31965L0469Směrnice Rady ze dne 25. října 1965, kterou se mění směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě

Publikováno: OJ-P 178, 26.10.1965 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. října 1965 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 1965 Nabývá účinnosti: 26. října 1965
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 25. října 1965,

kterou se mění směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě

(65/469/EHS)

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [3] musí být rozšířena a opravena;

vzhledem k tomu, že zejména současný výzkum zaměřený na přesné posouzení barviv uvedených v příloze II směrnice ze dne 23. října 1962 nelze dokončit do tří let od oznámení uvedené směrnice, jak bylo stanoveno v článku 2; že by tedy tato lhůta měla být prodloužena do 31. prosince 1966;

vzhledem k tomu, že se některé členské státy setkaly při používání obecných kritérií pro čistotu stanovených v příloze III oddíle A bodu 1 písm. a) směrnice ze dne 23. října 1962 se závažnými obtížemi, pokud jde o obsah olova; že by tedy mělo být členským státům umožněno povolit používání barviv, která nesplňují dotyčná kritéria, v potravinách do 31. prosince 1966;

vzhledem k tomu, že definice karamelu, jak je uvedena v příloze I směrnice ze dne 23. října 1962, vylučuje, aby byly pro barvení potravin používány určité druhy tohoto výrobku; že toto vyloučení je nepodložené, neboť tento výrobek neohrožuje lidské zdraví, vyhovuje-li jeho složení určitým specifickým kritériím pro čistotu;

vzhledem k tomu, že ze seznamu karotenů a xanthofylů a ze seznamu látek povolených pro ředění a rozpouštění barviv byly vypuštěny v současnosti používané látky, které rovněž neškodí lidskému zdraví;

vzhledem k tomu, že se orcein ve smyslu přílohy I směrnice ze dne 23. října 1962, zpravidla nepoužívá jako barvivo; že se však v určitých členských státech obecně používá pro barvení potravin sulfonovaný orcein; že by mělo být těmto členským státům umožněno, aby dočasně ponechaly v platnosti vnitrostátní předpisy týkající se tohoto výrobku, přičemž musí být dodržena ustanovení týkající se výrobků, na něž se vztahuje článek 2 směrnice ze dne 23. října 1962,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. "Článek 2

1. Členské státy mohou do 31. prosince 1966 ponechat v platnosti své stávající vnitrostátní předpisy týkající se barviv uvedených v příloze II.

2. Přede dnem uvedeným v odstavci 1 může Rada v souladu s článkem 100 Smlouvy rozhodnout o návrhu směrnice, kterou se povoluje použití těchto barviv. Povolení může být uděleno pouze tehdy, je-li vědeckým zkoumáním prokázáno, že tato barviva neškodí lidskému zdraví a jejich použití je z hospodářských důvodů nezbytné. Pokud se Rada neusnese ve lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se článek 12."

2. "kyselina citronová

kyselina vinná

kyselina mléčná

želatina

pektiny

algináty amonné, sodné a draselné

estery L-askorbové kyseliny s mastnými kyselinami C14, C16 a C18 s nerozvětveným řetězcem (povoleno výhradně pro barviva uvedená v příloze I pod čísly E 160 a E 161)."

3. "2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit používání barviv uvedených v příloze I, u nichž obsah olova nesplňuje obecná kritéria pro čistotu stanovená v příloze III oddíle A bodu 1 písm. a), v potravinách, nejdéle do 31. prosince 1966."

4. "2. Použije-li se čl. 2 odst. 2 poslední věta, nahrazuje se den uvedený v čl. 2 odst. 1 dnem oznámení uvedeným v předchozím odstavci."

Článek 2

Příloha I směrnice se mění takto:

E 141

Do sloupce "C.I." se doplňuje číslo "75810".

E 150

Znění ve sloupci

"Chemický název nebo popis"

zní:

"Výrobek získávaný výhradně zahříváním sacharózy nebo jiných jedlých cukrů, nebo amorfní hnědý výrobek rozpustný ve vodě, získávaný řízeným zahřívání jedlých cukrů za přítomnosti jedné nebo více níže uvedených chemických sloučenin:

- kyselina octová, citronová, fosforečná, sírová a siřičitá a oxid siřičitý,

- hydroxid amonný, sodný, draselný a plynný amoniak,

- uhličitany, fosforečnany, sírany a siřičitany amonné, sodné a draselné."

E 160

V písmenu a):

- se ve sloupci "Schultz" doplňuje číslo "1403",

- se ve sloupci "C.I." doplňují čísla "1249a" a "75130",

- se ve sloupci "DFG" doplňuje číslo "108",

- znění ve sloupci "Chemický název nebo popis" zní: "převážně transisomery".

V písmenu b):

- se ve sloupci "Schultz" doplňuje číslo "1738",

- se ve sloupci "C.I." doplňují čísla "(1241)" a "75120",

- se ve sloupci "DFG" doplňuje číslo "109".

V písmenu d):

- se ve sloupci "C.I." doplňuje číslo "75125",

- znění ve sloupci "Chemický název nebo popis" zní: "převážně transisomery".

Za písmeno d) se doplňují tyto položky:

Obecný název | Schultz | C.I. | DFG | Chemický název nebo popis |

e)8’-apo-β-karotenal (C 30) | — | — | — | převážně transisomery |

f)8’-apo-β-karotenová kyselina (C 30) | — | — | — | převážně transisomery |

E 161

Znění ve sloupci "Chemický název nebo popis" zní: "Xanthofyly jsou karotenoidní ketony a alkoholy."

V písmenu d) se ve sloupci "C.I." doplňuje číslo "75135".

Za písmeno f) se doplňuje písmeno "g) Kanthaxanthin".

E 163

Poslední odstavec ve sloupci

"Chemický název nebo popis"

zní:

"Anthokyany smějí být získávány pouze z jedlého ovoce nebo zeleniny, například z jahod, moruší, třešní, švestek, malin, ostružin, černého rybízu, červeného rybízu, červeného zelí, červené cibule, klikev, borůvek, lilků, hroznů a černého bezu."

E 172

Ve sloupci "Schultz" se zrušují čísla "1276" a "1311".

Článek 3

V příloze II části I směrnice se doplňuje toto barvivo:

Obecný název | Schultz | C.I. | DFG | Chemický název nebo popis |

Sulfonovaný orcein | — | 1758 | — | vápenatá sůl sulfonovaného orceinu |

Článek 4

Příloha III směrnice se mění takto:

- první odstavec oddílu A se nahrazuje tímto:

"Pokud není ve specifických kritériích v oddíle B stanoveno jinak, musí barviva uvedená v příloze I splňovat tato kritéria pro čistotu:,"

- za E 141 se doplňuje nová položka, která zní:

"E 150 – Karamel

Amoniakový dusík: | nejvýše 0,5 % stanoveno Tillmans-Mildnerovou metodou [4] |

Oxid siřičitý: | nejvýše 0,1 % stanoveno Monier-Wiliamsovou metodou [5] |

pH | nejméně 1,8 |

Fosfáty: | nejvýše 0,5 %, vyjádřeno jako P2O5" |

- v položce pro E 181 se slova "vypočteno na bázi" nahrazují slovy "vyjádřeno jako".

Článek 5

Členské státy změní své právní předpisy v souladu s výše uvedenými ustanoveními tak, aby se nová opatření vztahovala na barvicí látky a potraviny uváděné na trh od 31. prosince 1966.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. října 1965.

Za Radu

předseda

E. Colombo

[1] Úř. věst. 117, 6.11.1964, s. 2819/64.

[2] Úř. věst. 63, 13.4.1965, s. 965/65.

[3] Úř. věst. 115, 11.11.1962, s. 2645/62.

[4] "Beythien-Diemar, Laboratoriumsbuch, 7. vyd., s. 151.

[5] ""Determination of sulphur dioxide in foods"", Dept. Public. Health & Med. Subjects No 48, Ministry of Health, London 1927.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU