31962L2645EEC: Council Directive on the approximation of the rules of the Member States concerning the colouring matters authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

Publikováno: OJ-P 115, 11.11.1962 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. října 1962 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. října 1962 Nabývá účinnosti: 26. října 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/36/ES Pozbývá platnosti: 10. září 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 a čl. 227 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že ve všech předpisech týkajících se barviv, která mohou být používána v potravinách určených k lidské spotřebě, musí být přihlíženo k ochraně veřejného zdraví, je však nutné rovněž zohlednit ochranu spotřebitelů před paděláním a potřeby hospodářství;

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy týkajícími barviv a podmínek jejich použití jsou překážkou volnému pohybu potravin a mohou vytvořit podmínky nekalé soutěže, a tím přímo ovlivnit vytváření nebo fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že sblížení těchto předpisů je nezbytné pro volný pohyb potravin;

vzhledem k tomu, že harmonizace těchto předpisů musí v první fázi zahrnovat vytvoření jednotného seznamu barviv, jejichž použití k barvení potravin je povoleno, a stanovení kritérií pro čistotu, která musí tato barviva splňovat, přičemž má Rada v druhé fázi přijmout rozhodnutí o harmonizaci podmínek, jimiž se má řídit barvení potravin;

vzhledem k tomu, že ve snaze zohlednit hospodářské potřeby určitých členských států by mělo být stanoveno přechodné období, během nějž mohou členské státy pro určitá barviva ponechat v platnosti své stávající předpisy, přičemž během tohoto období může Rada na základě případného provedeného vědeckého výzkumu přijmout rozhodnutí o povolení těchto barviv,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Pokud články 2, 3, 4 nebo 13 nestanoví jinak, nesmějí členské státy povolit, aby byla k barvení potravin určených k lidské spotřebě (dále jen "potraviny") používána jiná barviva než barviva uvedená v příloze I.

2. Použití těchto barviv k barvení potravin nesmí být zakázáno obecně.

3. Pokud by mohlo použití jednoho z barviv uvedených v příloze I ohrozit lidské zdraví, může členský stát na dobu nejvýše jednoho roku pozastavit povolení používání dotyčného barviva v potravinách. Do jednoho měsíce uvědomí o každém takovém pozastavení ostatní členské státy a Komisi. Rada na návrh Komise formou směrnice neprodleně jednomyslně rozhodne, zda by měl být seznam v příloze I změněn, a popřípadě v jakém rozsahu. Je-li to nezbytné, může Rada prodloužit dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce.

4. Tato směrnice se vztahuje také na dovážené výrobky určené jako zpracované nebo nezpracované ke spotřebě ve Společenství.

Článek 2

1. Členské státy mohou po dobu tří let od oznámení této směrnice ponechat v platnosti své stávající vnitrostátní předpisy týkající se barviv uvedených v příloze II.

2. Před uplynutím období uvedeného v odstavci 1 může Rada v souladu s článkem 100 Smlouvy rozhodnout o návrhu směrnice, kterou se povoluje použití těchto barviv. Povolení může být uděleno pouze tehdy, je-li vědeckým zkoumáním prokázáno, že tato barviva neškodí lidskému zdraví a jejich použití je z hospodářských důvodů nezbytné. Pokud se Rada neusnese ve lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se článek 12.

Článek 3

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se přírodních látek, které se používají při výrobě určitých potravin pro své aromatické, chuťové nebo nutriční vlastnosti a mají vedlejší barvicí účinek, například mletá paprika, kurkuma, šafrán a santalové dřevo.

Článek 4

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se barviv povolených

a) pro dekorační barvení skořápek vařených vajec, tabáku a tabákových výrobků;

b) označování masa, citrusových plodů, povlaků sýrů, skořápek vajec a jiných vnějších ploch potravin, které se obvykle nekonzumují.

Článek 5

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, v nichž jsou určeny potraviny, které mohou být barveny barvivy uvedenými v přílohách I a II, nebo na podmínky, za kterých může být barvení prováděno.

Článek 6

Členské státy povolí pro účely ředění nebo rozpouštění barviv uvedených v příloze I pouze použití těchto látek:

uhličitan sodný a hydrogenuhličitan sodný

chlorid sodný

síran sodný

glukosa

laktosa

sacharosa

dextriny

škroby

ethanol

glycerol

sorbitol

jedlé oleje a tuky

včelí vosk

voda.

Článek 7

Odchylně od článků 5 a 6 mohou členské státy povolit použití rubínového pigmentu a umbry pálené, i po smíchání s parafinovým voskem nebo jinými neškodnými látkami, pouze pro barvení povlaků sýrů.

Článek 8

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby

- barviva uvedená v příloze I, jsou-li použita pro barvení potravin, splňovala obecná i specifická kritéria stanovená v příloze III,

- látky uvedené v článku 6, jsou-li použity pro ředění nebo rozpouštění barviv uvedených v příloze I, splňovaly obecná kritéria pro čistotu stanovená v příloze III oddílu A odst. 1 a 2 písm. b).

Článek 9

1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla barviva uvedená v příloze I uvedena na trh pouze tehdy, jsou-li jejich obaly nebo nádoby označeny

a) jménem a adresou výrobce nebo prodejce usazeného v Evropském hospodářském společenství;

b) číslem barviva nebo barviv podle systému číslování v Evropském hospodářském společenství, které je uvedeno v příloze I;

c) slovy "potravinářské barvivo".

2. Pokud jsou údaje uvedené v odstavci 1 uvedeny na obalech nebo nádobách a jsou-li slova požadovaná podle odst. 1 písm. c) uvedena ve dvou úředních jazycích Společenství, v jednom germánském jazyce a v jednom románském jazyce, nesmějí členské státy zakázat dovoz barviv uvedených v příloze I pouze na základě nedostatečného označení.

Článek 10

Tato směrnice se vztahuje na žvýkačky, pokud obsahují barviva.

Článek 11

1. Rada může na návrh Komise formou směrnice jednomyslně změnit kritéria pro čistotu uvedená v příloze III, pokud se zejména na základě vědeckého výzkumu stane zřejmým, že je to nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

2. Po konzultaci s členskými státy Komise formou směrnice stanoví metody analýzy nezbytné pro kontrolu dodržování kritérií pro čistotu uvedených v příloze III.

Článek 12

1. Do jednoho měsíce od oznámení této směrnice změní členské státy své právní předpisy v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Takto změněné předpisy se budou vztahovat na výrobky uváděné na trh v členských státech nejpozději do dvou let od tohoto oznámení.

2. Použije-li se čl. 2 odst. 2 poslední věta, nahrazuje se den uplynutí lhůty stanovený v dotyčném článku dnem oznámení uvedeného v předchozím odstavci.

Článek 13

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se potravin určených pro vývoz ze Společenství.

Článek 14

Tato směrnice se vztahuje také na francouzské zámořské departementy.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. října 1962.

Za Radu

předseda

E. COLOMBO

PŘÍLOHA I

Barviva podle článku 1 této směrnice jsou uvedena v níže uvedených třech oddílech.

Uvedený chemický název obvykle přísluší sodné soli barviva. S výjimkou odchylky stanovené pro E 180 Rubínový pigment je povoleno použití samotné kyseliny, sodné, vápenaté, draselné a hlinité soli barviva bez ohledu na to, zda jsou tyto soli uvedeny na seznamu, či nikoli, a dalších uvedených kombinací.

Povoleny jsou také syntetické výrobky, které jsou identické uvedeným přírodním barvivům.

Barva Číslo E Obecný název1 Schultz C.I. DFG2 Chemický název nebo popis

I. Barviva určená pro barvení potravin a jejich povrchů

Žlutá E 100 Kurkumin 1 374 (1 238) 75 300 139 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

E 101 Riboflavin (laktoflavin) 111 7,8-dimethyl-10-ribitylisoalloxazin: 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)isoalloxazin

E 102 Tartrazin 737 (640) 19 140 64 trinatrium-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1H-pyrazol-3-karboxylát

E 103 Chrysoin S 186 (148) 14 270 26 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonová kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzen-1-sulfonová kyselina [(4-sulfofenyl)azo]resorcinol

E 104 Chinolinová žluť 918 (801)3 (47 005)3 97 natrium-2-(1,3-dioxoindan-2-yl)chinolindisulfonát s menším obsahem natrium-2-(1,3-dioxoindan-2-yl)chinolinsulfonátu

E 105 Stálá žluť AB (Fast Yellow AB) 172 (16) 13 015 23 dinatrium-2-amino-5-[(4-sulfonatofenyl)azo]benzen-1-sulfonát

Oranžová E 110 Žluť SY (Orange Yellow SA Sunset Yellow FCF) 15 985 29 dinatrium-2-hydroxy-1-[(4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-6- sulfonát

E 111 Oranž GGN 15 980 32 dinatrium-2[(4-sulfonaftyl)azo]-1- hydroxynaftalen-4-sulfonát

Červená E 120 Košenila, karmínová kyselina 1 381 (1 239) 75 470 107 extrakt z červce nopálového (Cocus cacti) (včetně amonných solí)

E 121 Orchil, orcein (citronová červeň 2) 1 386 (1 242) 141 extrakt získávaný provzdušňováním amoniakálního roztoku červeného barviva z druhů Rocella, Lichanora a Orchella

E 122 Azorubin, carmoisine 208 (179) 14 720 38 dinatrium-1-hydroxy-2-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-4-sulfonát

E 123 Amarant 212 (184) 16 185 40 trinatrium-3-hydroxy-4-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát

E 124 Košenilová červeň A (Ponceau 4R) 213 (185) 16 255 41 trinatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3-disulfonát

E 125 Šarlat GN 14 815 34 dinatrium-6-[(2,4-dimethyl-6-sulfonatofenyl)azo]-5-hydroxynaftalen-1-sulfonát

E 126 Ponceau 6R 215 (186) 16 290 42 tetranatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftale n-1,3,6-trisulfonát

Modrá E 130 Anthrachinonová modř (solanthrenová modř RS) 1 228 (1 106) 69 800 104 6,15-dihydroanthrazin-5,18:9,14-dichinon indanthron

E 131 Patentní modř V 826 (712) 42 051 85 kalcium-4-{bis[(diethylamino)fenyl]hydroxymethyl}-6-hydroxybenzen-1,3-disulfonát

E 132 Indigotin 1 309 (1180) 73 015 105 dinatrium-indigotin-5,5-disulfonát dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bis(indolin-1-yliden)-5,5'-disulfonát

Zelená E 140 Chlorofyly 1 403 (12 49a) 75 810 110 chlorofyl a: komplex hořčíku a fytyl-4-ethyl-10-methoxykarbonyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-propanoátu

chlorofyl b: komplex hořčíku a fytyl-4-ethyl-3-formyl-10-methoxykarbonyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-propanoátu

E 141 Komplexy mědi s chlorofyly a chlorofyliny 110 komplex mědi s chlorofylem a komplex mědi s chlorofylinem

Hnědá E 150 Karamel4 výrobek získávaný výhradně zahříváním sacharosy a jiných cukrů

E 151 Brilantní čerň BN (Brilliant Black BN Black PN) 28 440 58 tetranatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-({7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl}azo)naftalen-3,5-disulfonát

E 152 Čerň 7984 6-amino-4-hydroxy-1-({7-sulfonato-4[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]-1-naftyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát

E 153 Carbo medicinalis vegetalis (medicinální uhlí) medicinální uhlí rostlinného původu se stejnými vlastnostmi jako medicinální uhlí

Různé odstíny E 160 Karoteny:

a) -, -, -Karoten všechny transisomery

b) Bixin, norbixin, (Rocon Arnotta, Orlean) Karotenové barvivo bixin je hlavním barvivem olejových extraktů rostliny Bixa orellana. Je monomethylesterem norbixinu.

Norbixin je symetrická dikarboxylová kyselina. Její soli alkalických kovů jsou hlavním barvivem vodných extraktů Bixa orellana.

c) Kapsathein, kapsathin, kapsorbin paprikový extrakt

d) Lykopen všechny transisomery

E 161 Xanthofyly: 1 403 (1 249a) 144 Xanthofyly jsou karotenoidní ketony a alkoholy.

a) Flavoxanthein b) Lutein c) Kryptoxanthein d) Rubixanthein e) Violoxanthein f) Rhodoxanthein

E 162 Betalainová červeň, betanin vodný extrakt z červené řepy

E 163 Anthokyany 1 394 1 400 112 Anthokyany jsou glykosidy solí 2-fenylbenzopyrylia. Většina z nich jsou hydroxyderiváty

Jde o směs glykosidů následujících šesti anthokyanidinů: pelargonidinu, kyanidinu, peonidinu, delfinidinu, petunidinu a malvidinu.

Anthokyany smějí být získávány pouze z jedlého ovoce nebo zeleniny, např. z jahod, moruší, třešní, švestek, malin, ostružin, černého rybízu, červeného rybízu, červeného zelí, červené cibule, klikev, borůvek, lilků, hroznů a černého bezu

II. Barviva určená pouze pro barvení povrchů potravin

E 170 Uhličitan vápenatý 1 405 (1 261) 77 220

E 171 Oxid titaničitý 1 418 (1 264) 77 891

E 172 Oxidy a hydroxidy železa 1 276 77 489

1 311 77 491

1 428 77 492

1 429

1 470 77 499

E 173 Hliník 77 000

E 174 Stříbro

E 175 Zlato

III. Barviva určená pouze pro určité účely

E 180 Litholrubin BK (pro barvení povlaků sýrů) (Pigment Rubin) 194 (163) 15 850 147 pouze vápenaté a hlinité soli 1-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-hydroxynaftalen-3-karboxylové kyseliny

E 181 Umbra pálená (pro barvení povlaků sýrů) výrobek získávaný pražením směsi oxidů železa a manganu, a křemičitanu, uhličitanu a síranu vápenatého a hlinitého

1 Tyto názvy jsou uvedeny pouze pro informaci. 2 Význam zkratek: G. Schultz Farbstofftabellen, 7. vyd. Lipsko 1931; C.I. Čísla v závorkách: Rowe Colour Index 1924. Ostatní čísla Rowe Colour Index, druhé vydání, Bradford, Anglie, 1956; DFG Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschiedenen Ländern, sestavený pro Komisi profesorem Dr. G. Hechtem., Wuppertal-Elberfeld, 6. sdělení Komise pro barviva Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2. vydání, Wiesbaden 1957. 3 Vztahuje se pouze na barvivo "early dye", které je totožné s barvivem uvedeným pod č. 918 (Schultz) a 97 (DFG). 4 Názvem "karamel" se rozumějí výrobky více méně tmavě hnědé barvy, které jsou určené pro barvení. Název neodpovídá německému názvu "Karamell", což je název používaný pro aromatický výrobek z cukru získávaný zahříváním cukru a používaný v cukrovinkách a cukrářském zboží.

PŘÍLOHA II

Obecný název1 Schultz C.I. DFG2 Chemický název nebo popis

I. Barviva určená pro barvení potravin i jejich povrchů

Výtažky z řešetláku počistivého 1 369 (1 234) 75 640 138 výtažky z různých plodů druhů čeledi řešetlákovitých (Rhamnus), zejména druhů infectorius, amygdalinus a sexatalis

Orkanet, alkanet, alkanin 1 382 (1 240) 75 520 75 530 140 výtažek z kořene hadince Alkanna tinctoria

Rostlinné karameliny výtažek z Casselovy hlinky získávané z určitých rašelin a lignitů

Erythrosin 887 (773) 45 430 93 disodná nebo didraselná sůl 2,4,5,7-tetrajodfluorescinu

Zeleň S (Green S, Acid Brilliant Green BS, kyselá brilantní zeleň BS, lissaminová zeleň) 836 (737) 44 090 86 natrium-(4-{[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naftyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium)

II. Barviva určená pouze pro určité účely

Ultramarinová modř (pro barvení cukru) 1 435 (1 290) 77 007 polysulfid hlinitokřemičitanu sodného

1 a 2 viz poznámky v příloze I

PŘÍLOHA III

Kritéria pro čistotu

A. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ČISTOTU

Není-li ve specifických kritériích v oddíle B stanoveno jinak, musí barviva uvedená v příloze I splňovat tato kritéria pro čistotu; množství a hodnoty v procentech jsou vztaženy na čisté barvivo.

1. Anorganické nečistoty

a) Nesmějí obsahovat arsen v množství vyšším než 5 mg/kg a olovo v množství vyšším než 20 mg/kg;

b) Nesmějí obsahovat tyto látky v množství vyšším než 100 mg/kg jednotlivě a 200 mg/kg v součtu: antimon, měď, chrom, zinek, síran barnatý;

c) Nesmějí obsahovat kadmium, rtuť, selen, tellur, thallium, uran ani chromany nebo rozpustné barnaté sloučeniny v detekovatelném množství.

2. Organické nečistoty

a) Nesmějí obsahovat 2-naftylamin, benzidin, 4-aminobifenyl nebo jejich deriváty;

b) Nesmějí obsahovat polycyklické aromatické uhlovodíky;

c) Syntetická organická barviva nesmějí obsahovat více než 0,01 % volných aromatických aminů;

d) Vedle volných aromatických aminů nesmějí syntetická organická barviva obsahovat více než 0,5 % jiných syntetických meziproduktů;

e) Syntetická organická barviva nesmějí obsahovat více než 4 % přídatných barviv (isomerů, homologů atd.);

f) Sulfonovaná organická barviva nesmějí obsahovat více než 0,2 % látek extrahovatelných diethyletherem.

B. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO ČISTOTU

E 101 - Riboflavin (laktoflavin)

Lumiflavin: Připraví se chloroform prostý ethanolu: 20 ml chloroformu se mírně, avšak důkladně 3 minuty protřepává s 20 ml vody a fáze se nechají oddělit. Chloroformová vrstva se oddělí a postup se opakuje ještě dvakrát vždy s 20 ml vody. Chloroform se zfiltruje přes suchý filtrační papír, filtrát se důkladně pět minut protřepává s 5 g práškového bezvodého síranu sodného, směs se nechá dvě hodiny usadit a poté se čirý chloroform dekantuje nebo zfiltruje. 25 mg riboflavinu se pět minut protřepává s 10 ml chloroformu prostého ethanolu a poté se zfiltruje: barva filtrátu by neměla být intenzivnější než barva vodného roztoku připraveného zředěním 3 ml 0,1 N dichromanu draselného vodou na 1 000 ml.

E 102 - Tartazin

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Přídatná barviva: nejvýše 1 %

E 103 - Chrysoin S

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 104 - Chinolinová žluť

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 105 - Stálá žluť AB (Fast Yellow AB)

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Přídatná barviva: nejvýše 3 %

Nesulfonované aromatické aminy a anilin: nejvýše 10 mg/kg

a) Stanovení 2-aminoazobenzenu a 4-aminoazobenzenu: 20 g barviva stálá žluť AB se rozpustí ve 400 ml vody a přidá se 5 ml 1N hydroxidu sodného. Směs se postupně čtyřikrát protřepe v dělicí nálevce vždy 5 min. s 50 ml chlorbenzenu. Spojené chlorbenzenové extrakty se postupně promyjí 400 ml 0,1N hydroxidu sodného, dokud nezůstane horní vodná vrstva bezbarvá. Chlorbenzenový roztok se zfiltruje přes hustě skládaný filtrační papír a jeho extinkce (E1) se měří na spektrofotometru proti chlorbenzenu v kyvetách o vhodné tloušťce (d1) při vlnové délce 414 nm.

Výpočet:

Obsah 2- a 4-aminoazobenzenu (v mg/kg) = [pic]

Poznámka:

[pic]při 414 nm{ pro 2-aminoazobenzen = 39,7

pro 4-aminoazobenzen = 35,2

Obsah aminoazobenzenu lze stanovit pouze do 90 %. Isomery 2- a 4-aminoazobenzen lze od sebe oddělit touto metodou: 100 ml chorbenzenového extraktu se zkoncentruje zahříváním na vodní lázni v proudu horkého vzduchu na asi 20 ml. Zkoncentrovaný roztok se nalije na kolonu oxidu hlinitého vhodné velikosti. Eluuje se chlorbenzenem. Prvních 100 ml chlorbenzenového eluátu obsahuje 2-aminoazobenzen. Poté se chlorbenzenem eluuje para-isomer. Oba roztoky se zředí na 100 ml. Měří se extinkce ortho-isomeru při 414 nm (E2) a para-isomeru při 376 nm (E2).

[pic]při 414 nm pro 2-aminoazobenzen = 39,7

[pic]při 376 nm pro 4-aminoazobenzen = 110

Obsah 2-aminoazobenzenu (mg/kg) = [pic]

Obsah 4-aminoazobenzenu (mg/kg) = [pic]

b) Stanovení anilinu: 75 ml zbylého chlorbenzenového extraktu se postupně dvakrát protřepe s 50 ml 0,5N kyseliny chlorovodíkové a poté postupně dvakrát s 25 ml vody. Spojené vodné extrakty se neutralizují třicetiprocentním roztokem hydroxidu sodného a poté se okyselí 10 ml 0,5N kyseliny chlorovodíkové. V tomto roztoku se rozpustí 1 - 2 g bromidu draselného. Po ochlazení v ledové vodě se přidá asi 20 kapek 0,1N dusitanu sodného a roztok se nechá 10 min. usadit. Přebytek dusitanů se odstraní přidáním kyseliny amidosírové. Roztok se nalije do přibližně 5 ml směsi tříprocentního roztoku R-soli (dinatrium-2-hydroxynaftalen-3,6-disulfonát) a 10 ml 2N hydroxidu sodného. Roztok se nechá 15 minut usadit. Roztok barviva se okyselí na indikátor kongočerveň do modrého zbarvení a zfiltruje se. Přitom aminoazobenzen zůstává na filtru. Filtrát se zředí na 200 ml a poté se měří extinkce E4 při 490 nm.

Výpočet:

Obsah anilinu (mg/kg) = [pic]

[pic]při 490 nm pro anilin = 226

E 110 - Žluť SY (Orange Yellow SA, Sunset Yellow FCF)

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 111 - Oranž GGN

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 120 - Košenila

Papírová chromatografie: s roztokem 2 g trinatrium-citrátu v 100 ml pětiprocentního hydroxidu amonného dává košenila pouze jednu skvrnu v alkalické zóně.

E 122 - Azorubin, carmoisine

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Přídatná barviva: nejvýše 1 %

E 123 - Amarant

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 124 - Košenilová červeň A (Ponceau 4 R)

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 125 - Šarlat GN

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

E 126 - Ponceau 6 R

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,5 %

Přídatná barviva: nejvýše 3 %

E 131 - Patentní modř V

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Chrom (stanoven jako Cr): nejvýše 20 mg/kg

Přídatná barviva: nejvýše 1 %

E 132 - Indigotin

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Přídatná barviva: nejvýše 1 %

Isatinsulfonová kyselina: nejvýše 1 %

E 141 - Komplexy mědi s chlorofyly a chlorofyliny

Jednoprocentní terpentýnový roztok měďnatého komplexu s chlorofylem nesmí být zakalený a nesmí se tvořit sediment.

Měď (volná ionizovatelná Cu): nejvýše 200 mg/kg

E 151 - Brilantní čerň BN (Brilliant Black BN, Black PN)

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Přídatná barviva: nejvýše 15 %. (Přítomnost přídatných barviv, mezi nimiž byla zjištěna diacetylovaná sloučenina, je podstatná pro dosažení přesného odstínu.)

Meziprodukty: nejvýše 1 %

E 152 - Čerň 7984

Látky nerozpustné ve vodě: nejvýše 0,2 %

Olovo: nejvýše 10 mg/kg

Arsen: nejvýše 2 mg/kg

E 153 - Carbo medicinalis vegetalis (medicinální uhlí)

Vyšší aromatické uhlovodíky: 1 g medicinálního uhlí se dvě hodiny extrahuje 10 g čistého cyklohexanu. Extrakt musí být bezbarvý. Měl by mít malou nebo žádnou fluorescenci v ultrafialovém světle; po odpaření nesmí zanechat žádný zbytek.

Dehtové látky: 2 g medicinálního uhlí se povaří s 20 ml 1N hydroxidu sodného a poté se zfiltruje. Filtrát musí být bezbarvý.

E 160(a) - -, -, -Karoten

Chromatografie: Při adsorpci na oxidu hlinitém nebo silikagelu vykazuje -karoten pouze jeden pás.

E 160(b) - Bixin, norbixin (Roucou, Arnotta, Orlean)

Chromatografie:

a) Annatto: Dostatečné množství annatta se rozpustí v benzenu nebo se roztok annatta v benzenu zředí tak, aby se získal roztok stejně zabarvený jako jednoprocentní roztok dichromanu draselného. 3 ml roztoku se nalije na kolonu oxidu hlinitého a pomalu se eluuje. Kolona se promyje třikrát benzenem. Bixin se velmi silně adsorbuje na povrchu oxidu hlinitého a tvoří jasně oranžový pás (na rozdíl od krocetinu). Velmi slabě žlutý pás obvykle rychle putuje kolonou i v případě krystalického bixinu. Bixin nelze eluovat benzenem, petroletherem, etherem, chloroformem, acetonem, ethanolem ani methanolem. Ethanolem a methanolem se však mění oranžový odstín na oranžovožlutý.

Carrova-Priceova reakce: Z kolony se odstraní benzen trojím promytím chloroformem, který byl předem vysušen uhličitanem draselným. Po eluci poslední dávky chloroformu se na kolonu vnese 5 ml Carrova-Priceova činidla. Zabarvení pásu bixinu se ihned změní na modrozelené (na rozdíl od krocetinu).

b) Bixin: 1 až 2 mg krystalovaného bixinu se rozpustí v 20 ml chloroformu. 5 ml tohoto roztoku se nanese na připravenou kolonu. Kolona se promyje chloroformem, který byl vysušen uhličitanem sodným a pokračuje se jako v písmeni a) (Carrova-Priceova reakce).

c) Alkalické roztoky norbixinu: Do dělicí nálevky na 50 ml se odměří 2 ml vodného roztoku annatta. Přidá se dostatečné množství 2N kyseliny sírové do silně kyselé reakce. Norbixin se oddělí jako červená sraženina. Přidá se 50 ml benzenu a silně se protřepe. Po oddělení se odstraní vodná vrstva a benzenový roztok se promývá 100 ml vody, dokud nezmizí kyselá reakce. Roztok norbixinu v benzenu (obvykle emulze) se odstřeďuje deset minut při 2 500 ot./min. Čirý roztok norbixinu se dekantuje a suší bezvodým síranem sodným. Norbixin podobně jako bixin vytvoří oranžovočervený pruh na povrchu oxidu hlinitého. Při eluci podle písmene a) se chová jako bixin a poskytuje též Carrovu-Priceovu reakci.

E 162 - Betalainová červeň, betanin

Papírová chromatografie: rozpuštěn v butanolu nasyceném 2N kyselinou chlorovodíkovou poskytuje betanin při vzestupné chromatografii jednu červenou skvrnu s hnědým lemem, která jen málo putuje.

E 171 - Oxid titaničitý

Látky rozpustné v kyselině chlorovodíkové: 5 g oxidu titaničitého se suspenduje v 100 ml 0,5N kyseliny chlorovodíkové a za občasného míchání se zahřívá třicet minut na vodní lázni. Suspenze se zfiltruje přes Goochův kelímek se třemi vrstvami: vrstvou hrubého azbestu, vrstvou kaše z filtračního papíru a vrstvou jemného azbestu. Promyje se postupně třikrát 10 ml 0,5N kyseliny chlorovodíkové. Filtrát se odpaří do sucha na platinové odpařovací misce a poté se zahřívá do temně rudé barvy do konstantní hmotnosti. Hmotnost zbytku nesmí být vyšší než 0,0175 g.

Antimon: nejvýše 100 mg/kg

Zinek: nejvýše 50 mg/kg

Rozpustné barnaté sloučeniny: nejvýše 5 mg/kg

E 172 - Oxidy a hydroxidy železa

Selen: nejvýše 1 mg/kg

Rtuť: nejvýše 1 mg/kg

E 181 - Umbra pálená

Oxidy manganu - vypočteno na bázi Mn3O4: nejvýše 8 %

Nedokonale spálené organické látky: 2 g umbry pálené se povaří v 30 ml dvacetiprocentního roztoku hydroxidu draselného a poté se zfiltruje. Filtrát musí být bezbarvý.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU