31964L0475Směrnice Rady ze dne 30. července 1964 o koordinovaných ročních zjišťováních o investicích v průmyslu

Publikováno: OJ-P 131, 13.8.1964 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. července 1964 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. července 1964 Nabývá účinnosti: 31. července 1964
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 30. července 1964

o koordinovaných ročních zjišťováních o investicích v průmyslu

(64/475/EHS)

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že k plnění úkolů uložených Smlouvou musí mít Komise k dispozici roční statistiky o vývoji investic v průmyslu Společenství;

vzhledem k tomu, že v průmyslovém zjišťování pro rok 1962 byla poprvé shromážděny základní srovnatelné údaje o významných odvětvových charakteristikách; že takovéto sčítání nemůže být prováděno pravidelně; že se však není možné v nadcházejících letech obejít bez ročních statistik týkajících se některých základních skutečností; že investice jsou v tomto ohledu tak důležité, že statistické úřady většiny členských států shromažďují údaje tohoto druhu již řadu let;

vzhledem k tomu, že je však nezbytné, aby všechny členské státy poskytly takovéto roční statistiky Komisi v odpovídající koordinované formě z hlediska pojetí a metodiky, aby pro šest členských států mohly být získány srovnatelné výsledky se stejným členěním podle průmyslových odvětví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy v technické spolupráci s Komisí přijmou veškerá nezbytná opatření k provádění koordinovaných ročních zjišťování o investicích v průmyslu tak, aby první zjišťování pro rok 1964 bylo provedeno v roce 1965.

Článek 2

Pro účely této směrnice se "odvětví" vymezují v souladu s "klasifikací odvětví v Evropských společenstvích" (NICE) [1].

V případě malých podniků může být zjišťování prováděno v podobě výběrového šetření.

Článek 3

Zjišťovaná roční výše investic (včetně zařízení postavených samotnými podniky) se člení takto:

a) stroje, zařízení, dopravní prostředky;

b) výstavba budov a staveb;

c) nákup stávajících budov a pozemků.

Investice společenského charakteru se zaznamenávají souhrnně v samostatném výkazu.

Článek 4

Výsledky zjišťování se Komisi předávají rozčleněné podle průmyslových odvětví, přičemž se bere ohled na vnitrostátní právní předpisy o důvěrnosti statistických informací.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. července 1964.

Za Radu

předseda

G. Schröder

[1] Stávající znění klasifikace bylo zveřejněno v roce 1963 v Bulletinu pro průmyslovou statistiku (Statistický úřad Evropských společenství). Text je uveden pro informaci v příloze.

--------------------------------------------------

Příloha

KLASIFIKACE ODVĚTVÍ V EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH (NICE)

Odvětví, hlavní skupiny, skupiny, podskupiny a pododdíly

1.TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

11 | | | Těžba a úprava pevných paliv |

| 111 | | Těžba a úprava černého uhlí |

| | 111.1 | Těžba a úprava černého uhlí (vlastní uhelné doly, praní a třídění) |

| | 111.2 | Výroba briket |

| | 111.3 | Výroba černouhelného koksu (důlní koksovny a samostatné koksovny) |

| | 111.4 | Výroba černouhelného polokoksu |

| 112 | | Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu |

| | 112.1 | Těžba a úprava hnědého uhlí |

| | 112.2 | Těžba a úprava černého uhlí |

12 | | | Těžba rud |

| 121 | | Těžba železné rudy |

| 122 | | Těžba neželezných rud |

| | 122.1 | Těžba neželezných rud |

| | 122.2 | Příprava neželezných rud (mletí, spékání, obohacování atd.) |

13 | 130 | | Těžba ropy a zemního plynu |

| | 130.1 | Těžba ropy |

| | 130.2 | Těžba a rafinace zemního plynu |

| | 130.3 | Těžba živičných břidlic |

| | 130.4 | Průzkum a vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu |

14 | 140 | | Těžba nebo dobývání stavebních materiálů a ohnivzdorných jílů |

| | 140.1 | Dobývání břidlice |

| | 140.2 | Dobývání kamene (vápence, mramoru, pískovce, lávy a tvrdých kamenů jako je žula, čedič, porfyr atd.) |

| | 140.3 | Těžba křídy a vápencových přísad |

| | 140.4 | Těžba a bagrování písku, drti a štěrku |

| | 140.5 | Těžba slínů a kameniva pro výrobu vápna a cementu |

| | 140.6 | Těžba sádrovce |

| | 140.7 | Těžba jílu, cihlářského jílu a kaolinu |

19 | 190 | | Těžba a dobývání ostatních nerostů a rašeliny |

| | 190.1 | Těžba soli ze solných bažin |

| | 190.2 | Těžba kamenné soli a solivary |

| | .21 | Těžba kamenné soli |

| | .22 | Solivary |

| | 190.3 | Těžba draselné soli |

| | 190.4 | Těžba síry a pyritu |

| | 190.5 | Těžba asfaltu a živice |

| | 190.6 | Těžba přírodního vápencového fosfátu |

| | 190.7 | Těžba dolomitu, pemzy a pucolánu |

| | 190.8 | Těžba a dobývání jinde neuvedených nerostů |

| | .81 | Těžba mastku a steatitu; úprava mastku |

| | .82 | Těžba azbestu |

| | .83 | Těžba fosilního křemene a křemeliny: úprava briket a povlaků z nich |

| | .84 | Těžba a dobývání živce, křemene a pegmatitu |

| | .85 | Těžba a dobývání kazivce |

| | .86 | Těžba a dobývání baryové a stronciové rudy |

| | .87 | Těžba a dobývání ostatních nerostů (drahokamů, slídy, grafitu, kamence, magnezitu atd.) |

| | 190.9 | Těžba a dobývání rašeliny |

2. a 3.ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20 A | 200 | | Výroba živočišných a rostlinných olejů a tukůTavírny živočišných tuků (ze suchozemských zvířat) jsou zařazeny do položky 201.5, a chemické zpracování (jiné než hydrogenace), tj. oxidace, vakuové zpracování, hydrolýza atd. živočišných a rostlinných tuků je zařazeno do chemického průmyslu. |

| | 200.1 | Výroba olejů a tuků z mořských živočichů |

| | 200.2 | Výroba olivového oleje |

| | 200.3 | Zpracování (lisování a extrakce) olejnatých semen |

| | 200.4 | Rafinace, hydrogenace a obdobné zpracování živočišných a rostlinných olejů a tuků |

| | 200.5 | Výroba margarinu a obdobných poživatelných tuků |

20 B | | | Potravinářský průmysl(s výjimkou výroby nápojů) |

| 201 | | Porážení dobytka a zpracování masaObecní jatka, která obce zapůjčují nebo pronajímají řezníkům a jiným osobám k porážce dobytka, a řeznictví, ve kterých nejsou maso a masné výrobky zpracovávány, nýbrž jen prodávány, nejsou začleněna do klasifikace NICE. |

| | 201.1 | Jatka (s výjimkou obecních) |

| | 201.2 | Zpracování masa (s výjimkou drůbeže) |

| | | Výroba soleného masa, uzenin a uzené šunky, vařené masné a uzenářské výrobky a masné konzervy |

| | 201.3 | Řeznictví a uzenářství |

| | 201.4 | Porážení, zpracování a konzervace drůbeže |

| | 201.5 | Tavírny živočišných tuků (ze suchozemských zvířat) |

| 202 | | Mlékárenský průmysl |

| | 202.1 | Výroba mléka pro lidskou spotřebu; produkce másla a sýra |

| | .11 | Výroba mléka pro lidskou spotřebu |

| | .12 | Výroba másla |

| | .13 | Výroba sýra |

| | 202.2 | Výroba konzervovaného mléka |

| | .21 | Výroba zahuštěného mléka |

| | .22 | Výroba sušeného mléka |

20B | 203 | | Konzervace ovoce a zeleniny |

| | 203.1 | Hluboké mražení ovoce a zeleniny |

| | 203.2 | Výroba konzervované zeleniny a ovoce v octě, solném nálevu nebo oleji |

| | 203.3 | Výroba zeleninových a ovocných šťáv |

| | 203.4 | Výroba ovocné dřeně (jiné než vakuově balené) |

| | 203.5 | Výroba ostatní konzervované zeleniny nebo ovoce |

| | .51 | Výroba konzervované zeleniny |

| | .52 | Výroba konzervovaného ovoce |

| | .53 | Výroba sušené zeleniny |

| | .54 | Výroba džemů, marmelád a želé |

| 204 | | Konzervace ryb a jiných mořských produktů |

| 205 | | Mlynárenský průmysl |

| | 205.1 | Mletí mouky |

| | 205.2 | Loupání a třídění zrna a semen |

| 206 | | Pekárenství, cukrářský průmysl a výroba trvanlivého pečiva"Pekařství nejsou začleněna do klasifikace NICE." |

| | 206.1 | Pekárenství (též bez cukrářského průmyslu) |

| | .11 | Pečení chleba (zásobování maloobchodu a stravovacích zařízení) |

| | .12 | Ostatní pekárenství (též bez cukrářského průmyslu) |

| | 206.2 | Výroba jemného pečiva |

| | 206.3 | Výroba trvanlivého pečiva |

| | 206.4 | Výroby jiného pečiva a perníku |

| 207 | | Cukrovarnictví |

| | 207.1 | Výroba cukru |

| | 207.2 | Výroba a rafinace cukru |

| | 207.3 | Rafinace cukru a výroba cukrkandlu |

| 208 | | Výroba kakaových a čokoládových výrobků a cukrovinek |

| | 208.1 | Výroba kakaových a čokoládových výrobků |

| | 208.2 | Výroba cukrovinek |

| | 208.3 | Výroba zmrzliny |

| 209 | | Výroba různých potravin |

| | 209.1 | Výroba těstovin |

| | 209.2 | Zpracování kávy a čaje |

| | 209.3 | Výroba kávovin |

| | 209.4 | Výroba dochucovacích prostředků |

| | 209.5 | Výroba krmiv |

| | 209.6 | Výroba ledu z vody |

| | 209.7 | Výroba ostatních potravin |

| | .71 | Výroba polévek a omáček |

| | .72 | Výroba kojenecké a dětské výživy a dietetických potravin |

| | .73 | Výroba prášku do pečiva a pudinkového prášku |

| | .74 | Výroba potravin jinde neuvedených |

21 | | | Výroba nápojů |

| 211 | | Výroba lihu (kvašením), kvasnic a lihovin |

| | 211.1 | Destilace surového lihu (získaného kvašením zemědělských produktů) |

| | 211.2 | Výroba kvasinek k pečení (též se související výrobou alkoholu) |

| | 211.3 | Čištění a ředění lihu; výroba lihovin (včetně aperitivů a obdobných nápojů na bázi jiné než vína) |

| 212 | | Výroba vína a jiných nesladových alkoholických nápojů |

| | 212.1 | Výroba vína; skladování a ošetřování vín |

| | 212.2 | Příprava speciálních vín: sektů, perlivého vína, aperitivů na bázi vína atd.) |

| | 212.3 | Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín |

21 | 213 | | Vaření piva a sladování"Výroba sladového extraktu je přičleněna k položce 209.74" |

| | 213.1 | Vaření piva |

| | 213.2 | Sladování |

| 214 | | Příprava minerálních vod a nealkoholických nápojů |

| | 214.1 | Stáčení (případně též úprava) přírodních minerálních vod |

| | 214.2 | Výroba umělých minerálních vod a limonád |

22 | 220 | | Zpracování tabáku |

23 | | | Textilní průmysl |

| 232 | | Výroba a zpracování textilních materiálů na vlnařském strojním zařízení |

| | 232.1 | Odmašťování |

| | 232.2 | Příprava vlněných vláken |

| | .21 | Mytí, mykání, karbonizace vlny, zpracování vlněného odpadu |

| | .22 | Česání vlny |

| | 232.3 | Předení vlny |

| | .31 | Předení česané vlny |

| | .32 | Předení mykané vlny |

| | .33 | Předení vlasu, angorského vlasu, jemného a hrubého vlasu |

| | 232.4 | Kroucení a soukání vlny |

| | 232.5 | Tkaní vlny (s výjimkou tkaní koberců) |

| | .51 | Mechanické tkaní vlněných pokrývek |

| | .52 | Jiné zpracování vlněné příze do tkaniny |

| | | Mechanické tkaní vlněných látek pro oděvy a nábytek; mechanické tkaní vlněného sametu z plyše, nespecifikované jinde s výjimkou koberců; ruční tkaní vlny; příprava pro tkaní vlny |

| | 232.6 | Předení a tkaní vlny |

| | .61 | Předení a tkaní; kombinovaný cyklus |

| | .62 | Předení a tkaní; mykací cyklus |

| 233 | | Výroba a zpracování textilních materiálů na bavlnářském strojním zařízení |

| | 233.3 | Předení bavlny |

| | .31 | Tří nebo čtyřhranolové předení, neintegrované s tkaním |

| | .32 | Předení na spřádavém nebo hadicovém (schlaucops) mykadle, neintegrované s tkaním |

| | 233.4 | Kroucení a zhotovení šicích nití |

| | 233.5 | Tkaní bavlny (s výjimkou tkaní koberců) |

| | 233.6 | Předení tkaní bavlny |

| 234 | | Výroba a zpracování textilních materiálů na strojním zařízení určeném pro hedvábí |

| | 234.2 | Produkce hedvábných vláken |

| | | Macerace, mytí, praní odpadu, pročesávání hedvábného odpadu (hedvábná příze); česání vyčesaného hedvábí (buretové hedvábí) |

| | 234.3 | Předení hedvábí a hedvábné příze |

| | .31 | Odmotávání zámotků(předení hedvábí) |

| | .32 | Předení hedvábné příze, vyčesaného hedvábí a nespojených umělých vláken na hedvábnou přízi |

| | 234.4 | Operace na hedvábné přízi a umělých vláknech, s výjimkou povrchové úpravy |

| | .41 | Spřádání příze z hedvábí a spojených umělých vláken |

| | .42 | Výroba šicích nití (včetně umělých vláken) |

| | 234.5 | Tkaní hedvábí (s výjimkou tkaní koberců) |

| | | Příprava a navlékání mykadel (vzorových karet), příprava pro tkaní (česání, navíjení, kroucení, navíjení lemování); tkaní hedvábných látek (včetně umělých vláken) |

23 | 235 | | Výroba a zpracování textilních materiálů na strojním zařízení určeném pro len a konopí |

| | 235.1 | Namáčení a potírání lněných a konopných vláken |

| | 235.3 | Předení lnu, konopí, nebo ramie |

| | .31 | Předení lnu, konopí pro tkaní a pro šicí nit; předení ramie. Mokré nebo suché předení lnu, nebo lněné koudele a konopí nebo konopné koudele pro tkaní a zhotovení nitě; předení jiných čistých a smíšených vláken na strojích určených pro len a konopí, s výjimkou předení lnu na šňůry |

| | .32 | Suché předení konopí nebo konopné koudele na šňůry |

| | 235.4 | Výroba šicích nití ze lnu, konopí a ramie; jednoduchá příze, kroucená, kabelová nebo splétaná |

| | 235.5 | Tkaní lnu, konopí a ramie |

| | | Příprava pro tkaní látky, česání, příprava a čtení vzorových karet; vážení látky s nebo bez doplňkových činností (barvení, česání, výroba konfekce atd.); tkaní těžkých látek (nepromokavých plachet, plachtovin, celtovin, stanů a kempového vybavení) s nebo bez doplňkových činností (barvení, česání, vzhledová úprava atd.) |

| | 235.6 | Předení - tkaní lnu a konopí |

| 236 | | Ostatní odvětví pro zpracování textilních vláken (juta, tvrdá vlákna atd.), provaznické výrobky |

| | 236.3 | Předení juty, tvrdých vláken atd. |

| | .31 | Předení juty (neintegrované) |

| | .32 | Předení tvrdého vlákna (neintegrované) |

| | 236.4 | Provazy, lana a motouzy, ze všech materiálů |

| | .41 | Provazy, lana a motouzy, bez integrovaného předení |

| | .42 | Provazy, lana a motouzy, s integrovaným předením |

| | 236.5 | Tkaní juty, tvrdých vláken atd. |

| | .51 | Tkaní juty (včetně integrované produkce jutových pytlů) |

| | .52 | Tkaní kokosových a jiných tvrdých vláken |

| | 236.6 | Předení a tkaní juty, tvrdých vláken atd. |

| | .61 | Předení a tkaní juty |

| | .62 | Předení a tkaní kokosových a ostatních tvrdých vláken |

| 237 | | Výroba pleteného a háčkovaného zbožíZa "pletací závody" jsou považována pouze taková zařízení, ve kterých je pletení zboží vyráběno z příze. Zhotovování výrobků, které nezahrnuje výrobu pletené nebo háčkované látky je klasifikováno pod výrobou oděvů (skupina 243) |

| | 237.1 | Výroba punčoch, punčochových kalhot, podkolenek, ponožek a podobných výrobků |

| | 237.2 | Výroba ostatního pleteného nebo háčkovaného artiklu |

| | .21 | Výroba neelastických a nepogumovaných pletených nebo háčkovaných látek pro prodej |

| | .22 | Výroba baretů a jiných pletených pokrývek hlavy |

| | .23 | Výroba pleteného a háčkovaného artiklu, nespecifikovaného jinde (rukavice, kojenecké soupravy, spodní prádlo, doplňky, pletené plavky) |

| 238 | | Povrchová úprava textilu |

| | 238.1 | Bělení a barvení |

| | 238.2 | Potisk |

| 239 | | Ostatní textilní odvětví |

| | 239.1 | Výroba koberců, s výjimkou koberců z tvrdých a kokosových vláken |

| | 239.2 | Výroba linolea, papírových plstí a voskovaného plátna |

| | 239.3 | Výroba plsti |

| | .31 | Výroba tkané plsti |

| | .32 | Výroba pletené plsti |

23 | 239 | 239.4 | Výroba stuh, popruhů, šňůr, pletenců, ozdobných lemovek a nášivek textilního materiálu |

| | 239.5 | Výroba elastických textilií |

| | 239.6 | Výroba mušelínu, krajek a podobného artiklu |

| | 239.7 | Výroba různých textilií |

| | .71 | Splétání |

| | .72 | Výroba sítí |

| | .73 | Výroba bavlněné vlny |

| | .74 | Výroba textilií, nespecifikovaných jinde (bělení vyzrněných textilií, výroba netkaných látek, plachtovin, celtovin, vlajek, stanů a pytlů, kdy nepředcházelo tkaní, strojně vyšívané a drhnuté látky) |

24 | | | Výroba obuvi a podobného artiklu |

| 241 | | Strojní výroba obuvi (s výjimkou gumové nebo dřevěné) |

| | 241.1 | Výroba obuvi (s výjimkou artiklu spadajícího pod 241.2 a 241.3) |

| | 241.2 | Výroba pantoflí |

| | 241.3 | Výroba jiné specializované obuvi (obzvláště gymnastických a baletních cviček, galoší, provazoví obuvi atd.) |

| | 241.4 | Výroba obuvnických dílů a doplňků |

| 242 | | Ruční výroba a oprava obuvi |

| | 242.1 | Ruční výroba; výroba ortopedické obuvi; zhotovení bot |

| | 242.2 | Oprava obuvi |

| 243 | | Výroba oděvů (s výjimkou kožešin) |

| | 243.1 | Výroba vycházkového oblečení pro ženy, dívky a kojence |

| | 243.2 | Výroba vycházkového oblečení pro muže a chlapce |

| | 243.3 | Výroba speciálního oblečení |

| | .31 | Výroba pracovních oděvů a uniforem |

| | .32 | Výroba oblečení do deště, šitého, nebo uzavřeného plastikového |

| | .33 | Výroba koženého a podobného oblečení |

| | .34 | Výroba venkovního oblečení, nespecifikovaná jinde (taláry a divadelní kostýmy) |

| | 243.4 | Výroba košil a spodního prádla |

| | .41 | Výroba korzetů, šněrovaček a podprsenek |

| | .42 | Výroba jiných položek spodního prádla pro ženy a děti |

| | .43 | Výroba pánských košil |

| | 243.5 | Výroba na míru, oblečení a spodního prádla |

| | .51 | Výroba na míru, oblečení pro ženy a děti |

| | .52 | Výroba na míru, oblečení pro muže |

| | .53 | Výroba na míru, spodního prádla, korzetů, šněrovaček a košil |

| | 243.6 | Kloboučnictví |

| | .61 | Výroba klobouků a pokrývek hlavy pro ženy; kloboučnictví |

| | .62 | Výroba klobouků a pokrývek hlavy pro muže |

| | 243.7 | Výroba oděvních doplňků |

| | | Výroba deštníků, slunečníků, vázanek, šátků, hedvábných šátků, šlí, látkových pásků a rukavic, knoflíků, květin, modistického peří, ramenových vycpávek a jiného artiklu pro vnitřní části oblečení atd. |

| | 243.8 | Výroba domácích látek (s výjimkou pletenin apod.) |

| | 243.9 | Jiné činnosti související s výrobou oděvů |

| | | Scelování, opravování, sešívání, prolamování a řasování |

| 244 | | Výroba matrací a lůžkovin |

| | 244.1 | Příprava kapoku (rostlinná vlna), koňských žíní a jiných výplní |

| | 244.2 | Příprava všech typů matrací, prošívaných přikrývek, kajčího peří (tkanina), ložních pokrývek a podobného artiklu |

| | 244.3 | Výroba hotového bytového textilního artiklu (závěsů, záclon atd.) |

24 | 245 | | Kožedělný a kožešnický průmysl |

| | 245.1 | Povrchová úprava a leštění kůží |

| | 245.2 | Krájení a zpracování králičích kožek pro čepice a předení |

| | 245.3 | Zhotovování kožešin; výroba vedlejších kožedělných produktů(odřezky a odpad z kůží, tlapy, hlavy, oháňky atd.) |

| | .31 | Velkoobchodní produkce kožešin (výroba kožichů, oblečení, koberců, předložek atd., pro prodej maloobchodníkům, kožešníkům, módním salonům atd.) |

| | .32 | Zhotovování módních kožešinových výrobků a zakázkových oděvů (výroba kožešin, oblečení atd. Prodáno přímo soukromým klientům) |

25 | | | Dřevařský a korkový průmysl(s výjimkou výroby nábytku) |

| 251 | | Pily a průmyslová příprava dřeva |

| | 251.1 | Pily |

| | 251.2 | Hoblovny |

| | 251.3 | Sušení a stárnutí dřeva |

| 252 | | Výroba dřevěných polotovarů |

| | 252.1 | Výroba dýh a překližek |

| | .11 | Výroba dýh |

| | .12 | Výroba překližek |

| | 252.2 | Výroba panelů z dřevitých vláken a dřevotřískových desek |

| | .21 | Výroba plných nebo porézních panelů z dřevitých vláken |

| | .22 | Výroba dřevotřískových desek; výroba desek, z dřevěného lnu nebo jiných materiálů spojených neminerálními pojivy [1] |

| | 252.3 | Výroba vylepšovaných dřev |

| | 252.4 | Výroba dřeva ošetřeného proti houbám, hmyzu nebo požáru |

| | | Ohnivzdorná úprava železničních pražců a stožárů vedení; úprava pod tlakem; namáčení, práškování, bílení, ochrana proti povrchovému výkvětu atd. |

| 253 | | Sériová výroba dřevěných stavebních dílů, včetně podlah |

| | 253.1 | Výroba, nebo výroba a instalace, položek konstrukčního dřeva |

| | 253.2 | Výroba, nebo výroba a instalace, vyrobených spojovacích dílů pro budovy |

| | | Výroba dveří, oken, francouzských oken, fasádních panelů, posuvných dveří, příček, žaluzií, stahovacích žaluzií, schodišť, vestavěného kuchyňského nábytku atd. |

| | 253.3 | Výroba, nebo výroba a pokládání, podlah |

| 254 | | Výroba dřevěných kontejnerů |

| | 254.1 | Výroba beden, kontejnerů a palet |

| | | Výroba beden, dřevěných obalů, kontejnerů, z řezaného, zkracovaného, nebo plochého dřeva, dýhovaného nebo vrstveného, z dřevovláknitých nebo dřevotřískových desek, nebo včetně částí z řezaného, plochého, dýhovaného nebo vrstveného dřeva, nebo z částí z dřevovláknitých nebo dřevotřískových desek. Výroba beden a kontejnerů z vyztužovaného dřeva. Výroba částí beden a kontejnerů, paletových obalů, palet a doplňků. |

| | 254.2 | Výroba ze dřeva, bednářské výrobky |

| | | Výroba bednářského zboží, skruží, vodotěsných beček pro kapaliny a jiných bednářských výrobků |

| 255 | | Výroba ostatních dřevěných výrobků (s výjimkou nábytku) |

| | 255.1 | Výroba různých dřevěných výrobků |

| | | Výroba architektonických článků a ozdob, zdobených nebo omítaných lišt; obrazové nebo zrcadlové rámy; kulaté, soustružené a násadové tyče; dřevěné nástroje a součásti nástrojů, dřevo pro košťata, štětky a štětce; kartáče; artikl pro obuv a napínací kopyta; potřeby pro domácnost; dřevěná zařízení pro textilní průmysl a jiné dřevěné výrobky |

25 | 255 | 255.2 | Výroba dřevěných pilin |

| | 255.3 | Výroba dřevité vlny nebo vláken |

| | 255.4 | Výroba dřeváků |

| 259 | | Výroba slaměných, korkových, košíkářských, proutěných a ratanových výrobků, zhotovování kartáčů |

| | 259.1 | Výroba korkových výrobků |

| | | Výroba zátek z přírodního korku, nebo aglomerátů(korky, těsnící podložky atd.); různý artikl z přírodního korku (plováky, tabule, podrážky atd.); korkové aglomeráty pro izolaci (panely, obaly atd.) a různý artikl vyráběný z korkových aglomerátů |

| | 259.2 | Výroba ratanového a proutěného artiklu, s výjimkou ratanového nábytku |

| | | Výroba rákosových dílů křesel; artikl z rákosu nebo dřevěných třísek; proutěné zboží; proutěný artikl z vrby nebo jiných splétaných materiálů; jiný pletený artikl |

| | 259.3 | Výroba ratanového nábytku |

| | 259.4 | Výroba štětek, košťat a malířských štětek |

| | | Výroba pometel a jiných košťat; hrubé a jemné kartáče, zubní kartáčky a průmyslové kartáče; štětky na holení; malířské a natěračské štětce |

26 | 260 | | Výroba dřevěného nábytku |

| | 260.1 | Výroba domácího nábytku |

| | | Výroba ložnicových a jídelních souprav, kuchyňského nábytku a polic, sektorový nábytek, stavebnicový a podobný nábytek, dekorativní příčky |

| | 260.2 | Výroba kancelářského a školního nábytku |

| | | Výroba kancelářského a školního nábytku a jiného nábytku pro průmysl a veřejné instituce |

| | 260.3 | Výroba nečalouněných sedadel |

| | | Výroba sedadel výhradně ze dřeva a z ohýbaného dřeva; rákosová nebo slaměná sedadla a dřevěná sedadla, která mají být dále čalouněna |

| | 260.4 | Výroba čalouněných sedadel a jiného nábytku |

| | 260.5 V | ýroba různého nábytku |

| | | Výroba nábytku nespecifikovaného jinde a výroba bez zvláštních charakteristik |

| | 260.6 | Činnosti související s nábytkářským průmyslem; povrchová úprava, lakování, čalounění a zdobení nábytku |

| | 260.7 | Výroba rakví |

27 | | | Papírenský průmysl a výroba papírenských výrobků |

| 271 | | Výroba celulosy, papíru a papírových kartonů |

| | 271.1 | Výroba chemických celulos |

| | .11 | Výroba celulos pro použití v souvislosti s textilem |

| | .12 | Výroba jiných chemicko-dřevěných celulos |

| | .13 | Výroba celulos z jednoletých rostlin a jiných různých materiálů, např. chemicko-slaměná celulosa |

| | 271.2 | Výroba strojírenských, chemických a slámových celulos (bez ohledu na to, zda souvisí s výrobou papíru a papírových kartonů, nebo ne) |

| | .21 | Výroba strojírenských a chemických celulos |

| | .22 | Výroba strojírenské a chemické celulosy související s výrobou papíru a papírových kartonů |

| | .23 | Výroba macerovaných slaměných celulos, bez ohledu na to, zda souvisí s výrobou papíru a papírových kartonů nebo ne |

| | 271.3 | Výroba papíru a papírových kartonů nespecifikovaná jinde |

| | .31 | Výroba tiskařského a psacího papíru |

| | .32 | Výroba kraftového papíru a papírových kartonů, balící papír |

| | .33 | Výroba tenkého a různého papíru |

| | .34 | Výroba papírových kartonů |

| 272 | | Výroba papíru a papírových kartonů a výroba artiklu z celulosy |

| | 272.1 | Výroba artiklu pro zařizování |

| | .11 | Výroba tapet |

| | .12 | Výroba ostatního zařizovacího papírového artiklu |

27 | 272 | 272.2 | Výroba artiklu pro domácnost, toaletních, hygienických a jiných potřeb z papíru a papírových kartonů |

| | | Výroba ubrusů a ozdobného prostírání, čajových servítků, kapesníků, toaletního papíru, plenek, gázy a hygienických potřeb. |

| | 272.3 | Výroba kancelářského a školního artiklu a psacích potřeb (dopisní a kancelářské potřeby) |

| | | Výroba dopisního papíru, obálek, sešitů, kartoték a účetních knih, diářů, počítačových štítků, složek a papírových šanonů |

| | 272.4 | Výroba obalů, balícího a dárkového artiklu |

| | .41 | Výroba sáčků |

| | .42 | Výroba papírových lepenek a podobného artiklu |

| | .43 | Výroba těžkých papírových krabic, skládacích krabic, různých balení a kartónových obalů a vystavovatelských materiálů |

| | .44 | Výroba formovaných balících výrobků, pytlů, šálků, talířů a kontejnerů a jiného balícího, obalového a vystavovatelského materiálů |

| | 272.5 | Výroba dehtového papíru a kartonů pro stavebnictví |

| | 272.6 | Výroba impregnovaných, voskovaných, neprodyšných, gumovaných a průsvitných papírů |

| | 272.7 | Výroba potahovaných papírů(jiných než na papírenském stroji) a papírenských inovací |

| | 272.8 | Výroba ostatního papírenského artiklu a kartonů |

| | | Výroba trubek a kuželů pro tkaní a předení; trubky a mandrely pro jiná průmyslová odvětví; děrné štítky pro tkalcovské stavy; hrací karty, hry a hračky; papírové kryty (kloboučky); cigaretové papírky, štítky, svitky pro páskové a jiné stroje; ostatní papírový a kartónový artikl, nespecifikovaný jinde |

28 | 280 | | Tiskařství, nakladatelství a související průmyslová odvětví |

| | 280.1 | Tisk novin |

| | 280.2 | Ostatní tisk |

| | .21 | Reliéfní tisk (typografický) |

| | .22 | Planografický tisk (offset, litografie, sériografie atd.) |

| | .23 | Hlubotisk (heliografický) |

| | 280.3 | Vazby, nešité vázání a zdobení |

| | 280.4 | Průmyslová odvětví související s tiskařstvím |

| | .41 | Rytectví, autotypie, galvanotypy, nástrojové rytí, rytí měděných desek, chemické rytí |

| | .42 | Výroba razítek a pečetí |

| | .43 | Litá sazba |

| | 280.5 | Nakladatelství |

29 | | | Kožedělný průmysl |

| 291 | | Vydělávání a vyčiňování kůží |

| | 291.1 | Vydělávání (kůže, prodávané na váhu) |

| | 291.2 | Vyčiňování (jemné kůže, prodávané podle velikosti) |

| | .21 | Výroba rukavičkářských kůží |

| | .22 | Jiné vyčiňování |

| | 291.3 | Výroba aglomerátů z kůže a kompozitní kůže |

| | 291.4 | Samostatné dílny pro čištění, barvení a povrchovou úpravu kůží |

| 292 | | Výroba kožených výrobků |

| | 292.1 | Výroba zboží z marokánové kůže, sedlářského zboží, vojenská výstroj, pochvy a zásobníky, řemeny |

| | 292.2 | Výroba kožených rukavic |

| | 292.3 | Výroba technických kožených výrobků |

30 | | | Výroba gumárenská, plastů, umělých vláken a škrobových produktů |

| 301 | | Zpracování gumy a azbestů |

| | 301.1 | Výroba pneumatik |

| | 301.2 | Protektorování a oprava pneumatik |

30 | 301 | 301.3 | Výroba průmyslové gumy |

| | .31 | Výroba gum a hadic |

| | .32 | Výroba lepidel a roztoků |

| | .33 | Výroba ostatního artiklu z průmyslové gumy, pro technické použití (včetně koberců a podlahových krytin); výroba gumových vedlejších produktů (ebonit) |

| | .34 | Výroba gumové obuvi |

| | .35 | Výroba hygienického a chirurgického artiklu |

| | .36 | Výroba pogumovaných textilií, oděvů a podobného artiklu (lepeného, nebo vulkanizovaného, ale nešitého) |

| | .37 | Výroba sportovního a kempingového vybavení a gumových hraček |

| | 301.9 | Zpracování azbestů |

| | | Výroba gumo-azbestového artiklu, například předený a tkaný artikl, ochranné oděvy, azbestové třecí obložení nebo filtry; nezahrnuje výrobu azbesto-cementového artiklu |

| 302 | | Zpracování plastových materiálů |

| | 302.1 | Zpracování plastových materiálů formováním (tlakem, vstřikování nebo protlačování atd.) |

| | 302.2 | Zpracování plastových materiálů ostatními procesy |

| 303 | | Výroba umělých vláken |

| | 303.1 | Výroba regenerovaných celulosových vláken |

| | | Výroba nespojitých vláken a spojité příze, založené na celulose, celulosovém acetátu nebo jiných derivátech |

| | 303.2 | Výroba syntetických vláken |

| | | Výroba nespojitých vláken a spojité příze, založená na polyamidech, polyesterech, polyolefinech, polyvinylových derivátech, akryliku a podobně |

| 304 | | Výroba škrobových výrobků |

| | 304.1 | Výroba škrobu z kukuřice, zrní a rýže |

| | 304.2 | Výroba dextrinu, obilných a neobilných škrobů, rozpustných nebo pražených |

| | 304.3 | Výroba glukosy |

| | 304.4 | Výroba jiných škrobových výrobků(bramborová mouka a bramborový škrob; ságový a menierový škrob; škrobové vedlejší výrobky nespecifikované jinde |

31 | | | Chemický průmysl |

| 311 | | Výroba materiálů na chemické bázi a další zpracování takovýchto materiálůNerostný chemický průmysl, včetně výroby hnojiv; elektrochemie; organický chemický průmysl, včetně karbochemie a petrochemie; výroba syntetických gumových a plastových materiálů; výroba minerálních pigmentů a organických barviv; destilace dehtu, benzolu atd. |

| 312 | | Specializovaná výroba chemických produktů, obzvláště pro průmyslové a zemědělské účely |

| | 312.1 | Výroba stlačovaných plynů |

| | 312.2 | Výroba stlačených plynů |

| | 312.3 | Výroba různých lepidel, želatiny a výtažků z mořských řas |

| | 312.4 | Chemické zpracování tuků, obzvláště výroba stearinu a glycerinu |

| | 312.5 | Výroba esenciálních olejů a přírodních a syntetických parfémů |

| | 312.6 | Výroba výbušnin, ohňostrojů a zápalek |

| | 312.7 | Výroba pomocných produktů pro textil a kůži; výrobky ke zpracování kůží |

| | 312.8 | Výroba různých produktů pro průmyslové využití |

| | | Výroba aktivního uhlí, aktivní hlíny; aplikované brusné výrobky (umělé brusné kameny; brusné pasty), pomocné produkty pro strojírenský a hutní průmysl a přírodní pryskyřičné produkty a jejich deriváty atd. |

| | 312.9 | Výroba výrobků pro zemědělství |

| | | Výroba smíšených hnojiv, rostlinolékařské produkty, výrobky pro výrobu vína atd. |

31 | 313 | | Specializovaná výroba chemických produktů, převážně pro osobní nebo kancelářské použití |

| | 313.1 | Specializovaná výroba farmaceutických výrobků, v hromadném nebo jednotlivém balení |

| | .11 | Výroba farmaceutických výrobků, v hromadném nebo jednotlivém balení |

| | .12 | Balení farmaceutických výrobků |

| | 313.2 | Výroba fotografických produktů (citlivé povrchy a pomocné produkty) |

| | 313.3 | Výroba mýdlových a umělých detergentů |

| | 313.4 | Výroba ostatních produktů pro osobní hygienu a voňavkářské produkty |

| | 313.5 | Výroba produktů pro úklid a údržbu (vosky, leštidla, leštidla na kov atd.) |

| | 313.6 | Výroba chemických produktů pro kancelářské zboží |

| | .61 | Výroba tužek |

| | .62 | Výroba inkoustů a lepidel pro kancelářské použití |

| | .63 | Výroba rozmnožovacích blán a kopírovacího papíru |

| | 313.7 | Výroba ostatních chemických spotřebních výrobků, nespecifikovaných jinde |

32 | 320 | | Naftový průmysl |

| | 320.1 | Rafinace nafty |

| | .11 | Rafinace ropných produktů(mimo distribuci) |

| | .12 | Rafinace a distribuce ropných produktů |

| | 320.2 | Produkce nebo mixování ropných výrobků, neprodukujících energii (parafin, lubrikanty) |

33 | | | Výroba nekovových nerostných produktů |

| 331 | | Výroba konstrukčních keramických produktůVýroba cihel, tašek a obdobných výrobků, podlahových dlaždic, chodníkové dlažby nebo dlážděných podlah; výroba ostatních keramických produktů pro stavební účely (včetně stavební keramiky) |

| 332 | | Výroba skla a skleněných výrobků |

| | 332.1 | Výroba tabulového skla (a příbuzných výrobků) |

| | 332.2 | Výroba dutého skla (a příbuzných výrobků) automatickými postupy |

| | 332.3 | Výroba domácího a ozdobného skla a skleněných kontejnerů (a příbuzných výrobků) ručními a poloautomatickými postupy |

| | 332.4 | Výroba skleněného zboží pro průmyslové a vědecké potřeby |

| | 332.5 | Výroba skleněných vláken |

| | 332.6 | Tvarování a zpracování plochého skla |

| | 332.7 | Tvarování a zpracování domácího a ozdobného skla a skleněných kontejnerů |

| 333 | | Výroba keramiky, porcelánu a hliněného zboží a žáruvzdorných výrobků |

| | 333.1 | Výroba žáruvzdorných výrobků |

| | 333.2 | Výroba domácí a zahradnické keramiky |

| | 333.3 | Výroba keramických a hliněných dlaždic a podlahových povrchů |

| | 333.4 | Výroba ostatní keramiky (keramické trubky a artikl pro chemický průmysl) |

| | 333.5 | Výroba keramického sanitárního zařízení |

| | 333.6 | Hliněné zboží (výroba hliněného zboží domácí artikl a ozdobného hliněného zboží) |

| | 333.7 | Výroba domácího artiklu a průmyslového artiklu v porcelánu |

| | 333.8 | Výroba umělecké keramiky a neprůmyslových glazurovaných předmětů |

| 334 | | Výroba cementu, vápna a pálené sádry |

| | 334.1 | Výroba cementu |

| | 334.2 | Výroba vápna |

| | 334.3 | Výroba pálené sádry |

33 | 335 | | Výroba konstrukčních materiálů z betonu, cementu a sádry |

| | 335.1 | Výroba azbestocementových výrobků (krytina, trubky atd.) |

| | 335.2 | Výroba stavebních dílů z cementu, betonu, železobetonu nebo jinak vyztuženého (tvárnice, cementové dlaždice, stožáry, podpěry atd.) |

| | 335.3 | Výroba sádrových desek, sádrových a na sádře založených prefabrikovaných dílů |

| | 335.4 | Výroba křemíkovápencových výrobků, nespecifikovaných jinde (cihly, tvárnice atd.) |

| | 335.5 | Výroba pemzocementových výrobků |

| | 335.6 | Výroba hotové betonové směsi |

| 339 | | Kamenické práce a výroba ostatních nekovových nerostných výrobků |

| | 339.1 | Drcení nerostů a různých materiálů |

| | 339.2 | Řezání břidlice mimo břidlicové lomy |

| | 339.3 | Řezání kameneŘezání, obrábění, leštění, příprava silničních stavebních materiálů; řezání mlýnských kamenů a brousků; stavební mramor |

| | 339.4 | Pohřební mramorové produkty |

| | 339.5 | Výroba brusných papírů a látek |

| | 339.6 | Výroba nekovových nerostných produktů jinde neuvedených |

34 | | | Produkce a primární transformace železných a neželezných kovů |

| 341 | | Hutní a ocelářský průmysl (podle definice ve Smlouvě o ESUO, včetně integrovaných koksáren vlastněných ocelárnami) |

| 342 | | Výroba ocelových trubek |

| | 342.1 | Výroba svařovaných a bezešvých trubek |

| | 342.2 | Tažení trubek |

| | 342.3 | Výroba ocelových trubek, spojovacího materiálu, skříní a spojek pro elektrické vodiče [2] |

| 343 | | Tažení drátu, taženíza studena, válcování pásnic za studena, formování za studena |

| | 343.1 | Tažení ocele za studena |

| | 343.2 | Válcování ocelových pásnic za studena |

| | 343.3 | Formování plechů nebo pásnic za studena |

| | 343.4 | Tažení ocelového drátu a výroba artiklu z ocelových drátů |

| | .41 | Tažení ocelového drátu |

| | .42 | Výroba artiklu z ocelového drátu (včetně výroby drátěných elektrod pro svařování obloukem) |

| 344 | | Produkce a primární transformace neželezných kovů |

| | 344.1 | Produkce neželezných kovů z nerostů (nebo z odpadu, úlomků, popele a zbytků) libovolným procesem, kterým vzniknou čisté kovy |

| | 344.2 | Produkce neželezných kovů a jejich slitin tavením nebo jinými rafinačními procesy z odpadu, úlomků, popele a zbytků |

| | 344.3 | První zpracování neželezných kovů; válcování, tažení, tažení drátu, protlačování |

| 345 | | Slévárny železných a neželezných kovů |

| | 345.1 | Slévárny železných kovů (s výjimkou těch, které jsou zahrnuty pod 345.2) |

| | | Hydraulické slévárny železa (standardní, nebo na objednávku), slévárna lité ocele a kujného železa |

| | 345.2 | Výroba odlitků pro kuchyňské a domácí topné zařízení |

| | 345.3 | Slévárny neželezných kovů |

| | | Slévárna mědi, slévárna měděných slitin, slévárna různých slitin, lehké nebo ultralehké slitiny, tlaková slévárna |

35 | | | Výroba kovových výrobků s výjimkou strojních a dopravních zařízení |

| 351 | | Kování, těžké ražení a lisování |

| 352 | | Těžké kování, zápustkové kování, těžké lisování a tažení, sekundární transformace a povrchová úprava |

| | 352.1 | Lehké lisování, lisování a kování |

| | 352.2 | Výroba šroubů, matic atd. |

| | .21 | Výroba šroubů (bez matic) včetně obráběných šroubů do kovu atd. |

| | .22 | Výroba matic a šroubů atd. |

| | 352.3 | Výroba pružin (s výjimkou nábytkových a hodinkových pružin) |

| | 352.4 | Slinování |

| | 352.5 | Výroba řetězů(s výjimkou strojních a bicyklových řetězů) |

| | 352.6 | Povrchová úprava a cementování (nauhličení a kalení) |

| | 352.7 | Všeobecné strojírenství [3] |

| 353 | | Výroba a montáž kovových konstrukcí |

| | 353.1 | Kovové konstrukce (mosty a konstrukce) |

| | 353.2 | Kovové zámečnické výrobky (dveře, okna atd., z válcovaného nebo tvářeného kovu) |

| | 353.3 | Výroba důlních podpěr |

| | 353.4 | Výroba pevného železničního zařízení, normální rozchod |

| 354 | | Výroba kotlů, výroba průmyslového dutého zboží |

| | 354.1 | Výroba velkých kotelen |

| | 354.2 | Výroba průmyslového dutého zboží |

| | | Výroba velkých nádob pro potrubní rozvody kapalin a plynu, aparáty, díly a doplňky pro rozvody a nádrže |

| 355 | | Výroba nástrojů a nářadí a hotových výrobků z kovu (s výjimkou elektrického zařízení) |

| | 355.1 | Výroba ručních a zemědělských nástrojů a zařízení |

| | .11 | Výroba ručních nástrojů |

| | .12 | Výroba zemědělských nástrojů a zařízení |

| | 355.2 | Nožířství a výroba stolních příborů |

| | 355.3 | Železářství (zámky a železářské výrobky) |

| | 355.4 | Výroba kovových obalů |

| | .41 | Výroba těžkých kovových obalů |

| | .42 | Výroba lehkých kovových vařičů z kovového plechu |

| | 355.5 | Výroba domácích a kuchyňských ohřívačů z kovového plechu |

| | 355.6 | Výroba kovového nábytku |

| | 355.7 | Výroba domácích potřeb a podobného artiklu |

| | 355.8 | Výroba malých kovových předmětů |

| | 355.9 | Výroba (malých) ručních zbraní a munice |

| 359 | | Vedlejší strojírenské provozy |

| | 359.1 | Kovářské (černé součástky), kovářské a svářecí dílny |

| | 359.2 | Venkovské dílny pro opravy zemědělských strojů |

36 | | | Výroba strojů, jiných než elektrických |

| 361 | | Výroba zemědělských strojů a traktorů |

| | 361.1 | Výroba zemědělských strojů |

| | 361.2 | Výroba zemědělských traktorů |

36 | 362 | | Výroba kancelářských strojů |

| 363 | | Výroba strojů na obrábění kovů a ostatních obráběcích strojů a přípravků a doplňků pro ně a pro ostatní poháněné stroje |

| | 363.1 | Výroba strojů na obrábění kovů |

| | .11 | Výroba strojů na řezání kovů |

| | .12 | Výroba strojů na tváření kovů |

| | 363.2 | Výroba nástrojů a přípravků a doplňků pro strojírenství |

| | | Výroba malých diamantových nástrojů a malých přenosných nástrojů pro všechny účely, poháněných motorem nebo tlakem vzduchu, přičemž elektrické motory nejsou vyráběny, ale pouze montovány; výroba vzájemně zaměnitelných náhradních dílů charakteru nástrojů pro stroje všech typů |

| 364 | | Výroba textilních strojů a doplňků; výroba šicích strojů |

| | 364.1 | Výroba textilních strojů a doplňků |

| | .11 | Výroba textilních strojů |

| | .12 | Výroba doplňků pro textilní strojírenství |

| | 364.2 | Výroba šicích strojů |

| 365 | | Výroba strojů a strojního zařízení pro potravinářská průmyslová odvětví a pro chemická a příbuzná průmyslová odvětví |

| | 365.1 | Výroba strojů a strojního zařízení pro potravinářská průmyslová odvětví, přípravu nápojů, tabákový průmysl a chemická, farmaceutická a příbuzná průmyslová odvětví |

| | 365.2 | Výroba strojů a strojního zařízení pro zabalení, manipulaci a balení |

| | 365.3 | Výroba strojů a strojního zařízení pro opracování gumy a plastových materiálů |

| 366 | | Výroba závodů a zařízení pro doly, ocelárny a hutě a slévárny a pro stavební průmysl |

| | 366.1 | Výroba důlních strojů a strojního zařízení |

| | 366.2 | Výroba strojů, strojního zařízení a závodů pro hutní a ocelářský průmysl a slévárny |

| | 366.3 | Výroba strojů a strojního zařízení pro mechanické opracování stavebních materiálů |

| | 366.4 | Výroba zařízení pro stavebnictví a zařízení pro úzkorozchodné průmyslové železnice (vlečky) |

| | 366.5 | Výroba zdvíhacího a manipulačního zařízení |

| 367 | | Výroba přenosového zařízení |

| | 367.1 | Výroba přenosových převodů, hnacích řetězů (včetně bicyklových řetězů), převodovek a jiných transmisních výrobků |

| | 367.2 | Výroba kuličkových ložisek |

| 368 | | Výroba strojů a strojního zařízení pro jiné specifické průmyslové účely |

| | 368.1 | Výroba strojů a strojního zařízení pro opracování dřeva a podobných materiálů |

| | 368.2 | Výroba strojů a strojního zařízení pro papírenský a tiskařský průmysl a příbuzná průmyslová odvětví |

| | 368.3 | Výroba prádelen a čistíren |

| | 368.4 | Výroba strojů a zařízení pro kožedělný a obuvnický průmysl |

| 369 | | Výroba ostatních neelektrických strojů a zařízení |

| | 369.1 | Výroba interních spalovacích motorů (jiných než jsou zamýšleny pro silniční dopravu a letectví) |

| | 369.2 | Výroba hydraulických a tepelných turbin a ostatních strojů, produkujících mechanickou energii |

| | 369.3 | Výroba kompresorů, čerpadel a hydraulických a pneumatických transmisních zařízení |

| | 369.4 | Výroba vytápěcích, ventilačních a sušících závodů |

| | 369.5 | Výroba nedomácích chladících a mrazících závodů |

| | 369.6 | Výroba neelektrických průmyslových pecí |

| | 369.7 | Výroba neelektrického pájecího zařízení |

| | 369.8 | Výroba kohoutů a ventilů |

| | 369.9 | Výroba jiných obecných strojů a strojního zařízení |

| | | Výroba distribučních a prodejních automatů, vážících zařízení (s výjimkou přesných vah a vah pro domácnost), hasícího zařízení atd. |

37 | | | Elektrotechnický průmysl |

| 371 | | Výroba elektrických vodičů a kabelů |

| 372 | | Výroba elektromotorů, generátorů, transformátorů, spínacích ústrojí a podobného zařízení pro poskytování elektrické energie |

| 373 | | Výroba průmyslových elektrických přístrojů, zařízení a vybavení |

| | 373.1 | Výroba elektrického příslušenství pro automobily |

| | 373.2 | Výroba ostatních průmyslových elektrických přístrojů, zařízení a vybavení |

| | | Výroba elektrických pecí a skladovacích sušíren, nástrojů, průmyslových elektrických vozidel, přístrojů pro elektrické svařování, galvanizační zařízení atd. |

| 374 | | Stavba telekomunikačních přístrojů, výroba počítadel, měřidel a elektrolékařských zařízení (včetně elektroradiologického) |

| | 375 | Výroba elektronického zařízení, audio přístroje, rozhlasové a televizní přijímače |

| | 376 | Výroba elektrických přístrojů pro použití v domácnosti |

| | 377 | Výroba svítidel a osvětlovacího zařízení |

| | | Výroba svítidel; výroba osvětlovacího zařízení |

| | 378 | Výroba baterií a akumulátorů |

| | 379 | Opravy, montáž, speciální instalace elektrického zařízeníInstalace elektřiny v budovách je klasifikována pod skupinou č. 403 |

38 | | | Výroba dopravních prostředků |

| 381 | | Stavba lodí, opravy a údržba |

| | 381.1 | Stavba a opravy mořských plavidel |

| | 381.2 | Stavba a oprava plavidel říční dopravu |

| | 381.3 | Stavba a opravy člunů a jachet |

| | 381.4 | Natírání plavidel |

| | 381.5 | Demontáž plavidel |

| 382 | | Výroba standardních a úzkorozchodných kolejových vozidel pro veřejnou dopravu |

| | 382.1 | Stavba lokomotiv |

| | 382.2 | Stavba motorových vozů, tramvají a železničních, tramvajových a jiných vagónů |

| | 382.3 | Opravy kolejových vozidel [4] |

| 383 | | Výroba automobilů a jejich náhradních dílů |

| | 383.1 | Výroba a montáž automobilů (včetně silničních tahačů) a jejich motorů |

| | 383.2 | Výroba karoserií, návěsů a sklápěčů |

| | 383.3 | Výroba vybavení, příslušenství a náhradních dílů pro automobily |

| 384 | | Samostatné opravy automobilů, motocyklů a jízdních kol |

| | 384.1 | Servis motorů; opravy a nátěr automobilů a motocyklů |

| | 384.2 | Opravy jízdních kol a mopedů |

| 385 | | Výroba motocyklů, jízdních kol a jejich dílů |

| | 385.1 | Výroba motocyklů, jízdních kol a mopedů |

| | 385.2 | Výroba příslušenství a náhradních dílů pro motocykly a jízdní kola |

| 386 | | Výroba a opravy letadel |

| | 386.1 | Výroba letadel (včetně motorů) |

| | 386.2 | Opravy letadel |

| 389 | | Výroba dopravních prostředků jinde neuvedená |

| | 389.1 | Výroba dětských kočárků |

| | 389.2 | Výroba vozidel tažených zvířaty |

| | 389.3 | Výroba ostatních dopravních prostředků |

39 | | | Různá výrobní průmyslová odvětví |

| 391 | | Výroba přesných přístrojů a měřících, kontrolních a regulačních přístrojů |

| | 391.1 | Výroba měřidel pro plyn, vodu a jiné kapaliny (včetně měřidel benzinových čerpadel) |

| | 391.2 | Výroba měřících, kontrolních a regulačních přístrojů |

| | 391.3 | Výroba navigačních, hydrologických a meteorologických přístrojů |

| | 391.4 | Výroba rýsovacích a matematických přístrojů |

| | 391.5 | Výroba přesných měřících přístrojů |

| | 391.6 | Výroba přesné vážící mechaniky, laboratorní přístroje a vyučovací vybavení |

| | 391.9 | Výroba ostatních přesných přístrojů |

| 392 | | Výroba lékařsko-chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických pomůcek (s výjimkou ortopedické obuvi) |

| | 392.1 | Výroba lékařských diagnostických přístrojů |

| | 392.2 | Výroba lékařsko-chirurgického artiklu |

| | 392.3 | Výroba zubařských přístrojů a pomůcek |

| | 392.4 | Výroba prostetických a ortopedických pomůcek |

| 393 | | Výroba fotografického a optického zařízení |

| | 393.1 | Výroba čoček a rámečků očních brýlí, skla a zařízení pro optiky |

| | 393.2 | Výroba přesného optického zařízení |

| | 393.3 | Výroba fotografického a kinematografického zařízení |

| 394 | | Výroba a opravy hodinek a hodin |

| | 394.1 | Výroba hodinek, hodin a jejich náhradních dílů |

| | 394.2 | Opravy hodinek a hodin |

| 395 | | Klenotnictví a přesná kovová výroba |

| | 395.1 | Klenotnictví |

| | 395.2 | Řezání diamantů |

| | 395.3 | Broušení drahokamů |

| | 395.4 | Výroba klenotnických doplňků oblečení |

| | 395.5 | Ražení mincí a medailí |

| 396 | | Výroba a opravy hudebních nástrojů |

| | 396.1 | Výroba a opravy klávesových nástrojů (varhany, cembala, klavíry); ladění klavírů |

| | 396.2 | Výroba a opravy ostatních hudebních nástrojů |

| | | Akordeony; dechové nástroje; perkusní nástroje; strunné nástroje |

| 397 | | Výroba her, hraček a sportovního a atletického zboží |

| 399 | | Ostatní výrobní průmyslová odvětví |

| | 399.1 | Výroba plnících a kuličkových per |

| | 399.2 | Výrobní průmyslová odvětví, nespecifikovaná jinde |

| | | Umělecké průmyslové obory; výroba předmětů ze slonoviny, mořské pěny (sepiolit), rohoviny atd.; výroba suvenýrů a kuřáckého vybavení; výroba vycpávaných zvířat (taxidermie); ostatní výrobní průmyslová odvětví |

4.VÝSTAVBA BUDOV A OSTATNÍ STAVEBNICTVÍ

40 | | | Výstavba |

| 400 | | Výstavba (nespecializovaná); demolicePodniky, jejichž hlavní činnost je proměnlivá, nebo nedostatečně rozlišitelná, aby mohla být přičleněna k jednomu nebo jinému typu výstavby |

40 | 400 | 400.1 | Nespecializovaná výstavba Výroba a montáž, nebo pouze montáž, kovových konstrukcí je klasifikována pod skupinou 353 |

| | 400.2 | Demolice |

| 401 | | Výstavba budov (obytných, nebo jiných) |

| | 401.1 | Obecné stavební práce |

| | 401.2 | Zastřešení |

| | 401.3 | Výstavba komínů a pecí |

| | 401.4 | Ochrana proti účinkům nepříznivého počasí |

| | 401.5 | Renovace a údržba fasád |

| | 401.6 | Lešení |

| | 401.7 | Ostatní činnosti při výstavbě (včetně konstrukcí) |

| 402 | | Inženýrské stavitelství; stavba silnic, mostů, železnic atd. |

| | 402.1 | Obecné inženýrské stavitelství |

| | 402.2 | Zemní práce nad úrovní terénu |

| | 402.3 | Výstavba inženýrských staveb na pevnině (nad nebo pod úrovní terénu) |

| | 402.4 | Stavba vnitrozemských vodních cest a mořské a přímořské konstrukce |

| | 402.5 | Stavba dálnic (včetně letišť a přistávacích a rozjezdových drah) |

| | 402.6 | Speciální činnosti v ostatních oborech inženýrského stavitelství (včetně instalace silničních značení a signalizace a mořských značení, instalace rozvodů a potrubí pro plyn, vodu a naftu a instalace vedení pro přenos el. energie, instalace telekomunikačních vedení) |

| 403 | | Instalační práce |

| | 403.1 | Obecné instalace |

| | 403.2 | Služby (instalace plynových, vodních a sanitárních zařízení) |

| | 403.3 | Instalace vytápění a ventilace (instalace ústředních topení, vzduchotechniky a ventilačních stanic) |

| | 403.4 | Tepelné, zvukové izolace a izolace proti vibracím |

| | 403.5 | Elektroinstalace |

| | 403.6 | Instalace antén, bleskosvodů, telefonů atd. |

| 404 | | Dekorace a povrchové úpravy |

| | 404.1 | Obecné dekorace a povrchové úpravy |

| | 404.2 | Omítání, štukování |

| | 404.3 | Práce se dřevem, obzvláště ve vztahu k instalaci dřevěných příslušenství (včetně pokládání dřevěných podlah) |

| | 404.4 | Malířské a sklenářské práce, tapetování |

| | 404.5 | Provádění obkladů a povrchů podlah a stěn (pokládání dlaždic, jiných podlahových povrchů i adhezivních) |

| | 404.6 | Různé dokončovací práce (včetně instalace kamen a krbů atd.) |

5.ELEKTŘINA, PLYN A VODA

50 | 500 | | Kombinovaná výroba a rozvod různých typů energie a vody |

51 | | | Elektřina, plyn a pára |

| 511 | | Výroba a rozvod elektřinyPodskupiny 511.1 až 511.3 pokrývají rozvod elektrické energie v kombinaci s její výrobou |

| | 511.1 | Výroba termální elektřiny | pro rozvodnou síť |

| | 511.2 | Výroba hydraulické elektřiny |

| | 511.3 | Výroba jaderné elektřiny |

| | 511.4 | Distribuce elektrické energie |

51 | 511 | 511.5 | Nezávislá výroba elektřiny samostatnými elektrárnami v důlním průmyslu |

| | 511.6 | Nezávislá výroba elektřiny samostatnými elektrárnami v hutním a ocelářském průmyslu |

| | 511.7 | Nezávislá výroba elektřiny samostatnými elektrárnami v chemickém průmyslu |

| | 511.8 | Nezávislá výroba elektřiny samostatnými elektrárnami pro jedno nebo více odvětví průmyslu |

| 512 | | Výroba a rozvod plynuPodskupina 512.1 pokrývá rozvod plynu, v kombinaci s výrobou |

| | 512.1 | Plynárny |

| | 512.2 | Rozvod plynných paliv |

| 513 | | Výroba a rozvod páry a stlačeného vzduchu; teplárny |

52 | 520 | | Dodávka vody |

[1] Výroba panelů lněných minerálními pojivy je klasifikována pod skupinou 335.

[2] Izolační trubky (převážně z neželezných kovů a obložené izolačním materiálem) jsou klasifikovány pod elektrickými instalacemi)

[3] Zejména pro Francii a Belgii.

[4] Neprováděné dílnami železničních společností.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU