31969L0463Třetí směrnice Rady ze dne 9. prosince 1969 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Zavedení daně z přidané hodnoty v členských státech

Publikováno: Úř. věst. L 320, 20.12.1969 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. prosince 1969 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1969
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Třetí směrnice Rady

ze dne 9. prosince 1969

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Zavedení daně z přidané hodnoty v členských státech

(69/463/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 99 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že Italská republika a Belgické království sdělily Komisi dne 14. července 1969 a 12. září 1969, že nejsou schopny dodržet termín 1. ledna 1970 stanovený v čl. 1 odst. 2 první směrnice Rady ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu [3]; že tyto členské státy proto žádají o prodloužení lhůty pro zavedení této daně o dva roky a o jeden rok;

vzhledem k tomu, že Belgické království se domnívá, že není schopno uplatnit daň z přidané hodnoty ke stanovenému dni zejména z konjunkturálních a rozpočtových důvodů specifických pro Belgii;

vzhledem k tomu, že Italská republika uvedla, že je nyní předložen návrh všeobecné daňové reformy k projednání a schválení parlamentem, jenž se touto otázkou dosud nezabýval; že podle uvedeného návrhu musí být potřebné právní předpisy přijaty do 31. října 1970; že tento členský stát není tudíž schopen uplatňovat daň z přidané hodnoty ke stanovenému dni;

vzhledem k tomu, že prodloužení lhůty je možné jen tehdy, je-li omezeno na co nejkratší dobu;

vzhledem k tomu, že proto zavedení daně z přidané hodnoty nelze odložit na dobu pozdější než 1. leden 1972;

vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů zmíněné první směrnice je vytvořit zavedením systému daně z přidané hodnoty ke dni 1. ledna 1970 podmínky zamezující tomu, aby byla hospodářská soutěž narušena daněmi z obratu;

vzhledem k tomu, že tohoto cíle nelze zvláště v obchodním styku dosáhnout před 1. lednem 1970, protože tyto členské státy nadále uplatňují průměrné sazby pro vyrovnání domácího daňového zatížení;

vzhledem k tomu, že by členské státy, které nejsou schopny zavést daň z přidané hodnoty k 1. lednu 1970, neměly zvyšovat průměrné vyrovnávací sazby platné k 1. říjnu 1969,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Datum 1. ledna 1970 stanovené v článku 1 první směrnice ze dne 11. dubna 1967 se nahrazuje datem 1. ledna 1972.

Článek 2

Pro účely této směrnice se "průměrnými sazbami" rozumí sazby vyrovnávacích poplatků při dovozu a vracení daně, které byly zavedeny, aby se u domácích výrobků vyrovnalo daňové zatížení vznikající vícefázovou kumulativní daní z obratu na různých stupních výroby, s výjimkou daně z prodeje konečným výrobcem.

Článek 3

Průměrné sazby platné k 1. říjnu 1969 nesmějí být zvyšovány.

Průměrné sazby platné k tomuto dni se však přizpůsobí případným pozdějším změnám sazeb daně z obratu.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 9. prosince 1969.

Za Radu

předseda

H. J. De Koster

[1] Úř. věst. C 139, 28.10.1969, s. 32.

[2] Úř. věst. C 144, 8.11.1969, s. 13.

[3] Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301/67.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU