174/65/EHSNařízení Rady č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom ze dne 28. prosince 1965, kterým se stanoví tabulky úmrtnosti a invalidity a očekávaný pohyb platů používané při výpočtu pojistně matematických hodnot stanovených ve služebním řádu úředníků Společenství

Publikováno: OJ-P 226, 31.12.1965 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. prosince 1965 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1962 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES, Euratom) č. 1734/2005 Pozbývá platnosti: 29. října 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom

ze dne 28. prosince 1965,

kterým se stanoví tabulky úmrtnosti a invalidity a očekávaný pohyb platů používané při výpočtu pojistně matematických hodnot stanovených ve služebním řádu úředníků Společenství

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

RADA EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení č. 31 (EHS), č. 11 (ESAE) o služebním řádu úředníků a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii [1], a zejména na článek 39 přílohy VIII uvedeného služebního řádu,

s ohledem na stanovisko Prozatímního výboru pro služební řád,

s ohledem na stanovisko pojistných matematiků jmenovaných Radami,

vzhledem k tomu, že Rady jsou příslušné pro přijímání tabulek úmrtnosti a invalidity a očekávaného pohybu platů používaných při výpočtu pojistně matematických hodnot stanovených ve služebnímu řádu a jeho příloze VIII,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro výpočet pojistně matematických hodnot stanovených v příloze VIII služebního řádu úředníků se používají:

a) tabulky úmrtnosti a invalidity Heubeck-Fischer (Richttafeln für die Pensionversicherung 1956, René Fischer Verlag-Weissenburg/Bayern),

b) očekávaný pohyb platů založený na sazbě růstu 1,88 % za rok (r30 = 175).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost se zpětnou působností ode dne 1. ledna 1962.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 1965.

Za Rady

předseda

E. Colombo

[1] Úř. věst. C 45, 14.6.1962, s. 1385/62.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU