 |

III.C48H82O16N2 |

makrolidní antibiotika | Telata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Jehňata a kůzlata | 6 měsíců | 5 | 80 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

— | 5 | 80 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 5 | 20 |

E 711 | Virginiamycin | I.C28H35N3O7 | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 2 | 20 |

II.C43H49N7O10 |

Prasata | 6 měsíců | 5 | 20 |

E 712 | Flavomycin | C70H124N6O40P | Drůbež (s výjimkou kachen, hus, nosnic) | 10 týdnů | 0,5 | 20 |

Telata | 6 měsíců | 6 | 16 |

— | 8 | 16 | Jen v mléčných krmných směsích |

Prasata | 6 měsíců | 1 | 20 |

— | 10 | 25 | Jen v mléčných krmných směsích |

Kožešinová zvířata | — | 2 | 4 |

B.Antioxidanty

1.Veškeré látky povolené právními předpisy Společenství k ochraně potravin před oxidací | | |

E 321 | a)Butylhydroxy-toluen (BHT) | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | — | — | 150 | Dodržení podmínek stanovených pro tyto látky v rámci právních předpisů Společenství |

b)další | | | 100 |

E 322 | 2. Ethoxyquin | 1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimetylquinolin | — | — | 150 |

C.Aromatické a zchutňující látky

Veškeré přírodní a jim odpovídající syntetické produkty | | | — | — | — |

D.Kokcidiostatika a další léčebné látky

E 750 | Amprolium | 1-(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl-methyl)-2-methyl-pyridinium chlorid hydrochlorid | Drůbež | — | 62,5 | 125 | Zakázáno podávání od počátku snášky a nejméně tři dny před porážkou |

E 751 | Amproliumethopabat (směs: 25 dílů a)amprolia a 1,6 dílu b)ethopabatu hydrochlorid | a)1-(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl-methyl)-2-methyl-pyridinium chlorid | Slepice, krůty a perličky | — | 66,5 | 133 | Zakázáno podávání od počátku snášky a nejméně tři dny před porážkou |

b)metylsic 4-acetamido-2-ethoxybenzoat |

E 752 | DOT (dinitolmid) | 3,5–dinitro-o-toluamid | Drůbež | — | 62,5 | 125 | Zakázáno podávání od počátku snášky a nejméně tři dny před porážkou |

E 753 | Buchinolát | etyl 6,7–di iso-butoxy-4-hydroxy quinoline-3-karboxylát | Výkrm kuřat | — | 82,5 | 82,5 | Zakázáno podávání od počátku snášky a nejméně tři dny před porážkou |

E.Emulgátory

| Veškeré látky povolené právními předpisy Společenství pro potraviny | | | | — | — | — | Dodržení podmínek stanovených pro látky v rámci právních předpisů Společenství |

F.Barviva včetně pigmentu

| 1.Karotenoidy a xantofyly: | | | Drůbež | — | — | 80 (celkem) | Dodržení podmínek stanovených pro barviva v potravinách v rámci právních předpisů Společenství |

E 160c | Capsanthin | C40H58O3 | | |

E 160e | Beta-apo-8-karotenal | C30H40O | | |

E 160f | Etylester kyseliny beta-apo-8-karotenové | C32H44O2 | | |

E 161b | Lutein | C40H56O2 | | |

E 161c | Kryptoxantin | C40H56O | | |

E 161e | Violaxantin | C40H56O | | |

E 161g | Canthaxantin | C40H52O2 | | |

E 161h | Zeaxanthin | C40H56O2 | | |

| 2.Veškeré další látky povolené předpisy Společenství k barvení potravin | | | | — | — | — | Pro krmivo jsou povoleny pouze: a)ve výrobcích zpracovanýchi)z odpadu potravinii)z obilovin nebo manihotové mouky denaturované pomocí povolených červených barviv neboiii)z ostatních základních surovin denaturovaných pomocí povolených látek nebo barvených při technické přípravě s cílem zajistit nutnou identifikaci při výrobě ab)s dodržením podmínek stanovených pro tyto látky v předpisech Společenství |

| G.Stabilizátory | | | | — | — | — | |

E 400 | Kyselina alginická | | | | |

E 401 | Alginát sodný | | | | |

E 404 | Alginát vápenatý | | | | |

E 410 | Agar-agar | | | | |

E 411 | Carragaheen Carrageniny Carragahenáty Carragahenany | | | | |

E 412 | Mouka ze semen svatojánského chleba | | | | |

E 415 | Klovatina | | | | |

E 416 | Arabská guma | | | | |

E 440 | Pektiny | | | | |

Č. EHS | Doplňkové látky | Chemické označení, popis | Druh zvířete | Maximální stáří | Max. obsah m.j./kg kompletního krmiva nebo denní dávky | Zvláštní ustanovení |

| |

H.Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované substance s podobným účinkem

E 670 | 1.Vitamin D2 | Prasata | — | 2000 | |

| Selata | — | 10000 | Jen v mléčných krmných směsích | Současné podávání vitaminu D3 zakázáno |

| Skot | — | 4000 | |

| Ovce, jehňata | — | 4000 | |

| Telata | — | 10000 | Jen v mléčných krmných směsích |

| Koně | — | 4000 | |

| Další druhy (s výjimkou drůbeže) | — | 2000 | |

E 671 | Vitamin D3 | | Prasata | — | 2000 | |

| Selata | — | 10000 | Jen v mléčných krmných směsích | Současné podávání vitaminu D2 zakázáno |

| Skot | — | 4000 | |

| Ovce, jehňata | — | 4000 | |

| Telata | — | 10000 | Jen v mléčných krmných směsích |

| Koně | — | 4000 | | |

| Nosnice | — | 3000 | | |

| Ostatní drůbež | — | 2000 | | |

| Další druhy | — | 2000 | | Současné podávání vitaminu D2 zakázáno |

2.Veškeré látky ve skupině s výjimkou vitaminu D | | | | | | |

Č. EHS | Prvek | Doplňkové látky | Chemické označení | Maximální obsah prvku v ppm v kompletním krmivu |

I.Stopové prvky

E 1 | Železo – Fe | | | 1250 (celkem) |

Fumaran železnatý | FeC4H2O4 | |

Citronan železnatý hexahydrát | Fe3(C6H5O7)2 · 6 H2O | |

Uhličitan železnatý | FeCo3 | |

Chlorid železnatý tetrahydrát | FeCl2 · 4 H2O | |

Chlorid železnatý hexahydrát | FeCl3 · 6 H2O | |

Oxid železitý | Fe2O3 | |

Síran železnatý heptahydrát | FeSo4 · 7 H2O | |

E 2 | Jód - I | | | 40 (celkem) |

Jodičnan vápenatý hexahydrát | Ca(IO3)2 · 6 H2O | |

Jodičnan vápenatý bezvodý | Ca (IO3)2 | |

Jodid sodný | Na I | |

Jodid draselný | K I | |

E 3 | Kobalt – Co | | | 10 (celkem) |

Octan kobaltnatý tetrahydrát | Co(CH3COO)2 · 4 H2O | |

Bis (uhlicitan) tris (hydroxid) kobaltnatý monohydrát | 2 CoCO3 · 3 Co(OH)2 · H2O | |

Chlorid kobaltnatý hexahydrát | CoCl2 · 6 H2O | |

Síran kobaltnatý heptahydrát | CoSO4 · 7 H2O | |

Síran kobaltnatý monohydrát | CoSO4 · H2O | |

Dusičnan kobaltnatý hexahydrát | Co(NO3)2 · 6 H2O | |

E 4 | Med - Cu | | | Prasata: 125 (celkem) Ostatní druhy zvířat: 50 (celkem) |

Octan měďnatý monohydrát | Cu(CH3COO)2 · H2O | |

Uhličitan-dihydroxid měďnatý monohydrát | CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O | |

Chlorid měďnatý dihydrát | CuCl2 · 2 H2O | |

Oxid měďnatý | CuO | |

Síran měďnatý pentahydrát | CuSO4 · 5 H2O | |

E 5 | Mangan – Mn | | | 250 (celkem) |

Uhličitan manganatý | MnCO3 | |

Chlorid manganatý tetrahydrát | MnCl2 · 4 H2O | |

Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát | MnHPO4 · 3 H2O | |

Oxid manganatý | MnO | |

Oxid manganitý | Mn2O3 | |

Síran manganatý tetrahydrát | MnSO4 · 4 H2O | |

Síran manganatý monohydrát | MnSO4 · H2O | |

E 6 | Zinek - Zn | | | 250 (celkem) |

Mléčnan zinečnatý trihydrát | Zn(C3H5O3) · 3 H2O | |

Octan zinečnatý dihydrát | Zn(CH3 · COO)2 · 2 H2O | |

Uhličitan zinečnatý | ZnCO3 | |

Chlorid zinečnatý monohydrát | ZnCl2 · H2O | |

Oxid zinečnatý | ZnO | |

Síran zinečnatý heptahydrát | ZnSO4 · 7 H2O | |

Síran zinečnatý monohydrát | ZnSO4 · H2O | |

[1] Obsahy jako u penicilinu-G-sodíku; 1 ppm penicilinu-G-Na nebo -K = 1,66 ppm penicilinu–G-procainu = 1,66 IU/kg

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Č. | Doplňkové látky | Chemické označení, popis |

A.Antibiotika

1 | Mn-Bacitracin (mangan-bacitracin) | C66H103O16N17S Mn manganový komplex polypeptidů |

2 | Erythromycin | C37H67O13N (báze), makrolidy |

3 | Hydromycin B | C15H28O10N2 |

4 | Neomycin | C23H46O12N6 |

5 | Soframycin | Molekulová hmotnost přibližně 1400 až 1500 |

6 | Tylosin | C45H79O17N (báze), makrolidy |

B.Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky

1 | Decoquinate | C24H35O5N Etyl 6-Decyloxy-7-etoxy-4-hydroxychinolin-3–carboxylat |

2 | Dimitridazol | 1,2 –dimetyl-5-nitroimidazol |

3 | Acinitrazol (acetylenheptin) | 2-acetylamino-5-nitrothiazol |

4 | Furazolidon | 3-(5-furfurylidenamino)-oxazolidin-2-one |

5 | Meticlorpinol (clopidol) | 3,5-Dichloro-2,6-dimetyl-4-pyridinol |

6 | Nicarbazin | 4,4–dinitrocarbanilid + 2-hydroxy-4,6–dimetyl-pyrimidin |

7 | Nitrofurazon | 5-nitro-2-furfuryliden-semicarbazon |

8 | Sulfachinoxalin | 2-p-aminobenzensulfonamidchinoxalin |

9 | Whytsin (Sulfachinoxalin + Pyramethamin) | 2-p-aminobenzensulfonamidchinoxalin+ |

10 | (Sulfachinoxalin + Diaveridin) | 2-p-aminobenzensulfo-namidchinoxalin + |

11 | (Sulfadimethoxyn + Diaveridin) | 2,4–diamino–5(3,4 dimethoxy-benzyl)-pyrimidin |

12 | Ronidazol | (1–metyl-2-carbamoyloxymetyl-5–nitroimidazol |

13 | Bifuran (nitrofurazon + furazolidon) | 5-nitro-2-furfuryliden-semicarbazon + |

14 | Metylbenzoquat | C22H23O4N |

15 | Piperazin | |

16 | Nitrovin | 1,5-di(5-nitro-2-furyl)-1,4–pentadien-3-one-amidinhydrazon–hydrochlorid |

C.Emulgátory

1 | Estery propylenglykolu | |

2 | Tween 80 | Polyoxyetylen sorbitan-monooleát |

D.Stabilizátory

1 | Karboxymetylcelulóza | C6H7O2OHxOCH2COONayn x = 2,00 až 2,40; y = 1,00 až 0,60; x + y = 3,00 |

2 | Éter celulosy | |

3 | Želatina | |

E.Ostatní doplňkové látky

1 | (látky sloužící jako pojiva pro granulování krmiv) | |

2 | Oxidy křemíku a křemičitany | |

3 | Kyselina propionová a její soli | C3H6O2 |

4 | Citranaxantin | C33H44O |

5 | Myxoxantofyl | C40H56O7 nebo C40H58O7 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU