68/193/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (68/193/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. dubna 1968 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. dubna 1968 Nabývá účinnosti: 11. dubna 1968
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 9. dubna 1968

o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

(68/193/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

po konzultaci Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že produkce vína a stolních hroznů zaujímá v zemědělství Evropského hospodářského společenství významné místo;

vzhledem k tomu, že uspokojivé výsledky při pěstování révy do značné míry závisejí na použití vhodných rostlin; že proto některé členské státy již po nějakou dobu omezují uvádění vegetativního množitelského materiálu révy na trh na vysoce jakostní množitelský materiál; že tyto členské státy využívají výsledků systematického šlechtění probíhajícího již po několik desetiletí, jímž byly získány dostatečně stálé a uniformní odrůdy révy, od nichž lze s ohledem na jeho vlastnosti očekávat značné výhody pro zamýšlené použití;

vzhledem k tomu, že větší výnosnosti při pěstování révy ve Společenství bude dosaženo, že členské státy budou při výběrů odrůd povolených pro uvádění na trh uplatňovat jednotná a co nejpřísnější pravidla;

vzhledem k tomu, že omezení uvádění na trh na určité odrůdy je však důvodné jen tehdy, je-li pěstiteli révy současně zajištěno, že pěstitelé révy mohou množitelský materiál těchto odrůd rovněž skutečně obdržet;

vzhledem k tomu, že některé členské státy uplatňují k tomuto účelu systémy uznávání, jejichž účelem je prostřednictvím úřední kontroly zajišťovat odrůdovou pravost, odrůdovou čistotu a zdravotní stav, zejména co se týče viróz; že tyto systémy mohou sloužit za jeden ze základů jednotného systému uznávání pro Společenství;

vzhledem k tomu, že pro množitelský materiál produkovaný uvnitř Společenství by se měl tento systém vztahovat jak na obchod mezi členskými státy, tak na uvádění na domácí trhy;

vzhledem k tomu, že obecně by mělo být možné uvádět množitelský materiál určený k produkci hroznů nebo množitelského materiálu na trh pouze tehdy, pokud byl v souladu s pravidly pro uznávání úředně přezkoušen a uznán jako základní množitelský materiál nebo certifikovaný množitelský materiál; že volba termínů "základní množitelský materiál" a "certifikovaný množitelský materiál" vychází ze stávající mezinárodní terminologie a z právní úpravy Společenství platné pro ostatní rody a druhy rostlin;

vzhledem k tomu, že je vhodné omezit uvádění na trh na certifikovaný množitelský materiál révy získaný klonovou selekcí; že je však v současné době nemožné dosáhnout tohoto cíle, neboť potřeby Společenství nemohou být zcela pokryty tímto materiálem; že je proto až na další nezbytné dočasně povolit uvádění na trh kontrolovaného standardního množitelského materiálu, který musí být rovněž odrůdově pravý a čistý, avšak neposkytuje vždy stejnou záruku jako množitelský materiál získaný klonovou selekcí; že by tato kategorie měla nicméně postupně zmizet;

vzhledem k tomu, že není-li v některém členském státě rozšířeno množení révy nebo uvádění vlastního množitelského materiálu na trh, zdá se být oprávněným osvobodit tento stát od povinnosti provádět uznávání nebo kontrolu standardního množitelského materiálu, aniž by tím byla dotčena jeho povinnost omezit uvádění na trh na certifikovaný množitelský materiál a na standardní množitelský materiál;

vzhledem k tomu, že množitelský materiál, který není uváděn na trh, by měl být pro malý hospodářský význam vyloučen z oblasti působnosti pravidel Společenství; že právo členských států přijmout pro něj zvláštní předpisy nesmí být dotčeno;

vzhledem k tomu, že by se pravidla Společenství neměla vztahovat na množitelský materiál, který je prokazatelně určen k vývozu do třetích zemí;

vzhledem k tomu, že Rada by měla nejpozději 31. prosince 1969 přijmout rovněž pravidla Společenství o množitelském materiálu produkovaném v třetích zemích a uváděném na trh ve Společenství;

vzhledem k tomu, že ke zlepšení genetické hodnoty i vnější jakosti množitelského materiálu ve Společenství by měly být stanoveny některé podmínky týkající se technické čistoty, jakosti a třídění;

vzhledem k tomu, že k zajištění pravosti množitelského materiálu musí být stanovena pravidla Společenství pro oddělené uchovávání partií, balení, uzavírání a označování; že k tomuto účelu musí návěsky uvádět údaje nezbytné pro výkon úřední kontroly a pro informování pěstitele révy a musí odkazovat na právní úpravu na úrovni Společenství;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly přijmout vhodná kontrolní opatření, aby bylo při uvádění osiva na trh zajištěno dodržování jakostních požadavků a předpisů o zachování pravosti;

vzhledem k tomu, že uvádění na trh množitelského materiálu, který tyto podmínky splňuje, by mělo podléhat pouze těm omezením, která stanoví pravidla Společenství, aniž je dotčen článek 36 Smlouvy;

vzhledem k tomu, že až do zřízení společného katalogu odrůd by měla tato omezení zahrnovat zejména právo členských států omezit uvádění množitelského materiálu na trh pouze na ty odrůdy, které mají krajinnou a užitnou hodnotu pro jejich území; že není vhodné za současného stavu věcí řešit otázku, zda a za jakých podmínek mohou členské státy zcela nebo částečně zakázat pěstování určitých odrůd révy na svém území;

vzhledem k tomu, že je nezbytné uznat za určitých podmínek množitelský materiál, který byl v jiných členských státech získán ze základního množitelského materiálu uznaného v některém členském státě, za rovnocenný množitelskému materiálu produkovanému v tomto členském státě;

vzhledem k tomu, že v obdobích, kdy dochází k obtížím v zásobování uznaným množitelským materiálem různých kategorií nebo standardním množitelským materiálem, je třeba přechodně připustit množitelský materiál vyhovující méně přísným požadavkům;

vzhledem k tomu, že za účelem harmonizace technických metod uznávání a kontroly standardního množitelského materiálu v jednotlivých členských státech, a proto, aby bylo v budoucnu možné porovnávat množitelský materiál uznaný nebo kontrolovaný ve Společenství a množitelský materiál pocházející ze třetích zemí, je účelné provádět v členských státech testy vedené Společenstvím k posouzení kvality množitelského materiálu různých kategorií;

vzhledem k tomu, že by Komisi mělo být svěřeno přijímání některých prováděcích opatření; že pro snazší provádění zamýšlených opatření je třeba stanovit postup úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictvím,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na révový vegetativní množitelský materiál (dále jen "množitelský materiál"), který je produkován a uváděn na trh ve Společenství.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

A. Révou rostliny rodu Vitis (L.), které jsou určeny k produkci hroznů nebo k použití jako množitelský materiál pro takové rostliny.

B. Množitelským materiálem

i) Révové sazenice:

a)pravokořenná réva: | zakořeněná část neroubovaného réví, která je určena k výsadbě pravokořenných rostlin nebo k užití jako podnože při štěpování; |

b)naroubovaná réva: | štěpováním vzájemně spojený roub s podnoží, která je zakořeněna; |

ii) Části révy

a)réví | vyzrálé jednoleté výhony; |

b)vyslepené řízky: | části réví, které jsou při produkci naroubovaných rév určeny k vytvoření podzemní části; |

c)rouby: | části réví, které jsou při produkci naroubovaných rév a při štěpování na stanovišti určeny k vytvoření nadzemní části; |

d)vyslepené réví: | části réví určené k produkci pravokořenných rév; |

C. Podnožovými vinohrady vinohrady určené k produkci vyslepených podnožových řízků pro roubování, vyslepeného réví nebo roubů;

D. Révovými školkami vinohrady určené k produkci pravokořenných nebo naroubovaných rév;

E. Základním množitelským materiálem množitelský materiál,

a) který byl získán na odpovědnost šlechtitele podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy;

b) který je určen k produkci množitelského materiálu;

c) který splňuje požadavky na základní množitelský materiál uvedené v přílohách I a II a

d) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených požadavků;

F. Certifikovaným množitelským materiálem množitelský materiál;

a) který pochází bezprostředně ze základního množitelského materiálu dané odrůdy nebo, na žádost šlechtitele, z množitelského materiálu generace předcházející základnímu množitelskému materiálu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní množitelský materiál stanovených v přílohách I a II;

b) který je určen

- k produkci materiálu pro výsadbu nebo částí rostlin, které slouží k produkci hroznů nebo

- k produkci hroznů;

c) který splňuje požadavky na certifikovaný množitelský materiál stanovené v přílohách I a II a

d) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených požadavků;

G. Standardním množitelský materiálem množitelský materiál,

a) který je odrůdově pravý a čistý;

b) který je určen

- k produkci materiálu pro výsadbu nebo částí rostlin, které slouží k produkci hroznů nebo

- k produkci hroznů;

c) který splňuje požadavky na certifikovaný množitelský materiál stanovené v přílohách I a II a

d) u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených požadavků;

H. Úředním opatřením opatření, která provádějí

a) státní orgány nebo

b) veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby jednající jménem státu nebo

c) v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu států, přísežné fyzické osoby

za předpokladu, že osoby uvedené v písmenech b) a c) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

2. Členské státy mohou

a) stanovit, že úředního uznání množitelského materiálu nebo kontroly standardního množitelského materiálu není třeba, jestliže na jejich území není rozšířeno množení nebo uvádění množitelského materiálu na trh;

b) po vstupu v platnost právních nebo správních předpisů nezbytných pro provedení této směrnice dočasně stanovit, že množitelský materiál použitý k vybudování podnožového vinohradu nebo révové školky je rovnocenný s množitelským materiálem, který je uznán nebo kontrolován podle této směrnice, pokud tento množitelský materiál před svým použitím poskytuje stejné záruky jako množitelský materiál uznaný a kontrolovaný podle této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze révový množitelský materiál, který

- byl úředně uznán jako základní nebo certifikovaný množitelský materiál nebo se jedná o úředně kontrolovaný standardní množitelský materiál a

- splňuje požadavky stanovené v příloze II.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1

a) pro množitelský materiál ve vegetačních stupních předcházejících základnímu materiálu;

b) pro pokusy nebo vědecké účely;

c) pro účely šlechtění.

3. Členské státy mohou pro vyslepené podnožové řízky stanovit odchylky ve vztahu k minimální délce (příloha II část III bod 1 B písm. a).

4. Komise může postupem podle článku 17:

a) zmocnit členské státy, odchylně od přílohy II části II bodu 1, k zařazení naroubovaných rév mezi certifikovaný množitelský materiál, pokud se jedná o kombinaci certifikovaného množitelského materiálu naštěpovaného na standardní množitelský materiál; toto zmocnění může být vydáno pouze na přechodnou dobu, nejdéle do doby, kdy bude nová výsadba v daných členských státech dostatečně zásobena základním a certifikovaným množitelským materiálem;

b) stanovit, že množitelský materiál určitých odrůd může být od určitého dne uváděn na trh pouze tehdy, je-li úředně uznán jako základní nebo certifikovaný množitelský materiál.

Článek 4

Členské státy mohou pro uznávání tuzemské produkce a pro kontrolu standardního množitelského materiálu tuzemské produkce stanovit dodatečné nebo přísnější požadavky, než které jsou stanoveny v příloze I a II.

Článek 5

1. Každý členský stát sestaví seznam odrůd révy, které jsou na jeho území úředně povoleny pro uznávání nebo kontrolu množitelského materiálu. Seznam udává podstatné morfologické a fyziologické znaky, jimiž se jednotlivé odrůdy od sebe liší.

2. Odrůda se povolí teprve tehdy, pokud bylo úředními zkouškami nebo zkouškami pod úředním dohledem, zejména pěstitelskými zkouškami, ověřeno, že je dostatečně uniformní a stálá.

Je-li známo, že určitá odrůda je v jiné zemi uváděna na trh pod jiným názvem, zapíše se i tento název.

3. Povolené odrůdy se pravidelně úředně kontrolují. Není-li již některá z podmínek pro povolení pro uznávání nebo kontrolu množitelského materiálu splněna, povolení se zruší a odrůda se ze seznamu vymaže.

4. Znění seznamu a veškeré jeho změny se neprodleně oznámí Komisi, která je sdělí ostatním členským státům.

Článek 6

Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd musí být vzorky odebírány úředně pomocí vhodných metod.

Článek 7

Členské státy stanoví, že množitelský materiál bude uložen a označen při sklizni, úpravě obalem, skladování, přepravě a pěstování odděleně podle odrůd, a v případě základního a certifikovaného množitelského materiálu též podle klonů.

Článek 8

1. Členské státy stanoví, že množitelský materiál smí být uváděn na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených baleních nebo svazcích, které musí být opatřeny uzávěrem a označeny podle článků 9 a 10. Obalová úprava se provádí podle přílohy III.

2. Členské státy mohou pro uvádění na trh malých množství konečnému spotřebiteli a pro uvádění hrnkových, bednových a krabicových sazenic na trh stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se obalové úpravy, balení, uzavírání a označování.

Článek 9

Členské státy stanoví, že balení a svazky množitelského materiálu musí být uzavřeny odpovědnou osobou tak, aby byl uzávěr při otevření balení nebo svazku znehodnocen a nemohl být znovu použit.

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že balení a svazky množitelského materiálu opatří osoba odpovědná za uzavření na vnější straně návěskou podle přílohy IV v některém z úředních jazyků Společenství; návěska je připevněna uzávěrem. Barva návěsky je pro základní množitelský materiál bílá, pro certifikovaný množitelský materiál modrá a pro standardní množitelský materiál tmavě žlutá.

2. Členské státy mohou stanovit, že každá partie bude mimoto doprovázena písemným osvědčením, které obsahuje údaje z návěsky.

Článek 11

Členské státy dbají na to, aby pravost množitelského materiálu byla od sklizně až do předání konečnému spotřebiteli zaručena úředním dohledem prostřednictvím jimi předepsaného nebo uznaného systému. Přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byl při uvádění množitelského materiálu na trh vykonáván úřední dohled nad dodržováním podmínek stanovených touto směrnicí, přinejmenším namátkovou kontrolou.

Článek 12

1. Členské státy zajistí, aby uvádění na trh základního a certifikovaného množitelského materiálu, který byl úředně uznán a jehož balení byla uzavřena a označena v souladu s touto směrnicí, a standardního množitelského materiálu, jehož balení byla uzavřena a označena v souladu s touto směrnicí, podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato směrnice.

2. Členské státy mohou:

a) stanovit, dokud nevstoupí v platnost opatření Komise podle čl. 3 odst. 2 písm. b), že množitelský materiál určitých odrůd révy může být po určitém dni uváděn na trh pouze tehdy, je-li úředně uznán jako základní nebo certifikovaný množitelský materiál;

b) do doby, než bude moci být zaveden společný katalog odrůd, omezit uvádění množitelských materiálů na trh na množitelské materiály odrůd, které jsou zapsány ve vnitrostátním seznamu vycházejícím z krajinné hodnoty pro jejich území; podmínky pro zápis do tohoto seznamu jsou pro odrůdy pocházející z ostatních členských států stejné jako pro domácí odrůdy.

Článek 13

Členské státy stanoví, že množitelský materiál, který pochází bezprostředně ze základního množitelského materiálu uznaného v některém členském státě a který byl sklizen v jiném členském státě, může být uznán ve státě, který vyprodukoval základní množitelský materiál, pokud byl na jeho množitelském porostu podroben inspekci vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že jsou splněny požadavky stanovené v příloze II.

Článek 14

1. K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním, certifikovaným či standardním množitelským materiálem, které se vyskytnou alespoň v jednom členském státě a které nelze odstranit v rámci Společenství, zmocní Komise postupem podle článku 17 jeden nebo více členských států, aby povolily na určité období stanovené Komisí uvádění na trh množitelského materiálu kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

2. Pokud jde o kategorii množitelského materiálu určité odrůdy, má návěska barvu stejnou jako ta, která je stanovena pro odpovídající kategorii, a v ostatních případech je hnědá. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o množitelský materiál kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

Článek 15

1. Tato směrnice se nevztahuje na množitelský materiál, který je prokazatelně určen k vývozu do třetích zemí.

2. Rada vydá kvalifikovanou většinou na návrh Komise nejpozději 31. prosince 1969 předpisy pro množitelský materiál, který je vyprodukován ve třetích zemích a uváděn na trh uvnitř Společenství.

Článek 16

1. Ve Společenství se provádějí na úrovni Společenství testy k hodnocení kvality množitelského materiálu; podléhají kontrole prováděné výborem uvedeným v článku 17.

2. V první etapě slouží testy k harmonizaci metod uznávání certifikovaného množitelského materiálu a metod kontroly standardního množitelského materiálu, aby bylo dosaženo srovnatelnosti výsledků. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo, bude o testech každoročně podávána zpráva o činnosti, která se důvěrně sdělí členským státům a Komisi. Komise stanoví postupem podle článku 17 datum, ke kterému bude zpráva podána poprvé.

3. Komise vydá postupem podle článku 17 opatření nezbytná k provádění testů. Do testů lze zahrnout množitelský materiál sklizený ve třetích zemích.

Článek 17

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízenému rozhodnutím Rady ze dne 14. června 1966 [2], (dále jen "výbor") jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou dvanácti hlasů.

4. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 18

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 19

Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 1. července 1969 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 20

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 9. dubna 1968.

Za Radu

předseda

E. Faure

[1] Úř. věst. 156, 15.7.1967, s. 30.

[2] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA POROST

I. Obecné podmínky

1. Porost je odrůdově pravý a čistý.

2. Pěstební stav množitelského porostu a vývojový stupeň porostu umožňují dostatečnou kontrolu odrůdové pravosti a čistoty.

3. Je co nejvíce zaručeno, že půda pro révové školky a podnožové vinohrady určené k produkci základního a certifikovaného množitelského materiálu není při výsadbě infikována škodlivými organismy, především viry.

4. Výskyt škodlivých organismů, které snižují hodnotu množitelského materiálu, je omezen na nejnižší míru.

5. V porostu se nevyskytují rostliny, které vykazují příznaky viróz.

6. Výpadek rostlin na podnožových vinohradech určených k produkci certifikovaného množitelského materiálu nepřekračuje 5 %; nepřekračuje 10 % na podnožových vinohradech určených k produkci standardního množitelského materiálu. Výpadek rostlin může tyto podíly výjimečně překročit, lze-li jej přičíst fyzikálním příčinám.

7. Minimálně jednou ročně se provádí inspekce; v případě nedostatků, jejichž příčiny mohou být odstraněny, aniž by tím byla ovlivněna kvalita množitelského materiálu, uskuteční se opětovná inspekce.

II. Zvláštní podmínky

1. Révové školky nejsou v plodných vinohradech a neleží ve vzdálenosti pouhých několika metrů od těchto.

2. Části révy použité k produkci pravokořenných a naroubovaných rév pocházejí z úspěšně kontrolovaných podnožových vinohradů.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ MATERIÁL

I. Obecné podmínky

1. Množitelský materiál je odrůdově pravý a čistý, při uvádění na trh je u standardního množitelského materiálu povoleno nejvýše 1 % příměsí.

2. Minimální technická čistota: 96 %

Za technicky nečistý se považuje:

a) množitelský materiál zcela nebo zčásti zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě;

b) uhynulý, zkroucený nebo poraněný, zejména poškozený krupobitím nebo mrazem, rozdrcený či zlomený.

3. Výskyt škodlivých organismů, které snižují hodnotu množitelského materiálu, je omezen na nejnižší míru.

II. Zvláštní podmínky

1. Naroubované révy:

Naroubované révy, které vznikly kombinací základního množitelského materiálu na základní množitelský materiál nebo základního množitelského materiálu na certifikovaný množitelský materiál, se zařazují do kategorie základní množitelský materiál. Naroubované révy, které vznikly kombinací certifikovaného množitelského materiálu na základní množitelský materiál nebo certifikovaného množitelského materiálu na certifikovaný množitelský materiál, se zařazují do kategorie certifikovaný množitelský materiál. Všechny ostatní kombinace se zařazují do kategorie standardní množitelský materiál.

2. Části révy:

Réví vykazuje dostatečnou vyzrálost dřeva. Dřevo a dřeň jsou v poměru běžném pro danou odrůdu.

III. Třídění

1. Vyslepené podnožové řízky pro roubování, rouby a vyslepené réví:

A. Průměr

Měří se největší průměr na nejmenším příčném řezu.

a) Vyslepené podnožové řízky pro roubování a rouby:

a) Užší průměr

i) u Vitis rupestris a jejích kříženců s Vitis vinifera 6 - 12 mm,

ii) u ostatních odrůd révy 6,5 - 12 mm.

Podíl réví o průměru do 7 mm u Vitis rupestris a jejích kříženců s Vitis vinifera a do 7,5 mm u ostatních odrůd révy nepřekračuje 25 % partie.

b) Největší průměr na silnějším konci: 14 mm, mimo roubů určených ke štěpování na místě. Řez se provádí nejméně 2 cm pod spodním očkem.

b) Vyslepené réví:

Minimální užší průměr: 3,5 mm.

B. Délka

Délka se měří od paty spodního nodu s ohledem na horní internodium.

a) Vyslepené podnožové řízky pro roubování: minimální délka činí 1,05 m,

b) Vyslepené réví: minimální délka 55 cm, u Vitis vinifera 30 cm,

c) Rouby: minimální délka 50 cm s nejméně pěti použitelnými očky.

2. Pravokořenné révy:

A. Průměr

Největší průměr, měřeno ve středu internodia pod horním výhonem, činí nejméně 5 mm.

B. Délka

Minimální délka od paty kořene k nasazení horního výhonu činí

a) u zakořeněných podnoží: 30 cm,

b) u ostatních pravokořenných rév: 22 cm.

C. Kořeny

Každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. Odrůdě 420 A postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.

3. Naroubované révy:

a) kořenový kmen je nejméně 20 cm dlouhý,

b) kořeny: každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. Odrůdě 420 A postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.

c) místo štěpování: každá rostlina má dostatečně srostlé, pravidelné a pevné místo štěpování.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

OBALOVÁ ÚPRAVA

Obsah balení či svazků:

Druh | Počet kusů |

1.Naroubované révy | 25 |

2.Pravokořenné révy | 50 |

3.Rouby | 100 nebo 200 |

4.Vyslepené podnožové řízky pro roubování | 200 |

5.Vyslepené réví podnoží a odrůd Vitis vinifera | 200 nebo 500 |

6.Ostatní vyslepené réví | 200 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

NÁVĚSKA

A. Povinné údaje

a) 1. "Norma EHS"

2. Jméno a adresa pěstitele nebo jeho identifikační číslo

3. Orgán, který provedl uznání nebo kontrolu, a členský stát

4. Číslo partie

5. Odrůda a případně klon – u naroubovaných rév podnože i roubu

6. Kategorie

7. Země produkce

8. Množství

9. Délka – v případě vyslepených podnožových řízků pro roubování, pokud daný členský stát povoluje výjimky co do minimální délky (čl. 3 odst. 3)

b) U pravokořenných a naroubovaných rév jakožto množitelského materiálu postačují údaje podle písm. a) bodů 1, 2, 5, 6 a 7.

B. Minimální rozměry

a) 110 mm × 67 mm pro vyslepené podnožové řízky pro roubování, rouby a vyslepené réví,

b) 80 mm × 70 mm pro pravokořenné a naroubované révy.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU